CİNAS NEDİR

Cinas; şekil ve söyleniş bakımından aynı (sesdeş) anlamları farklı iki kelimeyi şiirde bir araya getirmek veya kafiye olarak kullanmaktır.Cinas edebiyatçılarımız tarafından neredeyse tek harfe kadar indirgeyerek çeşitlere ayrılmıştır. Cinas çeşitlerini bir açalım:

CİNAS TÜRLERİ

Cinas önce iki gruba ayrılır:


1- Tam cinas

2- Yarı cinas1- Tam cinas: kelimelerin her yönüyle birbirine uygun olması sonucu meydana gelen cinastır. A- harflerin uygunluğu B- harflerin sıralarının uygunluğu C- harf sayılarının uygunluğu D- harflerin okunuşlarının uygunluğu ( hala ve hâlâ tam cinas olamaz)


Onsuz da geçer günler vuslat yakındır derdim
Sonsuzda hapsedildim bitmedi arttı derdim.

Beyitteki DERDİM sözcüğü tam cinastır. Zira birisinde demek fiili varken diğerinin aslı dert sözcüğüdür.


Tam cinas basit ve mürekkep olmak üzere ikiye ayrılır.

1- Basit cinas; tek kelime ile yapılan cinastır.

Ferim sensin demiştim düzen kurdum kuralı
Neferim sensin bil ki budur aşkın kuralı.


Beyitteki kuralı basit cinasa örnektir. Birisi kurmak fiilinin türemişi diğer kural kaide anlamındadır. Bir kelimenin değişik anlamları ile yapılan cinasa basit cinas diyoruz.


2- Mürekkep cinas; cinaslı kelimelerden birisi iki kelime veya fazlasından oluşmuşsa bu cinaslar mürekkep cinas adını alır.

Bulutlardan süzülen ya yağmurdum ya kardım
Bereket versin diye Yaratana yakardım.

Ya kardım ve yakardım mürekkep cinastır.


Mürekkep cinas kelimelerin imlasına göre üçe ayrılır:


a) müteşabih cinas
b) mefruk cinas
c) merfû cinas


MÜTEŞEBBİH CİNAS:


Yazılışı ve okunuşu aynı olan kelimelerden meydana gelen cinas çeşididir. Bu çeşitlendirme arap harfleriyle yazıldığında belirir. Sadece bilgi olsun diye verdim.


MEFRUK CİNAS:


İmlası farklı okunuşu aynı olan kelimelerden meydana gelen cinas türüdür.


Sal artık coşkun suya hırs ve kin sandalını
Al yeni baştan yeşert kırmaz insan dalını.

Aynı örnekte gördüğümüz gibi okurken vurgu güzel yapılmazsa fark anlaşılmayabilir ancak yazılışları farklıdır.

MEFRU CİNAS:

bir adı da yamalı cinastır. Cinaslı kelimelerden birisi bir başka kelimenin eklenmesiyle meydana gelir.


Neden değer vermedim olmalıydı baş tacım
Hançer gibi saplandı içimde büyür acım
Kendi olmasa bile gölgesine muhtacım
İstemeden acaba defterini mi dürdüm?


Büyür acım ve muhtacım kelimelerindeki -acım eki ile ikincisinde muhtacım cinas meydana gelmiştir.


TAM CİNAS: kelimelerin anlam yönünden kullanışlarına göre ikiye ayrılır.

1- MÜMASİL CİNAS
2- MÜSTEVFA CİNAS


1- MÜMASİL CİNAS:cinaslı kelimelerin anlam yönünden aynı kelime çeşidinden olmalarıdır. Birisi isimse diğeri de isim birisi fiilse diğeri de fiil olmalıdır.


Sen ey! Kara karanın üzgün ve bahtsız kızı
Olanaksız kurtulmak istersen bağır bağır.
Çamurlarda sürünür kaderinin yıldızı
Sesini duyar mı ki göklerden umut çağır.


Dörtlükteki 1.si bir renk adıdır2. si toprak anlamında karadır. Aynı örnek fiillerle de verilebilir.


2- MÜSTEVFA CİNAS: söz konusu kelimelerin birisi isimken diğeri fiildir bu çeşitte.


Doğan güneşim sendin yüreğimden kanadım
Boğan sensizlikteyim kırık kolum kanadım.

1. kanadım; kanamaktan türemiştir. 2. kanadım; kanat isminden türemiştir.


3- 3-YARI CİNAS: tam cinasta olduğu gibi dört yönden de uygunluk yaksa yarı cinas meydana gelir.( . A- harflerin uygunluğu B- harflerin sıralarının uygunluğu C- harf sayılarının uygunluğu D- harflerin okunuşlarının uygunluğu) tam cinasta bu dört unsurun varlığı aranırken yarı cinasta herhangi birisinin yokluğu aranır.


Yarı cinası önce dörde ayırırız.


A-LAHİK CİNAS: kelimelerde sadece bir harfin uyumsuzluğu sonucu kabul edilen cinas çeşididir.


Fırtına mı yakmıştı gözünden hüzün damlar
Sırtına mı yüklenmiş buluttan düşen gamlar?


Beyitteki fırtına ve sırtına lahik cinası meydana getirir.


B-NOKSAN CİNAS: cinas yapılan kelimelerde harflerin sayıları bakımından uyumsuzluk varsa noksan cinas meydana gelir. Bu uyumsuzlukta üç ihtimal vardır:


a) Mutarraf cinas: cinaslı kelimelerden birisinin başında fazla bir harf vardır.

Sesin duyulmasa da el sallarsın uzaktan
Kesin kahroldum artık kurtulamam tuzaktan.

Tuzaktan ve uzaktan da olduğu gibi.


b)Müşevveş cinas:fazla harf kelimenin ortasında ise bu cinas türü meydana gelir.


İlcâ-yı fart-ı fâka ile ettim iltica.İsmail Safa
İlcâ;mecbur etme iltica; sığınma


c)Müzeyyel cinas: kelimelerin birisinin sonunda fazla harf vardır. Tabi ki bu cinas kafiye olarak kullanılmaz cümle arasında veya sadece nesirde kullanılır.


C- MUHARREF CİNAS: eski harflerle aynı şekilde yazılan ama okunuşu uymayan cinas türüdür. Bu zamanımızda gerekli değildir.


D- HAT CİNASI: eski harflerin noktalı veya noktasız benzerleriyle yapılan cinastır. Bu cinas türü de zamanımıza uygun değildir sadece bilgi olsun diye açıkladım.

E- MÜKERRER CİNAS:bir kelimenin son hecelerini taşıyan başka bir kelimeyi ona cinas olacak şekilde kullanmaktır.

Harabe hayallerden heyhat kıvrandım yandım
Hakikati görmedim şimdi utandım yandım.
kıvrandım yandım ve utandım yandım.
İlham büyüsüne kapıldım kandım
Sevgiyi unuttum hep onu andım
Vuslat ateşiyle yandıkça yandım
Umuda yön veren mihmandım sandım

Cinas edebi bir terimdir. Kafiye ile karıştırmamak gerekir. Nesirde de cümle arasında da kullanılabilir. Ancak kafiye içinde cinas aranılabilir.

Şahamettin Kuzucular