Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart İslamiyet'den Önceki Dönemde Türk Edebiyatında Gelişme

  İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI

  1- SÖZLÜ EDEBİYAT
  A:KOŞUK
  B SAGU
  C : SAV
  D : DESTAN

  2:YAZILI EDEBİYAT
  A:YENİSEY YAZITLARI
  B:ORHUN YAZITLARI

  SÖZLÜ EDEBİYAT
  M.S. VIII. yüzyıla gelinceye kadar Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. Bu dönem edebiyatı sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. Bu dönemde edebiyatımızı Şamanizm Maniheizm Budizm gibi dinler etkilemiştir.

  Genel özellikleri:
  1.Bu dönem edebiyatı müzik eşliğinde (“kopuz” adı verilen sazla) dile getirilmiştir.
  2.Ölçü ulusal ölçümüz olan “hece” ölçüsüdür.
  3.Nazım birimi dörtlüktür.
  4.Dönemine göre arı bir dili vardır.
  5.Dizelere genel olarak yarım uyak hâkimdir.
  6.Daha çok doğa aşk ve ölüm konuları işlenmiştir.
  7.Bu döneme yönelik elimizdeki en önemli ve eski kaynak Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügat-it Türk” adlı eseridir.

  A:KOŞUK:
  “Sığır” denilen sürek avları sırasında söylenen şiirlerdir. Konusu daha çok doğa aşk savaş ve yiğitliktir. Bu tür daha sonra Halk edebiyatında “Koşma” adıyla anılmıştır.

  Öpkem kelip ogradım
  Arslanlayu kökredim
  Alplar başın togradım
  Emdi meni kim tutar
  Kanı akıp yoşuldu
  Kabı kamug deşildi
  Ölüg birle koşuldu
  Togmuş küni uş batar
  Kaklar kamug kölerdi
  Taglar başı ilerdi
  Ajun tını yılırdı
  Tütü çeçek çerkeşür
  Etil suwı aka turur
  Kaya tübi kaka turur
  Balık telim baka turur
  Kölün takı küşerür

  ÖZELLİKLERİ

  1. Dörtlüklerle söylenilir.
  2. Hece vezni kullanılmıştır.
  3. Yiğitlik aşk tabiat gibi konular işlenir.
  4. Halk edebiyatındaki karşılığı “koşma’’ Divan edebiyatındaki karşılığı ‘’gazel’’dir.
  5. Kafiye düzeni aaab cccb dddb şeklindedir.
  6. Sığır denilen sürek avlarında söylenen lirik şiirlerdir.
  7.Kopuz eşliğinde söylenir.

  B:SAGU:

  “Yuğ” adı verilen ölüm törenlerinde ölen kişilerin erdemlerini ve duyulan acıları dile getiren şiirlerdir.
  Sagular yuğ denilen törenlerde doğmuştur.

  Yuğ: Bu törende ölen kişinin cesedi çadırın içinde yere yatırılır; yakınları çadırın

  dışında koyun at sığır cinsinden kurbanlar kesip yere bırakır; sonra hep birden

  atlara binip ağlayarak kurt gibi uluyarak çadırın çevresinde yedi kez dönerler sagular söylerler bir yandan da yüzlerini bıçakla çizerek kanatırlardı. Zamanı gelip de ölü gömülünce yeniden kurbanlar kesilir mezarın çevresinde de atlarla yedi kez dönülürdü.

  Türklerdeki “Şamanlık” inancına göre ölen bir kişinin ruhu göğe çıkamazdı. Cesetten ayrılan ruhların bir “temizlenme” devri geçirmeleri gerekirdi. Bunun için ilkbaharda ya da yazın ölenler yapraklar sararınca; güzün ya da kışın ölenler yapraklar yeşerince gömülürdü. Ölenlerin değerli eşyası ve yakılan atının külü de birlikte gömülür; mezarının çevresine de hayatta iken öldürdüğü düşman sayısınca taş ya da heykel dikilirdi. Bunlara da “balbal” adı verilirdi.

  Ayıca yuğ törenine özel olarak ağlayıcılar gelir ya da getirilirdi. Bunlara “sığıtçı” denirdi.

  NOT: Gerek “sığır” ve “şölen” gerekse “yuğ” törenlerinde çalgıyla söylenen bu şiirler söylendikleri çağda yazıya geçirilmemiştir. İslamlıktan sonra 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat’it Türk adlı eserinde Saka Türkleri hükümdarı Alp Er Tunga’nın ölümü üzerine söylenmiş bir sagu örneğine rastlanmaktadır.

  ALP ER TUNGA SAGUSU
  Alp Er Tunga öldi mü Begler atın argurup Ödlek arıg kevredi
  Issız ajun kaldı mu Kadgu anı torgurup Yunçıg yavuz tovradı
  Ödlek öçin aldı mu Mengzi yüzi sargarıp Erdem yeme sevredi
  Emdi yürek yırtılur Kürküm angar türtülür Ajun begi çertilür

  Ödlek küni tavratur Ulşıp eren börleryü Ödlek kamug köfredi
  Yalnguk küçin kevretür Yırtıp yaka orlayu Erdem arıg sevredi
  Erdin ajun sevretür Sıkrıp üni yurlayu Yunçıg yavuz tovradı
  Kaçsa takı ertilür Sıgtap közi örtülür Erdem begi çertilür

  Ögreyüki mundag ok Könglüm için örtedi Bilge bögü yunçıdı
  Munda adın tıldag ok Bütmiş başıg kartadı Ajun anı yancıdı
  Atsu ajun ugrap ok Keçmiş ödüg irtedi Erdem eti tınçadı
  Taglar başı kertilür Tün kün keçip irtelür Yerke tegip sürtülür

  C-SAV
  Günümüzdeki atasözünün karşılığıdır. Akılda kalan sözlü gelenekle nesilden nesile aktarılan özlü bir anlatım biçimidir

  ÖRNEKLER
  Aç ne yemez tok ne timez (Aç ne yemez tok ne demez)
  Uma kelse kut gelir (Eve konuk gelse uğur da geli
  Suw bermeske süt ver (Su vermeyene süt ver)
  Biş erngek tüz ermes (Beş parmak düz(bir)olmaz)
  İt ısırmas at tepmes time (İt ısırmaz at tepmez deme)

  Alıntıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  D- DESTAN VE ÖZELLİKLERİ

  1.Aslı Farsça olan destan kelimesi Fransızca epope Yunanca epos şiir karşılığıdır.

  2.Destanlar henüz aklın ve bilimin toplum hayatına tam anlamıyla hâkim olmadığı ilk çağlarda ortaya çıkmış sözlü edebiyat ürünleridir.

  3.Destanlar ulusların özellikle tarih yazımının henüz yaşam bulmadığı dönemlerine ışık tutmaları bakımından önemlidir. Ayrıca ulusların tarih sahnesine çıkışlarını komşularıyla olan ilişkilerini ve kendi kültür dokularını var eden değerleri anlamak bakımından da önemli kaynaklardır.

  Destan Epik karakterli bir yaşayışın zaman yer ve olaylar içindeki yansımalarının olay örgüsü biçiminde sözlü olarak aktarılmasıdır.

  Milletleri derinden etkileyen tarihî ve sosyal olayları anlatan edebî eserlere destan adı verildiğini biliyoruz. Bu tür edebî eserler deprem bulaşıcı hastalık kuraklık kıtlık yangın göçler savaşlar ve istilâlar gibi önemli olayların etkisiyle tarihin eski çağlarında meydana gelmiştir.

  Destanlar üç safhada oluşur:

  a) Doğuş Safhası: Bu safhada milletin hayatında iz bırakan önemli tarihî ve sosyal olaylar bu olaylar içinde yüceltilmiş efsanevî kahramanlar görülür.

  b)Yayılma Safhası: Bu safhada söz konusu olay ve kahramanlıklar sözlü gelenek yoluyla yayılır. Böylece bölgeden bölgeye ve nesilden nesle geçer.

  c) Derleme (yazıya geçirme) Safhası:
  Bu safhada sözlü gelenekte yaşayan destanı güçlü bir şair bir bütün hâlinde derleyip manzum olarak yazıya geçirir. Çoğu zaman bu destanların kim tarafından derlendiği ve yazıya geçirildiği belli değildir.

  Destan Çeşitleri
  a) Tabiî Destan: Toplumun ortak malı olan ve birtakım olaylar sonucu kendiliğinden en oluşan destanlardır.

  b) Yapma Destanlar: Bir şairin toplumu etkileyen herhangi bir olayı tabiî destanlara benzeterek söylemesi sonucu oluşan destanlardır.

  DESTANLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
  1- Anonimdirler.

  2- Genellikle manzumdurlar. Az olmakla beraber nazım-nesir karışık olan destanlar da vardır. Bazıları manzum şekilleri unutularak günümüze nesir hâlinde ulaşmıştır.

  3- Olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir.

  4- Destan kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir.

  5- Destanlar tarihî ve sosyal olaylardan doğarlar. Bu eserlerde genellikle yiğitlik aşk dostluk ölüm ve yurt sevgisi gibi temalar işlenir.

  Bir edebiyat türü olan destan zamanla asıl anlamını yitirmiş âşık edebiyatında savaşları ünlü kişileri gülünç olayları anlatan eserlere de destan denilmiştir. Türk destanları iki gruba ayrılır: İslamiyetten önceki destanlar ve İslamiyetten sonraki destanlar.

  DOĞAL DESTANIN ÖZELLİKLERİ
  . Anonim bir özellik taşır.

  . Çoğu manzumdur; nazım ve nesir karışık olanına az rastlanır.

  . Nazım biçimi ve uyak destanı yaratan halkın geleneğine bağlıdır.

  . Gerçek ve gerçekdışı olaylar iç içedir.

  . Destan kişileri beden ve karakter özellikleri bakımından hem olağan hem de olağanüstü özellikler taşır.

  . Destanlarda anlatılan olayların zamanı aşağı yukarı bellidir.
  . Destanlar çok uzun manzum öykülerdir.Kırgızlara ait Manas destanı 400 bin dizeden oluşur.

  . Destanlarda daha çok kahramanlık yiğitlik dostluk aşk ölüm yurt sevgisi konuları işlenir.

  DÜNYA EDEBİYATININ EN ÜNLÜ DOĞAL DESTANLARI:

  • İLYADA VE ODYSSEİA( Homeros) :Yunanlıların Toroia Savaşına gidiş dönüşlerini anlatır.( YUNAN DESTANI)

  • ŞEHNAME ( FİRDEVSİ ) İran – Turan mücadelelerini İran’ın kahramanı Rüstem’in yiğitliklerini Büyük İskender’in İran’ı işgalini anlatır. ( İRAN EDEBİYATI)

  • KALEVELA (LÖNROT) : Doğaya karşı savaşan Finlilerin erdemlerini bilgeliklerini anlatır. ( FİN EDEBİYATI)

  • MAHABHARATA ( HİNT EDEBİYATI)

  • RAMAYANA ( HİNT EDEBİYATI )

  • İGOR: 12.YY da Kıpçak Türkleriyle Rusların yaptıkları savaşı anlatır. ( RUS EDEBİYATI)

  • OĞUZ KAĞAN: Hunların Orta Asya’ da Türk birliğini nasıl kurduğunu anlatır. ( TÜRK EDEBİYATI)

  YAPMA DESTANLAR
  Yeni ve yakın çağlarda herhangi bir tarih olayının bir ozan tarafından destan kurallarına uygun olarak yazılmış biçimine yapma destan denir.

  Bunlar sanatsal amaçlı destanlardır. Bilinen bir sanatçının ortaya koyduğu destanlardır.

  DÜNYACA ÜNLÜ YAPMA DESTANLAR
  KAYBOLMUŞ CENNET: Âdemle Havva’nın cennetten yeryüzüne inişleri anlatılmıştır.(J. MİLTON – İNGLZ EDEB.)

  KURTARILMIŞ KUDÜS: I. Haçlı seferinde Kudüs’ün alınışı anlatılır. ( T.TASSO- İTALYAN EDEB.)

  İLAHİ KOMEDYA: Öteki dünyaya Dante’nin yaptığı 7 günlük gezi anlatılır.( DANTE- İTALYA EDEB.)

  Üç ŞEHİTLER DESTANI: Kurtuluş Savaşından bazı kesitler anlatılır .( F.H. DAĞLARCA- TÜRK EDEB.)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş