Türkçede sözcüklere ekler getirilirken bazen sözcük ile ek arasına yardımcı (kaynaştırıcı) sesler girer. Bu olaya “kaynaştırma” denir.

NOT: “Kaynaştırma” olayının olduğu yerde aynı zamanda “ünsüz türemesi” de vardır. Çünkü sözcük ile ekte bulunmayan bir ses (kaynaştırma ünsüzleri) ortaya çıkmıştır.


Kaynaştırma olayı değişik biçimlerde görülür:

a) Kaynaştırma Ünsüzleri

Türkçenin ses özelliklerine göre iki ünlü yan yana gelemez. Ünlüyle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde sözcük ile ek arasına “y ş s n” ünsüzlerinden biri getirilerek kaynaştırma yapılır.

Kaynaştırma ünsüzleri: y ş s n ( y a ş a s ı n )

Sözcük Ek
bahçe – e → bahçeye
sofra – ı → sofrayı
çınla – acak → çınlayacak
yürü – erek → yürüyerek
anla – an → anlayan
kaynaştırma (*ünsüz türemesi)

iki – er → ikişer
altı – ar → altışar
kaynaştırma (*ünsüz türemesi)

çanta – ı → çantası
beste – i → bestesi
kaynaştırma (*ünsüz türemesi)

pasta – ın → pastanın
Gözde – in → Gözde’nin
kaynaştırma (*ünsüz türemesi)


b) Koruyucu Ünsüz

“ile” sözcüğü ve ekfiilin “idi imiş ise” çekimleri ünlüyle biten sözcüklere getirildiğinde araya “y” ünsüzü girer bunların başındaki “i” ünlüsü düşer. Eklenen kısım büyük ünlü uyumuna uyar. Bir anlamda kaynaştırma göreviyle kullanılan “y” ünsüzüne “koruyucu ünsüz” denir.

araba ile → arabayla

yaşlı idi → yaşlıydı

araba ile → arabayla

sinirli imiş → sinirliymiş

pahalı ise → pahalıysa
koruyucu ünsüz
(*ünsüz türemesi / *ünlü düşmesi)


c) Zamir n’si (Adıl n’si)

Ünlüyle biten bazı zamirlerden (bu şu o…) sonra ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde araya “n” ünsüzü girer. Zamir ile ek arasında kaynaştırma görevi yapan “n” ünsüzüne “zamir n’si” (adıl n’si) denir.

bu dan → bundan

şu da → şunda
zamir n’si (*ünsüz türemesi)*
Alıntı