Muş Anadolu Öğretmen Lisesi

ROMAN SANATI
VE
ROMAN İNCELEMESİNE GİRİŞ

ANLATMA ESASINA BAĞLI EDEBİ METİNLER VE İTİBARİ (FİKTİF) ALEM


Anlatmaya bağlı edebi metinleri “destanmasalhalk hikayesihikaye ve roman vb.” eserlerdir. Bu metinlerde asıl unsur vaka (olay)’dır.diğer öğeler vakanın etrafında birleşerek eseri vücuda getirirler.Vakayı yok saydığımızda elimizde bir yığın söz kalır.

İtibari Alem

İtibari alemin kelime anlamı kurmaca alemdir. Edebi olarak açıklar isek itibari alem gerçek alemin bir düşünce sistemi etrafında sanatkar tarafından yorumlamasıyla vücuda gelen alemdir.

İtibari alemde olay tarihi ve yaşanmış olandan farklıdır. Buradan itibari alemdeki olayın da kurmaca olduğunu söyleyebiliriz. İtibari alem konusunu gerçek alemden alır. Ancak olayı olduğu gibi dikkatlere sunmaz.

İtibari Alem Yaratma Tarzları

İtibarı alem yaratılırken iki tarzdan yararlanılır: mimesis ve tecrit. Mimesis ‘taklit etmek’ demektir.Gerçek alemden alınan unsurlarla üzerinde yaşadığımız dünyaya benzer ama ayrı bir alem yaratma “mimesis”in esaslarına göre gerçekleştirilir.Bu durumda ortada bir model vardır ki bu dış dünyadır. İtibari alem bu modele benzer tarzda yaratılır.

Mimesisten hareketle kurulmuş itibari aleme müşahhas adı verilir.

İkinci yaratma tarzı olan “tecrit”te teferruat ayıklanır. Gerçek alemde var olanların sebep olduğu haller teferruattan arındırılarak bir iki kelimelik sembollerle ifade edilirler.

Tecritten hareketle kurulmuş itibari aleme “mücerret”denir.

İtibari Metin


İtibari alemin anlatma vasıtasıyla dışarıya aksettirilmesiyle itibari metin oluşur. Yani itibari alemde cereyan eden hadiseleri konu alan yazılara itibari metin denir.

İtibari Metnin Manası


Her metin parçasının bir manası olduğu gibi metnin tamamının da bir manası vardır. Metin bir sistemdir. Bu sistemde yer alan metin parçalarının ne mana ifade ettiği bulunur ve bunlardan yola çıkılarak ortak bir yargı meydana getirilir. İşte bu yargı metnin manasıdır.

Şimdi metni parçalarına ayıralım. Metinler çeşitli şekillerde parçalanabilir. Bu parçalara mana birlikleri adı verilir.

1. Bazen yazar kendisi metni çeşitli şekillerde bölümlere veya kısımlara ayırır.

Parçalama işinde bu bölümleme esas alınabilir.

2. Mekandan yola çıkarak metni parçalara ayırabiliriz.
3. Zaman dikkate alınarak metin bölümlere ayrılabilir.

4. Şahıs kadrosundaki değişiklikler esas alınarak metin mana birliklerine ayrılabilir.

5. Muhtevada (içerik) görülen değişiklikler metni parçalara ayırmamıza yardımcı olabilir.
.
Metnin mana birliklerine ayrılmasında yukarıda saydığımız maddelerden biri esas alınabileceği gibi birden fazla madde de esas alınabilir.

İtibari Metnin Okunması


İtibari metinlerin iyi anlaşılması okuyucunun kültür ve zevk seviyesiyle eserde anlatılanlar arasında belirli ölçülerde de olsa bir yakınlığın bulunmasına bağlıdır. Gönderici ile alıcı arasında gönderme birliğinin olması gerekir. Okuyucunun metni tam olarak anlayabilmesi için her şeyden önce metinle okuyucu arasında bilgi his tecrübe ortaklığı gerekir.

İtibari Metnin Yorumu

İtibari metnin yorumu eserden çok onu yorumlayan insana ve devre bağlıdır. İtibari metni bir aynaya benzetebiliriz. Ayna kendisini göstermez ona bakanı aksettirir. Ayna örneğinde olduğu gibi bir itibari metin farklı kişilerce farklı yorumlanabilir. İtibari metnin yorumlanması biraz da bakış açısıyla ilgilidir.

İtibari Metnin İlmi Olarak İncelenmesi

İtibari metnin ilmi olarak incelenmesini bu tip metinleri ilmi olarak inceleme konusu yapan kişiler yapabilir. Sıradan bir okuyucu bunu başaramaz. Böyle bir çalışma için her şeyden önce söz konusu ilmin çalışma sahası ve bu sahanın sınırları belirtilmelidir. Söz konusu ilmin kendisine has kanun ve metotları dikkatlere sunulmalıdır.

İtibari Metnin Bazı Vasıfları ve Vazifeleri

İtibari metin okuyucuya fayda ve zevk vermelidir. Okuyucu okuduğu şeylerden haz almalı aynı zamanda bu metinden fayda sağlamalıdır. İtibari metin gerçek alemden dilin kaslarını zorlayarak yeni bir alem yaratmalıdır.

VAKA
Vaka Nedir Nasıl İncelenir?

Vaka herhangi bir alaka ile bir arada bulunan fertlerden en az ikisinin karşılıklı münasebetlerinin tezahürüdür. Tanımdan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz: Bir vakanın olabilmesi için kesinlikle şahıs kadrosuna ihtiyaç vardır. Şunu da belirtelim şahıs kadrosu söz grubuyla yalnız insanları değil vakanın zuhurunda rol alan varlıkları da kastediyoruz.

Anlatma esasına bağlı edebi metinlerin hepsinde her şey bir vaka parçası etrafında gelişir. Bu parçalar belli bir kaideye göre bir araya getirilerek metin oluşturulur. Bu açıklamadan vakanın ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz.

Metnin Vaka Çevresinde Parçalara Ayrılması

Metin halkaları arasındaki ilgiyi tespit etmek için metni parçalara ayırmamız gerekmektedir. Metin parçalara ayrılırken önce vakayı esas almak gerekir. Çünkü eserde vazgeçilemeyen unsur vakadır.

Eserin hususiyetine göre okuyucu ve araştırıcı vakayı gözden uzak tutmadan zaman mekan şahıs kadrosunu da dikkate alarak metni parçalara ayırabilir.

Biliyoruz ki itibari metinlerde birçok vaka vardır ve bu vakalar asıl vaka etrafında birleşerek metni oluşturur. İşte biz bu yardımcı yardımcı vakaları doğru tespit ederek metni vaka çevresinde bölümlere ayırabiliriz.

Vaka Tipleri

1) Vaka tek bir zincir halinde nakledilir. Bir merkezi insan vardır Onun belirli bir zaman dilimi içinde sürdürdüğü yaşayış tarzı söz konusudur. Eserde anlatılan her şey bu şahısla ilgilidir. Birbirine zincirleme bağlanmış metin halkaları tek bir vakanın parçaları durumundadır.

2) Eserin vakası iki veya daha fazla vaka zincirinden meydana gelir. Bunlar bazı noktalarda kesişirler. Bir hadise belirli bir noktaya kadar nakledilir sonra diğerine geçilir.

3) Bir vaka başka bir vaka içine yerleştirilerek sunulur.

BAKIŞ AÇISI VE ANLATICI

Anlatma esasına bağlı edebi eserlerde hem metin halkası hem vaka zinciri hem de eserin dili bakış açısına göre şekil alır.

“Bakış açısı anlatma esasına bağlı metinlerde vaka zincirlerinin ve bu zincirin meydana gelmesinde kullanılan mekan zaman şahıs kadrosu gibi unsurların kim tarafından görül düğü idrak edildiği ve kim tarafından kime nakledilmekte olduğu sorularına verilen cevaptır.”

Bakış açısını kısaca şöyle açıklayalımsevdiği kişiden ayrılmış bir kişi için yeni açmış güller çiçekler ne ifade eder sevdiği kişiyi ölesiye seven biri için ne ifade eder? işte bakış açısı budur.

Hakim Bakış Açısı ve Anlatıcı

Bu bakış açısında anlatıcı kahramanların her şeyini bilir. Nerede ne yapacaklarını nasıl davranacaklarını bilir. Kahramanların ruhsal özelliklerini neler hissettiklerini hepsini bilir.

Kahraman Anlatıcının Bakış Açısı

Anlatıcı eserin vakasını hem yaşayan hem de değerlendirerek anlatan insan durumundadır. Vakanın kahramanlarından biri olması onun vaka zincirinin meydana geldiği anda neler düşündüğünü çevreyi insanın nasıl değerlendirdiğini bilmesine imkan verir . Bu bakış açısında birinci ağızdan anlatım vardır.

Müşahit (Gözlemci) Anlatıcıya Ait Bakış Açısı

Anlatıcı vaka içinde yer alan şahıs kadrosunu teşkil eden fertleri bir kamera tarafsızlığıyla izleri onların geçmişi ruh halleri hakkında bilgi vermeden yaptıklarını gözler önüne serer.

Yalnızca gözlemlerini nakleder bazen gözlemlerini bilgi kaynaklarıyla zenginleştirebilir.

ZAMAN

İtibari metinlerdeki zaman da itibaridir.

Metnin gerçekçi olabilmesi için bir zamana ihtiyaç vardır. Öte yandan zaten vakanın gerçekleştiği bir an bir zaman vardır.

İtibari zaman ‘yazma zamanı’ ve ‘okuma zamanı’ dediğimiz iki gerçek zamandan sentezlenir. ‘Yazma zamanı’ sanatkarın eserini yazarken harcadığı süredir. ’Okuma zamanı’ ise okuyucunun eseri okumak için harcadığı süredir.

MEKAN VE ŞAHIS KADROSU

Mekan


İtibari bir eserde mekan da itibari olur. Vaka zincirini meydana getiren halkaların mahiyeti ve ona iştirak eden şahıs kadrosundaki fertlerin içinde bulundukları şartlar mekanın şekillenmesine tesir eder. Anlatıcının durumu tanıtılan yere göre bulunduğu mevki mekanın tanıtılmasında önemli rol oynar.

İtibari mekan gerçek alemi aksettirme endişesiyle tanıtılıyor ve tasvir ediliyorsa ‘mimesis’ tarzına uygun bir metin oluşturuluyor demektir. Mekana ait hususiyetler bir intibayı sezdirecek tarzda dikkatlere sunuluyorsa ‘tedric’ esaslarına göre bir metin oluşturuluyor demektir.

ŞAHIS KADROSU

Vakanın zuhuru için gerekli insan ve insan hüviyeti verilmiş diğer varlıklar ve kavramları şahıs kadrosu söz grubuyla adlandırırız. İtibari metnin tüm öğelerinde olduğu gibi şahıslar da itibaridir. Şahıslar gerçek alemdeki gibi davranabilir ama onlar gerçekte yokturlar. Anlatıcının kafasında tasarlayıp oluşturduğu kurmaca şahıslardır.
İtibari metinlerde şahıs çok önemlidir. Çünkü şahıslar olmadan vaka meydana gelmez. Vaka olmadan da itibari metin olmuş olmaz.

VAKANIN ZUHURUNDA ROL ALAN ŞAHISLAR

1. Asıl kahraman veya birinci derecedeki kahraman: Olay bu şahıs etrafında gelişir. ‘Tematik güç’ olarak da adlandırılır.

2. Hasım veya karşı güç: Olayın ya da çatışmanın olabilmesi vaka zincirinin düğümlenmesi için tematik gücün karşısında bir hasma ihtiyaç vardır. Tematik gücün gelişmesine engel olur. ‘Karşı güç’ olarak da adlandırılır.

3. Arzu edilen ve korku duyulan nesne : Hedefe seçilen amacı veya korkulan objeyi temsil eder. ‘Değerin temsili ‘ olarak da adlandırılır.

4. Yönlendirici: Çatışma bir yönlendiricinin müdahalesi sayesinde gelişir ve çözümlenir. Bu bir bakıma vakayı idare eden şahıs durumundadır.

5. Alıcı: Vakanın neticesinde her zaman asıl kahraman karlı çıkmaz endişe duymaz. Tesadüfen de olsa bu netice başkalarının işine yarar. Sebep olan arzulanan veya endişe duyulan nesneden başkaları etkilenir. Bunlara ‘alıcı’ denir.

6. Yardımcı: Yukarıdaki ilk dört fonksiyonu gerçekleştiren şahıslardan her biri bir başkasının tahrikine ihtiyaç duyabilir. İşte bunlara ‘yardımcı’ adını vermek yerinde olur.

Süleyman ADIYAMAN
Muş Anadolu Öğretmen Lisesi

Alıntıdır.