Her sözcük bir kavramı karşılamak üzere doğ*muştur. Sözcüğün bu ilk anlamına temel anlam ya da kon ulus anlamı denir. Temel anlam sözcüğün tek başına söylendiğinde herkeste çağrıştırdığı an*lamıdır. Ancak zamanla sözcüklerin yeni anlamlar kazandığı görülür. İşte sözcüklerin temel anlamı ile sonradan kazandığı ama ilk anlamla az çok ilişkili olan anlamlarına gerçek anlam denir.

Örneğin “ağız” sözcüğünün tek başına söylen*diğinde bizde ilk uyandırdığı anlamı: “iki çene arasında ses çıkarmaya soluk alıp vermeye yarayan boşluk”tur. Ancak ağız sözcüğü zamanla aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi değişik anlamlar kazanmıştır:

1. Kapların veya içi boş şeylerin açık yanı (bar*dağın ağzı mağaranın ağzı)
2. Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer (çay ağzı)
3. Koy körfez liman yol gibi yerlerin açık yanı (liman ağzı körfez ağzı)
4. Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer kavşak (yol ağzı)
5. Kesici aletlerin keskin yanı (bıçağın ağzı)

Dikkat edilirse “ağız” sözcüğünün sonradan ka*zandığı bu anlamları temel anlamıyla yakından ilgili*dir işte “ağız” sözcüğünün ilk anlamıyla sonradan kazandığı ancak ilk anlamı ile ilişkili olan bu anlam*ları onun gerçek anlamıdır.

Alıntı