“Pekiştirmek” bir sözcüğün anlamını güçlendirmek demektir. O halde “pekiştirilmiş sözcük” “anlamca güçlendirilmiş sözcük” demektir.

Normal bir sözcük olan “temiz” ile pekiştirilmiş bir sözcük olan “tertemiz”i ele alalım. Bu sözcüklerden hangisi daha temiz? Başka bir deyişle hangi sözcük anlam yönünden daha güçlü? Elbette ki “tertemiz” sözcüğü daha güçlüdür. Çünkü “tertemiz” sözcüğü pekiştirilmiş bir sözcüktür.


Peki normal bir sözcük nasıl pekiştirilmiş sözcük haline getirilir? Üç aşamadan oluşan çok kolay bir işlemden sonra pekiştirilmiş sözcük elde edilir:

* Birinci adımda sözcüğün ilk hecesindeki sesliye kadar olan kısım alınır.

* İkinci adımda “m p r s” pekiştirme ünsüzlerinden uygun olan biri seçilir.

* Üçüncü adımda ise sözcüğün kendisi aynen yazılır.

Bu üç unsuru birleştirdiğimizde ortaya pekiştirilmiş bir sözcük çıkar. Pekiştirilmiş sözcükler bitişik yazılır.

Yukarıda ne demek istediğimizi hemen bir örnekle açıklamaya çalışalım. Normal bir anlam gücüne sahip olan “kırmızı” sözcüğünü birlikte pekiştirilmiş bir sözcüğe dönüştürelim.

Sözcüğümüz: “kırmızı”

* Birinci adımda sözcüğün ilk hecesindeki sesliye kadar olan kısmı alalım: “kı”

* İkinci adımda “m p r s” pekiştirme sessizlerinden uygun olan birini seçelim: “p”

* Üçüncü adımda ise sözcüğün kendisini aynen yazalım: “kırmızı”

Bu üç unsuru birleştirdiğimizde pekiştirilmiş sözcüğü elde etmiş oluruz:

kı - p - kırmızı → “kıpkırmızı”
1 2 3

* Pekiştirilmiş bir sözcük olan “kıpkırmızı”yı “kıp kırmızı” biçiminde ayrı yazmak bir yazım yanlışıdır. Çünkü pekiştirilmiş sözcükler bitişik yazılır.


DOĞRU YANLIŞ

“düz” : dü-m-düz → “dümdüz” (düm düz)

“boş” : bo-m-boş → “bomboş” (bom boş)

“beyaz” : be-m-beyaz → “bembeyaz” (bem beyaz)

“ince” : i-p-ince → “ipince” (ip ince)

“yeni” : ye-p-yeni → “yepyeni” (yep yeni)

“uzun” : u-p-uzun → “upuzun” (up uzun)

“temiz” : te-r-temiz → “tertemiz” (ter temiz)

“top” : to-r-top → “tortop” (tor top)

“yuvarlak” : yu-s-yuvarlak → “yusyuvarlak” (yus yuvarlak)

“mor” : mo-s-mor → “mosmor” (mos mor)

“mavi” : ma-s-mavi → “masmavi” (mas mavi)


* Az sayıdaki bazı pekiştirilmiş sözcükler yapılış yönünden farklılık gösterir. Bu tür pekiştirilmiş sözcükle de bitişik yazılır.


DOĞRU YANLIŞ

“sağlam” : sa-p-a-sağlam → “sapasağlam” (sapa sağlam)
(sap sağlam)
(sapsağlam)

“yalnız” : ya-p-a-yalnız → “yapayalnız” (yapa yalnız)
(yap yalnız)
(yapyalnız)

“gündüz” : gü-p-e-gündüz → “güpegündüz” (güpe gündüz)
(güp gündüz)
(güpgündüz)

“karışık” : ka-r-ma-karışık → “karmakarışık” (karma karışık)
(kap karışık)
(kapkarışık)

“dağınık” : da-r-ma-dağınık → “darmadağınık” (darma dağınık)
(dap dağınık)
(dapdağınık)

“çıplak” : çı-r-ıl-çıplak → “çırılçıplak” (çırıl çıplak)
(çır çıplak)
(çırçıplak)


*

Alıntı