TSK'nın Seferberlik Sistemi


1. Seferberliğin tanımı ve bölümleri.

2. Seferberlik faaliyetlerinde koordinatörlük görevi.

3. Silahlı Kuvvetler Seferberliği. a. Personel seferberliği.

(1) Personel Seferberlik faaliyetlerinin kapsadığı hususlar.

(2) Personel Seferberlik hazırlıkları için yapılacak işlemler. b. Lojistik Seferberlik.

(1) Araç Seferberliği.
(a) Araç Seferberliği ile ilgili prensipler.
(b) Araç seferberolma hazırlıklarının aşamaları.

(2) Mal ve Hizmet Seferberliği.

(3) Sanayi Seferberliği.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SEFERBERLİK SİSTEMİ

1. Seferberliğin Tanımı ve Bölümleri:


* Seferberlik: Ülke ve millet olarak devletin tüm güç ve kaynaklarının başta askeri güç olmak üzere savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; hazırlanması toplanması tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir. Seferberlik aşağıdaki bölümlere ayrılır.

a. Uygulama alanı bakımından :

(1) Genel Seferberlik : Bütün yurt düzeyinde uygulanır.

(2) Kısmi Seferberlik :
Yurdun belirli bir veya birkaç bölgesinde uygulanır.

(3) Özel Çağrı : Belirli birlik ve kurumları kapsar.

b. Kapsam bakımından :

(1) Milli Seferberlik :
Silahlı Kuvvetler dışındaki Milli Güç unsurlarını kapsar.

(2) Silahlı Kuvvetler Seferberliği :

(a) Personel Seferberliği.

(b) Lojistik Seferberlik.

(I) Araç Seferberliği.

(II) Mal ve Hizmet Seferberliği.


(III) Sanayi Seferberliği.

2. Seferberlik Faaliyetlerinde Koordinatörlük Görevi: Seferberlik ve savaş hali hazırlıklarının en üst düzeyde yapılması ve uygulanmasından;

a. Türk Silahlı Kuvvetlerine ilişkin işlemlerde Milli Savunma Bakanlığı

b. Silahlı Kuvvetlerin görev alanı dışında kalan işlemlerde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği c. a ve b fıkralarında belirtilen işlemlerin müştereken yürütülmesinde Başbakanlık koordinatörlük görevi yaparlar. Genelkurmay Başkanlığı’nın sistem içerisindeki görevi ilke ve öncelikleri belirlemektir.

3. Silahlı Kuvvetler Seferberliği:

a. Personel Seferberliği :

(1)
Personel Seferberlik faaliyetlerinin kapsadığı hususlar

: (a) Seferberlik duyurusunda TSK kurulu birliklerinin tamamının veya bir kısmının seferi teşkilat ve kadro seviyesine çıkarılması kurulu birlik ve kurumların bünyesinde bulunan seferde kurulacak statüdeki birliklerin teşkili.

(b)
Seferberlik ve savaş hali süresince oluşacak personel zayiatını karşılamak üzere bütünleme personelinin sağlanması.

(c) Gerekli görülen birlik ve kurumların tamamının veya bir kısmının özel nitelikli personel ihtiyacının karşılanması.

(ç) Yedek personelin silah altına alınma usullerinin denenmesi ve yedek personelin eğitimlerinin tazelenmesi ve geliştirilmesi.

(2) Personel Seferberlik hazırlıkları için yapılacak işlemler :

(a) Kaynaktaki yedek personelin saptanması.

(b) Birlik ve kurumların yedek personel ihtiyacının saptanması.

(c)
Kaynakların ihtiyaca uygun biçimde dağıtımı ve yedek personelin birlik ve kurumlara ismen tertibi.

(ç)
Tertip edilen personele Sefer Görev Emirlerinin tebliği ve sefer tertibinden çıkarılan yedek personelin Sefer Görev Emrinin kaldırılması.

(d)
Yedek personelin çağrılması birlik ve kurumlara sevki ile birlik ve kurumlarca teslim alınması.

(e) Seferberlik usullerinin denenmesi ve yedek personelin eğitimi.

b. Lojistik Seferberlik :

(1) Araç Seferberliği :

(a) Araç seferberliği ile ilgili prensipler :


(I) Araç tertipleri Kuvvet Komutanlıkları ve J.Gn.K.lığınca düzenlenerek gönderilen ihtiyaçlara göre M.S.B.lığınca yapılır.

(II) Birliklere araç tertibi yapılırken öncelikle birliğin bulunduğu garnizonun dahil olduğu İl'e kayıtlı araçlardan başlanır. O İl'de mevcut araçlar yeterli olmadığı takdirde civar illerden tertip yapılır.

(b) Araç seferberolma hazırlıklarının aşamaları : Türk Silahlı Kuvvetleri’nin araç seferberolma hazırlıkları Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülür ve dört aşamada oluşur.

(I) Araç ihtiyaçlarının saptanması.

(II) Kaynakların saptanması.

(III) İhtiyaçları karşılayacak tertibin yapılması.

(IV)
Araçların getirilmesi teslim alınması ve sevkinin yapılması.

(2) Mal ve Hizmet Seferberliği :

(a)
Silahlı Kuvvetlerin seferberlik ve savaş hali ihtiyaçları barış zamanından itibaren merkezi planlamayla bakanlıkların kuruluş veya kontrolünde bulunan yurtiçi kaynaklardan yapılan tahsislerle karşılanır.

Bakanlıklardan karşılanacak ihtiyaçlara ilişkin işlem sırası aşağıdaki şekildedir.

(I) Bakanlıklar kuruluş veya kontrolünde bulunan yurt içi kaynaklarını kataloglar halinde TSK'ne ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yayımlarlar.

(II) Bakanlıklar tarafından yayımlanan "Yurtiçi Kaynak Katalogları"da dikkate alınarak belirlenen TSK ihtiyaçları Bakanlık tahsislerine esas olmak üzere M.S.B.lığına gönderilir.

(III) Bu ihtiyaç çizelgeleri M.S.B.lığınca incelendikten ve tahsis yapacak Bakanlıklar belirlendikten sonra M.S.B.lığı ile tahsisi yapan Bakanlıklar arasında protokol yapılır.

(IV) Birlik ve kurumlar bir üst Komutanlıkça kendilerine tahsis edilen kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla sözleşmelerini yapar. Bu husus her yıl Nisan ayında yapılan (illerde/ilçelerdeki mülki ve askeri makamların iştirakiyle) koordinasyon toplantısında gözden geçirilir.

(b) Silahlı Kuvvetlerin merkezi planlama ile Bakanlıkların kuruluş veya kontrolünde bulunan kaynaklardan karşılanamayan ihtiyaçları Milli Müdafaa Mükellefiyeti (MMM) yolu ile bölgeden karşılanır.

(3) Sanayi Seferberliği : Milli Sanayinin imkanlarıyla gelişme durumunu saptamak ve üretimin seferberlik ve savaş ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirilmesi için; gerek kamuya gerekse özel sektöre ait faaliyetlerin savaş sanayiine geçişinde üretim kaynaklarında yapılması gereken düzenlemelerin tümüdür