Edebiyatımızın en nadide eserlerindendir.

Berceste: Öz güzel latif ince anlamlı kolayca hatırlanan yapısı sağlam dize ya da beyit anlamlarına gelir. Dize için daha çok mısra-ı berceste beyit için de beyt-i berceste tamlamaları kullanılır.

Genel anlamda bir şiirdeki en güzel dize ya da beyit de denebilir.

Aşağıda okuyacaklarınız bir "Güldeste" yani Berceste mısralardan oluşan bir demettir. Üstadları rahmetle anarak ziyafete buyrunuz:
Sen namazda idesin kıyam
Elif olursun eyâ mah-ı tamam - Lâedri

Doğru olursan ok gibi yabana atarlar seni
Eğri olursan yay gibi ellerde tutarlar seni - Lâedri

Bir mevsim-i bahara geldik ki âlemin
Bülbül hâmuş havz tehi gülistan harâb - K.İzzet Molla

Bûydan hoş renkden pakizedir nazik tenin
Beslemiş koynunda guya kim gül-i r'ana senin - Nef'i

Böğürtlen açılsa bağ oldum sanır
Türk Şehre inse beğ oldum sanır - Lâedri

Zalimin ser-rişte-i ikbalini bir âh keser
Rızka mâni olanın rızkını Allah keser - Nevres

Hâk-i pâyın olduğum gördü dedi kâfir rakîb
Taş ile başını döğüp ”yâleyteni küntü türâb” - Sezayi-i Gülşeni

( Ey sevgili senin ayağının toprağı olduğumu gören kafir rakip bağrını döverek “keşke ben de toprak olsaydım” dedi)

Bir gül dalında durduğu müddetçe tazedir
Bir gül çelenge girdiği gün cenazedir - F. Nafiz

İntihâbın sonu gelmez yaşamaktan maksat
Vartasız köprüyü zarta ile geçmektir
Reyihi verdiği şahsın soyunu bilmezse
Kendisi kendisin düşmanı demektir - Neyzen Tevfik

Gârik-i bahr-i isyânem
Dahîlek yâ Rasulullah

(İsyan ve günah denizine batmışımsenin şefaatına sığınıyorum yâ Rasûlulah) - Lâedri

Durmadan gam oku bağrıma saplanma benim
Taş mı sandın yüreğim kal'a mı sandın yüreğim - Zâtî

Bir çürük diş gibi bu can
Çıkmadan sahibine rahat yok - Ferit Kam

Tasavvuf yâr olup bâr olmamaktır
Gül-i gülzâr olup hâr olmamaktır - Dede Ömer Rûşenî

Ne kendi rahat etti ne verdi halka huzur
Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehl-i kubur - Lâedri


Ahmedin derdi güzeller sevmek ise gam değil
Yarsız kalır cihânda ayıpsız yar isteyen - Ahmet Paşa

Bârika-yı hakîkât müsâdeme-i efkârdan doğar - Lâedri

Yollar boşaldı artık yolcular buldu vaha
Yolcular gitmese de yollar gider Allah'a - Ömer Okçu

Su uyur düşman uyur hasta-i hicrân uyumaz - Şeyh Gâlip

Bu hasta cismime sağlam mizacı neyleyim
Murâdım ölmek olunca ilacı neyleyim - Kadı Mustafa İşretî

Anlayan âlemi tahsiline zahmet çekmez
Âkil olan kişi âb üstüne sûret çekmez - Hâmi-i Âmidî

Dilrubâya düştü gönül müptelası çok
Aşkın sefâsı yok değil amma müptelâsı çok - Şeyhülislam Yahya

Bir başka ıstılâh peyda ettik
Kan yutmanın adını tahammül koyduk - A. Haletî

Başımızdan hiç hevâ-yı zülf-i yâr eksik değil
Pek yüce yerdedir onun için rûzîgâr eksik değil - Sultan III. Mustafa

Zâhirde görüp bizi sanma ki ukâlayız
Bir sürü insan sıfatında budalayız - Ruhi-i Bağdadi

Eşrefoğlu al haberi bahçe biziz gül bizdedir
Biz şâh-ı merdân kuluyuz yetmiş iki dil bizdedir - Eşrefoğlu Rumi

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası
Dostunu yüz karası düşmanının maskarası - Mehmet Akif

Bir şaha kul oldum ki cihân ona gedâdır - Fatih Sultan Mehmet

Bende Mecnun'dan füzun âşıklık istidadı var
Aşık-ı sadık benem Mecnun'un yalnız adı var - Fuzuli

Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl
Muhammedsiz muhabbetten ne hâsıl - Lâediri

Çıkarmak isteseler tenden çekip peykânın ol servin
Çıkan olsun dil-i mecruh peykân olmasın Ya Rab - Fuzuli

Aşk cellâdından ne çıkar madem ki yâr vardır
Yoktan da vardan da ötede bir Var vardır - Sezai Karakoç

Yağmurlardan sonra büyürmüş başak
Meyveler sabırla olgunlaşırmış
Bir gün gözlerimin tâ içine bak
Anlarsın ölüler niçin yaşarmış
Yağmurlardan sonra büyürmüş başak - Sezai Karakoç

Hâfızın kabri olan bahçede bir gül varmış
Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle
Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış
Eski Şiraz'ı hayâl ettiren ahengiyle - Yahya Kemâl

Göğe çıkanlar vardı zikirden kanatlarla;
Şimdi de çıkanlar var betonerme katlarla

Ölürken aynı âhenk salâ sesinden sızan
Kulağıma doğduğum gün okunan ezan

Ölüm güzel şey budur perde ardından haber...
Hiç güzel olmayaydı ölür müydü Peygamber? - Necip Fazıl

Divanına dur vechin ol süphâna erişsin
Var secdeye cânın yine cânâna erişsin
Topraktan olan cismini toprağa ser ki
Rahmanî olan rûhun ol rahmana erişsin - S. Arif Emre

Yunus Emrim bu sözü eğri bağrü söyleme
Seni sığaya çeken bir Molla Kasım gelür - Yunus Emre

Derdime vâkıf değil cânân beni handân bilir
Hakkı vardır şâd olanlar herkesi şâdân sanır - Lâedri

Toprakta biten güller solar gider
Gönülde biten hoştur daima yaşar - Mevlana

Tatsız aşa tuz neylesin
Akılsız başa söz neylesin - Atasözü


Kerem Dağlı