Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart On Dokuzuncu Yüzyıl Divan Edebiyatı

  XIX. Yüzyıl başında III. Selim sonunda ise II. Abdülhamid padişahtır. Bu yüzyılda hüküm süren padişahlar ve saltanat süreleri şöyledir: III. Selim (1789-1807) IV. Mustafa (1807-1808) II. Mahmûd (1808-1839) Abdülmecîd (1839-1861) Abdülazîz (1861-1876) V. Murâd (1876) II. Abdülhamîd (1876 - 1909).

  Bu yüzyıla gelinceye kadar Osmanlı padişahları şiir ve edebiyatla ilgilendikleri halde yüzyılın başında padişah bulunan ve İlhâmî mahlasıyla şiirler yazan III. Selim dışındaki padişahların şiir ve edebiyatla ilgileri yoktur.

  İmparatorluk başta Rusya olmak üzere Batılı devletlerin tehdidi altındadır. XVIII. yüzyılda başlayan gerileme bir türlü durdurulamamakta; devletin üst kademelerinde bulunanlar bu kötü gidişe dur diyebilmek için her şeyden önce Batı tekniğinden yararlanmak gereğine inanmaktadırlar.

  Öte yandan Fransız ihtilâlinden sonra imparatorluk sınırları içindeki farklı gruplar arasında milliyetçilik akımlarının güçlenmesi bu toplulukların
  birer birer İmparatorluktan kopması Mısır'da olduğu gibi bazı valilerin merkezî idareye karşı isyan etmeleri içerideki bunalımların en önemli bölümünü teşkil ediyordu.

  Daha XVIII. yüzyılda çeşitli alanlarda başlayan yenileşme hareketleri ise hemen daima iki önemli engelle karşı karşıya idi: Yeniçeriler ve medreseler. Birincisi kendisini ilgilendiren ve ilgilendirmeyen her yenilik karşısında ayaklanıp padişahın sadrazamın vezirlerin başını isteyecek yangınlar çıkartacak kadar disiplinsiz bir halde idi. İkincisi ise ne kendisini yenileyebiliyor ne de yapılan yenilikleri kabul ediyordu. Müderrisliğe atanma ve meslekte yükselmede bilgi ve liyakat aranmaz olmuştu. Hatırlı kişilerin küçük yaştaki çocuklarına müderrislik payesi verilmesi ise medreseleri yıpratan önemli bir etkendi. Hatta bunların alaylı bir söyleyişle "beşik ulemâsı" diye anılması bu acıklı durumu karikatürize eder.

  İmparatorluğun ekonomik durumu da bu çöküşün dışında değildi. Kapitülasyonlar ekonomiyi çökertmiş; yerli mallar yabancı mallarla rekabet edemediği için yerli üretim büsbütün yok olmaya mahkûm gibiydi. Maliyenin işi yalnızca nereden ve nasıl borç alınabileceğini düşünmek olmuştu.


  Yukarıda da ifade edildiği gibi memleketin başındaki bu dertlerden kurtulabilmek için bir dizi ıslahata ihtiyaç duyuluyordu. Yalnız bu ihtiyacı duyup bu konuda düşünenleri başta padişahlar olmak üzere bazı devlet adamlarından ibaretti.
  XVIII. yüzyıldan beri sancıları çekilen ıslahat hareketlerinin gerçekleşen ilk adımı II. Mahmûd döneminde 1826 yılında yeniçeriliğin kaldırılması (Vak'a-i Hayriyye)dır. Böylece yenileşme hareketleri karşısındaki en önemli engel ortadan kaldırılmış oluyordu.

  Medresenin direnmesine rağmen memlekette yeni okullar açmak da bir ihtiyaç haline gelmişti. 1773'te açılan Mühendis-hâne-i Bahrî-i Hümâyûn III. Selim zamanında genişletilmiş ve 1794 yılında Mühendis-hâne-i Berrî-i Hümâyûn açılmıştı. II. Mahmûd zamanında ise 1827 yılında Mekteb-i Tıbbiyye 1834 yılında Mekteb-i Harbiyye bunlara katıldı. Bazı ilkokullar geliştirilerek orta öğretim kurumları haline getirildi. Kurulması düşünülen modern yüksek okullarda okutulacak kitapları telif ve tercüme yoluyla hazırlamak üzere Encümen-i Dâniş kuruldu (1850) Eğitim ve öğretim işlerini yürütmek üzere Maârif-i Umûmiyye Nezâreti adıyla yeni bir bakanlık kuruldu.

  Bu yeniliklere paralel olarak edebî türleriyle ve muhtevasıyla eski edebiyattan değişik bir edebiyat anlayışı da gelişmeye başladı. Yukarıda kısaca değindiğimiz yenilikler bu edebiyatı hazırlayan etkenler olarak Büyük Türk Klasikleri'nin ilgili bölümünde daha geniş bir biçimde yer alacaktır. Burada yalnızca XIX. yüzyılda yeniliğe duyulan ihtiyacı tesbit maksadıyla konuya değinilmiştir.

  Bu yüzyılda toplumun çok dar bir kesiminde bilinçli bir yenileşme isteği bulunmasına hatta bazı yeni kurumların ortaya çıkmasına rağmen yüzyılların alışkanlıklarını birden bire söküp atmak mümkün değildi. Tanpınar'ın dediği gibi: "Eski yürüyen hayat karşısında son sözünü söylemesine rağmen cemiyetin içinde ruhlarda bütün unsurlarıyla çok derin surette hakimdi. Bütün hayat onunla dolu idi.

  İşte bu yüzden yedi yüz yıllık bir geçmişi olan dîvân edebiyatının bu şartlara teslim olduğu sessiz sadasız mücadelesiz silinip ortadan kalktığı söylenemez. O da yaşama ve dirilme imkânı arayacak; güçsüzlüğüne nefessizliğine rağmen yeni ile savaşacaktı.

  Öte yandan yeni edebiyat da bütünüyle eskiden kopmuş değildi. Özellikle şiirde muhteva dışında eski ile yeni arasında önemli bir fark yok gibiydi. Dil vezin ve nazım şekilleri büyük ölçüde aynı idi. Ayrıca yeni edebiyatın önde gelen isimleri eskiyi öğrenerek yetişmişler hatta o yolda eserler de vermişlerdi. Bununla birlikte devlet idaresinden toplum hayatına kadar her alanda görülen eski-yeni ikiliği edebiyatta da ortaya çıkmıştı. Ancak edebiyat alanındaki değişiklikler siyasî ve idarî değişiklikler kadar hızlı değildi.

  XIX. Yüzyılda Dîvân Şiiri

  Bu yüzyılda yeni edebiyat karşısında gittikçe gücünü kaybeden hatta kendi geleneği içinde bile değerini koruyamayan dîvân edebiyatının şiir alanındaki durumunu şu üç noktada belirlemek mümkündür:

  1. XVIII. Yüzyılda Nedim'de ifadesini bulan "mahallîleşme" akımını sürdürme eğilimi bir kısım XIX. yüzyıl şairlerinde görülen en belirgin özelliktir. Ancak halk söyleyişini şiire sokmada aşırıya kaçan ölçüsüzlüklerin bulunması; şiirlerin duygu derinliği ve hayal zenginliğinden yoksun olması; eski şairlerin üzerine toz kondurmamaya çalıştıkları "aşk"ta cinselliğin ağır basması; sadece yazmış olmak için vezne uydurulmuş kafiyeli sözler izlenimini veren beyitlerdeki zevksizlikler bu yoldaki şiirlerin genel özellikleridir. Bu gruptaki şiirleri günümüz musıkîsindeki arabesk parçalara benzetmek mümkündür.
  2. Dîvân edebiyatının her döneminde olduğu gibi XIX. yüzyılda da dinî ve tasâvvufî şiirlerin belli bir ağırlığı vardır. Bu dönem şairleri arasında herhangi bir tarikate mensup olmayan şair yok gibidir. Dolayısıyle her şairin dîvânında bu tür şiirlerle karşılaşabiliriz. Öte yandan tasavvufla ilgisi bulunmayan şairler tasavvufun alışılagelmiş telmih ve mecazlarından bol bol yararlanmışlardır. Ancak ne mutasavvıf şairler ne de şiirlerinde çeşni kabilinden tasavvufa yer verenler kendilerinden önceki şairlere ulaşabilmişlerdir. XIX. yüzyıl bir Şeyh Gâlib yetiştirmemiştir. Bu dönemde yazılmış nazireler tahmis taştîr ve tesdîsler eski ustalarla yenileri karşılaştırmaya en elverişli nazım şekilleridir. Ama bu karşılaştırma hemen her zaman sonrakilerin aleyhine sonuçlanır.

  3. Şiirde eskiye dönüş özellikle XVII. Yüzyılın büyük şairlerini örnek alarak şiire yeniden can verme çabaları bu yüzyılın eski şiir alanındaki en başarılı hareketidir. 1861 senesinde kurulup çalışmalarını bir yıl kadar aksamadan sürdüren Encümen-i Şu'arâ her hafta salı günleri Hersekli Arif Hikmet'in Lâleli Çukurçeşme'deki evinde toplanıyordu. Bu grupta şu şairler yer almıştı: Leskofçalı Gâlib Bey Hersekli Arif Hikmet Bey Osman Şems Efendi Koniçeli Kâzım Paşa Manastırlı Hoca Nâ'ilî Efendi Halet Bey Recâîzade Celâl Bey Yenişehirli Avnî Bey Üsküdarlı Hakkı Eşref Paşa. Toplantılara katılanlar arasında daha sonraki yıllarda yeni edebiyatın kurucuları arasında yerini alacak olan Namık Kemâl ve Ziya Bey (Paşa) de vardır. Hatta Namık Kemâl topluluğun en genç üyesi sıfatıyla her toplantıya getirilen şiirleri yüksek sesle okuyup tartışmaya sunan kişidir.

  Encümen-i Şu'arâ'da okunan şiirler üzerinde tartışma açılır eleştiriler yapılırdı. Topluluktaki şairlerin çoğu eski kültürü ve edebî zevki iyi bilen nazım tekniği yönünden güçlü şairlerdir. Bu şairlerin dîvânları incelendiğinde kasidelerinde genellikle Nef î'yi gazelde ise Nâ'ilî-i Kadîm ile Fehîm-i Kadîm'i izledikleri ve bu şairlere benzemeye çalıştıkları görülür. Bilindiği gibi bu şairler XVII. Yüzyılda sağlam ve ahenkli ifadeleriyle değişik ve renkli hayalleriyle zevkteki incelikleriyle tanınmış şahsiyetlerdir. Yukarıda adlarını verdiğimiz topluluk şairleri de şiirlerinde bu ilkelere uymaya çalışmışlardır. Hepsinin başarılı olduğu söylenemez. Ancak XIX. yüzyılda dîvân şiirinin en kuvvetli temsilcileri bu şairler arasından yetişmişlerdir. Encümen-i Şu'arâ'da yer alan şairlerin topluca incelenip değerlendirilmemiş olması edebiyat tarihimizin en önemli eksikliklerindendir.

  XIX. yüzyıl dîvân şairlerinin büyük çoğunluğu devlet dairelerinde kâtiplik yapmışlar yahut hayata böyle atılmışlardır. Bu dairelerin başında bulunan yüksek memurların çoğu da şairdir. Bazı şairlerin çalıştıkları dairelerde mahlas aldıkları da biliniyor.

  Bu yüzyılda kullanılan nazım şekilleri eskiye göre farklı olmamakla birlikte bazılarında belli bir azalma bazı nazım şekillerinin kullanılmasında da artış görülmektedir. Bu dönemde en az kullanılan nazım şekli mesnevidir. Geçmiş yüzyıllarda çeşitli alanlarda beyit sayısı binleri bulan mesneviler bu dönemde görünmez olmuştur. Daha çok kullanılan nazım şekilleri arasına bendli biçimlerin özel bir ağırlığı vardır. Terkîb ve tercî-i bendler şarkılar ve tarih kıt'aları bu cümledendir. Birkaç şairin birlikte ortak şiir söylemeleri yine bu dönemde daha sık karşılaşılan bir durumdur.

  XIX. yüzyılda dîvân şairlerinin sayısı oldukça kabarıktır. İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Dîvânlar Kataloğu'nda kitaplıklarda dîvânlarının yazma nüshaları bulunan 114 şairin adını buluyoruz. Aynı dönemde yazma olarak kitaplıklara girmediği halde basılmış birçok dîvân da vardır. Aşağıda bu şairlerden bir bölüğünün yalnız adını anmakla yetineceğiz. Bazıları hakkında kısa bilgiler vereceğiz. Bir bölüğünü de ayrı ayrı ele alıp eserlerinden örnekler sunacağız.

  Yalnız adını anmak ve biliniyorsa doğum ölüm tarihlerini vermekle yetindiklerimiz: Nürî (1767 - 1815) Nebîl (? -1820) Nasır Abdulbâkî Dede (1765 -1821) Halim Giray (? -1823) Re'fet (1784 -1823) Hatif (? - 1824) Salacıoğlu (? - 1824/25) Akif (? - 1827/28) Fâ'ik (? -1829/30) Sûzî (1765 -1830) Müştak Baba (? - 1831) Azmî (? - 1831/32) Cevdet (? - 1831/32) Sâdık Paşa (? - 1834) Safâyî Dede (? - 1834'ten sonra) Hızırağazade Sa'îd ((? -1836) Rüstem Paşa (? -1837) İffet (? -1842) Mahir (? -1843) Selâm (? - 1844) Sermed (? - 1847) Kuddûsî (1760 1849) Es'ad Mahmûd Paşa (? - 1851) Zâ'ik (1793 - 1852) Harndî (? - 1852/53) Rızâ (1786 - 1855) İzzet (? - 1855/56) Şefik (1808 - 1857) Ferdî (? - 1857/58) Meşhûrî (1784 -1857/58) Nâ'il Abbas Paşa (? - 1859) Şâkir (1829 - 1860) Zîver Paşa (1793 - 1862) Nâtıkî (1785 - 1863) Rûmî (? -1863) Sa'dî (1803 - 1865) Ulvî (? - 1866'dan sonra) Aczî (1805 -1866/67) Türâbî Baba (? -1868) Nihâd Bey (1799 - 1869/70) Mislî (? - 1870'ten sonra) Hamdı (? - 1871'den sonra) Zîver (1812 - 1873) Abdülhalîm Gâlib Paşa (? -1876) Râ'if (? - 1876'dan sonra) Sırrı Râhile (1815 - 1877) Sıddîk (1830 - 1878) Fâzıl Paşa (? -1882) Mahmûd Nedîm Paşa (1818 -.1883) Rahmî (1802 - 1884) Nigârî (1805 - 1886) Hafız '1804 - 1887) Âsim (1803 - 1887/88) İrfan Paşa (?- 1888) Celâleddin Bey (1838 - 1890) Sa'îd Paşa (1832 - 1891) Râşid (1812-1892) Nakiyye Hanım (1846 - 1899) Mahmûd Celâleddin Paşa (1839 - 1899) Andelîb (1873 -1902) Damad Mahmûd Celâleddin Paşa (1853 - 1903) Memdûh Paşa (1839 - 1925) Üsküdarlı Talat (1858 - 1926). Yukarıdaki sıraya göre dîvânları basılmış olanlar şunlardır: Halim Giray Sûzî Müştak Baba Hızırağazade Sa'îd Rüstem Paşa İffet Mahir Sermed Es'ad Muhlis Paşa Zîver Paşa Aczî Ulvî Nihâd Bey Abdülhalîm Gâlib Paşa Rahmî Nigârî İrfan Paşa Sa'îd Paşa Damad Mahmûd Celâleddin Paşa.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bu yüzyılda yukarıda adları anılanlar dışında bu devir edebiyatında daha çok sesini duyurmuş şairler hakkında da kısa bilgiler verelim:
  Refî'-i Kâlâyî (1744 ? - 1821). İstanbul'da doğdu. Babası kumaşçı esnafından olduğu için Kâlâyî Refî' diye anılmış şiirlerinde Kâlâyî mahlasını kullanmıştır. Değişik yerlerde kadılık yapan şair İstanbul'da ölmüştür. Dîvân'ı basılmıştır.

  Fehîm (1788 - 1845). Adı. Süleyman'dır. İstanbul'da doğup yetişmiş yine İstanbul'da ve Rumeli'de çeşitli görevlerde bulunmuştur. XVII. Yüzyıl şairi Fehîm'den ayırmak için Fehîm-i Cedîd diye anılır. O dönemde birçok kişiye Farsça okuttuğu için "Hoca" lakabıyla da anılır. Hayatının son yıllarını isteyenlere Farsça öğreterek geçiren Fehîm'in öğrencileri arasında Cevdet Paşa ve tezkireci Fatin Dâvûd da vardır. Dîvân'ı basılmıştır. Ayrıca Farsça'dan çevirdiği Serînetü'şşu'arâ da basılmıştır.

  Âlî (1816/17 -1856). Bir kahvecinin oğludur. İstanbul'da yetişip Dîvân-ı Humâyûn'da kâtip olarak çalışmıştır. Bir ara Şam'a gitmiş Kuşadalı İbrahim Efendi'ye intisap etmiştir. Şem' ü Pervane adlı bir mesnevisi ile şeyhinin menkabelerini anlatan mensur bir eseri vardır. Namık Kemâl ve Ziya Paşa kendisini üstad olarak anarlar. Hançerli Hanım adlı bir de hikâye yazmış olan Âlî'nin Dîvân'ı basılmıştır.

  Şeyh Nazîf (1794 -1861). Adı Hasan Nazîf tir. Devrin tanınmış mutasavvıf şairlerindendir. Yenişehir ve Beşiktaş Mevlevthânelerine şeyh olmuştur. Ta'rîfü's-sülûk adlı küçük eseri müritlerinden Edirneli Hayrî Efendi tarafından şerhedilerek yayımlanmıştır. Dîvânçesi basılmamıştır.

  Lebîb Efendi (1785 -1867). Adı Mehmed Lebîb'dir. İstanbul'da doğdu. Öğrenim gördükten sonra çeşitli görevlerde bulundu. Encümen-i Şu'arâ'ya da katılan Lebîb Efendi'nin büyük bir dîvân oluşturacak sayıdaki şiirleri basılmamıştır. Telif ve tercüme yoluyla meydana getirdiği eserlerinden edebiyatla ilgili olanlar şunlardır: Tuhfe-i Vehbî (İstanbul 1273) Tuğrâ'î'nin Lâmiyyetü'l-Acem kasidesinin Türkçe şerhi.

  Nâ'ilî-i Cedîd (1823 - 1876). Adı Salih'tir. Manâstır'da doğdu. Kur'ân'ı ezberledikten sonra hat dersleri aldı ve bu sanatı öğrendi. Medreseye devam etti. Farsça okutarak ve hattatlık yaparak geçimini sağladı. Encümen-i Şu'arâ'ya katıldı. Öğretmenlik yaptığı için "Hoca" lakabıyla anılan Nâ'ilî XVII. yüzyılın tanınmış şairinden ayrılmak için "Cedîd" sıfatıyla da anılmıştır. Son yıllarında Mısırlı bir zengine Farsça ve hat dersleri vermek üzere Kaahire'ye gitmiş ve orada ölmüştür. Mevlevi olan şairin Dîvân’ı basılmamıştır. Pend-i Attâr'-ın her beytini beş beyitle Türkçeye çevirdiği Kenzü'n-nesâyih adlı eseri basılmıştır.

  Halet Bey (1837 -1878). Adı İbrahim'dir. İstanbul'da doğdu. Maliye ve Evkaaf nazırlıklarında bulunmuş olan Mehmed Hâlid Efendi'nin oğludur. Öğrenimden sonra Hariciyye Nezâreti mektûbî kalemine girdi. Cevdet Paşa'nın Haleb valiliği sırasında Leskofçalı Gâlib'in yardımcısı olarak orada bulundu. Leskofçalı Gâlib'in istifasından sonra Paşa'nın mektupçusu oldu. Son görevi Maarif Nezareti mektupçuluğudur. Şiir yanında tarihle de ilgilenen Halet Bey'in bazı yazıları Cerîde-i Havâdis'te yayımlanmıştır. Haleb'de iken "Fırat" ve "Gadîrü’l-Fırât" adlı gazeteleri çıkarmıştır. Gençlik şiirlerini Hâletü'ş-şebâb adıyla bir kitap haline getirmişse de yayımlanmamıştır. Dîvânı'nın iki yazması Millet Ktp. Ali Emîrî manzum eserler kısmındadır.

  Celâl Bey (1838 -1882). İstanbul'da doğdu. Edebiyatçılardan Recâî Bey'in büyük oğlu ve Mahmûd Ekrem Bey'in ağabeyidir. Öğrenimini bitirdikten sonra Babıâli tercüme odasına kâtip olarak giren Mehmed Celâl Bey değişik yerlerde kâtiplik ve mektupçuluk görevlerinde bulundu. Encümen-i Şu'arâ'ya katıldı. İstanbul'da öldü. Alay ve yergi yollu başarılı şiirleri vardır fakat şiirleri yayımlanmamıştır. İbnül Emin Mahmud Kemâl onun şiirlerinin Ekrem'in oğlunda olduğunu bildirmiştir.

  Abdî (? - 1884/85). Şarkîkarahisar'da doğmuş kâtiplikle başladığı meslek hayatında kaymakamlık ve mutasarrıflık görevlerine kadar yükselmiş aynı yerde bidayet ceza mahkemesi başkanı iken ölmüştür. Dîvân'ı basılmamıştır. Bosna vilâyet meclisi baş kâtibi iken amirlerinin yolsuzluklarını eleştirmek için kaleme aldığı Nev-peydâ adlı mensur eseri Asır gazetesinde tefrika edilmiş sonradan ayrıca basılmıştır.

  Osman Şems (1813 - 1893). İstanbul'da doğdu. Gençliğinde Nakşibendî Halveti ve Üveysî tarikatları şeyhlerine intisap ederek resmî görevler almadı. Bu yüzyılın en tanınmış mutasavvıf şairlerinden olan Osman Şems Encümen-i Şu'arâ'ya da katıldı. Büyük bir cilt oluşturacak sayıdaki şiirleri müritlerinde kalmış yayımlanamamıştır.

  Eşref Paşa (1820 - 1894). Bursa'da doğdu. Adı Mustafa Eşreftir. Medrese Öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul'a gitti. Harbiyye'yi bitirerek subay oldu. 1876/77 Osmanlı - Rus savaşındaki yenilgiden sorumlu tutulanlar arasında bulunduğundan Limni'ye sürüldü. Bir süre sonra İstanbul'a döndü. Encümen-i Şu'arâ'ya da katılan Eşref Paşa topluluğun genç şairi Kemâl'e "Namık" mahlasını veren şairdir. Dîvân'ını hayatta iken düzenleyip bastırmıştır.

  Üsküdarlı Hakkı (1822/23 - 1895). Misori'de doğdu. Boğaz Nazırı İsmail Paşa'nın oğludur. İstanbul'a geldikten sonra çeşitli dairelerde kâtip olarak çalışan Hakkı 1853/54 yılında aklını oynattı. Yıllarca süren bu rahatsızlığı geçtikten sonra kendisine bir görev verilmedi. En çok kaside türünde başarılı olan Hakkı hayatını hastalık ve yoksulluk içinde geçirdi. Hakkı Bey kasidelerinde ve hicviyelerinde Nef’î yolunu benimsemiştir. Bu yüzden Nef’î mukallidi olarak suçlanmıştır. Farsça şiirleri Türkçe şiirleri kadar başarılıdır. Encümen-i Şu'arâ'ya katılmıştır. Devrin şairlerince takdirle karşılanan Hakkı Bey'in Dîvân'ı ölümünden yirmi yıl kadar önce basılmıştır (Bursa 1292). Bu küçük Dîvân'ın basılışından sonra yazdığı şiirlerin nerede olduğu bilinmemektedir.

  Âdile Sultan (1826 -1899). Sultan II. Mahmûd'un kızı ve Abdülmecîd'in kızkardeşidir. Kapudân-ı Derya Mehmed Ali Paşa ile evlendirildi. Fındıklılı'daki sarayı bilginlerin şeyhlerin şairlerin ve fakirlerin ilgi gördüğü bir irfan ocağı idi. Dîvân'ı yayımlanmamıştır. İstanbul kitaplıklarında iki yazma nüshası bulunmaktadır. Âdile Sultan Kaanûnî Sultan Süleyman (Muhibbi) Dîvânı'nı yayımlamıştır.

  Agâh Paşa (1831/32 -1906). Trabzon'da doğdu. Öğrenimini tamamladıktan sonra çeşitli yerlerde kâtip olarak çalıştı. Bahriye askeri olarak İstanbul'a gitti. Albay rütbesini kazandıktan sonra çeşitli yerlerde görev yaptı. Son görev yeri olan Ankara'da yerleşti ve ölümüne kadar burada yaşadı. Hikemî ve tasavvufî şiirleriyle tanınmış olan Agâh Paşa'nın Dîvân'ı basılmamıştır. Bülbül-nâme adlı manzum eserinin ve şiirlerinin nerede olduğu bilinmemektedir.

  Deli Hikmet (? - ?). Hayatı hakkında elde edilebilen bilgiler belgelerden çok söylentilere dayanır. İçkiye düşkün zeki ve pervasız bir kişi olduğu askerî kâtipliklerde bulunduğu 1876 Osmanlı – Rus savaşında Plevne'ye görevli olarak gittiği birinci kolorduda ve Trablusgarb'daki askerî birlikte başkâtip olarak çalıştığı ve İstanbul'da öldüğü bilinmektedir. Öldüğü zaman 45 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Namık Kemâl'le birlikte söylenmiş şiirleri vardır. Güçlü bir şair olduğu söylenen Hikmet'in iki gazeliyle bir murabbaı Son Asır Türk Şairleri'nde verilmiştir. "Gül-i bâğ-ı emel soldu sarardı" nakaratlı şarkının da ona ait olduğu bilinir.

  Burada divan şiirini öğrenerek yetişmiş o yolda yazdıkları şiirlerle de tanınmış bazı yeni edebiyat şairlerini de anmak gerekir. Ancak bunların bir bütün olarak yeni Türk edebiyatının şumûlü içerisine girdikleri bir gerçektir. Burada yalnız dîvân edebiyatını ilgilendiren yönleri üzerinde kısaca durulacaktır.
  Ziya Paşa (1825 -1880). Devrin birçok dîvân şairi gibi devlet kapısında kâtiplikle hayata atılan Ziya Bey önce devrin dîvân şairlerinden ve yazarlarından Âlî tezkireci ve şair Fatin ile Osman Nevres'le tanışır. Daha sonra Ercümen-i Şu'arâ'ya katılır. Bu vesileyle tanıştığı Osman Şems ve Lebîb Efendi'nin onun şair kişiliği üzerinde etkili olduklarını yine kendisinden öğreniyoruz. Siyasî mücadeleleriyle Batı'dan yaptığı çeviriler bir yana bırakılırsa Ziya Paşa dîvân şiiri tarzında yazdığı şiirleriyle tanınır. Bunlar arasında "Tercî'-i Bend" ve özellikle XVI. yüzyıl şairi Bağdatlı Rûhî'nin "Terkîb-i Bend"ine yazdığı nazire onu şair olarak yaşatan parçalardır. Hârâbat adlı üç ciltlik antolojisinde Osmanlı Çağatay Arap ve İran şiirinden seçtiği örneklere yer veren Ziya Paşa bu eserin başındaki manzum "mukaddime"de dîvân şiirinin gelişimini kaim çizgilerle vermeye çalışmış XV-XIX. yüzyıllar arasındaki tanınmış dîvân şairlerini anmıştır. Dîvân şiirinin XIX. yüzyıldaki değerlendirilmesi olması açısından önemli olan "Mukaddime"nin büyük bir bölümü ilerideki örnekler arasına alınmıştır. Ziya Paşa'nın şiirlerini damadı Hamdi Bey Eş'âr-ı Ziya (İstanbul 1298) adıyla Süleyman Nazif de Külliyât-ı Ziya Paşa (İstanbul 1924) adıyla yayımlamışlardır.

  Namık Kemâl (1840 -1888). Çok küçük yaşlarda şiir yazmaya başlayan Kemâl'in 1857/58 yılında İstanbul'a geldiğinde bir Dîvânçe'si vardı. Encümen-i Şu'arâ'ya katılanların en genci idi. Bu toplantılara yeni getirilen şiirleri o okurdu. Topluluğun öbür şairleri gibi o da XVII. yüzyıl şairlerinden Fehîm Nâ'ilî ve Nefî tarzında şiirler söylemiştir. Ancak Namık Kemâl'in eski tarz şiirde Ziya Paşa gibi ısrarlı olduğu söylenemez. 01862 yılında Şinasî ile tanıştıktan sonra Batı'ya yönelmiş giderek edebiyat onun için amaç olmaktan çıkmış araç haline gelmiştir. Son Asır Türk Şairleri'nde onun eski tarzda yazdığı şiirlerden meydana gelen Dîvân-ı Eş'âr'ın oğlu Ali Ekrem'de bulunduğu yazılı ise de bu nüshanın nerede olduğu bilinmiyor. Millet Ktp. Ali Emîrî (manzum 423) kısmında bir yazması bulunmaktadır. Bu yazmada kafiyelerine göre sıralanmış 260 manzume vardır.

  Muallim Nâcî (1849/50 -1893). Eski kültürle yetişmiş olması yanında eski edebiyatı ortadan kaldırmak yerine bu edebiyatın yozlaşmış ve günün şartlarına uymayan yönlerini düzeltmek ve onu yaşatmak düşüncesinde bulunduğu için Tanzimat şair ve yazarlarınca eskinin savunucusu olarak görülen bu sebeple kendisine hücum edilen Muallim Nâcî eski ile yeni arasında kalan bir şairimizdir. Encümen-i Şu'arâ'nın dil anlayışını benimsemesine eski tarzda şiirler yazmasına Esâmî Osmanlı Şâ'irleri Istılâhât-ı Edebiyye gibi eski edebiyatla ilgili eserler vermesine rağmen Nâcî yeniye daha yakındır. Onun dil konusundaki sağlam görüş ve tutumunda karşısındaki yenicilerden daha ileride olduğu apaçık ortadadır. Ayrıca o sadece şiirle uğraşmamış Batı'dan çeviriler yapmış piyesler yazmıştır. Gerek bu yönleriyle gerekse edebî tenkitleriyle Naci'nin yeri yeni edebiyatımızdadır. Tanpınar- "Naci iyi okunursa onun mutlak eski taraftarlığının bir masal olduğu görülür diyerek onun yeni Türk edebiyatı içinde yer alması gerektiğine işaret eder.

  Burada şiirlerini aruzla ve dîvân edebiyatı nazım şekilleriyle yazması dışında dîvân şiiriyle büyük bir ilgisi bulunmayan Mehmed Eşref (1847 - 1912)'in adını analım. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde yalnızca yergi türünde şiirler yazan Eşrefin şiiri padişahı ve hükümeti devletin önde gelen kişilerini yermek için bir vasıta olmaktan öteye geçmemiştir. Bu yüzden onu yeni Türk edebiyatı şairleri arasında anmak daha isabetli olur. XIX. yüzyılın önde gelen dîvân şairlerinden Enderunlu Vâsıf Keçecizade İzzet Molla Dâniş Pertev Paşa Aynî Leylâ Hanım Şeyhülislâm Arif Hikmet Şeref Hanım Leskofçalı Gâlib Osman Nevres Yenişehirli Avnî Koniçeli Kâzım Paşa ve Hersekli Arif. 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  XIX. Yüzyılda Eski Nesir

  Bu yüzyılda eski şiirin yeni şiir anlayışı karşısında uzun süren bir direniş gösterdiğini ifade etmiştik. Eski nesir bu direnci gösterememiştir. Çünkü yeniliğe geçişte yazılı bir metnin anlaşılır olması başta sadrazamlar olmak üzere yenilik taraftarı bütün idarecilerin üzerinde önemle durdukları bir noktaydı.

  Eski nesrin başta gelen özelliği sözde şiire yaklaşan bir güzellik ve sanat aranmasıydı. Nazımdaki kaafiyeye karşılık olmak üzere kullanılan seciler ve bir türlü nokta konamayan yan cümleler arasında aranan tenazur nesirde anlamı ikinci plana atmıştı. Böyle bir nesir diliyle sanat yapmak mümkündü ama düşünceyi kolayca ve herkesin anlayabileceği bir biçimde anlatmak imkânsızdı.

  Nesir dilinin anlaşılır olması yolunda yazarların özel gayretleri Tanzimat'ın ilânından önce başlamıştır. II. Mahmûd döneminin yazarlarından vak'anüvîs Şânîzade Atâullâh ve Es'ad efendilerin dilleri oldukça açık ve anlaşılır bir dildir. Tanzimat'ın mimarı Mustafa Reşid Paşa'nın emriyle Cevdet Paşa tarafından kaleme alman bildiride "Encümen-i Dâniş"çe hazırlanacak eserlerde herkesin anlayıp kolayca yararlanabileceği bir dil kullanılması isteniyordu (Fatma Aliye Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı İstanbul 1332 s. 61 76). Fuad ve Âlî Paşaların resmî yazışmaları gereksiz söz kalabalığından kurtarmak için çareler aradıklarını bu yolda Âlî Paşa'nın resmî yazıların önce Fransızca yazılıp sonra aynen Türkçeye çevrilmesini istediği bilinmektedir.

  Nesir dilinde sadeleşmenin anlatımın yalınlaşmasının bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmasına rağmen eski alışkanlıkları sürdürenler de vardır. Ancak bu yüzyılda herkesin anlayabileceği biçimde yazmak gittikçe güçlenen daha çok taraftar bulan bir eğilim haline gelmiştir. Bu durum da ileride verilecek örneklerde görülecektir. XIX. yüzyılda gazeteciliğin başlamasıyla edebiyatla ilgili bazı yazıların gazetelerde yayımlanması ve bazı eserlerin tefrika edilmesi önceki yüzyıla göre en önemli yeniliklerden biridir.

  Bu yüzyılda eski şuara tezkireleri yolunda eserler yazılmış olmakla birlikte bu eserler ne anlatım yönünden ne de ele aldıkları şairleri değerlendirmeleri bakımından eski tezkirelerle boy ölçüşebilirler. Yüzyılın ilk tezkiresi Bağdatlı Şefkat Seyyid Abdülfettâh (Öl. 1826)'ın tezkiresidir. Yazarın adıyla anılan Şefkat Tezkiresi H. 1229 / M. 1813'te tamamlanmıştır. I. Mahmûd dönemindeki (1730 - 1754) şairlerden başlamak üzere 115 kadar şairin adının anıldığı eserde şairlerin biyografileri ihmal edilmiş genellikle şiirlerinden örnekler verilmekle yetinilmiştir.

  Hakkında fazla bilgi bulunmayan Tevfîk adlı biri tarafından hazırlanmış olan Mecmû'atü'tterâcim adlı tezkire H. 1000 / M. 1591 yılından sonra gelip geçen şairlerden 542 kişinin kısa biyografisine yer vermektedir.


  Sahhaflar Şeyhizade Vak'anüvîs Es'ad Mehmed Efendi'nin Bûğçe-i Safâ-endûz adlı tezkiresi H. 1135 -1250 / M. 1722 -1835 tarihleri arasında yetişmiş şairlerin kısa biyografileri ve şiirlerinden örnekler verilerek hazırlanmış bir eserdir. Eserin adı ebced hesabıyla düzenleniş tarihini verir (H. 1250 / M. 1835). Es'ad Efendi'nin eliyle yazılmış müsveddede düzeltmeler ve eksik kısımlar bulunmaktadır.

  Şeyhülislâm Arif Hikmet Bey'in R. 1000 -1252/ M. 1592 -1836 yılları arasında yaşayan bazı şairlerin kısa biyografileri ile şiirlerinden örnekler vererek hazırladığı tezkire sondan eksiktir. Arada boş bırakılmış yerler de vardır.

  Patin Davud'un Hâtimetü'l-eş'âr adlı tezkiresi eksiklerine rağmen XIX. yüzyılın bu alanda hazırlanmış en başarılı eseridir. Tezkire XVIII. Yüzyılda yazılmış Salim ve Safâyî tezkirelerine zeyl olarak kaleme alınmıştır. Patin Abdülmecîd zamanına kadar (1839) yetişmiş şairleri aldığı bu eserde şairler hakkında bilgi vermeden önce şiirlerinden örnekler vererek kendisinden önceki tezkirelerde görülen yazılış planını değiştirmiştir. Taşbasmasıyla basılan (İstanbul 1271) tezkireyi yazar yeniden ele almak istemişse de bu çalışma sonuçsuz kalmıştır. Hâtimetü'l-eş'âr üzerinde Şinâsî'nin de çalışmaları olmuştur.
  Mehmed Tevfîk (Çaylak)'in Kaafile-i Şu'arâ adıyla yayımladığı (İstanbul 1290) tezkire elifba sırasıyla "dâl" harfinde kalmış eksik bir tezkiredir. Eser kendisinden önce yazılmış herhangi bir tezkirenin devamı olarak yazılmadığı gibi son devir şairlerine de tahsis edilmemiştir. Tevfik eserine şair padişahları ve şair şehzadelerden bazılarını anarak başlamış sonra yaşadıkları döneme bakmaksızın bazı şairleri almıştır.

  Son olarak Esrar Dede'nin XVIII. yüzyılda hazırladığı Mevlevi şairlerden söz eden Tezkire'sini özetleyerek Ali Enver'in meydana getirdiği Semâ'-hâne-i Edeb (İstanbul 1309)'i de anmak gerekir. XIX. yüzyılda tezkirecilik alanındaki çalışmalar XX. yüzyıla da taşar. Mehmed Sirâceddîn'in Mecma'-ı Üdebâ ve Tezkire-i Şu'arâ adlı eseri (İstanbul 1325); Ali Emîrî Efendi'nin Tezkire-i Şu'arayı Âmid (I. bölüm İstanbul 1328)'i ve Nail Tuman'ın hazırladığı luhfe-i Nâ'ilî bu cümledendir.

  Yüzyılın ikinci yarısında tezkireler dışında eski edebiyatımızla ilgili biyografi kitapları da yazılmıştır. Bugün bile zaman zaman başvurduğumuz
  kaynaklar durumundaki bu eserlerden de kısaca söz etmek gerekir.

  Recâîzade Mahmûd Ekrem Kudemâdan Birkaç Şair (İstanbul 1305). On bir şairden söz eden küçük boy 60 sayfalık bir kitaptır. Muallim Nâcî önce Osmanlı Şairleri (İstanbul 1307) adlı küçük eserinde sonra da Esâmî (İstanbul 1308)'sinde eski şair ve yazarlarımızın biyografilerini vermiştir. Esâmî'de şair yazar ve tanınmış kişilerden 700 kişinin hayat hikâyesi bulunmaktadır. Mehmed Süreyya'nın hazırladığı Sicill-i Osmânî veya Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye (C. I-IV İstanbul 1308 -1311) adlı eser yalnız edebiyatla ilgili olanların değil Osmanlı döneminde her alanda tanınmış kişilerin biyografilerini kapsar. Hacıbeyzade Ahmed Muhtar'ın Şair Hanımlarımız (İstanbul 1311) adlı eserinde 25 kadın şairin biyografisi ve şiirlerinden örnekler yer almaktadır. Faik Reşâd'ın Eslâf adlı eserinde eski edebiyatımızla ilgili 82 kişinin biyografisi bulunmaktadır.

  Daha çok XVIII. yüzyılda düzenlenmeye başlayan mevki ve meslek sahiplerinin biyografileriyle ilgili eserlere XIX. yüzyılda zeyller yazılmıştır. Ahmed Rif at'ın Verdü'l-hadâ'ik (istanbul tarihsiz) adlı eseri 1808 -186.3 yılları arasında sadrazam olan 24 kişinin biyografisini verir. Süleyman Fâ'ik'in Devhatü’l-meşâyih zeyline zeyl olarak hazırladığı eserde 1807 -1828 yılları arasında şeyhülislâm olan 10 kişinin biyografisine yer verilmiştir (eser Ahmed Rifat'in derlediği diğer zeyllerle birlikte Devhatü'l-meşâyih Ma'a Zeyl adıyla basılmıştır. Süleyman Fâ'ik'ten sonra aynı dönemin şeyhülislâmlarını yeniden anlatan Mektûbîzade Abdulazîz'in eseri basılmamıştır. Ahmed Nazif’in hazırladığı Riyâzu'n-nukabâ adlı nakîbüleşrâflardan söz eden eser Ahmed Rif’at tarafından genişletilerek Devhatü'n-nukabâ adıyla basılmıştır. Eserde 62 kişinin biyografisi vardır. Mehmed İzzet'in kapudân-ı deryalar için hazırladığı Harîta-i Kapudân-ı Derya adlı eserde başlangıçtan Abdülmecîd devrine kadar (1839) bu görevde bulunan kişiler anılmıştır. Süleyman Fâ'ik'in Halîfetü'r-rü'esâ'sı Resmî Ahmed'in aynı adlı eserine zeyldir. Onun bıraktığı 1753 yılından başlayarak 1823 tarihine kadar reîsülküttâb olan 47 kişinin biyografisini iki ciltle vermiştir. Eser Resmî Ahmed'in Halîfetü'rrü'esâ'sıyla birlikte basılmıştır. İranlı Habîb'in Müstakîmzade Süleyman Sa'deddîn Efendi'nin Tuhfe-i Hattatın adlı eserinden yararlanarak meydana getirdiği Hat ve Hattatın adlı eserde talik yazan İranlı hattatlarla nesih ve sülüs yazan Türk hattatların biyografileri verilmiştir.

  Daha önceki yüzyılda İstanbul'dan başka şehirlerin tarihlerini yapılarını o şehirlerde yetişmiş ve yaşamış meşhur kişileri şair ve yazarları anlatan eserler yazılmıştır. Bu tutum XIX. yüzyılda da sürdürülmüştür. Bu cümleden olan Bâdı Ahmed'in Edirne hakkında Riyâz-ı Belde-i Edirne adlı eserini; Mehmed Şemseddîn'in Bursa için hazırladığı Yâdigâr-ı Şems adlı kitabını analım.

  XIX. yüzyıl tarihlerinin çoğu vak'anüvîs olarak atanmış kişilerce yazılmıştır. Bu dönemde Osman Gâzî'den başlayan tarihler de vardır. Ancak vak'anüvîslerin görevli bulundukları zamanla ilgili olarak hazırladıkları tarihler o dönemin olaylarını zaman zaman belgeler de ekleyerek veren önemli eserlerdir. Bu tarihlerin XIX. yüzyıl edebiyatı için de değerli bilgiler verdiklerini belirtmek gerekir.

  Yüzyılın başında vak'anüvîslik görevinde bulunan Mütercim Ahmed Âsım'ın yazdığı tarih 1786 -1807 yılları arasındaki olayları anlatır basılmıştır. Şânîzade Atâullâh'-ın adıyla anılan tarihi 1808-1821 yılları arasında geçen olavları verir. Dört cilt olarak basılmıştır. Şânîzade'den sonra vak'anüvîslik görevine getirilen Sahhaflar Şeyhizade Es'ad Mehmed Efendi Şânîzade Tarihi'nin kaldığı yıldan 1825/26 yılma kadar gelen olayları iki cilt halinde yazmıştır. Eser basılmamıştır. Cevdet Paşa'nın hazırladığı Târîh-i Cevdet 12 cilt olup Osman Gâzî'den başlayarak 1825 yılma kadar gelir. Değişik tarihlerde basılmıştır. Ahmed Lutfî'nin Cevdet Paşa'nın bıraktığı 1826 tarihinden başlayarak 1844 yılına kadar getirdiği Târîh-i Lutfî yedi cilt olarak basılmıştır. Lutfî 1845 - 1848 yılları arasındaki olayları da derlemiş bu kısım Abdurrahman Şeref tarafından 8. cilt olarak yayımlanmıştır. Bu yüzyılda Enderûnla ilgili iki tarih yazılmıştır. Bunlardan ilki Hafız Hızır İlyâs'ın hazırladığı Vakaayi'-i Letâ'if-i Enderun'dur. 1819 – 1830 tarihleri arasında Enderun'da geçen olayları anlatan eser basılmıştır. Daha çok Enderûnlu Atâ diye tanınan Tayyârzâde Atâ'nın hazırladığı Târîh-i Atâ beş cilt olarak basılmıştır. Eserin dördüncü ve beşinci ciltleri edebiyat tarihimiz açısından önemlidir. XIX. Yüzyılda bu yüzyılın olaylarım içine almayan daha önceki dönemlerle ilgili tarihler de yazılmıştır. Hayrullah Efendi Tarihi ve Mehmed Fevzi'nin Haber-i Sahîh'i bu türdendir.

  XVIII. yüzyıldan beri yazılmakta olan sefaretnâmelere bu yüzyılda da yenileri eklenmiştir. 1802-1839 yılları arasında tesbit edilen sefaretnâmeler şunlardır: Âmedî Mehmed Sa'îd Gâlib Efendi Fransa Sefaretnâmesi (1802); Seyyid Abdurrahîm Muhib Efendi Fransa Sefaretnâmesi (1808 -1811); Seyyid Mehmed Emîn Vahîd Efendi Fransa Sefaretnâmesi (1806); Seyyid Mehmed Refî' Efendi İran Sefaretnâmesi (1807); Yâsincizade Seyyid Abdulyehhâb Efendi Musavver İran Sefaretnâmesi (1811); Mehmed Nâmık Paşa Londra Sefaretnâmesi (1832); Seyyid Mustafa.Sâmî Efendi Avrupa Risalesi (1838); Mehmed Sâdık Rif’at Paşa İtalya Seyahatnamesi (1838).

  XIX. yüzyılda bazıları iki kez olmak üzere 35 şeyhülislâm atanmıştır. Bunlar arasında fetvalarını toplayan dört şeyhülislâm şunlardır: Kadızade Mehmed Tâhir Efendi Mecma'u'l-fetâvâ; Ahmed Arif Hikmet Bey Fetâvâ-yı Ahkâm-ı Mer'iyye fî Arâzi'l-Emîriyye; Meşrebzade Mehmed Arif Efendi Tenkîhu Câmi'i'l-icâreteyn; El-Hâc Mehmed Refik Efendi Fetâvâ-yı Feyziyye.

  XIX. yüzyılda bibliyografya alanında Bağdatlı İsmail Paşa'nın iki önemli çalışması vardır. Bunlardan biri Kâtib Çelebi'nin Keşfü'z-zünûn'una yazdığı Arapça zeyldir. Îzâhu'l-meknûn fi'z-zeyli alâ Keşfi'z-zünûn adlı bu eser Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. Öbürü ise Hediyyetü'l-ârifîn Esmâ'ü'lmü'elhiîn ve Âsârü'l-musannifîn adlı Arapça eserdir. 5398 kişinin adıyla bu yazarlara ait 23000 kadar eserin anıldığı bu eser de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır.
Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş