Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Pratik Edebiyat Bilgileri  1. Sagu-ağıt-mersiye konu yönüyle ortaktır. Mersiye ölçü yönünden farklıdır.
  2. Koşuk sagu ve destan İslamiyet öncesi dönemde dörtlükler biçiminde hece ölçüsüyle ve genellikle yarım uyak kullanılarak söylenmiştir.
  3. Yapay destanlar doğal destan sürecinden geçmeyen yazarı bilinen destanlardır.
  4. Orhun (Göktürk) Yazıtları 8.yy. da Orhun Irmağı kıyısında dikilen yazılı edebiyatımızın ilk ürünleridir.
  5. Kutadgu Bilig siyasetname olup Yusuf Has Hacib tarafından yazılan didaktik özellikler taşıyan alegorik bir eserdir.
  6. Atabetü’l-Hakayık (Edip Ahmet) Divan-ı Hikmet (Ahmet Yesevi) tasavvufî eserlerdir.
  7. Dede Korkut Hikayeleri Oğuzların savaşlarını anlatan destan devrinden halk hikayeciliğine geçişin ürünü olan on iki hikayeden oluşan anonim ürünlerdir.
  8. Mevlana Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Veli 13.yy. da yaşayıp insanlık sevgisini anlatan tasavvufçulardır.
  9. Risaletü’n-Nushiye (Yunus Emre) Divan-ı Kebir (Mevlana) Makalat (Hacı Bektaş-ı Veli) tasavvufu anlatan eserlerdir.
  10. İlahi (nefes-deme) şathiye nutuk devriye tasavvuf şiirinin dörtlükle oluşan türleridir.
  11. Koşma semai varsağı destan aşık edebiyatı ürünleridir. Dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılırlar. Koşma işlediği konulara göre koçaklama güzelleme taşlama ağıt dörde ayrılır.
  12. Kaygusuz Abdal ve Pir Sultan Abdal tasavvufu farklı yorumlayan kişilerdir.
  13. Karacaoğlan Emrah Aşık Veysel güzelleme; Dadaloğlu Köroğlu koçaklama türünde eserler vermişlerdir.
  14. Seyranî (kişsel) Dertli (toplumsal) taşlama örnekleri vermişlerdir.
  15. Mani “aaxa” uyak düzeninde 7’li hece ölçüsü ve tek dörtlük oluşu nedeniyle anonim edebiyatın en yaygın nazım biçimidir. Divan şiirindeki rubai ve tuyuğla ortak özelliklere sahiptir.
  16. Olağanüstülük kahramanlarının soylu kişilerinden oluşması abartılı anlatım destanla masalın ortak özellikleridir. Destan milli masal çoğunlukla evrenseldir. Destan konusunu tarihi bir gerçekten alır masal tamamıyla hayal ürünüdür.
  17. Gazel 5-15 kaside 33-99 beyit ve “aa xa xa xa…” uyak düzeniyle mesnevi ise beyit sayısında sınırlama olmaksızın “aa bb cc dd …” uyak düzeniyle yazılır.
  18. Şarkı ve tuyuğ Türk edebiyatına özgü nazım şekilleridir.
  19. Rubai tuyuğ murabba dörtlüklerle oluşturulan divan şiiri nazım türleridir.
  20. Felsefî ve dinî konuların işlendiği “terkib-i bend” de vasıta beyiti devamlı değişir. “Terci-i bend”de vasıta beyiti aynı kalır.
  21. Gazel ve kasidede ilk beyite matla son beyite makta şairin adının geçtiği beyite mahlas beyiti veya taç beyit denir.
  22. Dize sonlarındaki uyaktan başka şiirin ortasında da uyak bulunursa buna musammat gazel veya musammat kaside denir.
  23. Münacat naat hcv divan şiirinde şiirin konularına göre aldığı isimlerdir.
  24. Divan edebiyatında şairler hakkında bilgi veren eserlere tezkire halk edebiyatında cönk adı verilir.
  25. Mecalisi’n-Nafais (Ali Şir Nevai) ilk şairler tezkiresidir.
  26. Harname (Şeyhi) 15.yy.da yazılmış hiciv türünde bir mesnevidir.
  27. Şikayetname Fuzuli’nin maaşını alamadığı için yazdığı mektup türündeki eseridir.
  28. Nefi 17.yy.da hiciv örneği “Siham-ı Kaza”; nabi aynı yüzyılda yazdığı didaktik eser olan “Hayriyye” ile tanınır.
  29. Nedim ve Şeyh Galib hece ile de yazan divan şairleridir.
  30. Katip Çelebi “Cihannüma” (coğrafya) Keşfü’z-Zünun; Evliya Çelebi Seyahatnme; Naima “Naima Tarihi” adlı eserleri yazan Divan edebiyatının nesir ustalarıdır.
  31. Takvim-i Vakayi (ilk resmî gazete) Ceride-i Havadis (ilk yarı resmî gazete) Tercüman-ı Ahval (ilk özel gazete) Şair Evlenmesi-şinasi (İlk tiyatro) Telemak-Yusuf kamil Paşa (ilk çeviri roman ) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat-Şemsettin Sami (ilk yerli roman) İntibah-Namık Kemal (ilk edebi roman) Cezmi-Namık Kemal (ilk tarihi roman) Araba Sevdası-Recaizade Mahmud Ekrem (ilk realist roman) Karabibik-Nabizade Nazım (köy konulu ilk eser) letaif-i Rivayet-Ahmet Mithat (ilk öykü) Eylül-Mehmet Rauf (ilk psikolojik roman) Mai ve Siyah-Halit Ziya Uşaklıgil ( Batılı anlamda ilk realist roman).
  32. Tanzimat romanında yanlış batılılaşma ve cariyelik en yaygın konulardır.
  33. Tanzimat şiirinde divan şiiri biçimleri kullanılmış içerik değişmiştir.
  34. Namık Kemal hem tiyatro hem roman yazmış; ancak onu asıl tanıtan vatan temalı şiirleridir.
  35. Tahrib-i Harabat ve Takib Namık Kemal’in Ziya Paşa için yazdığı eleştirilerdir.
  36. Ahmet Vefik Paşa Moliere’den Cimri Hastalık Hastası Kibarlık Budalası gibi tiyatroları çevirmiştir.
  37. Ahmet Mithat Efendi’nin halka okuma zevkini aşılama düşüncesini Hüseyin Rahmi ve Halide Edep de sürdürmüştür.
  38. Edebiyatımızın ünlü sözlükleri; Divan-ü Lugati’t-Türk Muhakemetü’l-Lugateyn Lehçe-i Osman ve Kamus-ı Türkî’dir.
  39. Tanzimat edebiyatı ikinci döneminde “sanat sanat için” anlayışına dönülerek Servet-i Fünun edebiyatına hazırlık yapılır.
  40. R. Mahmut Ekrem “Güzel olan her şey şiire girebilir.” diyerek Muallim Naci ile kafiye tartışmasını başlatır.
  41. A. Hamit Tarhan Namık Kemal’in tiyatro anlayışının tersini savunur. Tiyatro tekniği iyi olmadığı için yazdığı tiyatrolar sahnelenemez.
  42. Edebiyatımızda ölüm temasıyla meşhur şairler; Abdülhak Hamit Cahit Sıtkı Yahya Kemal’dir.
  43. Servet-i Fünuncular beyit anlayışını kırarak nazımı nesre yaklaştırırlar.
  44. Servet-i Fünun’da romanlar realizm ve natüralizmden; şiirler ise sembolizm ve parnasizmden etkilenir.
  45. Servet-i Fünun romanı çevre olarak İstanbul’u karakter olarak aydınları seçer.
  46. Tevfik Fikret sanatının ikinci döneminde sanatı toplumun hizmetine sunar hece ölçüsüyle yazdığı şiir kitabının ismi Şermin’dir.
  47. “Sis” Tevfik Fikret’in İstanbul’a hakaretlerle dolu şiiridir.
  48. Cenab Şahabettin parnasizm ve sembolizmden etkilenmiş bir şiirde birden çok aruz kalıbı kullanmıştır.
  49. H. Ziya Uşaklıgil Balzac Stendhal flaubert gibi realist yazarlardan etkilenmiş; Batılı anlamda ilk realist roman Mai ve Siyah’ı yazmıştır.
  50. H. Ziya’nın anı türündeki eserleri Kırk Yıl Saray ve Ötesi’dir.
  51. Hüseyin Cahit Yalçın “Edebiyat ve Hukuk” adlı makalesiyle Servet-i Fünun dergisinin kapanmasına neden olmuştur.
  52. Sürgüne gönderilen başlıca sanatçılar; Namık Kemal H. Cahit Yalçın Süleyman Nazif Ziya Gökalp şair Eşref Refik Halit Karay’dır.
  53. Süleyman Nazif ve Ahmet Hikmet Müftüoğlu dil yönüyle –sırasıyla- Tanzimat ve Milli Edebiyata bağlıdırlar.
  54. Şık Şıpsevdi Mürebbiye Metres Kaynanam Nasıl Kudurdu Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanlarıdır.
  55. Ahmet Rasim İstanbul’un günlük yaşantısını sade bir dille anlatan bağımsız yazarlardandır.
  56. Fecr-i Ati Servet-i Fünun’u eleştirmesine rağmen onun “Sanat kişiseldir.” anlayışını devam ettirmiştir.
  57. Milli Edebiyat “Genç Kalemler” dergisinde yayımlanan “Yeni Lisan” adlı makaleyle 1911 yılında başlar.
  58. Milli Edebiyat bir yönüyle halk edebiyatına dönüşür.
  59. Ömer Seyfettin mili ve tarihî konulu öyküleriyle tanınan yazardır.

  60. Edebiyatımızdaki ünlü öykücüler; H. Cahit Yalçın Ömer Seyfettin Memduh Şevket Esendal Sait Faik Abasıyanık Haldun Taner’dir.
  61. Ziya Gökalp Türkçülüğün felsefesini yapmış Milli Edebiyata düşünce yönüyle katkıda bulunmuştur.
  62. Kızıl Elma Yeni Hayat Altın Işık Ziya Gökalp’in şiir kitaplarıdır.
  63. Özel isimle anılan şairler; Sultanü’ş-Şuara (Şairler Sultanı)-Baki Vatan Şairi- Namık Kemal Şairi-i Azam-Abdülhak Hamit Tarhan Bayrak Şairi-Arif Nihat Asya Türk Şairi-Mehmet Emin Yurdakul…
  64. Türk edebiyatının tarihini bilimsel açıdan işleyen Mehmet Fuat Köprülüdür.
  65. Edebiyat tarihi yazarları; M. Fuat Köprülü Ahmet Hamdi Tanpınar Ali Canip Yöntem’dir.
  66. Halide Edip Adıvar İngiliz edebiyatından etkilenir. Ateşten Gömlek Vurun *****ye ( Kuruluş Şavaşı’nı işler); Sinekli Bakkal Tatarcık (toplumsal konuları işler) Mor Salkımlı Sokak (hatıra) bazı eserleridir.
  67. Y. Kadri Karaosmanoğlu Tanzimat’la Atatürk Türkiye’si arasındaki dönem ve kuşakların geçirdiği sosyal değişiklikleri ve bunalımları işler. Tezli roman türünün ustasıdır. Kiralı Konak ( kuşak çatısması) Sodom ve Gomore (işgal altındaki İstanbul’un olumsuz yanları) Yaban (Kurtuluş Savaşı ve köylü aydın uçurumunu işler) Ankara ( Cumhuriyet’ten sonraki Ankara’nın üç dönemi) Nur Baba ( Bektaşi tekkeleri) belli başlı eserleridir.
  68. Reşat Nuri Güntekin’in romanlarında yoğun bir Anadolu atmosferi vardır. Dili sade karakterleri halktandır.
  69. Refik Halit Karay sürgünde yazdığı Anadolu konulu eserleriyle tanınır. Sürgün Yezidin Kızı Bugünün Saraylısı (roman) Kirpinin Dedikleri Memleket Hikayeleri Gurbet Hikayeleri bazı eserleridir.
  70. Beş Hececiler Milli Edebiyatın devamı sayılır. Faruk Nafiz Çamlıbel Enis Behiç Koryürek Halit Fahri Ozansoy Orhan Seyfi Orhon Yusuf Ziya Ortaç bu akımın şairleridir.
  71. Faruk nafiz Çamlıbel aruzla da yazmıştır. Çoban Çeşmesi Han Duvarları adlı şiirleri ünlüdür.
  72. Mehmet Akif Ersoy lirik-didaktik özellikteki şiirleriyle tanınır. Manzum hikayecilikte ustadır. Safahat (yedi bölüm) ünlü eseridir.
  73. Ahmet Haşim sembolist şairdir. Şeiirlerinde anlam kapalı düzyazılarında dili yalındır. Bütün şiirlerini aruzla yazmış Fecr-i Ati’den sonra bağımsız olarak sanat anlayışını devam ettirmiştir. Bazı eserleri; Piraye Göl Saatleri Gurabhane-i Laklakan…
  74. Yahya Kemal Beyatlı divan şiirine yeni yorum getirmiş eski nazım biçimleriyle Batılı şiirler yazmıştır. Şiirlerinde sonsuzluğa erişme düşüncesi vardır. “Ok” şiirinin dışındaki bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Eserleri; Kendi Gök Kubbemiz Eski Şiirin Rüzgarıyla Aziz İstanbul…
  75. Yedi Meşaleciler Beş Hececileri duygusallıkla suçlamışlar; ancak kendileri de sembolizmden etkilenmişlerdir. Z. Osman Saba Yaşar Nabi Muammer Lütfi Bahşi Vasfi Mahir Kocatürk Sabri Esat Siyavuşgil Cevdet Kudret Solok Kenan Hulisi Koray sanatçılarıdır.
  76. Garip Akımı (I. Yeniciler) sanatsal anlatımdan ölçü ve uyaktan kaçınmış sıradan insanların hayatlarını işlemiştir.
  77. II. Yeniciler I. Yeni Hareketine tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Şiirde anlam kapalılığı savunmuşlar ve sürrealizmden etkilenmişlerdir. İlhan Berk Cemal Süreyya Edip Cansever Ece Ayhan bazı temsilcileridir.
  78. Ahmet Hamdi Tanpınar Yahya Kemal’in öğrencisidir. Şiirlerinde bilinçaltı rüya ve zaman kavramı baskındır. Geçmişe özlem eserlerinin başlıca temasıdır. Huzur Saatleri Ayarlama Enstitüsü Beş Şehir bazı eserleridir.
  79. Ahmet Kutsi Tecer Anadolu motiflerini işler. Dergah ve Milli Mecmua’da eserleri yayınlanır. Koçyiğit Köroğlu Köşebaşı bazı eserleridir.
  80. Ahmet Muhip Dıranas Fahriye Abla adlı şiiriyle meşhurdur.
  81. Cahit Sıtkı Tarancı ölüm yalnızlık konularını işler. En çok bilinen şiirlerinden biri Otuz Beş Yaş’tır.
  82. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın en ünlü eserlerinden biri “Üç Şehitler Destanı”dır. Eser yapay bir destandır.
  83. Cahit Külebi: Birçok şiirinde noktalama işareti yoktur. Çocuk şiirleriyle tanınır. “Türk Mavisi” eserlerinden bir tanesidir.
  84. Nurullah Ataç: Deneme ve eleştirileriyle anılır.Devrik cümle anlayışını başarıyla uygulamıştır. “Günlerin getirdiği Karalama Defteri” bazı eserleridir.
  85. Gezi Yazısı Yazanlar: Evliya Çelebi (Seyahatname) Ahmet Haşim (Frankfurt Seyahatnamesi) Falih Rıfkı Atay (Yolcu Defteri) Cenap Şahabettin ( Hac Yolunda)…
  86. Psikolojik roman: Zehra (Nabizade Nazım) Eylül (Mehmet Rauf) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Peyami Safa)
  87. Sait faik Abasıyanık: Öykülerinde Adalar’ı İstanbul’u ve sıradan insanı işler. Durum hikayecisidir. Semaver Sarnıç Son Kuşlar bazı eserleridir.
  88. Necip Fazıl Kısakürek: metafizik problemleri hecenin gücüyle çok güzel anlatır. Şiir dışında tiyatro öykü araştırma gibi alanlarda da eserler vermiştir. Çile Bir Adam Yaratmak bazı eserleridir.
  89. Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı): Balıkçıları ve denizi işler. Bodrum’un antik çağlarındaki ismini mahlas olarak kullanır.
  90. Kemal Tahir: Roman ve hikayelerinin konusunu sistemin aksayan yönlerinden alır. Bozkırdaki Çiçek Devlet Ana Karılar Koğuşu Esir Şehrin İnsanları bazı eserleridir.
  91. Bedri Rahmi Eyüboğlu; şair ve yazarlık dışında ressamdır. Karadut Canım Anadolu bazı eserleridir.
  92. Tarık Buğra: istiklal Savaşı’nın bilinmeyen yönlerine yeni yorumlar getirdi. Küçük Ağa Osmancık Siyah Kehribar yarın Diye Bir Şey Yok bazı eserleridir.
  93. Yaşar Kemal: Çukurova ve Toroslardaki efsanelere dayalı toprak kavgalarını işleyen roman ve hikayeler yazmıştır. İnce Memed Orta Direk Sarı Sıcak Teneke bazı eserleridir.
  94. Orhan Kemal: Köyden kente göç ve bu göçün son uçlarını işler. 72. Koğuş Hanımın Çitliği bazı eserleridir.
  95. Necati Cumalı: Ege Bölgesi’ndeki köylüyü işler. Tütün Zamanı Boş Beşik Susuz Yaz bazı eserleridir.
  96. Cemil Meriç: Makale deneme eleştiri ustasıdır. Bu ÜlkeUmrandan Uygarlığa Kırk Ambar bazı eserleridir.
  97. Cengiz Aytmatov: Kırgız yazardır. Cemile Gün Olur Asra Bedel Selvi Boylum Al Yazmalım bazı eserleridir.
  98. Klasisizm akıl ve sağduyuya önem verir. Latin ve Yunan kaynaklarına yönelen kuralcı yüksek zümre edebiyatıdır. Moliere Racine La Fontaine klasik yazarlardandır.
  99. Romantizm Klasisizm’e tepkidir. Kuralcılığı reddederek ulusal konulara yönelir. Zıtlıklar ak-kara çatışması ve özellikle duygusallık ön plandadır. Victor Hugo Goethe bazı yazarlarıdır.
  100. Realizm Romantizm’e tepkidir. Gerçekler gözleme dayalı olarak anlatılır. Balzac Stendhal Flaubert Tolstoy Dostoyevski ünlü temsilcileridir.
  101. Parnasizm realizm’in şiire yansımasıdır. Sözcüklerle manzara çizilir.
  102. Sembolizm kapalı şiir anlayışını savunan edebi akımdır.
  103. Natüralizm: Aşırı gerçekçiliktir. Olayların ortaya çıkışı neden sonuç ilişkisi deneylenerek anlatılır.
  104. Edebi akımların sıralanışı: Klasisizm Romantizm Realizm Natüralizm(roman akımları); Parnasizm Sembolizm Sürrealizm (şiir akımları)
  105. Dünya edebiyatının tanınmış yazar ve eserlerinden bazıları: Shakespeare (Hamlet ve Otello) Cervantes (Don Kişot) Maksim Gorki (Ana) Montaigne (Denemeler) Schiller ( Wiliam Tell) Dostoyevski (Suç ve Ceza) Tolstoy (Savaş ve Barış) Mark Twain ( Tom Sawyer’in Maceraları)
  106. Klasik trajedide karakterler yüksek tabakadandır konu mitolojiktir. Ölüm ve yaralanmalar sahnede gösterilmez. Üç birlik kuralı (zaman mekan olay birliği) vardır.
  107. Klasik komedide kişiler halkın içinden konular günlük yaşamdandır. Ölüm ve yaralanmalar sahnede gösterilir. Üç birlik kuralı vardır.
  108. Deneme kişisel düşüncelerin kanıtlama amacı güdülmeden aktarıldığı; fıkra günlük olayların sade bir dille yazıldığı; makale tezlerin kanıtlanmaya çalışıldığı; eleştiri; bir eserin bilimsel temellere dayanılarak yorumlandığı yazın türleridir.
  109. Lirik şiir coşkuların işlendiği; epik şiir kahramanlık konularının işlendiği; pastoral şiir kır ve çoban yaşamının işlendiği; dramatik şiir acıklı durumların işlendiği; satirik şiir eleştirilerin işlendiği; didaktik şiir; öğreticiliğin işlendiği şiir türleridir.
  110. Redif aynı görevli ekler ve aynı anlamlı sözcüklerdir. Uyaktan sonra gelir.
  111. Nurullah Ataç Suut Kemal Yetkin Sebahattin Eyüboğlu Bacon Montaige ünlü deneme yazarlarıdır.
  112. Bir sözcüğün hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılması kinaye sanatını doğurur.
  113. Hüsn-ü Talil sanatında olayın sebebi daha güzel bir nedene bağlanır.
  114. Bilinen bir konunun bilinmiyormuş gibi davranılması Tecahül-i arif sanatını doğurur.
  115. Sesteş sözcükler cinas sanatı yapar.
  116. İntak (konuşturma) sanatının olduğu her yerde teşhis vardır.
  117. Masal evrensel; destan ulusal nitelikler taşır.
  118. Seci düzyazıdaki ses benzerliğidir.
  119. Bir şairin bir şiirine aynı ölçü ve aynı uyakla yazılan şiirine nazire denir.
  120. İlyada (Yunan) Kalevala(Fin) Nibelungen (Alman) Ramayana (Hint) Şehname (Fars) dünyaca tanınmış destanlardır.
  121. Şarkı tuyuğ rubai dörtlüklerle yazılan divan şiiri nazım şekilleridir.
  122. Dilinin ağır oluşu ve yüksek zümreye yönelişi Divan edebiyatı ile Servet- Fünun’un ortak özellikleridir.
  123. Ağır ve sanatlı anlatım sembollerle duyguları anlatma biçimine Sebk-i Hindi denir. Sebk-i Hindi divan edebiyatında kabul edilen bir anlayıştır.
  124. Dacemeron hikayeleri (Bocecaeio) dünyanın ilk hikayeleridir.
  125. Aiskhlos Sophokles Euripides Aristopanes eski Yunan edebiyatının tiyatro ustalarıdır

  *
  Alıntı 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart  1. Mensur şiirin ilk örneklerini Servet-i Fünun döneminin en önemli sanatçılarından Halit Ziya Uşaklıgil “Mensur Şiirler” adlı eserinde vermiştir.

  2. Türk edebiyatında mensur şiir türündeki bazı eserler şunlardır:
  - Halit Ziya Uşaklıgil = Mezardan Sesler.
  - Mehmet Rauf = Siyah İnciler
  - Yakup Kadri = Erenlerin Bağından Okun Ucundan
  - Ruşen Eşref Ünaydın = Damla Damla
  - Sabahattin Kudret Aksal = Mavi

  3. Şiirden bağımsız olan tek başına bir anlam taşıyan dizelere “azade mısra (mısra-ı azade) denir.

  4. Şiirin tek başına dilden dile dolaşan hafızalarda yer eden en güzel dizesine “mısra-ı berceste”denir.

  5. Edebiyatımızda aruz ölçüsü ilk kez Kutadgu Bilig adlı eserde kullanılmıştır.

  6. Kısa bir heceyi ölçü gereği uzun okumaya imale denir. İmale bir aruz kusurudur.

  7. Zihaf uzun bir heceyi ölçü gereği kısaltmaktır. Zihaf bir aruz kusurudur.

  8. Vasl (Ulama) Ünsüzle biten bir sözcüğün son ünsüzünü ondan sonra gelen ve ünlüyle başlayan sözcüğün ilk hecesine bağlamaktır.

  9. Takti (Kesme) Aruz ölçüsünde duraklardaki kesmedir. Aruz ölçüsünde duraklar sözcükleri bölebilir.

  10. Med bir uzun heceyi bir uzun bir kısa hece yapmaktır.

  11. Serbest (Ölçüsüz) şiirin ilk örneklerini Abdülhak Hamit Tarhan 1913 yılında “Validem” adlı eserinde vermiştir.

  12. Lirik Şiir Duygusal yönü ağır basan şirlerdir. Bu şiirlerde coşkulu bir anlatım vardır.

  13. Epik Şiir Savaş kahramanlık gibi konuları işleyen şiirlerdir.

  14.Pastoral Şiir Doğa güzelliklerini köy ve çoban yaşamını işleyen şiirlerdir.

  15. Birkaç çobanın karşılıklı konuşmaları yoluyla oluşturulan pastoral şiirlere “eglog” denir.

  16. Bir çobanın ya da ozanın ağzından kır yaşamının güzelliğini çekiciliğini anlatan pastoral şiirlere“idil” denir.

  17. Didaktik Şiir düşüncenin ağır bastığı bilgi vermeyi amaçlayan öğretici şiirleridir.

  18. Satirik Şiir Toplum yaşamındaki yanlışlıkları düzensizlikleri eksikleri kişilerin yanlışlarınıalaylı bir dille anlatan şiirlere ‘Satirik Şiir’ denir.

  19. Satirik şiirler Divan edebiyatında “hicviye” Halk edebiyatında “taşlama” adıyla anılır.

  20. Dramatik Şiir manzum tiyatro yapıtlarındaki şiirlerdir. Hayatın acıklı komik korkunç yönlerini konu edinir.

  21. Koşuklar Aşık edebiyatındaki koşmaların karşılığıdır. Bu nedenle koşmayla koşuk arasında çeşitli bakımlardan benzerlikler vardır.

  22. Bilinen en eski sagu Alp Er Tunga Sagusu’dur.

  23. Sagunun Halk edebiyatındaki karşılığı ağıt Divan edebiyatındaki benzeri (karşılığı) mersiyedir.

  24. Sav günümüzdeki atasözünün karşılığıdır.

  25. Mani genellikle tek dörtlükten oluşur. 7’li hece ölçüsüyle oluşturulur. Konuya giriş için söylenen ilk iki dizeye “doldurma dize” denir. Asıl düşünce ileti ise son iki dizede bulunur.

  26.Türkügenellikle üçer ya da dörder dizeli bentler ve her bendin sonunda tekrarlanan“kavuştak” ya da “bağlama” adı verilen nakarat dizelerinden oluşur.

  27. Divan edebiyatında manzum olarak oluşturulan bilmecelere “lugaz” denir.

  28. Koşmalar konularına göre şu türlere ayrılır :
  Güzelleme: Aşk sevgi ve doğa güzelliklerini işleyen koşmalardır.
  Koçaklama : Kahramanlık savaş gibi konuları işleyen koşmalardır.
  Taşlama : Herhangi bir kişiyi ya da toplumdaki aksaklıkları eleştiren koşmalardır.
  Ağıt : Bir kişinin ölümünden duyulan acıyı dile getiren koşmalardır.

  29. Koşma nazım biçimi İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki “koşuk” ; Divan edebiyatındaki“gazel” ile benzerlik gösterir.

  30. Semainin koşma nazım biçiminden ayrılan yönleri kendine özgü bir ezgiyle söylenmesi ve 8’lihece ölçüsüyle oluşturulmasıdır.


  31. Kimin tarafından yazıldığı bilinmeyen destanlara doğal destan yazarı bilinen destanlara yapay destan denir.

  *Bozkurt – Doğal Destan (Göktürk)
  *Türeyiş – Doğal Destan (Uygur)
  *Nasihat Destanı – Yapay Destan (Karacaoğlan)
  *Genç Osman Destanı – Yapay Destan (Kayıkçı Kul Mustafa)
  * Çanakkale Şehitlerine – Mehmet Akif Ersoy
  * Üç Şehitler Destanı – Fazıl Hüsnü Dağlarca

  32. İlahiler Bektaşilikte “nefes” ; Alevilikte ise “deme” adını alır.

  33. Nutuk tarikata yeni giren dervişlere yol göstermek onları bilgilendirmek amacıyla söylenen didaktik şiirlerdir.

  34. Şathiye Tanrıyla konuşur gibi söylenen inançlardan alaycı bir dille söz edilen şiirlerdir.

  35. Hikmet dini ahlaki felsefi konuları işleyen öğüt şiirleridir.

  36. Gazeller aruz ölçüsüyle 5-15 beyit arasında oluşturulur. Gazelin ve kasidenin uyak düzeni“aa/ba/ca/da… ”biçimindedir.

  37. Gazelin ilk beyitine “matla” son beyitine “makta” en güzel beyitine “beyt’ül-gazel” şairin mahlasını (takma adını) söylediği beyte “taç beyit” denir.

  38. Divan edebiyatında parça güzelliği benimsendiği için gazellerde de genellikle konu birliği yoktur. Beyitleri arasında konu birliği olan gazellere “yek – ahenk gazel” denir. Bütün beyitleri birbirinden güzel olan gazellere ise “yek – avaz gazel” denir.

  39. Bazı gazeller beyitler tam ortasından bölünerek dörtlük biçimine getirilir. Bu şekilde oluşturulan gazellere “musammat gazel” denir.

  40. Kaside din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan ve bir karşılık beklenen şiirlerdir. Beyitlerle oluşturulur gazel gibi (aa/ba/ca …) uyaklanır. Beyit sayısı genellikle 33-93 arasında değişir.

  41. Methiye kasidenin en önemli bölümüdür. Kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölümdür.Bu bölüm kasidenin en uzun bölümüdür.

  42. Tegazzül kasidenin arasında kullanılan onunla aynı ölçü ve uyakta olan gazeldir.

  43. Fahriye şairin kendini övdüğü bölümdür.

  44. Mesnevi divan edebiyatının en uzun nazım biçimidir. Uzun aşk öyküleri ve dini tasavvufi ahlaki öyküler genellikle mesnevi nazım biçiminde yazılmıştır. (aa/bb/cc/dd …) uyaklıdır.

  45. Beş mesneviden oluşan eserlere “hamse” denir.

  46. Edebiyatımızdaki ilk mesnevi Yusuf Has Hacip‘in Kutadgu Bilig adlı eseridir. Türk edebiyatının önemli mesnevilerinden bazıları şunlardır :

  Garipname ---------- Aşık Paşa
  İskendername ------ Ahmedi
  Harname ------------ Şeyhi
  Mantıku’t Tayr ------ Gülşehri
  Hayriye ------------- Nabi
  Hayrabad ----------- Nabi
  Hüsn ü Aşk --------- Şeyh Galip

  47. Müstezat gazelin dizelerinin her birinin ardına kısa dizeler eklenerek yazılan şiir biçimidir. Eklenen bu kısa dizelere “ziyade” adı verilir.

  48. Terkib-i bentin edebiyatımızdaki en güzel örneklerini Bağdatlı Ruhi ve Ziya Paşa vermiştir.

  49. Bir şairin başka bir şairin şiirini konu ve biçim yönünden örnek alarak aynı ölçü aynı uyak ve aynı redifle yazdığı benzer şiire “nazire” adı verilir.

  50. Terci-i bendin edebiyatımızdaki en güzel örneklerini Ziya Paşa ve Şeyh Galip vermiştir.

  51. Rubainin Dünya edebiyatındaki en büyük ustası Ömer Hayyam’dır.

  52. Türk şairlerin Halk edebiyatı ürünü olan maniden etkilenerek Divan edebiyatına kazandırdıkları nazım biçimi tuyuğdur.

  53. Türk edebiyatında tuyuğ nazım biçiminin en önemli ustaları Kadı Burhanettin ve Ali Şir Nevai’dir.

  53. Türk şairlerin türküden etkilenerek Divan edebiyatına kazandırdıkları nazım biçimi şarkıdır.

  54. Şarkı nazım biçiminin öncüsü ve en başarılı temsilcisi 18.yüzyıl sanatçısı Lale Devri şairiNedim’dir.

  55. Mersiye Divan edebiyatında önemli bir kimsenin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getiren şiir türüdür.

  56. Hicviye Divan edebiyatında herhangi bir kişiyi olayı durumu yermek (eleştirmek) için yazılan şiirlerdir. Hicvin en başarılı örneklerini Nef’i vermiştir.

  57. Allah’ın varlığını birliğini işleyen şiirlere Divan edebiyatında tevhit denir.

  58. Münacat Allah’a yalvarış yakarış şiirleridir.

  59. Hz. Muhammed’i övmek ona olan sevgiyi anlatmak için yazılan şiirlere naat denir.

  60. Hz Muhammed’in doğumunu anlatan şiirlere mevlid denir..

  61. Mevlid türünün en başarılı örneğini Süleyman Çelebi Vesiletü’n-Necat adlı eseriyle vermiştir.  62. Sone nazım biçimi Türk edebiyatında ilk kez Servet-i Fünun döneminde kullanılmıştır.

  63. Dante’nin İlahi Komedya adlı eseri terzarima nazım biçiminin en önemli örnekleri arasında yer alır.

  64. Servet-i Fünun döneminde müstezat serbestleştirilerek serbest müstezat adında yeni bir nazım biçimi oluşturulmuştur.

  65. Serbest müstezat aruz ölçüsünün klasik kalıplarının bozulmasıyla oluşturulan bir nazım biçimidir. Serbest müstezatta aynı şiirde birden çok aruz kalıbı bir arada bulunur.

  66. Serbest müstezatın en başarılı örneklerini Tevfik Fikret Cenap Şahabettin ve Ahmet Haşimvermiştir.

  67. İnsan dışındaki varlıkların konuşturulmasına dayalı olan söz sanatına İntak (Konuşturma) denir.
  68. İntak sanatının olduğu her yerde “teşhis” de vardır.

  69. Şiirde satır başlarındaki harflerle yukarıdan aşağı anlamlı kelimeler oluşturma sanatına“akrostiş” denir.

  70. Türk edebiyatında ilk makaleyi “Şinası” yazmıştır. Bu makale “Tercüman-ı Ahval”gazetesinde “Mukaddime” adıyla yayımlanmıştır.

  71. Fıkra türünün ilk başarılı örneğini Ahmet Rasim vermiştir.

  72. Fıkra ile makale arasındaki temel fark fıkranın bir düşünceyi kanıtlama amacı gütmemesine karşılık makalenin kanıtlama amacı gütmesidir.

  73. Deneme türünün öncüsü Fransız yazar Montaigne’dir. Edebiyatımızda ise en başarılı denemeciNurullah Ataç’tır.

  74. Sohbet (söyleyişi) türüyle deneme türü arasındaki temel fark şudur: Sohbet türünde yazarkarşısındakiyle konuşuyormuş gibi (senli benli anlatım) yazar. Deneme türünde yazar kendiyle konuşuyormuş gibi (benli anlatım) yazar.

  75. Türk edebiyatında anı türünün ilk örneği olarak Babürşah’ın Babürname adlı eseri kabul edilir.

  76. Seydi Ali Reis’in Mirat’ül – Memalik adlı eseri ilk gezi (seyahatname) eserlerimizdir.

  77. Biyografi türüyle benzerlik gösteren eserlere divan edebiyatında “tezkire” denir. Ayrıca peygamberlerin yaşamlarını anlatanlara “siyer” denir.

  78. İlk tezkireyi 15.yüzyılda Çağatay edebiyatının büyük şairi Ali Şir Nevai Mecalisü’n Nefaisadıyla yazmıştır.

  79. Otobiyografiyle biyografi arasındaki fark; otobiyografide yazar kendi hayatını anlatırken;biyografide yazar başka birini hayatını anlatır.

  80. Fuzuli’nin Şikayetname adlı düzyazı örneği edebi mektup türünün gerçek anlamda ilk örneklerindendir.

  81. Mektup türünü kullanarak roman yazma tekniğini ilk kez Hüseyin Rahmi “Mutallaka” adlı romanında denemiştir. Halide Edip Adıvar’ın “Handan” adlı romanı da mektuplardan oluşur.

  82. Masallarda “Bir varmış bir yokmuş.” diye başlayan bölüme döşeme adı verilir.

  83. Hayvanları konuşturma sanatına fabl denir.

  84. Fablın bilinen en eski örneği Hint edebiyatında Pançantahtra (Arapça çevirisi Kelile ve Dimne); eski Yunan edebiyatında ise Aisopos masallarıdır.

  85. Batı’da La Fontaine fabl türünün en ünlüsüdür.

  86. Olayın hikayesinin kurucusu Fransız Guy de Maupassant’tır. Bizim edebiyatımızda da olay hikâyesinin en büyük temsilcisi Ömer Seyfettin’dir.

  87. Durum hikayesinin dünya edebiyatındaki kurucusu Anton Çehov’dur. Bizim edebiyatımızda durum hikayesinin en önemli yazarları şunlardır; Sait Faik Abasıyanık Memduh Şevket Esendal…

  88. Hikaye (öykü) türünün dünya edebiyatındaki ilk örneklerini İtalyan yazar Boccacio’ “Decameron” öyküleri ile vermiştir.

  89. Türk edebiyatının ilk yazılı metinleri Göktürk Yazıtlarıdır. (Orhun Abideleri)

  90. Dede Korkut Hikayeleri desten geleneğinden halk öykücülüğüne geçişin ilk izlerini taşır.

  91. Hikaye türünün Batılı anlamda ilk sağlam ve güzel örneği Samipaşazade Sezai’nin “Küçük Şeyler” adlı yapıtıdır.

  92. Töre romanı gelenek ve görenekleri anlatan romanlardır.

  93. Egzotik roman yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan roman türüdür.

  94. Tezli roman belli bir düşünceyi savunan romandır.

  95. Monolog kişinin kendi kendisiyle konuşmasıdır.

  96. Diyalog kişilerin karşılıklı konuşmasıdır.

  97. Cervantes’in Don Kişot adlı eseri dünya edebiyatında yazılan ilk romandır.

  98. İlk çeviri romanımız Yusuf Kamil Paşa’nın 1859’da Fenelon’dan çevirdiği Telemaque (Telemak) adlı romandır.  99. İlk yerli roman Şemsettin Sami’nin “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” adlı eseridir.

  100. İlk edebi romanımız Namık Kemal’in “İntibah” adlı eseridir.

  101. İlk gerçekçi (realist) roman Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdası”dır.

  102. Batılı anlamda ilk edebi kusursuz ve realist romanlar Halit Ziya Uşaklıgil’in “Mai ve Siyah” ve “Aşk-ı Memnu” adlı romanlarıdır.

  103. İlk psikolojik roman Mehmet Rauf’un “Eylül” adlı romanıdır. En başarılı psikolojik romanımız Peyami Safa’nın “9.Hariciye Koğuşu”dur.

  104. İlk Tezli Roman Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban” adlı eseridir.

  105. İlk köy romanı Nabizade Nazım’ın “Karabibik” romanıdır.

  106. İlk tarihi roman Namık Kemal’in “Cezmi” romanıdır.

  107. Antik tiyatronun iki türü olan trajedi ve komedinin kaynağı Bağ Bozumu Tanrısı Dionysosadına yapılan törenlerdir.

  108. Yaşamın acıklı yönlerini kendine özgü kurallarla sahnede yansıtmak; ahlak erdem örneği göstermek için yazılmış manzum tiyatro eserine trajedi denir.

  109. İzleyiciyi güldüren eğlendiren ve eğlendirirken düşündüren tiyatro türüne komedi denir.

  110. Abartılı hareketlerle sivri esprilerle güldürmeyi amaçlayan komedilere fars(kaba güldürü) gerçekte güldürücü olmayan bir olayı gülünçleştirerek işleyen komedilere parodi yergiye dayanan komedilere satir bir kişinin karakterini ortaya koymak için yazılan komedilere karakter komedisidenir.

  111. Töre komedisi toplumun gülünç ve aksak yanlarını konu alan komedidir. Moliere’in Gülünç Kibarlar Gogol’un Müfettiş Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı eseri töre komedisidir.

  112. Yaşamın acıklı ve gülünç yönlerini bir arada yansıtan tiyatro türüne dram denir.

  113. Shakespeare klasik tiyatronun zaman ve yer birliği kurallarını yıkmıştır. Ayrıca acıklı ve gülünç olayları sahnede iç içe vererek dramın ilk örneklerini vermiştir.

  114. Fransız romantiklerinden Victor Hugo “Cromwell” adlı eserinin ön sözünde dramın özelliklerini açıklar.

  115. Epik tiyatro Bertolt Brecht tarafından geliştirilmiştir.

  116. Epik tiyatroda seyircinin gerçek yaşamından kopup kendini oyuna kaptırması önlenir. Bunun için olaylar arasında amaçlı kopukluklar yaratılır.

  117. Türk tiyatrosunda Haldun Taner “Keşanlı Ali Destanı” adlı eseri ile epik tiyatro örneği vermiştir.

  118. Türk tiyatrosunda batılı anlamda ilk eser Şinasi’nin Tanzimat döneminde yazdığı “Şair Evlenmesi” adlı bir perdelik komedidir.

  119. Sahnelenen ilk tiyatro ise Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silistre” adlı eseridir.

  120. Ortaoyununun en önemli iki kişisi Kavuklu ve Pişekar’dır. Kavuklu Karagöz oyunundakiKaragöz’ün Pişekar da Hacivat’ında karşılığıdır.

  121. Orta oyununda kadın rolünü oynayan ve kadın kılığına girmiş erkeğe zenne denir.

  122. Meddahlık için tek kişilik tiyatro diyebiliriz.

  123. Karagöz ve Ortaoyunun Meddah oyunu ile farkı; Meddah oyunun tek kişilik gösteri olmasıdır.

  124. Koşukların ilk örneklerine Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserinde rastlıyoruz.

  125. İslamiyet öncesindeki sagu; Halk edebiyatında “ağıt” Divan edebiyatında “mersiye” adını alır.

  126. İslamiyet öncesindeki Sav; Halk edebiyatında “atasözü” Divan edebiyatında ise “Darb-ı mesel” adını almıştır.

  127. İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılardır.

  128. Kırgızların “Manas Destanı” dünyanın en uzun destanıdır.

  129. Dünya Destanları;

  1-Şehname: İranlıların destanı olup “Firdevsi” tasarından yazıya geçirmiştir.
  2-Mahabarata Ramayana: Hintlilerin doğal destanlarıdır.
  3-Şinto: Japonların doğal destanıdır.
  4-Kalevela: Finlilerin doğal destanıdır.
  5-İlyada ve Odysseia: Yunanlıların doğal destanı olup “Homeros” yazıya geçirmiştir.
  6-İgor: Rusların doğal destanıdır. Destanda Kıpçaklar ile Ruslar arasındaki savaşlar anlatılır.
  7-Nibelungen : Almanların bu doğal destanında Hun-Germen savaşları anlatılır.
  8-Cihanson de Roland: Fransızların bu doğal destanlarında Fransızlar ve Müslümanlar arasındaki savaşlar anlatılır.
  9-Anaid: Latinlerin doğal destanı olup “Virgillus” yazıya geçirmiştir.
  10-Gılgamış:Sümerlerin doğal destanıdır.

  Yapma (Suni) Destanlar:
  1-Aeneis:Vergillus (Latin edebiyatı)
  2-Henriad: Voltaire (Fransız edebiyatı)
  3-Oslusiçdas: Camoens (Portekiz edebiyatı)
  4-Kaybolmuş Cennet: Milton (İngiliz edebiyatı)
  5-Kurtarılmış Kudüs:Tasso (İtalyan edebiyatı)
  6-Çılgın Orlando: Ariosto (İtalyan edebiyatı)
  7-İlahi Komedya: Dante (İtalyan edebiyatı)
  8-Çanakkale Şehitlerine: M.Akif Ersoy (Türk edebiyatı)
  9-Üç Şehitler Destanı: F.Hüsnü Dağlarca (Türk edebiyatı)
  10-Selçuk Name: Yazıcıoğlu Mehmet

  130. Türkler sırasıyla; Göktürk Uygur Arap ve Latin alfabesini kullanmışlardır

  131. Yazılı edebiyatımızın ilk şiirleri Uygur Türkçesiyle eser vermiş olan Aprınçur Tigin’e aittir. Diğer bir deyimle Aprınçur Tigin bilinen ilk şairimizdir.

  132. Orhun Kitabeleri’nin yazarları Vezir Bilge Tonyukuk ve Yollug Tigin’dir.

  133. Göktürk yazıtları ( Orhun Kitabeleri) İlk kez Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından okunmuştur.

  134. Uygur Alfabesiyle yazılan önemli iki eser “Altun Yaruk” ve “Sekiz Yükmek” adlı eserlerdir.

  135. İslamiyet etkisinde yazılan ilk eserimiz “Kutadgu Bilig” Yusuf Has Hacip tarafından 1070’te kaleme alınmıştır.

  136. “Kutadgu Bilig” Türk edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılan ilk eserdir.

  137. “Kutadgu Bilig” Edebiyatımızın ilk mesnevisidir.

  138. Divan-ı Lügati’t Türk Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin zengin bir dil olduğuna ıspatlamak amacıyla “Kaşgarlı Mahmut” tarafından kaleme alınmıştır.

  139. Divan-ı Lügati’t Türk Türkçenin ilk sözlüğü ve dilbilgisi kitabıdır.

  140. Atabet’ül Hakayık ”Gerçeklerin Eşiği” anlamına gelen eser 12.yüzyılın başlarında Edip Ahmet Yükneki tarafından Hakaniye lehçesi ile kaleme alınmıştır. Eser aruz ölçüsü ve mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır.

  141. Divan-ı Hikmet 12.yüzyılda Türk tasavvuf edebiyatının kurucusu Türkistanlı Hoca Ahmet Yesevi tarafından kaleme alınmıştır. ”Hikmet” Ahmet Yesevi’nin şiirlerine verdiği isimdir. Nazım birimi dörtlük olan eser koşma nazım biçimi ve hece vezniyle yazılmıştır.

  142. Halk şairlerinin hayat hikayeleri ve şiirleri “Cönk” adı verilen eserlerde toplanmıştır.

  143. Divan edebiyatçılarının dili; Arapça Farsça ve Türkçenin karışımından doğan Osmanlıcadır. Şiirlerde ölçü olarak da “aruz ölçüsü” kullanılmıştır.

  144. Sinan Paşa’nın “Tazarruname’si” süslü nesrin en önemlisidir.

  145. Hikemi (Didaktik) Şiir Akımının edebiyatımızdaki öncüsü ve en güçlü temsilcisi Nabi’dir. Bu yüzden Hikemi şiir akımı “Nabi ekolü” olarak da bilinir.

  146. Mahallileşme akımı halk söyleyişi ile divan tarzı söyleyişinin birleşiminden doğmuştur. Bu akımın en etkili örnekleri 18.yüzyılda Nedim’le verilmiştir.

  147. Hoca Dehhani Divan şiirinin bilinen ilk şairidir.

  148. Çarhname Dini-ahlaki öğütlerin verildiği didaktik bir manzumedir.(Ahmed Fakih)

  149. Mevlana manzum ve mensur eserlerini Farsça yazmıştır. Onun Arapça gazelleri de vardır.

  150. Makalat Tasavvufi düşüncelerin anlatıldığı bu eser Arapça kaleme alınmıştır. (Hacı Bektaşi)

  151. Yunus Emre Tasavvuf edebiyatındaki “ilahi”nazım türünün en önemli ustasıdır. 1995 yılı UNESCO tarafından “Yunus Emre Sevgi Yılı” olarak ilan edilmiş Yunus Emre’nin Risaletin Nushiye adlı eseri mesnevi nazım şekli ile yazılmıştır.

  152. Mantıku’t- Tayr Gülşehri tarafından Ünlü İranlı mutasavvıf Ferüdiddin Attar’ın aynı adı taşıyan eserinden çevrilmiştir.

  153. Aşık Paşa en önemli eseri olan “Garipname”de Türkçeye önem verilmesi gerektiğini belirtmiş eserini bilinçli olarak Türkçe yazmıştır.

  154. Ahmedi’nin İskendername ve Cemşid’ü Hurşit olmak üzere iki önemli eseri vardır.

  155. Azeri sahasında yetişmiş ünlü sanatçı Nesimi Hurufilik mezhebinin öncüllerindendir. O Halep’te inancı yüzünden derisi yüzülerek öldürülmüştür.

  156. Kadı Burhanettin kadılık vezirlik hükümdarlık yapmış; alim ve şair bir devlet adamıdır. O Divan edebiyatında Türk nazım şekillerinden olan “tuyuğ”un başarılı örneklerini kazandırmıştır.

  157. Kitab-ı Dede Korkut (Dede Korkut Hikayeleri) Destan geleneğinden halk hikayesine geçişinilk izlerini taşıyan bu eser bir önsöz ve on iki hikayeden oluşmaktadır.

  158. Ali Şir Nevai Muhakemet’ül Lügateyn adlı eserinde Türkçe ile Farsçayı karşılaştırarak Türkçenin Farsçadan daha üstün olduğunu savunmuştur. Mecalisün Nefais adlı eseri ise Türk edebiyatında varlığı bilinen ilk şairler tezkiresidir.

  159. Şeyhi’nin Harname adlı eseri mesnevi nazım şekliyle yazılmış olup Divan edebiyatının en önemli hiciv örneğidir.

  160. Süleyman Çelebi Divan edebiyatındaki yerini “Vesiletün Necat” adlı mevlidiye almıştır. Onun bu eseriyle edebiyatımızda “mevlit” yazma çığırı açılmıştır.

  161. Avni mahlasıyla şiirler yazan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’tir.

  162. Adli mahlasıyla şiirler yazan 8. Osmanlı padişahı 2. Beyazıt’tir.

  163. Mercimek Ahmet ‘in en önemli eseri “Kabusname”dir.

  164. Fuzuli ıstırabın insan ruhunu olgunlaştıracağını ıstırapların da en büyüğünün aşk ıstırabı olduğunu söyleyerek şiirlerini aşk acısıyla dile getirmiştir.
  Eserleri:
  -Su Kasidesi: Hz Peygamber’e olan sevgisini dile getirdiği şiiridir.
  -Şikayetname: Türk edebiyatındaki en önemli edebi mektuplardan biridir.


  165. Baki Anadolu ve Rumeli kazaskerlerinde bulunmuş çok istediği halde şeyhülislam olamamıştır. “Sultanuş Şuara” unvanıyla bilinmiştir. Kanuni Mersiyesi Kanuni’ nin ölümü üzerine terkib-i bent biçiminde kaleme aldığı eseridir.

  166. Muhubbi mahlasıyla şiirler yazan Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’dır.

  167. Babürşah 16.yüzyılda Çağatay sahasında eser veren önemli isimlerden biridir. Onun“Babürname” adlı eseri Türk edebiyatının anı (hatıra) türündeki ilk örneklerindendir.

  168. Nefi önemli bir “kasideve hiciv” şairidir. Döneminin devlet adamalarını sert bir şekilde hicveden sanatçı Bayram Paşa tarafından boğdurularak öldürülmüştür. Siham-ı Kaza Türk hiciv edebiyatının en önemli eserlerindendir.

  169. 17.yüzyıl Divan edebiyatımızın en büyük didaktik şairi Nabi’dir. O “Hikemi tarzı” yani “hikmetli ve öğretici” şiir geleneğini başlatmıştır. “Nabi Ekolü” olarak bilinen bir akımın kurucusudur.
  Eserleri: Hayriyye Hayrabat Surname TuhfetülHarameyn Münşeat…

  170. Naili ve Neşati Sebk-i Hindi’nin edebiyatımızdaki en başarılı temsilcilerindendir.

  171. Aşık Ömer ve Gevheri Halk edebiyatı şairlerinden olup Divan edebiyatının etkisindekalmışlardır.

  172. 17. Yüzyıl Halk edebiyatı sanatçılarından olan Kayıkçı Kul Mustafa Yeniçeri Ocağı’ndan yetişmiştir. Genç Osman Destanı onun en önemli eseridir.

  173. Katip Çelebi Eserleri: Cihannüma Fezleke Keşfü’zünun Mizahul Hak.

  174. Evliya Çelebi’nin “Seyahatname” adlı eseri edebiyatımızdaki en önemli gezi yazıları arasındadır.

  175. Lale Devri dönemi olarak bilinen zevk ve eğlence içinde geçen yaşantısı 18.yüzyıl edebiyatının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dönemde yaşamış olan Nedim neşe ve coşku şairidir. Şiirlerinde tamamen din dışı konuları işleyen Nedim “şarkı” türünün bulucusudur.

  176. 18.yüzyılda Halk edebiyatının etkisiyle Divan şiirine “şarkı” nazım şekli girmiştir.

  177. Divan edebiyatında Şeyh Galip ve Nedim gibi önemli sanatçılar da hece vezniyle şiirler yazmıştır.

  178. Divan edebiyatının son büyük şairi “Şeyh Galip”tir. Şeyh Galip’in şiirlerinde Sebk-i Hindi akımının etkisi görülür. Şeyh Galip’ in en önemli eseri “Hüsn-ü Aşk” tır.

  179. Dadaloğlu Toroslarda yaşayan göçebe Avşar boyu Türkmenlerindendir. Bu boy devlet tarafından yerleşik hayata geçirilmeye çalışılmış ve Dadaloğlu da buna karşı çıkarak bu olaylar üzerine şiirler yazmıştır.

  180. Bayburtlu Zihni’nin en önemli eseri“Sergüzeştname” dir.

  181. Sümmani Hayali sevgilisi Gülperi’yi bulmak için Uzakdoğu ülkelerini gezmiştir.

  *


  AlıntıKonu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş