Etiketlenen üyelerin listesi

Konu: Aruz

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Aruz


  DİVAN EDEBİYATI

  Aruz Ölçüsü (Aruz Vezni)

  Aruz Arapça bir kelimedir ve "Çadırın ortasına dikilen direk" anlamına gelir. Bir edebiyat terimi olarak "hecelerin uzunluk ve kısalıkları temeline dayanan nazım ölçüsü" demektir.

  1. Aruz ölçüsü ilk olarak Arap edebiyatında kullanılmıştır. Daha sonra İran Edebiyatı'na geçen bu ölçü 11. yüzyıldan itibaren Türk şairlerince de uygulanmaya başlanmıştır.

  2.
  Rahat kullanılabilmesi için bol miktarda uzun heceye ihtiyacı olan bu ölçü aslında Türkçe'nin kelime yapısına uygun değildir. Bu yüzden Aruzu ilk defa kullanan Karahanlılar Türkçe'nin kelimelerini bozarak kısa heceleri uzun okuma yoluna gitmişlerdir. Zamanla bu da yeterli olmamış; şairler Arapça ve Farsça kelimeleri sık sık kullanmaya başlamışlardır. Bu durum Türk dilinin kelime hazinesinin giderek yabancı kelimelerle dolmasına yol açmış böylece şairlerin güzel kullanışlarından mahrum kalan Türkçe anlam ve kavram bakımından yoksullaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Diğer yandan Türkçe aldığı bu yabancı kelime ve kavramları Türkçeleştirdiği zaman güçlü bir dil olmuştur. Aruzla birlikte halk arasında yaşamaya devam eden milli şiir ölçümüz hece bu yoksullaşmayı bir ölçüde durdurmuş ve Türkçe kendi geleneği içinde varlığını sürdürmüştür.

  3.1908'den sonra şairler arasında başlayan aruz hece tartışması hecenin zaferi ile sonuçlanmış; ancak Divan Edebiyatı nazım ölçüsü olan aruzun da artık bir Türk şiir ölçüsü olduğu kabul edilmiştir.

  4. Aruz ölçüsü daha çok Divan Edebiyatında kullanılır.

  5. Aruzla yazılan ilk Türk eseri Yusuf Has Hacib'in yazdığı Kutadgu Bilig'dir.

  6. Aruz XI. asırdan beri heceyle beraber kullandığımız ölçüdür. Bu ölçü zamanla Türkçe'ye en iyi şekilde uygulanmış. Mehmet Âkif Ersoy Yahya Kemâl Beyatlı Faruk Nafiz Çamlıbel gibi şairlerimizin elinde ustalıkla kullanılmıştır.

  Not: Aruz ölçüsünün temeli hecelerin uzun ve kısa olmaları özelliğine dayanır. Ölçünün doğru bulunması için önce mısradaki hecelerin değerinin tespit edilmesi gerekir. Aruz vezninde heceler iki şekilde değerlendirilir.

  Açık / kısa heceler ( . ) ( v ) | Kapalı / uzun heceler ( - )
  1.Açık / kısa heceler :

  1. Ünlülerle biten hecelerdir.

  2. Bu heceler aruz incelemesinde ( . ) ve ( v ) işaretleriyle gösterilir.

  3. Açık - kısa hecelerin ses değerleri "yarım" kabul edilir.

  2. Kapalı / uzun heceler: Tam ses değeri taşıyan hecelerdir.

  1. Ünsüzlerle ve dilimize Arapça ve Farsça'dan geçmiş uzun ünlüler (â î û )'le biten hecelerdir.

  2. Bu heceler aruz incelemesinde (-) işaretiyle gösterilir.

  3. Kapalı- uzun hecelerin ses değeri "tam"dır.

  Not 1: Arapça ve gelme Farsça'dan gelme uzun ünlülerle kurulan ( âb ûl.) gibi iki sesli hecelerle; ( rûy rûy cûy.) gibi üç sesliler yerine göre aruzda bir buçuk hece değerinde tutulur ve (- . ) işaretiyle gösterilir. Yine bu dillerden gelen iki ünsüz bitişik düzende olan (aşk ahd.) gibi heceler de yerine göre bir buçuk hece değerinde kabul edilir.

  Not 2: dize sonundaki bütün heceler uzun - kapalı ( - ) hece kabul edilir. Yani dize sonundaki ses ister uzun ister kısa olsun mutlaka uzundur.

  1-
  Aruz ölçüsünde heceler açık (kısa) kapalı (uzun) ve medli (uzatılmış) hece olmak üzere üçe ayrılır.

  2- Başlıca tef'ileler şunlardır:

  Fa' (-)
  Fe ul (. -)
  Fa' lün (- -)
  Fe i lün (. . -)
  Fâ i lün (- . -)
  Fe û lün (. - -)
  Mef û lü (- - .)
  Fe i lâ tün (. . - -)
  Fâ i lâ tün (- . - -)
  Fâ i lâ tü (- . - .)
  Me fâ i lün (. - . -)
  Me fâ î lün (. - - -)
  Me fâ î lü (. - - .)
  Müf te i lün (- . . -)
  Müs tef i lün (- - . -)
  Mü te fâ i lün (. . - . -).

  Burada tef'ilelerle parantez içindeki hecelerinin değerlerinin aynı olduğuna dikkat ediniz.

  Bu temel parçaların birleşmesinden 8 ana kalıp ortaya çıkmıştır:

  1.fa'ûlün (fe'ûlün) (._ _)
  2.fâ'ilün fâ'ilât (_._)
  3.mefâ'ilün (._._)
  4.fâ'ilâtün (_._ _)
  5.müstef'ilün (_ _._)
  6.mef'ûlâtü (_ _ _ .)
  7.müfâ'aletün (._.._)
  8.mütefâ'ilün (.._._)

  Her beyitte en az dördü bulunan bu parçalara tef'il tef'ile ya da cüz adı verilir.

  3- Aruz vezninde tef'ileler heceleri bölebilir. Hece ölçüsündeki gibi okuyuşta tef'ilelerde durgu yapılmaz.

  4- Aruz vezninde hecelerin kısalığı ve uzunluğu esas olduğu için bazı Türkçe kelimeler kısa olduğu halde vezin gereği uzun okunur; buna imale denir. İmale kısa heceyi uzun yapar. Arapça ve Farsça kelimelerdeki bazı uzun seslerin vezin gereği kısa okunmasına da zihaf denir. Zihaf ise imalenin tersine uzun heceyi kısa yapmayı sağlar. Hece ölçüsünde böyle bir mesele yoktur. Türk edebiyatında imale çok sayıda bulunmakla beraber zihaf kusuru hoş karşılanmadığı için çok az yapılmıştır.

  5- Farsça tamlama eki olan "-i" ile "ve" anlamındaki "ü vü" bağlacı vezin gereği uzun da kısa da olabilir.

  6-
  Medli heceler hafif bir "i ı" sesi varmış gibi okunur. Bahâr kelimesi bahâr[ı] eşkden kelimesi ise eşk[i]den şeklinde söylenmelidir.

  7-
  Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün kalıbıyla yazılan şiirlerde ilk tef'ile bazı mısralarda Fâilâtün son tef'ile ise Fa'lün olabilir. Bu sadece bu kalıba özgü bir durumdur. Bu kalıpla yazılan şiirlerde başta imale yapmaya gerek yoktur. Farklı tef'ile parantez içinde hemen altında gösterilir.

  8- Türkçe kelimelerle aruz veznindeki başarı Muallim Naci ile başlamış olup Türk aruzu Tevfik Fikret Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Âkif Ersoy tarafından gerçekleştirilmiştir. Hatta Mehmet Âkif o kadar başarılı olmuştur ki bir çok kişi İstiklâl Marşı'nın hece ölçüsüyle yazıldığını zanneder. Oysa bu marş aruzun "Fe i lâ tün / Fe i lâ tün /Fe i lâ tün /Fe i lün" kalıbıyla yazılmıştır.

  9- Aruzla yazılan bir şiirin hece sayısı bazan eşit olabilir. Mısralardaki açık kapalı dizilişinin aynı olması o şiirin aruzla yazıldığın gösterir.

  Cânı cânânı bütün vârımı alsın da Hüdâ (15 hece)
  Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ (15 hece)

  10- Sessiz bir harfle biten kelime vezin gereği açık olması gerekirse kendinden sonra sesli ile başlayan bir hece varsa birinci kelimenin sonundaki harf ikinci kelimenin ilk hecesine ulanır. Buna ulama denir. Ulama kapalı heceyi açık yapar. Ulama genellikle yapılır; fakat her zaman yapılmak mecburiyetinde değildir.

  11- Servet-i Fünun edebiyatçıları bir şiirde değişik aruz kalıpları kullanmak suretiyle serbest vezne zemin hazırlamışlardır. Cenap Şahabetin'in "Elhân-ı Şita" adlı şiiri bu şekilde yazılmıştır. Bu şiirdeki bazı mısralar Feilâtün / Mefâilün / Feilün bazı mısralar ise Mef'ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün kalıbıyla yazılmıştır.

  12-
  Bir şiirin vezni en az iki mısradan hareket ederek bulunabilir. Tek mısraa bakarak vezin bulunmaz.

  13- Bir şiirin vezni bulunurken şu işlemler yapılır:

  a) Veznini bulacağımız mısraların hecelerindeki uzun seslilere dikkat ederek yazmalıyız.

  b)
  Önce mısralardaki hecelerin açık mı kapalı mı oldukları tesbit edilir.

  c)
  Medli hece olup olmayacağı özellikle kontrol edilmelidir. Bu ihmal edilirse bir mısradaki hece değeri eksik çıkar. Mısralardaki heceler sayılarak medli hece olup olmadığı konusunda bir ipucu yakalayabiliriz.

  d)
  Hecelerin açık kapalı değerleri karşılıklı kontrol edilir. Önce imkân varsa ulama yoksa imale yapılır. Zihaf çok az bulunduğu için en sonra o ihtimal düşünülür.

  e) Hecelerin karşılaştırılması yapıldıktan sonra açık kapalı değerleri çizgi ve nokta şeklinde ayrı bir yere geçilir. Mısra sayısına göre tef'ile sayısı tahmin edilmeye başlanır. İlk tef'ile en az heceden oluşur. Genelde az heceli Fa' Fe i lün Fâ i lün gibi tef'ileler sonda bulunur.

  f)
  Yazılan aruz kalıbı ile işaretler arasında uyum olmasına dikkat etmelidir.

  ARUZ KALIPLARIYLA İLGİLİ UYGULAMALAR

  1.
  Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün

  Saçma ey gö/z eşk[i]den gön / lümdeki od / lare su

  _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _

  Kim bu denlü / tutuşan od / lare kılmaz / çâre su

  _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ Fuzûlî

  2. Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün

  Dinle neyden / kim hikâyet / etmede

  _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _

  Ayrılıklar / dan şikâyet / etmede

  _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ Nahifî

  3.
  Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün

  (Fâilâtün) (Fa'lün)

  Hani ol gül / gülerek gel / diği demler / şimdi

  . . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / _ _

  Ağlarım hâ / tıra geldik / çe gülüştük / lerimiz

  _ . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _ Mâhir

  4. Feilâtün / Feilâtün / Feilün

  (Fâilâtün) (Fa'lün)

  Ne Süleymân / ne Selîm'in / kuluyuz

  . . _ _ / . . _ _ / . . _

  Hazret-i Rab / b-i rahîmin / kuluyuz

  _ . _ _ / . . _ _ / . . _ Esrar Dede

  5. Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün

  Anı hoş tut / garîbindir / efendi iş / te biz gittik

  . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _

  Gönül derler / ser-i kûyun / da bir dîvâ / nemiz kaldı

  . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ (Hayâlî)

  6. Mefâîlün / Mefâîlün / Feûlün

  Geçer firkat / zamânı böy / le kalmaz

  . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _

  Sağ olsun sev / diğim Mevlâ / kerimdir

  . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ Nâilî

  7. Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün / Feilün

  Cihânda â / şık-ı mehcû / r[ı) sanma râ / hat olur

  . _ . _ / . . _ _ / . _ _ _ / _ . _

  Neler çeker / bu gönül söy / lesem şikâ / yet olur

  . _ . _ / . . _ _ / . _ . _ / _ . _ Şeyhülislâm Yahya

  8. Mef'ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

  Ağlatma / yacaktın yo / la baktırma / yacaktın

  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _

  Ol va'de / -i tekrâr[ı] / -be-tekrârı / unutma

  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _ Esrar Dede

  9. Mef'ûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün

  Gül hasre / tinle yolla / ra tutsun ku / lağını

  _ _ . / _ . _ . / . _ _ . / _ . _

  Nergis gi / bi kıyâme / te dek çeksi / n intizar

  _ _ . /. _ _ . / . _ _ . / _ . _ Bâkî

  Aruz Arap Edebiyatı'nda manzum sözlerdeki ahenk ölçülerini öğreten ilmin adıdır. Hecelerin uzunluk ve kısalıklarına göre düzenlenmiş bir vezindir. Bu vezin Arap'lardan İran'lılara onlardan da bize geçmiştir.

  İranlılar İslâmiyet'i kabul edince Arap kültürünün de büyük tesiri altında kaldılar. Şiirde Arap'ların kullandığı nazım ölçüsü olan aruz'u kullanmaya başladılar. Ancak Arap'ların kullandıkları aruz ölçüsünü olduğu gibi kabul etmediler. Kendilerine göre bir ayıklamaya tabi tutarak kulaklarına hoş tabiatlarına uygun gelenleri seçtiler ve kullandılar. Aruz vezni 5-11 inci yüzyıllarda Hakaniye Türkçesi'ne 7-13 üncü yüzyıllarda Anadolu Türkçesi'ne 8-14 üncü yüzyıllarda Çağatay ve Azeri Türkçesi'ne girmiş ve zamanımıza kadar bir çok şiirler yazılmıştır.

  11-17 inci yüzyıllar arası ve sonrası bu vezinde edebiyatımızın (Anadolu Türkçesi dönemi) bazı aruz şairleri ile bazı halk şairleri birbirlerinden karşılıklı olarak etkilendiler. Bir kısım divan şairleri hece vezniyle bir kısım saz şairleri de aruz vezniyle şiirler söylediler. Milli Edebiyat döneminde ve zamanımızda ise şairler aruz veznini bırakarak hece veznine ve serbest tarza yöneldiler.

  Aruzda heceler uzun ve kısa olarak ikiye ayrılır. Uzun heceler çizgi (-) kısa heceler nokta (.) ile gösterilir. Uzun ve kısa heceler çeşitli biçimlerde yan yana gelerek kalıpları oluşturur. Bu kalıplar yan yana geliş biçimlerine göre failatün failün mefailün ve benzeri değişik adlarla anılır. Aruz ölçüsüyle şiir yazmak için sözcükleri bu kalıplara uydurmak gerekir. Aruzda sözcükleri ses özelliklerini bozmadan kullanmak her zaman olanaklı değildir. Bu yüzden heceleri kimi zaman uzun kimi zaman da kısa okumak gerekir. Sık rastlanan bu iki duruma imale (uzun okuma) ve zihaf (kısa okuma) denir. Zihaf aruzda kusur sayılır.

  Aruz ölçüsünde hece ölçüsündeki duraklar yoktur. Dizelerdeki hece sayıları eşit olmayabilir. Dize sonlarındaki heceler kısa da olsa uzun kabul edilir. Aruzda bir sözcük sessiz biter ondan sonra gelen sözcük sesli harfle başlarsa bu sesli harf birinci sözcüğün sonundaki sessiz harfi kendisine çeker. Böylece birinci sözcüğün sonundaki sesiz harfle biten uzun hece kısa hece durumuna gelir. Bu duruma da vasl (ulama) denir.

  Açıklama 3:Yazar: Yrd. Doç. Dr. Canan İleri
  Aruz Ölçüsü

  Aruz ölçüsünde ahenk şiirin dizelerindeki hece sayısına yapısına ve durağına bağlı denklikle sağlanır. Bu demektir ki aruz ölçüsünde dizedeki hece sayısının ve duraklarının denkliğinin yanı sıra hecelerin açık ya da kapalı oluşları da göz önünde tutulur. Bu durum Arap dilinin özelliğinden kaynaklanır. Araplar fa'ale sözcüğünün türevleri olan fa'lün fâ'ilün fa'ilâtün fe'ilün fe'ilâtün fe'ûl fe'ûlün mefâ'ilün müstef'ilâtün sözcükleriyle (tef'ileleriyle) bahr denilen aruz kalıpları oluşturmuşlardır. Arap aruzunda on dokuz bahr vardır. Her bahr için ayrıca kalıplar türetilir. Arap aruzu çok zengindir. Farslar aruzu Araplardan almış Farsçanın özelliklerine uydurmuşlardır. Türkler de Farslardan aldıkları Acem aruzunu işleyerek Türk aruzunu oluşturmuşlardır. Türk aruzunda bu kalıplardan altı tanesi çok kullanılır. Şeyh Galip kalıp sayısını dokuza çıkarmıştır.
  Aruza göre kaç türlü hece vardır?

  Aruzu anlamak için Arapçanın hece yapısını bilmek gerekir. Arapçada temel olan ünsüzlerdir. Arap Alfabesinde ünlü olarak yalnız elif vardır; â harfine karşılıktır. vav hem v hem de û yerine kullanılır; ye ise hem ye hem de î yerine kullanılır. Ancak kelimedeki ünlü kısa ise harfle de gösterilmez ünsüzün üstüne ya da altına hareke konulur. Arapçada temel olarak iki türlü hece vardır: açık hece kapalı hece. Açık hece ünlüyle biter kapalı hece ünsüzle biter. Bunlar da ünlülerinin uzun ya da kısa oluşuna göre ayrılır; böylece Arapçanın hece türü dörde çıkar.

  Türkçede iki türlü açık hece vardır; bir ünlüden oluşan açık heceler (a e ı ü...) bir ünsüz + bir ünlüden oluşan açık heceler (sa ne li to...). Aruzda Türkçenin açık heceleri kısa açık hece sayılır değeri yarım sestir. Bunlara benzer heceler Arapça ve Farsçada da vardır.

  Türkçede uzun ünlü yoktur; Arapça ve Farsçada vardır. Ya bir uzun ünlüden kurulmuş ya da bir ünsüzle bir uzun ünlüden kurulmuş hecelerdir. Her ikisinin de değeri tam sestir. Aruz uygulamasında ( _ ) ile gösterilir: â î û; mâ bû...

  Türkçede dört türlü kapalı hece vardır; bir ünlü + bir ünsüzden oluşan kapalı heceler (el or ut...) bir ünsüz + bir ünlü + bir ünsüzden oluşan kapalı heceler (say der lir doy...) bir ünlü + iki ünsüzden oluşan kapalı heceler (alt ilk ört üst...) bir ünsüz + bir ünlü + iki ünsüzden oluşan kapalı heceler (Türk dört kırk dinç vanç...). Aruzda Türkçenin bu kapalı heceleri hep bir tam ses değerindedir.

  Arapça ve Farsçada uzun ünlülü kapalı heceler vardır; bir uzun ünlü + bir ünsüzden oluşan kapalı heceler (âb âf ûd...) bir ünsüz + uzun bir ünlüden oluşan kapalı heceler (kâ bî...) bir ünsüz + uzun bir ünlü + bir ünsüzden oluşan kapalı heceler (mâr yâr bûy şîr...) bir ünsüz + bir uzun ünlü + iki ünsüzden oluşan kapalı hecelerdir (dôst pôst). Aruz uygulamasında bu heceler kimi zaman bir kimi zaman bir buçuk ses değerindedir bir buçuk ses değerinde olanlar ( . _ ) ( _ . ) ile gösterilir: mâr sîm hûn...
  Aruzda Kalıplar

  Bu açıklamalara göre aruzda kalıp parçaları (tef'ileler) şöyle gösterilir:

  fa'lün: ( _ _ ) : ma'lum (mâlum) saygın...
  fâ'ilün: ( _ . _ ): kâtibân mâvi kuş...
  fa'ilâtü: ( _ . _ . ) : dizlerinde gözlerinde...
  fa'ilâtün: ( _ . _ _ ) : nâzenînin gelmiyorsun...
  fe'ilün: ( . . _ ): gazelin yakamoz...
  fe'ilâtün: ( . . _ _ ) : şerefinden sokağından...
  fe'ûl: ( . _ ) ( . ) : elîm çetin...
  fe'ûlün: ( . _ _ ): Muhammet çocukluk...
  mef'ûlü: ( _ _ . ) : paymâne gönlümde...
  mef'ûlün: ( _ _ _ ) : nâşâdın Mehmetçik...
  mefâ'ilü: (. _ _ .): şehinşâhı bahârında...
  mefâ'ilün: (. _ . _ ): mürüvvetin iniş yokuş...

  Bu kalıp parçaları birleştirilerek aruz kalıpları (bahr) oluşturulur. Bu kalıplar da düz kalıplar yarı karışık kalıplar ve karışık kalıplar olmak üzere üç türlüdür.

  1. Düz Kalıplar

  Pek çok kalıp vardır: Feilâtün feilâtün feilâtün feilün fâilâtün fâilâtün fâilün fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün feûlün feûlün feûlün feûl mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün feûlün müstefilün müstefilün müstefilün müstefilün gibi.

  Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayri (Fuzûlî)
  . . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / _ _
  Feilâtün / feilâtün / feilâtün / fa'lün

  Eşin var âşiyânın var bahârın var ki beklerdin (Mehmet Akif Ersoy)
  . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _
  Mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün

  Şu bakır zirvelerin ardından (Ahmet Haşim)
  . . _ _ / . . _ _ / _ _
  Feilâtün / feilâtün / fa'lün

  2. Yarı Karışık Kalıplar

  Mefâilün feûlün mefâilün feûlün mef'ûlü mefâîlün mef'ûlü mefâîlün mütefâilün feûlün mütefâilün feûlün vb. kalıplar bulunmaktadır.

  Yine zevrak-i derûnum kırılıp kenâre düştü (Şeyh Galip)
  . . _ _ / . _ _ / . . _ _ / . _ _
  Mütefâilün feûlün mütefâilün feûlün

  3. Karışık Kalıplar

  Feilâtün mefâîlün feilün mef'ûlü mefâilün feûlün mef'ûlü mefâilü feûlün mefâilün feilâtün mefâilün feilün mef'ûlü fâ'ilâtü mefâ'îlü fâ'ilün...

  Derdin nedir gönül sana bir hâlet olmasın (Nedim)
  _ _ . / _ . _ . / ._ _ . / _ . _
  Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

  Bugün açız yine evlâtlarım diyordu peder (Tevfik Fikret)
  ._ . _ / . . _ _ / ._ . _ / .. _
  Mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

  Akşam yine akşam yine akşam (Ahmet Haşim)
  _ _ ./ . _ _ . / . _ _

  mef'ûlü mefâîlü fe'ûlün

  Aruz ölçüsünün kuralları nelerdir?

  Aruzun Kuralları

  Aruz ölçüsünün kuralları hece ölçüsünden ayrıdır. Bunlar şunlardır:

  . Aruz ölçüsü ile yazılmış bir dizeyi vezin kalıplarına göre ayırmaya takti denir. Bu ayırmada sözcük değil hece göz önünde bulundurulur. Kalıp sözcüğü bir hecesinden bölebilir. Aşağıdaki örnekte çeşmime sözcüğü ölçü gereği çeş mime olmuştur:

  Bağa sensiz / varamam çeş /mime âteş / görünür (Neşatî)
  Fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün

  . Mısraların son heceleri açık da olsa uzun hece sayılır:

  Mehtâbı sürükledik sularda (Yahya Kemal)
  Mef'ûlü mefâilün fe'ûlün

  . Farsça tamlamalarda bulunan tamlama i' si ölçüde uzun okunması gerekiyorsa uzun kısa okunması gerekiyorsa kısa okunur:

  Hayât-ı tâze ömr-i câvidansın (Nedim)
  mefâîlün mefâîlün fe'ûlün

  Şimdi ay bir serv-i sîmindir suda (Faruk Nafiz Çamlıbel)
  Fâilâtün fâilâtün fâilün

  . İki yarım ses bir tam sese eşit sayılır bu nedenle kimi zaman feilün (. . _ ) kalıbı fa'lün ( _ _ ) olur.

  Gece Leylâ'yı ayın on dördü
  Fe'ilâtün fe'ilâtün fa'lün
  .....
  Dedi "Tenhâda bu ses nolsa gerek" (Yahya Kemal)
  Fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün

  Fe'ilâtün ( . . _ _ ) kalıbıyla başlayan şiirlerin kimi dizelerinde baştaki fe'ilâtün kalıbı fâ'ilâtün ( _ . _ _ ) olur.

  Geçen akşam eve geldim. Dediler: Seyfi Baba
  Fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün

  Hastalanmış yatıyormuş. Nesi varmış acaba? (Mehmet Akif Ersoy)

  Fâ'ilâtün fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün

  Met (uzatma kabartma): Uzun hecenin bir yerine bir buçuk ses değerinde uzatılmasıdır. Met daha çok Arapça Farsça sözcüklerde yapılır. Fakat var yok; az çok gibi kimi Türkçe sözcüklerde de yapıldığı görülür. Bir de sonu çift ünsüzle biten Arapça Farsça Türkçe sözcüklerde met yapılabilir. Divan şiirinde met kusur değil sanat sayılır. Aşağıdaki örnekte yar hecesi bir buçuk ses değerindedir.

  Yâr hem-sohbet olmazsa Fuzûlî ne acep (Fuzulî)
  Fâ'ilâtün fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün

  Sekti melih (ahenk kırıklığı güzel durma): Şairler mef'ûlü mefâ'ilün fe'ûlün kalıbını kullanırken en çok da mesnevilerde şiiri tekdüzelikten kurtarmak için arada bir ilk kalıbın sonundaki -lü ile ikinci kalıbın başındaki me- açık hecelerini birleştirirler. Böylece mef'ûlü mefâ'ilün fe'ûlün kalıbı mef'ûlün fâ'ilün fe'ûlün olur.

  Bir yoldu parıldayan gümüşten
  Mef'ûlü mefâilün fe'ûlün

  Gittik bahs açmadık dönüşten. (Yahya Kemal)
  Mef'ûlün fâ'ilün fe'ûlün

  Aruzun Sorunları

  Aruz ölçüsü sözcükteki kapalı ve açık hecelerinin belli bir düzen içinde alt alta gelmesiyle oluşan bir ahenk içerir. Bu nedenle Türkçe sözcükleri aruz kalıplarına uydurmak güçtür. Türkçeyi aruzla bağdaştırabilmek için birkaç küçük hile yapılır; bunlara aruzun sorunları denir.

  1. İmale (Çekme)

  Aruz ölçüsünde hiçbir zaman üç açık hece yan yana bulunmaz. Bu Arap dilinin özelliğinden kaynaklanan bir kuraldır. Türkçede bol bol açık hece vardır. Bu nedenle Türkçe sözcükleri aruz kalıplarına uydurmak için kimi zaman açık bir hece uzatılarak kapatılabilir. Buna imale denir. Divan ve Tanzimat şiirinde imale kusur sayılmamıştır. Fakat Serveti Fünun ve sonrasında kusur olarak görülmüştür.

  Ki gören dir zihî kara tarla (Şeyhî)
  Fe'ilâtün mefâ'ilün fa'lün

  2. Vasl (Ulama)

  Dizedeki bir sözcüğün sonu ünsüzle bitiyor kendinden sonraki sözcük ünlü ile başlıyorsa vezin gereği ilk kelimenin sonundaki ünsüz ikinci hecenin başına taşınarak aslında kapalı olan hece açılır. Aşağıdaki örnekte güm ötsün sözcükleri arasında ulama vardır.

  Felekler güm güm ötsün başına hum-hâneler dönsün (Bâki)
  Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün

  3. Zihaf (Kısma)
  İmalenin tersidir. Ölçü gereği Arapça ve Farsçadaki uzun hecenin kısaltılmasıdır. Aşağıdaki örnekte lû hecesi bir ses değerinde iken kısa okunmaktadır.

  Hâb-gâh eyler gazâle pehlû-yı şîr-i neri
  Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâilün

  4. Kasr (Kısaltma ve İnceltme)

  Ölçü gereği uzun bir heceyi kısaltmak ve ünlüsünü inceltmektir: şâh > şeh mâh > meh gâh > geh gibi. Kasr yine ölçü gereği İstanbul > Sıtanbul Aristo > Risto sözcüklerinde yapılır. Bunlar kusur sayılmaz; fakat dünyâ'nın dünye olması kusurdur.

  Zâhid o meh-veş bir nûrdur kim
  Büttür demezsin îmân edersin (Şeyh Galip)
  Müstefilâtün müstefilâtün

  Bu şehr-i Sıtanbul ki bî-misl ü bahâdır
  Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedâdır (Nedim)
  Mefûlü mefâîü mefâîü feûlün

  Aşağıdaki dizelerin aruz ölçüsüne göre kalıplarını bulmaya çalışınız.

  Küçük muttarid muhteriz darbeler
  Kafeslerde camlarda pürihtizâz (Tevfik Fikret)

  Mevsim sonu öyle bir zaman ki
  Gâib bir mûsikiydi sanki (Yahya Kemal)

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Aruz Nedir?

  Divan şiirinin ölçüsü "aruz"dur. Aruzda açık ve kapalı heceler çeşitli kalıplarda kendilerine özgü bir düzen içinde sıralanır. Şairler eserlerini yazarken seçtikleri kalıba mutlaka uymak zorundadır. Aruz esas olarak hecelerin uzunluğu kısalığı temeline dayanan şiir ölçüsüdür. İlk kez Arap dilcisi İmam Halil bin Ahmed tarafından kullanıldı. Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinden sonra medrese kültürü ile yetişen şairlerin Farsçayı edebiyat dili olarak benimsemeleri aruzun Türk edebiyatına da girmesine yolaçtı.

  Aruzda heceler uzun ve kısa olarak ikiye ayrılır. Uzun heceler çizgi (-) kısa heceler nokta (.) ile gösterilir. Uzun ve kısa heceler çeşitli biçimlerde yan yana gelerek kalıpları oluşturur. Bu kalıplar yan yana geliş biçimlerine göre failatün failün mefailün ve benzeri değişik adlarla anılır. Aruz ölçüsüyle şiir yazmak için sözcükleri bu kalıplara uydurmak gerekir. Aruzda sözcükleri ses özelliklerini bozmadan kullanmak her zaman olanaklı değildir. Bu yüzden heceleri kimi zaman uzun kimi zaman da kısa okumak gerekir. Sık rastlanan bu iki duruma imale (uzun okuma) ve zihaf (kısa okuma) denir. Zihaf aruzda kusur sayılır.
  Aruz ölçüsünde hece ölçüsündeki duraklar yoktur. Dizelerdeki hece sayıları eşit olmayabilir. Dize sonlarındaki heceler kısa da olsa uzun kabul edilir. Aruzda bir sözcük sessiz biter ondan sonra gelen sözcük sesli harfle başlarsa bu sesli harf birinci sözcüğün sonundaki sessiz harfi kendisine çeker. Böylece birinci sözcüğün sonundaki sesiz harfle biten uzun hece kısa hece durumuna gelir. Bu duruma da vasl (ulama) denir.

  Arap Edebiyatı'nda manzum sözlerdeki ahenk ölçülerini öğreten ilmin adıdır. Hecelerin uzunluk ve kısalıklarına göre düzenlenmiş bir vezindir. Bu vezin Arap'lardan İran'lılara onlardan da bize geçmiştir.

  Tarihlerin verdiği bilgilere göre aruz ilmini ilk olarak Hicret'in ikinci (Miladın sekizinci) yüzyılında Basra'lı dilci ve lûgatçı imam Halil bin Ahmet bulmuş ve geliştirmiştir.

  İranlılar İslâmiyet'i kabul edince Arap kültürünün de büyük tesiri altında kaldılar. Şiirde Arap'ların kullandığı nazım ölçüsü olan aruz'u kullanmaya başladılar. Ancak Arap'ların kullandıkları aruz ölçüsünü olduğu gibi kabul etmediler. Kendilerine göre bir ayıklamaya tabi tutarak kulaklarına hoş tabiatlarına uygun gelenleri seçtiler ve kullandılar.

  Karahanlı Türkleri İslamiyet'i kabul ettikten sonra ülkelerinde yeni mektepler medreseler açtılar. Bu okullarda ders vermek için de İran'dan hocalar getirdiler. Gelen bu hocalar dersleri arasında Arap Edebiyatı'ndan seçerek aldıkları ayrıca kendilerinin bulup geliştirdikleri aruz veznini de öğrencilerine öğrettiler.

  işte bu okullarda okuyarak yetişen Türk şairleri İran'lıların seçerek aldıkları ve ilâveler yaptıkları vezinlerin en çok ahenkli olanlarını seçerek aldılar ve kullandılar. Bu ayıklamalar ve seçmeler dolayısıyla Arap İran ve Türk Aruzu arasında küçümsenemeyecek derecede büyük farklılıklar ortaya çıkmıştır.

  Aruz vezni 5-11 inci yüzyıllarda Hakaniye Türkçesi'ne 7-13 üncü yüzyıllarda Anadolu Türkçesi'ne 8-14 üncü yüzyıllarda Çağatay ve Azeri Türkçesi'ne girmiş ve zamanımıza kadar bir çok şiirler yazılmıştır.

  11-17 inci yüzyıllar arası ve sonrası bu vezinde edebiyatımızın (Anadolu Türkçesi dönemi) bazı aruz şairleri ile bazı halk şairleri birbirlerinden karşılıklı olarak etkilendiler. Bir kısım divan şairleri hece vezniyle bir kısım saz şairleri de aruz vezniyle şiirler söylediler.

  Milli Edebiyat döneminde ve zamanımızda ise şairler aruz veznini bırakarak hece veznine ve serbest tarza yöneldiler.

  Aruz veznini Türk'lerin bulduğunu ve Türk'lerden Arap'lara geçtiğini ileri süren görüşler de vardır. Ancak bugün bu konuda yeterli araştırmanın yapılarak meselenin açıklığa kavuşturulduğunu söyleyecek durumda değiliz.

  Yukarıda da belirttiğimiz gibi aruz vezni hecelerin uzunluğuna ve kısalığına göre düzenlenmiştir. Bu vezinde heceler kısa ve uzun olmak üzere iki şekilde değerlendirilir. İte bu kısa ve uzun hecelerin belli esaslara göre dizilmesine aruz vezni denir. Hecelerin sıralanış esaslarını belli eden sisteme ise aruz kalıbı adı verilir. Uzun olarak değerlendirilen heceler çizgi ile kısa olarak değerlendirilen heceler nokta ile tespit edilir. Aruz vezninde her kalıp içi boş bir mısra demektir. Bu boşluklar sözlerle doldurulunca anlamlı (yani canlı) mısralar elde edilir.

  Aruz kalıpları mısraların seslerindeki tempoyu verir. Bu tempoyu göstermek için Arapça bir kelime kökünden çeşitli şekillerde türetilen bir takım parçalar klişe halinde bir araya getirilerek birleştirilir. Böylece aruz kalıbı adı verilen vezin elde edilmiş olur.

  Söz gelimi:

  Fa i la tün / Fa i la tün / Fa i la tün / Fa i lün
  ( . / . / . / . )

  bir kalıptır. Bu kalıbın parçaları ise:

  Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün


  dür. Bu parçalar iki üç dört veya beş heceli olabilir. İki tanesi veya daha fazlası bir araya gelerek bir aruz kalıbı meydana getirebilir. İşte bu söz konusu parçaların tespit edilmiş bulunan esaslara göre bir araya gelmesiyle aruz kalıbı dediğimiz sistem ortaya çıkar. Türk Edebiyatı'nda en çok kullanılmış olan aruz kalıplarını şöyle sıralamak mümkündür:

  Örnek:

  Fe i la tün / Fe i la tün / Fe i la tün / Fe i lün
  ( . . /.. /.. /..)

  Seni görmek müteazzir görünür böyle ki eşk
  Sana baktıkta dolar dide-i giryânımıza (Fuzuli)

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Aruz Ölçüsü

  Aruz Ölçüsü

  Aruz Ölçüsü Nedir

  Aruz Ölçüsü Ne Demek
  Aruz Ölçüsü Hakkında Bilgi

  Nedir Aruz Aruz Ölçüleri

  Aruz Ölçüsünün Özellikleri

  ARUZ ÖLÇÜSÜ
  1- Aruz ölçüsünde heceler açık (kısa) kapalı (uzun) ve medli hece olmak üzere üçe ayrılır.

  2- Başlıca tef‘ileler şunlardır: Fa‘ (-) Fe ul (. -)Fa‘ lün (- -) Fe i lün (. . -)Fâ i lün (- . -) Fe û lün (. – -) Mef û lü (- – .) Fe i lâ tün (. . – -) Fâ i lâ tün (- . – -) Fâ i lâ tü (- . – .) Me fâ i lün (. – . -) Me fâ î lün (. – - -) Me fâ î lü (. – - .) Müf te i lün (- . . -) Müs tef i lün (- – . -) Mü te fâ i lün (. . – . -)… Burada tef‘ilelerle parantez içindeki hecelerinin değerlerinin aynı olduğuna dikkat ediniz.

  3- Aruz vezninde tef‘ileler heceleri bölebilir. Hece ölçüsündeki gibi okuyuşta tef‘ilelerde durgu yapılmaz.

  4- Aruz vezninde hecelerin kısalığı ve uzunluğu esas olduğu için bazı Türkçe kelimeler kısa olduğu halde vezin gereği uzun okunur; buna imale denir. İmale kısa heceyi uzun yapar. Arapça ve Farsça kelimelerdeki bazı uzun seslerin vezin gereği kısa okunmasına da zihaf denir. Zihaf ise imalenin tersine uzun heceyi kısa yapmayı sağlar. Hece ölçüsünde böyle bir mesele yoktur. Türk edebiyatında imale çok sayıda bulunmakla beraber zihaf kusuru hoş karşılanmadığı için çok az yapılmıştır.

  5- Farsça tamlama eki olan “-i” ile “ve” anlamındaki “ü vü” bağlacı vezin gereği uzun da kısa da olabilir.

  6- Medli heceler hafif bir “i ı” sesi varmış gibi okunur. Bahâr kelimesi bahâr[ı] eşkden kelimesi ise eşk[i]den şeklinde söylenmelidir.

  7- Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün kalıbıyla yazılan şiirlerde ilk tef‘ile bazı mısralarda Fâilâtün son tef‘ile ise Fa‘lün olabilir. Bu sadece bu kalıba özgü bir durumdur. Bu kalıpla yazılan şiirlerde başta imale yapmaya gerek yoktur. Farklı tef‘ile parantez içinde hemen altında gösterilir.

  8- Türkçe kelimelerle aruz veznindeki başarı Muallim Naci ile başlamış olup Türk aruzu Tevfik Fikret Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Âkif Ersoy tarafından gerçekleştirilmiştir. Hatta Mehmet Âkif o kadar başarılı olmuştur ki bir çok kişi İstiklâl Marşı’nın hece ölçüsüyle yazıldığını zanneder. Oysa İstiklal Marşı aruzun “Fe i lâ tün / Fe i lâ tün /Fe i lâ tün /Fe i lün” kalıbıyla yazılmıştır.

  9- Aruzla yazılan bir şiirin hece sayısı bazan eşit olabilir. Mısralardaki açık kapalı dizilişinin aynı olması o şiirin aruzla yazıldığın gösterir.

  Cânı cânânı bütün vârımı alsın da Hüdâ 15 hece

  Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ 15 hece

  10- Sessiz bir harfle biten kelime vezin gereği açık olması gerekirse kendinden sonra sesli ile başlayan bir hece varsa birinci kelimenin sonundaki harf ikinci kelimenin ilk hecesine ulanır. Buna ulama denir. Ulama kapalı heceyi açık yapar. Ulama genellikle yapılır; fakat her zaman yapılmak mecburiyetinde değildir.

  11- Servet-i Fünun edebiyatçıları bir şiirde değişik aruz kalıpları kullanmak suretiyle serbest vezne zemin hazırlamışlardır. Cenap Şahabetin’in “Elhân-ı Şita” adlı şiiri bu şekilde yazılmıştır. Bu şiirdeki bazı mısralar Feilâtün / Mefâilün / Feilün bazı mısralar ise Mef‘ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün kalıbıyla yazılmıştır.

  12- Bir şiirin vezni en az iki mısradan hareket ederek bulunabilir. Tek mısraa bakarak vezin bulunmaz.

  13- Mısralardaki imale ve zihaf kusuru olan heceleri altı çizilerek belirtilmiştir.

  14- Bir şiirin vezni bulunurken şu işlemler yapılır:

  a) Veznini bulacağımız mısraların hecelerindeki uzun seslilere dikkat ederek yazmalıyız.
  b) Önce mısralardaki hecelerin açık mı kapalı mı oldukları tespit edilir.
  c) Medli hece olup olmayacağı özellikle kontrol edilmelidir. Bu ihmal edilirse bir mısradaki hece değeri eksik çıkar. Mısralardaki heceler sayılarak medli hece olup olmadığı konusunda bir ipucu yakalayabiliriz.
  d) Hecelerin açık kapalı değerleri karşılıklı kontrol edilir. Önce imkân varsa ulama yoksa imale yapılır. Zihaf çok az bulunduğu için en sonra o ihtimal düşünülür.
  e) Hecelerin karşılaştırılması yapıldıktan sonra açık kapalı değerleri çizgi ve nokta şeklinde ayrı bir yere geçilir. Mısra sayısına göre tef‘ile sayısı tahmin edilmeye başlanır. İlk tef‘ile en az heceden oluşur. Genelde az heceli Fa’ Fe i lün Fâ i lün gibi tef‘ileler sonda bulunur.
  f) Yazılan aruz kalıbı ile işaretler arasında uyum olmasına dikkat etmelidir.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Aruz Arapça bir kelimedir ve "Çadırın ortasına dikilen direk" anlamına gelir. Bir edebiyat terimi olarak "hecelerin uzunluk ve kısalıkları temeline dayanan nazım ölçüsü" demektir.

  1. Aruz ölçüsü ilk olarak Arap edebiyatında kullanılmıştır. Daha sonra İran Edebiyatı'na geçen bu ölçü 11. yüzyıldan itibaren Türk şairlerince de uygulanmaya başlanmıştır.

  2.
  Rahat kullanılabilmesi için bol miktarda uzun heceye ihtiyacı olan bu ölçü aslında Türkçe'nin kelime yapısına uygun değildir. Bu yüzden Aruzu ilk defa kullanan Karahanlılar Türkçe'nin kelimelerini bozarak kısa heceleri uzun okuma yoluna gitmişlerdir. Zamanla bu da yeterli olmamış; şairler Arapça ve Farsça kelimeleri sık sık kullanmaya başlamışlardır. Bu durum Türk dilinin kelime hazinesinin giderek yabancı kelimelerle dolmasına yol açmış böylece şairlerin güzel kullanışlarından mahrum kalan Türkçe anlam ve kavram bakımından yoksullaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Diğer yandan Türkçe aldığı bu yabancı kelime ve kavramları Türkçeleştirdiği zaman güçlü bir dil olmuştur. Aruzla birlikte halk arasında yaşamaya devam eden milli şiir ölçümüz hece bu yoksullaşmayı bir ölçüde durdurmuş ve Türkçe kendi geleneği içinde varlığını sürdürmüştür.

  3.1908'den sonra şairler arasında başlayan aruz hece tartışması hecenin zaferi ile sonuçlanmış; ancak Divan Edebiyatı nazım ölçüsü olan aruzun da artık bir Türk şiir ölçüsü olduğu kabul edilmiştir.

  4. Aruz ölçüsü daha çok Divan Edebiyatında kullanılır.

  5.
  Aruzla yazılan ilk Türk eseri Yusuf Has Hacib'in yazdığı Kutadgu Bilig'dir.

  6. Aruz XI. asırdan beri heceyle beraber kullandığımız ölçüdür. Bu ölçü zamanla Türkçe'ye en iyi şekilde uygulanmış. Mehmet Âkif Ersoy Yahya Kemâl Beyatlı Faruk Nafiz Çamlıbel gibi şairlerimizin elinde ustalıkla kullanılmıştır.

  Not : Aruz ölçüsünün temeli hecelerin uzun ve kısa olmaları özelliğine dayanır. Ölçünün doğru bulunması için önce mısradaki hecelerin değerinin tespit edilmesi gerekir. Aruz vezninde heceler iki şekilde değerlendirilir.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Aruz Nedir? Ölçüsü ve Aruz Kalıpları Nelerdir?  Aruz Nedir Aruz Ölçüsü Neye Denir Aruz Ne zaman icadedilmiştir Aruz kalıpları nelerdir Aruz ölçüsü sorunları Açık hece kapalı hece nedir?
  Aruz ölçüsü bir şiir ölçüsü olup Arap-Fars edebiyatının bir icadı olan bizim edebiyatımıza da büyük etkileri olan bir ölçüdür. Aslında aruz ölçüsü ilk olarak bir Arap icadıdır. Onlardan Fars edebiyatın geçmiştir. Fakat Fars edebiyatı aruz ölçüsünün bazı kalıplarını kendi dilinin özel yapısına uydurmuş böylece Arap aruzunun gelişimine büyük etki edip aruz ölçüsüne yeni soluklar getirmiştir. Bu yüzden aruz ölçüsünü sadece Arap icadı olarak değil Arap-Fars icadı olarak almamız gerekir. Arap ve Fars edebiyatlarındaki yayılımından sonra aruz ölçüsü bildiğimiz gibi Türk edebiyatında da büyük etkiye sahip olmuştur. Fakat Türk şairler aruzu genellikle Türk zevkine göre işlediler. ve böylece bir Türk aruzu meydana getirdiler. Aruz Türk edebiyatına o derece kök salmıştır ki Yunus Emre Aşık Garip Gevheri Dertli Seyrani… gibi pek çok Halk şairi dahi aruz ölçüsüyle şiirler yazmışlardır. Buradaki garipsenecek durum Halk edebiyatının özellikleri dikkate alındığında başka kültürden edebiyatımıza geçen bir ölçünün halk şiirinde kullanılmasıdır.

  Aruz deyince tabi ki ilk akla gelen şey aruzun kalıplarıdır. Araplar “faale” sözcüğünün kökünden fâ’lün feûlün fâilâtün müstef’ilün mefâilün müstef’ilâtün… gibi kalıplar çıkarmışlardır. Bu kalıpların her birine tef’ile denir.

  Bu tef’ileler belirli bir düzenle arka arkaya sıralanarak bahr denen asıl aruz kalıplarını oluştururlar. Mesela; “fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilâtün” Mefûlü mefâilün fâilâtün fâilün” gibi… Aruz ölçüsünde bu şekilde 19 bahr vardır.

  Fakat bu bahrlardan sayısız ölçü çıkartılabilir. Örneğin; biraz önce bahsettiğim “fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilâtün” ölçüsüne remel bahri denir ve sadece bu remel bahrinden 22 ölçü çıkartılır. Görüldüğü gibi aruzun ölçülerinin sayısını tam olarak belirtmek zor fakat Türk edebiyatında ve Türk şairlere ilham olan Arap-Fars şairlerince sık olarak kullanılan bazı aruz
  kalıplarını şöyle belirtebiliriz:

  Mefâilün / Mefâilün / Feûlün Feilâtün ( Fâilâtün) / Feilâtün / Feilâtün / Feilün ( fa’lün) Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün Müfteilün / Müfteilün / Fâilün Feûlün /Feûlün / Feûlün / Feûl Mefâilün / Feûlün / Mefâilün / Feûlün Feilâtün ( Fâilâtün ) / Mefâilün / Feilün ( Fa’lün ) Fa’lün / Feûlün / Fa’lün /Feûlün Mef’ûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün Mef’ûlü / Mefâîlün / Feûlün Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün Mef’ûlü / Mefâîlün / Mef’ûlü / Feûlün Mef’ûlü / Mefâîlü / Feûlün Müfte’ilün / Fâilün / Müfte’ilün / Fâilün Mefâilün / Mefâilün / Mefâilün / Mefâilün Müstef’ ilün / Müstef’ ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün Müstef’ilâtün / Müstef’ilâtün / Müstef’ilâtün / Müstef’ilâtün Feûlün / Feûlün / Feûlün / Feûlün


  Aruz kalıplarının bu şekilde sıralanmasının esası hecelerin kapalılık açıklıklarıdır. Şimdi açık hece kapalı hece kavramlarına bakalım;

  AÇIK HECE: Açık hece genellikle sesli harfle biten hecedir. Örneğin kalem sözcüğünü ele alalım; kalem kelimesini hecelerine ayıralım: ka-lem. İlk hece olan ka- ünlü ile bitmiştir ve dolayısıyla açık hecedir. Aruzda arka arkay üç açık hece kullanılmaz. Çünkü aruz ölçüsünde arka arkaya üç açık heceli kalıp yoktur. Bu da aruzun bir kusurudur. Açık heceler genellikle + işareti ile gösterilir.

  KAPALI HECE: Kapalı hece ünsüz harfle biten veya uzun ünlüyle (â î.. vs) biten hecedir.Örneğin; geldim kelimesi: gel-dim. Kapalı heceler genellikle – işareti ile gösterilir. Şimdi aruzla ilgili diğer terimlere bakalım; TAKTİ: Aruzla yazılmış bir manzumenin ölçüsünü bulmak için mısralardaki kelimelerin hecelerinin kapalılık-açıklığını bularak yukarıda bahsettiğimiz gibi + veya – ile ya da başka herhangi bir işaretleme yöntemiyle işaretlemek demektir.

  ARUZ SORUNLARI: Aruzdaki ölçü dediğimiz kalıp düzenlerine her sözcüğü uydurmak imkansızdır. Bu zorluğu yenebilmek için şairler vasl imale zihaf kasr met ritim gibi sorunlar ortaya koymuşlardır. Şimdi u sorunlara bakalım;

  1- Vasl: Ulama demektir. Kapalı bir heceyi açık hece yapmak için kullanılır. Örneğin “Hür olmak” kelimelerini bir dize olarak kabul edersek bu dizeyi Hür-ol-mak şeklinde hecelerine ayırabiliriz. Yani (- – -) kalıbına uyan bir dize elde ederiz. Fakat bu hecelerle bir kalıp yok ise dizeyi hü-rol-mak şeklinde ulama yapıp (+ – - ) şeklinde bir kalıba ulaşabiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka nokta eğer dizede ulama varsa fakat kalıp gereği ulama yapmak gerekmiyorsa ulama yapılmaz.

  2- İmale: Çekme uzatma demektir. Aruz ölçüsünde imale ise kısa olan bir hecenin uzatılmasıdır. Bildiğimiz gibi aruz ölçüsü Arap edebiyatından Türkçeye geçmiştir. Arapça’da pek çok uzun ünlü bulunmasına karşın Türkçe’de uzun ünlü sayısı sınırlıdır. Bu yüzden şairlerimiz Türkçe’yi Arapça’ya uydurmaya çalışmış pek çok normalkısa ünlüyü kalıba uydurmak için sündürerek uzatmışlardır. Bu durum da kulağa hiç hoş gelmez. Örneğin aşağıdaki beyite bir bakalım; “Görelim âyine-i devran ne sûret gösterir” bu beyitin ölçüsü; fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilâtün’dür. Fakat Türkçe olan ilk kelime fâilâtün kalıbına uymaz. çünkü gö- hecesi kapalı değil açık hecedir. İşte bu kelime kalıba uydurulmak için “göööörelim” şeklinde okunmuştur. İşte imale Türkçe kelimelerin yapısını değiştiren kulağa pek hoş gelmeyen böyle bir kusurdur.

  3- Zihaf: Anlam olarak kısma demektir.Zihaf imalenin tersidir. yani uzun olan bir heceyi kısa olarak okumaktır. Yalnız dikkat edilecek olan nokta; imalenin Türkçe kelimeleri uzattığı zihafın ise Arapça ve Farsça kelimeleri kısalttığıdır. Eski şairler zihafı hoş karşılamazlar bir çeşit beceriksizlik olarak sayarlardı. Fakat eğer yeri gelirse kullanmaktan da geri kalmazlardı. Örneğin kaside üstadı Nef’inin kasidelerinde bile yer yer zihafa rastlanır.

  4- Kasr: Uzuzn bir heceyi hafifletmek yani inceltmektir. Örneğin şâh kelimesini şeh mâh kelimesini meh okumaya kasr denir. Kasr iki türlüdür. Bir tür hoş karşılanırken diğeri hoş karşılanmaz ve kusur sayılır. Meselâ şâhsuvar kelimesini şehsüvar okumak hoş karşılanır fakat dünya kelimesini dünye okumak hoş karşılanmaz. Ayrıca kelimenin ilk harfini de ölçü gereği kısaltmak zaman zaman hoş karşılanır. Örneğin; Nedim bir şiirinde İstanbul’u Stanbul olarak kasr yapmıştır.

  5- Med: İki heceyi bir hece durumuna getirmek yani bir tam sesi bir buçuk sese çıkarmak demektir. Med bir kusur değil ritim sağlayan bir özellik sayılmıştır. Med daima bir uzun hece ile onu izleyen bir kısa hece ile yapılır. Ayrıca med şiirin ahengine ve ses zenginliğine olumlu yönde katkı sağlar.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş