Bir Milletin toplumsal yapısı ve yaşayış biçimi ile edebiyatı arasında sıkı bir ilgi vardır. Toplumsal yapıdaki değişmeler doğrudan edebiyata yansır.
Türkler eski çağlarda büyük çoğunluğuyla göçebe (konar-göçer) idiler. Göçebe Türkler V. Yüzyılda Hun devletinin çöküşü ile bugünkü Moğolistan’dan (Altay ve Sayan dağlarının güney yamaçlarından) batıya ve güney batıya doğru yayıldılar.
Moğolistan’dan Hazar Denizi’ne Volga’ya İran’a Mezopotamya’ya Anadolu’ya Suriye’ye Filistin’e vb. yerlere yayılan Türkler gittikleri yerlerde iktidarı ele geçirerek yeni Türk devletleri kurdular. Böylece göçebe hayattan yavaş yavaş yerleşik hayata geçilmiş oldu.
Türklerin yerleşik hayata geçmeden önce zengin bir sözlü edebiyat gelenekleri vardı. Bu sözlü edebiyatları daha sonra oluşan yazılı edebiyatlarını büyük ölçüde etkilemiştir.
Türkler VII. yüzyılın sonları ile VIII. yüzyılın başlarında özellikle Horasan ve Maveraünnehir’de İslâm orduları ile karşılaştılar. Önceleri İslâm ordularına karşı koydular ise de daha sonra kitleler halinde İslâmiyeti kabul ettiler.
İslâmiyetin kabulü göçebelikten yerleşik hayata geçiş Türk topum hayatında köklü değişmelere zemin hazırlar. Bu değişim Türk Edebiyatını gerek şekil gerekse içerik bakımından etkilemiştir.
Orta Asya’da birlikte yaşayan Türk toplulukları daha sonra Doğu ve Batı Türkleri olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Doğu Türkleri Orta Asya ve civarında kalırken Batı Türkleri 1000 yıllarından sonra Batıya doğru ilerlemeye devam etmişler Anadolu’ya kadar ulaşmışlardır.
İslâmiyetin kabulünden sonra Türk dili iki ayrı coğrafyada iki ayrı lehçe olarak konuşulmaya başlar.

İslamî Devir Türk Edebiyatının ilk ürünleri tarihteki ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar sahasında ortaya çıkmıştır. (11.yüzyıl) Anadolu’da İslamî Devir Türk Edebiyatı ilk ürünlerini 13. yüzyıldan itibaren vermeye başlar. Bu edebiyat başlangıçta Orta Asya Türk Edebiyatı geleneğine bağlı olarak gelişir.
İslamî Devir Türk Edebiyatı 11.yüzyıldan başlayarak 19. yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür.