İnsanın yaşamında ve kişiliğinin gelişmesinde ana dilin çok önemli bir yeri vardır. Dili yeterli düzeyde olan kişiler genellikle daha Sağlıklı ilişki kurarlarhayatta daha başarılı olurlar. Kendi dilini iyi bilip düzgün kullanmanın önemli bir yararı da yabancı bir dili öğrenmeyi kolaylaştırmasıdır. Gerçektenetkili bir yabancı dil öğretiminin altyapısını iyi bir ana dili eğitimi oluşturur

Dil öğrenimi beynidolayısıyla düşünceyi değiştirirbiçimlendirir. Oysa Türkçe giderek zayıflamaktadır Dil duyarlılığı ve dil bilinci bakımından görülen eksiklerTürkçe’nin geleceği için ciddi bir tehlikedir dilimizin sözlü ve yazılı kullanımında çok sayıda yanlış yapılıyor

Türkçe kurallarına uygundoğru ve düzgün kullanılmıyor. İlköğretimden üniversiteye kadar okullarımızda görülen Türkçe yetersizliklerisık sık göze çarpan sözlü ve yazılı anlatım kusurlarıbozuk cümlelerbasın yayın organlarındaki özensizliklersokak ve caddelerde bulunan tabelalardaki yabancı sözcük hastalığı Türkçemizin geleceği için önemli bir tehlike oluşturmaktadır.

Özellikle son dönemde medyadaözel ve yerel tv kanallarında yeni tip sunucularhaber ve spor spikerleri moda oldu. Oysa sunuculuk ve spikerlikte dili düzgün kullanmafiziki güzellikten önce gelmelidir. Sunucu ve spiker adaylarıöncelikle dili doğru ve düzgün kullanma konusunda iyi bir eğitimden geçirilmelidir. Çünkü onlar hergün milyonlara seslenip milyonlarla yüzyüze gelmektedir. Örnek olma gibi sorumluluk taşımaktadırlar.

İnsanlarımıza özellikle doğru konuşmadüzgün yazmaduygu ve düşüncelerini pürüzsüz anlatma becerisi kazandırma konusuna özenle eğilmek zorundayız.
Günümüzde Türkçeneredeyse ana dilimiz olduğunu unutturacak ölçüde yabancı sözcüklerle dolduruluyor kendi sözcüklerimiz ise dışlanıyor.

Yabancı dil ne kadar önemli olursa olsuninsanın ana dili daha da önemlidir. Temel görevimizgençleri düşüneneleştiren ve düşüncelerini iyi ifade edebilen bireyler olarak yetiştirmektir. Öğrencinin kendi dilini ikinci sınıf yetersiz bir iletişim aracı olarak görmesi çok tehlikeli bir durumdur.

Günümüz dünyasında yabancı dilin ve yabancı dil öğrenmenin önemi tartışılmaz . Her türlü ilişkiiletişim ve gelişme için yabancı dil çok gereklidir. Ama ülkemizde özellikle son zamanlarda düşünülen önemli bir yanlış yabancı dilin araç değil amaç olarak görülmesidir. Bu nedenle yabancı dille öğretim yapan okulların ve üniversitelerin sayısı hızla artmaktadır.

Bu durumun en acı yanı yabancı dille öğretim yapan kurumlarda okuyan Türk çocuklarınınTürkçeyi ihmal etmeleriiderek unutmaları ve kendi dillerini küçümsemeleridir.

Öncelikle yapılması gereken şey yabancı dil öğretimiyle yabancı dille öğretimi birbirine karıştırmamaktır. Çok gerekli olan yabancı dil öğretimini bütün okullarda en etkili ve verimli şekilde geliştirelim. Ama çok gereksiz olan ve ülkemizin geleceği kültürü açısından büyük tehlikeler taşıyan yabancı dille öğretim yanlışından kurtulalım. Bunun için de ana dili duygusu duyarlılığı ve dil bilinci gerekir.

Ülkemizde nitelikli insan yetiştirmek istiyorsakbaşkalarını diliyle değil kendi dilimizle ve kültürümüzle yetiştirmeliyiz. Çünkü kendi kültürünü dışlayan bir toplumvarlık nedenini bilmiyor demektir.

Her insan dünyayı en sağlıklı biçimde ancak kendi diliyle algılayabilir ve anlatmak istediğini de en güzel kendi diliyle anlatabilir.

Türkçe’nin bilim dili olarak yetersiz olduğu öne sürülmektedir. Eksik yanları vardır ve bu her dil için söz konusudur. Ayrıca çeşitli bilim teknik ve edebiyet eserlerinin Türkçe’ye tercüme edilmesi de Türkçe’nin önemli bir dil olduğu gösterir.

Dil eğitiminin temel amacıkişilerin düşünme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesidir. Dil eğitiminde asıl hedefdört temel beceri olan dinlemekonuşmakurmayazma becerilerinin kitlelere kazandırılması ve geliştirilmesidir.

Bir dilin gelişip zenginleşmesiçağın gelişmelerine Ayak uydurabilmesi için sözcük ve terim üretimi de çok önem taşımaktadır.

Türk dil kurumunun yabancı sözcüklere karşılık bulma çabaları çok olumlu çabalardır. Bu adımlardan geri dönülmemeliyazılı ve sözlü basın-yayın organlarının desteği alınmalıdır. Aksi takdirde yabancı sözcükler Türkçe’ye hızla dolmaya devam edecek dilimiz gelişip zenginleşemeyecek ve yabancı dillerin boyundurluğundan kurtulamayacaktır.

Türkçemizin bağımsız bir dil olarak yaşamasını gelişip zenginleşmesini istiyorsak üretelim türetelim yaratalım ve Türkçe karşılıklar bulmaya çalışalım.
Sonuç olarakTürkçemizin bağımsız bir dil olarak yaşamasıvarlığını sürdürebilmesi için ana dili konusunda bireysel ve toplumsal duyarlılık kaçınılmazdır.

Dilimize karşı her türlü özensizliği ve yanlış kullanımları alışkanlık haline getirmekten kaçınmakyabancı dil hayranlığı ile yabancı sözcük etkisinden kurtulmakyabancı dil öğretimiyle yabancı dilde eğitimi kesinlikle birbirine karıştırmamakTürkçe’nin bilim dili olmadığı görüşüne karşı çıkmaksözcük ve terim üretimine hız vermek nitelikli ve yeterli sayıda öğretmen yetiştirmekTürkçemizin varlığını sürdürebilmesi için büyük önem taşımaktadır.
Türkçenin bağımsız bir dil olarak yaşamasıgelişip zenginleşmesi için şunlar önerilebilir

Özellikle aydın kesimyabancı dil hayranlığı ile yabancı sözcük düşkünlüğünden kurtarılmalıdır. Dil bilinci konusunda herkese görev düşer. Fakat en çok sorumlulukeğitim kurumlarınayazılı sözlü ve görüntülü kitle iletişim araçlarınasanatçılara yazarlara ve aydın kesime düşmektedir. Bütün öğretim basamaklarında Türkçe eğitimin yeterince etkiliverimli yapılabilmesi için gerekli duyarlılık ve özen gösterilmelidir.

Bir ülkenin kültürü ve dili tek başına ele alınamaz. Dil ülkenin sosyal ekonomikkültürel ve teknolojik yapısı ve özellikleriyle iç içedir ve onlardan ayrı düşünülemez. Eğer bir malı veya aracı kendimiz üretmiyor dışarıdan alıyorsaksadece onu değilonun adını ve onunla ilgili terimleri de almak zorundayız demektir.

Gelişmiş ülkelerde ana dil öğretimine çok önem verilir. Çünkü ana dili ve kişilik gelişimi arasında çok büyük bir yakınlık vardır. Ülkemizde Türkçe’yi daha sağlıklı ve başarılı öğrenmek için okuma sevgisinin küçük yaşlarda aşılanması gerekir. Ülkemizde hazırlanan Türkçe kitaplarında konular genellikle kuru anlatımlıdır. Oysa gelişmiş ülkelerde ana dil öğreten kitaplarda önce okuma zevkini geliştirecek metinlere yer verilmektedir.

Türkçe öğretimindeki sorunlardan biri de öğretmen yetiştirilmesi sorunudur. Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğrencilere yeterli kitap okutulamamaktadır. Kitap okumadan yetişen öğretmenler öğrencilerine de kitap okuma alışkanlığı kazandıramamaktadır. Değişik kitaplar okuyarak düşüncelerini geliştiremeyen öğrencilerdüşünemeyen bir toplum oluşturmaktadır.

İngilizce son yıllarda dünyanın en zengin ve yaygın dili olmuştur. Türkçe’nin de en az İngilizce kadar zengin ve yaygın bir dil olmaması için herhangi bir neden yoktur. Çünkü Türkçe sınırsız sözcük türetim imkanlarına sahip güzel bir dildir. Gerekli olan tek şeybu dilin bilinçle işlenmesidir. Türkçe’yi dünyanın en zengin dillerinden biri yapabilmek için iki yol izlenmelidir. Bunlardan biri dil gümrüğünün konmasıdiğeri de sözcük bankasının oluşturulmasıdır. Dil gümrüğü uygulamasına göreyeni bir buluş yapıldığı zamangecikmeye fırsat vermeden bu kavrama uygun yeni bir sözcük türetilmesidir.

Ekonomi ve teknoloji başta olmak üzere her alanda üretmeden tüketime karşı çıkmak ulusal bir görev ve sorumluluktur. Çünkü üretimi bir yana bırakarak sadece tüketim toplumu olmakla hiçbir yere varılmaz. Bu şekilde olupta tarihten silinen toplum ve ülke sayısı az değildir

Alıntı