İyi bir yazı ve konuşmanın üç özelliği vardır :

a. Doğruluk
b. Açıklık
c. Etkililik

Doğruluk ve açıklık; iyi bir yazı ve konuşmada mutlaka gereklidir. Sözün doğru ve açık olması için "garabet" ve "aykırılık" gibi anlatım bozukluklarından uzak durulmalıdır. Ayrıca "eksiklik" "fazlalık" "sıra yanlışlığı" ve "uyumsuzluk" gibi cümle bozukluklarına yer verilmemelidir. Bu hataların asıl sebepleri olarak; az okuma genel kültür noksanlığı dikkatsizlik olarak karşımıza çıkar.
(Z. KORKMAZ - A. B. ERCİLASUN - İ. PARLATIR ve diğerleri Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri s. 202)

Bozuk cümlelerin üzerinde ne kadar durulursa durulsun bir kimseye doğru ve açık anlatım yeteneği kazandırılamaz. Türkçeyi iyi kullanmak isteyen bir insan; dil ve edebiyatımızın usta kalemlerini bol bol okumalıdır. Etkili anlatım ise ancak doğru ve açık anlatım yeteneğini kazandıktan sonra elde edilebilir.

Sözlü anlatımda ses tonunun iyi ayarlanması da ayrıca gerekir. Edebî sanatları kullanabilmek ise hem öğrenmeye hem de özel yeteneklere bağlıdır.

En eski devirlerden günümüze kadar önder insanların diğer insanlardan bazı yönleriyle ayrıldığı bir gerçektir. Bu yönler; ileri görüşlülük üstün zekâ millî tarih ve millî kültür bilincinin yüksekliği vb. dir. Bütün bu özelliklerin ötesinde ve öncesinde bir başka özellik daha vardır. O da hitabet sanatına sahip olmalarıdır.

Kemal ATATÜRK Hamdullah Suphi TANRIÖVER Abraham LİNCOLN Roosevelt Hitler Mussolini gibi Türk ve dünya hatipleri kitleleri peşlerinden sürükleyen büyük hatiplerdir.

Biyolojik ve psikolojik yönlerden konuşma özürlü değilse her insan konuşur. Ama her insan etkili konuşamaz. Toplumsal ilişkilerin daha sağlıklı daha verimli olmasında etkili konuşmak tartışılmaz derece önemlidir. Pek çok insan bu önemi bilmesine rağmen etkili konuşma gayreti içinde görülmez.

Aslında etkili konuşma; iyi eğitim ve güçlü bilgi zenginliğinin yanında doğuştan gelen özel bir yetenektir. İnsan toplum yararına bu yeteneğini uygun ortamlarda daha yararlı hâle getirebilir.

Etkili konuşmak için şu kavramların içerdiği anlamları iyi bilmek gerekir:

a. ARTİKÜLASYON: Ağzımızı açmak dudaklarımız kımıldatmak ve insanların anlayacağı kelimeleri oluşturmak için ses organlarını kullanabilme yeteneğine sahip olmak gerekir. Eğer ses organlarından bir ya da birkaçı sağlıksız ya da noksan ise etkili konuşma yapılamaz. Hatta bu durumdaki insanlar normal konuşmayı bile beceremez.

Artikülasyon sırasında kelimeler; açık ve net bir şekilde mırıldanmadan yutmadan çıkarılmalıdır.

b. TELAFFUZ: Kelimeleri olması gerektiği şekilde doğru ses ve doğru vurguyla ağızdan çıkarmaktır.

Yanlış telaffuzu gidermenin üç yolu vardır:

1) Etkili konuşma yapan insanları (Televizyon sunucuları ve hatipler vb.) dikkatle dinlemek.

2) Telaffuzunda şüpheye düşülen kelimeleri imlâ (yazım) kılavuzları ve sözlükler aracılığıyla doğru yönüyle öğrenmek.

3) Telaffuzda dikkat edilecek bir özellik de yöresel ağız ifadelerinden kaçınmaktır. Yazı dili olan İstanbul ağzı ile konuşmaya önem vermek gerekmektedir.

c. DİL BİLGİSİ: Her dilin kendine göre kural ve özellikleri vardır. Dil kuralları dışında kullanıldığında şekil ve anlam yönünden bozukluklar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle etkili konuşma yapacak kişi; dil bilimci kadar olmasa bile konuştuğu dilin kurallarını öğrenmelidir. Hatip; dilinin ses şekil anlam ve cümle yapısını bilmek zorundadır. Onun için hatip dil eğitiminden geçmeli ve çok okumalıdır.

ç. SÜR'AT: Konuşmacının konuşma esnasındaki hızıdır. İnsanların çoğu hızlı konuşamaz. Bazı insanlar ise çok süratli konuşurlar. Her ikisi de yanlıştır. Önemli olan metnin anlamına uygun normal konuşmadır. Dakikada 90-100 kelime konuşmak normaldir. Vurgulanacak kelimelerde yavaşlamak çabuk ilerleyen düşünceleri konuşurken de hızlanmak gerekmektedir.

Ayrıca;
* Özellikle yemeklerden sonra can sıkıcı konuşmalar yapmamak gere-kir.
* Çok süratli (makineli tüfek gibi) konuşmalarda anlamın kaybolduğu unutulmamalıdır. Dinleyicinin düzenli not alması sağlanmalıdır.
* Konuşmacı; düzgün nefes almalı konuşmadaki ana ve alt düşüncelere göre gerekli yerlerde durmalı nefesini düzenlemelidir.

d. DURAKLAMA: Duraklamalar konuşmada noktalama işaretleri anlamındadır.
Şu özellikler dikkate alınarak duraklama yapılmalıdır:


(1) Dinleyicilerin konuşma metnini değerlendirmesi için.
(2) Metnin anlamına uygun gerekli vurgu ve tonlamaları yerinde yapabilmek için.
(3) Konuşmacının kendisinin dinlenmesi ve kolay nefes alması için.
(4) Konuşmacının kendisinin bir sonra söyleyeceği düşüncelerin plânını yapabilmesi için.

e. SES TONU: Sesin alçalıp yükselmesi azalıp çoğalmasıdır. Değişik ses tonlarını çıkarmak konuşmayı daha ilgi çekici ve anlamlı yapar. Konuşmaya renk ve çeşit kazandırır. Böylece konuşma tekdüzelikten (monotonluktan) kurtulmakta dinleyicinin ilgisi çekilmektedir.

f. SES GÜCÜ: Konuşmacının sesinin dinleyicilerin tümü tarafından kolaylıkla duyulabilmesidir. Konuşmacı bu konuya ayrı bir önem vermelidir. İyi düzenlenmiş bir sesle yapılan konuşma dinleyici üzerinde etkili olmaktadır. Ayrıca ses gücünün yüksekliği konuşmacının da kendine güven kazan-masını sağlamaktadır.

Etkili Konuşmada Dikkat Edilecek Genel Özellikler

a. Konuşmayı anlamlı hâle getirmek için vurgu ve tonlamaya dikkat edilmelidir.

b. Pandomim (Vücut hareketleri ile konuşma) yapar gibi vücut hareketleri kullanılmalıdır.

c. Konuşma sırasında en rahat duruş alınmalı vücut ağırlığı her iki ayak üzerine dengelenmelidir.

ç. Konuşma sırasında boyun bel ve bacaklar dik tutulmalıdır.

d. Konuşma sırasında belirli bir yere çakılıp kalınmamalı gereğinden fazla da hareket edilmemelidir.

e. Konuşma sırasında el ve kol hareketleri mimikler; önceden plânlanmış olmamalıdır. Konuşmanın genel ortamı içinde kendiliğinden olmalıdır.

f. Dinleyicilerin tümüne ve özellikle gözlerine bakılmalıdır. Dinleyicilerle konuşuyormuş gibi bir bakış tarzı seçilmelidir. Dinleyiciler gözle çabuk çabuk taranmamalıdır.

g. Konuşmada ilk söylenecek ifadeler özenle seçilmeli; iyi bir konuşma plânı yapılmalıdır. Konuşmaya ilgi çekici bir ifade ile başlamakta yarar vardır.

ğ. Konuşmacı bir taraftan sevimli ve güler yüzlü olmalı; diğer taraftan ise komik duruma düşecek davranışlardan uzak kalmalıdır.

h. Konuşmacı yapacağı konuşmanın anlam ve önemine herkesten önce kendi inanmalıdır. Konuşma içten yapılmalıdır.

ı. Konuşmacı fizikî görünüşüne (elbise temizliğine saç ve sakal tıraşına vb.) çok önem vermelidir.(Geniş bilgi için bakınız: Suat TAŞER "Konuşma Eğitimi" Dost Kitap Evi Verso Matbaacılık Ankara 1987 216 s.)