Kök ya da gövde durumundaki fiillere gelerek onlardan adlar türeten eklerdir.

–ce (–ca –ce)
düşünce eğlence söylence sakınca

–gen (–gan –gen –kan –ken)
kaygan üretken girişken alıngan kırılgan sıkılgan çalışkan saldırgan atılgan konuşkan unutkan iletken değişken çekingen girişken

–ge (–ga –ge –ka –ke)
bilge süpürge kavurga bölge bileşke gösterge

–gi (–gı –gi –gu –gü –kı –ki –ku –kü)
atkı askı sürgü çizgi keski çalgı duygu görgü saygı bilgi sevgi dergi örgü vurgu salgı vergi bitki yetki bulgu baskı

–gin (–gın –gin –gun –gün –kın –kin –kun –kün)
üzgün yorgun bezgin bitkin seçkin dalgın şaşkın olgun küskün durgun pişkin yangın soygun bozgun bilgin

–i (–ı –i –u –ü)
gezi kazı gömü koşu soru korku koku örtü yazı doğu batı sayı takı artı açı ölü sıkı dolu

–ici (–ıcı –ici –ucu –ücü)
yanıcı dondurucu patlayıcı kalıcı kesici yazıcı yıkıcı kavurucu satıcı alıcı verici üzücü sıkıcı ısıtıcı soğutucu kırıcı sürükleyici besleyici izleyici

–ik (–k –ak –ek –ık –ik –uk –ük)
durak konak tapınak ölçek uçak batak tarak bıçak kaçak dilek istek yatak adak parlak titrek yıkık düşük sökük yanık yenik uyuşuk kırık soğuk dişlek konuk şımarık ılık öksürük çürük

–m (–m –ım –im –um –üm)
yaşam doğum ölüm üretim tüketim seçim durum gelişim uçurum bakım onarım biçim kesim alım satım dilim içim pişirim

–n (–n –ın –in –un –ün)
tütün esin basın yayın yığın ekin sorun yazın dizin sayın

–nç (–(ı)nç –(i)nç –(u)nç –(ü)nç –ç)
bilinç övünç sevinç basınç inanç korkunç gülünç iğrenç utanç kazanç

–nti (–(ı)ntı –(i)nti –(u)ntu –(ü)ntü; –tı –ti –tu –tü)
gezinti sarsıntı silinti kazıntıprüntü (süpür–üntü) kırıntı döküntü çalıntı ayrıntı (ayır–ıntı) saplantı bağlantı yaşantı kalıntı görüntü sıkıntı özenti

–iş (–ış –iş –uş –üş)
buluş açılış kapanış kurtuluş yağış dönüş uçuş gösteriş yanlış (yanıl–ış) dikiş kaçış

–t (–t –ıt –it –ut –üt)
taşıt geçit umut yapıt yazıt kesit anıt sarkıt dikit konut yakıt yapıt

–me (–ma –me)
okuma yazma uçurtma dondurma kavurma dinlenme kazma

–mek (–mak –mek)
yemek içmek gülmek uyumak çakmak

–ti (–tı –ti –tu –tü)
karartı ürperti belirti bağırtı sarartı (sarı–ar–tı) doğrultu

–e (–a –e)
süre sapa yara doğa kısa çevre (çevir–e)

–men (–man –men)
yönetmen okutman belletmen öğretmen eğitmen sayman seçmen göçmen şişman

*
Alıntı