1. Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim ve öğretim sisteminin temel hedefi;


a. TSK personeline insani milli ahlaki ve mesleki niteliklerin kazandırılması ve bu niteliklerin “yaşam boyu eğitim” felsefesi ışığında idamesi ile her zaman muharebeye hazır kazanmaya azimli üstün vazife şuuruna mutlak itaate üstün fizik ve moral gücüne çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip çok iyi yetişmiş personele sahip olmaktır.

b.
Bu anlayış doğrultusunda TSK Kurumsal Eğitim Sistemi orta dereceli okullar ile ön lisans lisans ve lisansüstü eğitimi seviyesindeki askerî okullardan oluşmaktadır.


2. TSK Orta Dereceli Askerî Okulları :


a. TSK Orta dereceli askerî okulları aşağıdaki çizelgede belirtilen okullardan oluşmaktadır :

Kara Kuvvetleri

Deniz Kuvvetleri

Hava Kuvvetleri

- Kuleli As. Lisesi (4 yıl *)
- Maltepe As. Lisesi (4 yıl *)
- Bando Astsb. Hazırlama Okulu (4 yıl)

- Deniz Lisesi (4 yıl *)

- Işıklar As. Hava Lisesi (4 yıl *)

* Halen 5 yıllık eğitim yapılmaktadır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim süresi 4 yıla indirilmiştir.

b. TSK Orta Dereceli Askerî Okullar Mevzuatı :

(1) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 57’nci maddesi “Askerî maksatlarla açılacak okullar hariç bu kanun hükümlerine aykırı hiçbir eğitim faaliyetinde bulunulamaz.” hükmünü

(2) Aynı Kanun’un 58’inci maddesi “MEB veya diğer bakanlıklar tarafından açılacak okullar (Askerî Liseler dâhil) ile özel okulların derecelerinin tayini MEB’e aittir. Askerî eğitim kurumlarının dereceleri MSB ile birlikte tespit edilir.” hükmünü amirdir.

(3) TSK Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinin

(a) 18’inci maddesi “Eğitim ve öğretimin amacı 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun öngördüğü temel kültür bilgi ve beceriyi vermek Atatürk ilkeleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektirdiği temel askerî bilgi beceri ve yetenekleri kazandırmaktır.”

(b) 21’inci maddesi “Askerî liselerde MEB’e bağlı Anadolu liselerinin fen bilimleri alanına astsubay hazırlama okullarında ise okulların branş özelliğine göre Anadolu güzel sanatlar Anadolu meslek veya meslek liselerinin meslek alan/dallarına denk programlar uygulanır. Hazırlanan ders çizelgeleri MEB’e bağlı söz konusu okulların programlarıyla denklik sağlanacak şekilde onaylanmak üzere Gnkur.Bşk.lığınca MEB’e gönderilir. Ders çizelgeleri tescil işleminden sonra uygulamaya konulur.”

(c) 22’nci maddesi “Milli Savunma Bakanlığı (MSB) veya MEB tarafından ihtiyaç duyulması halinde denetleme heyetine 1739 sayılı MEB Temel Kanunu’nun 56 57 ve 58’inci maddeleri hükümlerine göre MEB müfettişleri de katılabilir.” hükmünü amirdir.

(4) Bahse konu hükümlerden de anlaşılacağı üzere; TSK orta dereceli okullarında; eğitim ve öğretim programlarımızın hazırlanması programların denkliğinin sağlanması onaylanması ve bilimsel denetimi konularında MEB kriterlerine uygun hareket edilmektedir.

c. TSK Orta Dereceli Askerî Okullarının Eğitim ve Öğretim Esasları :

(1)
TSK Ortaöğretim Okulları; Türk Silahlı Kuvvetlerin amacına uygun olarak bir üst askerî öğretim kurumundaki eğitim ve öğretimi takip edebilecek nitelik ve yeterlilikte öğrenci yetiştirir. Orta dereceli askerî okullar; TSK Eğitim-Öğretim Kurumları Türk Milli Eğitim sistemi ve Yükseköğretim Sistemi ile paralel bir yapı içerisindedir. TSK Ortaöğretim Okullarında 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu gereği MEB tarafından onaylanan ve diğer tüm liselerde ortak derslerde kullanılan ders kitapları okutulmaktadır.

(2) TSK Ortaöğretim Okullarında uygulanması planlanan haftalık ders çizelgeleri Anadolu liselerine denklik sağlayacak şekilde Gnkur.Bşk.lığınca MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderilmekte ve tescilini müteakip işleme konulmaktadır.

(3)
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14 Ağustos 2012 tarihli ve 124 sayılı kararıyla belirlenen seçmeli dersler de dâhil olmak üzere hazırlanan “2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı TSK Ortaöğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgeleri” Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 05 Ekim 2012 tarihli ve 183 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylı haftalık ders çizelgeleri EK-A’da sunulmuştur.

(4) Askerî öğrencilerin fiziki ruhi ve muhakeme yeteneklerini geliştirmek ve askerlik mesleğine alıştırmak maksadıyla uygulanan askerî eğitim programları EK-B’de sunulmuştur.3. TSK Yüksek Öğretim Kurumları (Ön Lisans Lisans ve Lisansüstü Düzey) :


a. TSK Yüksek Öğretim Kurumları Mevzuatı:


(1) Anayasanın 132’nci maddesi “TSK ve Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumları özel kanunlarının hükümlerine tâbidir.” hükmünü

(2) Yükseköğretim Kanunu’nun 2’nci maddesi “TSK ve Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir.” hükmünü amirdir.

(3)
Bu kapsamda; Harp Akademileri Kanunu’nun 2’nci maddesi “Harp Akademileri bünyesindeki Kuvvet Harp Akademileri ve Enstitülerde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen alanlarda lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim yapılır.” hükmünü amirdir.

(4) Bu okulların sivil olarak adlandırılabilecek olan akademik programlarında gerek Türkiye (YÖK) gerekse dünya standartlarında (Bologna kriterleri) kredi esaslı olarak öğretim verilirken asker olmanın tabi gereği olarak verilmesi gereken eğitimler ile görülmesi gereken öğretimler bütün dünya ordularında olduğu gibi askerî konular başlığında kanun yönetmelik ve talimat esaslarına uygun olarak yapılmış müfredat içerisinde verilmektedir.

(5)
Söz konusu hükümlerin verdiği yetki çerçevesinde; Harp Akademileri Harp Okulları GATA ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları YÖK kriterlerine uygun olarak kendi Kanun ve Yönetmelikleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.

b. Ön Lisans Düzeyinde Eğitim-Öğretimi Yapan TSK Askerî Okulları:


(1) TSK’da 2 yıl süreyle ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kurumları aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir:

Kara Kuvvetleri

Deniz Kuvvetleri

Hava Kuvvetleri

Jandarma Genel Komutanlığı

TSK Sağlık Komutanlığı

- Kara Kuvvetleri Astsubay MYO (2 yıl)
- Bando Astsubay MYO (2 yıl)

Deniz Kuvvetleri Astsb. MYO (2 yıl)

Hava Kuvvetleri Astsb. MYO (2 yıl)

Jandarma Astsb. MYO (2 yıl)

TSK Sağlık Astsb. MYO (2 yıl)

(2) Astsubay Meslek Yüksek Okullarının hedefi; askerlik mesleğinin temel değerlerini özümsemiş sürekli kendini geliştiren liderlik özellikleri gelişmiş askerî sevk ve idare edebilme yeteneği olan yeterli fiziki yeteneği kazanmış astsubaylar yetiştirmektedir.

(3) Astsubay Meslek Yüksek Okullarının eğitim sistemi ile millî eğitim sistemi paralel bir yapı göstermektedir. Akademik Eğitim ve Öğretim Programı EK-C’de Askerî Eğitim Programı EK-ǒde sunulmuştur.

(4) Bu kapsamda;


(a) Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu: Kara Kuvvetlerinin temel astsubay kaynağıdır. Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu; işletme yönetimi elektrik elektronik haberleşme teknolojisi mekatronik otomotiv teknolojisi inşaat teknolojisi yapı tesisat teknolojisi ve bilgisayar teknolojisi programlarında iki yıllık ön lisans düzeyinde akademik eğitim veren bir eğitim kurumudur.

(b) Kara Kuvvetleri Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu: TSK’nin temel bando astsubay kaynağıdır. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu; üflemeli ve vurmalı çalgılar programında iki yıllık ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

(c) Deniz Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu: Deniz Kuvvetlerinin temel astsubay kaynağıdır. Deniz Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu; bilgisayar programcılığı deniz ulaştırma ve işletme elektronik teknolojisi büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı işletme yönetimi gemi makineleri işletme ve elektrik alt programlarında iki yıllık ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

(ç)
Hava Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu: Hava Kuvvetlerinin temel astsubay kaynağıdır. Hava Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu birinci sınıfta; uçak teknolojisi elektronik haberleşme teknolojisi elektrik hava trafik kontrol lojistik güvenlik ve koruma bilgisayar programcılığı otomotiv teknolojisi büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı ve inşaat teknolojisi programlarında iki yıllık ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir. İkinci sınıfta ise halen ağırlıklı olarak mesleki bilgi ve becerilerin kazandırıldığı 71 ihtisasta eğitimler verilmektedir. (2012-2013 Eğitim Öğretim yılından itibaren kademeli olarak her iki sınıfta adı geçen 10 alanda ön lisans düzeyinde eğitim verilmesi 71 ihtisasa ilişkin bilgilerin ise mezuniyeti müteakip sınıf okullarında verilmesi planlanmıştır.)

(d) Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu: Jandarma Genel Komutanlığının temel astsubay kaynağıdır. Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu; Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması programında iki yıllık ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

(e)
TSK Sağlık Meslek Yüksek Okulu: İki yıllık ön lisans düzeyinde; ilk ve acil yardım ameliyathane hizmetleri tıbbi laboratuar teknikleri anestezi tıbbi görüntüleme eczane hizmetleri ve diş protez ve patoloji laboratuar teknikleri alt programlarında eğitim vermektedir.c. Lisans Düzeyinde Eğitim-Öğretimi Yapan TSK Askerî Okulları:

(1)
TSK’da 4-6 yıl süreyle lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kurumları aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir:

Kara Kuvvetleri

Deniz Kuvvetleri

Hava Kuvvetleri

TSK Sağlık Komutanlığı

Kara Harp Okulu (4 yıl)

Deniz Harp Okulu (4 yıl)

Hava Harp Okulu (4 yıl)

- Gülhane Askerî Tıp Fakültesi (6 yıl)
- Hemşirelik Yüksek Okulu (4 yıl)

(2) Harp okullarında uygulanan eğitim ve öğretimin hedefi; 21'inci yüzyılın çağdaş koşullarına uyum sağlayabilecek nitelikte hukuk bilinci gelişmiş insan hak ve hürriyetlerine saygılı en az bir mümkün olduğu takdirde iki yabancı dil bilen ve ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans eğitimi almış asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip liderlik özellikleri gelişmiş yeterli fizikî yeteneği kazanmış muvazzaf subay yetiştirmektir.

(3) Dört yıllık eğitim-öğretimlerini tamamlayan Harbiyeliler subay diplomasının yanında YÖK ana çatısı altında eğitim veren bütün fakültelerde olduğu gibi kredi esaslı olarak aldıkları derslerin gerektirdiği sivil birer diplomaya da sahip olarak mezun olmaktadırlar.

(4) Harp Okulları Akademik Eğitim ve Öğretim Programları EK-D’de Askerî Eğitim Programları EK-E’de sunulmuştur.

(5) Bu kapsamda;

(a) Kara Harp Okulu:
Türk Kara Kuvvetlerinin ve Jandarma Genel Komutanlığının temel subay kaynağı Kara Harp Okuludur. Kara Harp Okulu; uluslar arası ilişkiler endüstri ve sistem mühendisliği elektronik mühendisliği makine mühendisliği inşaat mühendisliği işletme kamu yönetimi ve sistem mühendisliği dallarında dört yıllık lisans düzeyinde akademik eğitim veren bir eğitim kurumudur.

(b) Deniz Harp Okulu: Türk Deniz Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Deniz Harp Okuludur. Deniz Harp Okulu endüstri makine gemi inşa bilgisayar ve elektrik/elektronik mühendisliği ile uluslar arası ilişkiler ve deniz güvenliği dallarında dört yıllık lisans düzeyinde akademik eğitim veren bir eğitim kurumudur.

(c) Hava Harp Okulu:
Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okuludur. Hava Harp Okulunda; havacılık ve uzay mühendisliği elektronik mühendisliği bilgisayar mühendisliği endüstri mühendisliği ve yönetim bilimleri dallarında lisans düzeyinde eğitim verilmektedir.

(ç) Gülhane Askerî Tıp Fakültesi: Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabip ihtiyacını karşılamak maksadıyla lisans düzeyinde mesleki ve askerî eğitimi içeren müfredat çerçevesinde muvazzaf askerî tabip yetiştiren eğitim kurumudur. Akademik eğitimleri denk olan tıp fakültelerinin müfredatına uygun olarak oluşturulmaktadır. Askerî Eğitim Programı EK-F’de sunulmuştur.

(d) Hemşirelik Yüksek Okulu:
GATA Komutanlığına bağlı sağlık alanında TSK’nin ihtiyaç duyduğu hemşireleri yetiştiren ve lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim ve öğretim veren bir yüksek öğretim kurumudur.


ç. Lisans Üstü Düzeyde Eğitim-Öğretimi Yapan TSK Askerî Okulları:

(1) TSK’de lisansüstü eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kurumları aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir:

Enstitüler


Harp Akademileri

Kara Kuvvetleri

Deniz Kuvvetleri

Hava Kuvvetleri

Harp Akademileri

GATA Komutanlığı

- Savunma Bilimleri Enstitüsü *

Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü *

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü *

Stratejik Araştırmalar Enstitüsü **

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ***

- Kara Harp Akademisi
- Deniz Harp Akademisi
- Hava Harp Akademisi
- SK Yüksek Sevk ve İdare Akademisi

* Enstitüler ilgili kuvvetin Harp Okulu bünyesinde faaliyet göstermektedir.

** Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Harp Akademileri Komutanlığı bünyesinde faaliyet göstermektedir.
*** Sağlık Bilimleri Enstitüsü GATA Komutanlığı bünyesinde faaliyet göstermektedir.

(2) Kuvvet Harp Akademileri: Kara Deniz ve Hava Harp Akademilerinden oluşmaktadır. Kuvvet Harp Akademileri; lisansüstü düzeyde akademik eğitim ve öğretim yapan geleceğin TSK lider kadrosunu ulusal ve uluslararası güvenlik stratejilerine vakıf bilimsel karar verme yöntemlerine uygun olarak karşılaştıkları problemleri çözme yeteneğine sahip kurmay subay yetiştiren müşterek ve birleşik karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim yaptıran stratejik konularda bilimsel araştırma yapan TSK eğitim hiyerarşisindeki en üst düzey eğitim yapan bir bilim ve ihtisas kuruluşudur.

(3) Kuvvet Harp Akademilerinde; yönetim ana bilim dalı harekât-istihbarat ana bilim dalı ve harp tarihi strateji uluslararası ilişkiler ve genel kültür ana bilim dalı olmak üzere üç ana bilim dalında eğitim öğretim yapılmaktadır. Ders Çizelgesi EK-G’de sunulmuştur.

(4) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi: Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olan kurmay subaylara; müşterek ve birleşik karargâh ve birlikler seviyesinde planlama yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda askerî bilimler ve sosyal bilimler ana bilim dallarında eğitim verilmektedir. Bu akademinin eğitim süresi beş aydır. Akademik Ders Çizelgesi EK-Ğ’de sunulmuştur.

(5) Enstitüler;
öncelikle TSK’nin ihtiyaç duyduğu ve diğer eğitim kurumlarının etkin olarak karşılayamadığı alanlarda; lisansüstü eğitim ve öğretim sertifika kurs hizmet içi eğitim programlarını vermek akademik danışmanlık bilimsel çalışmalar araştırmalar uygulamalar ve yayınlar yapmak teknolojik gelişime ve uzaktan eğitim teknolojisinin yayılmasına bağlı olarak lisansüstü eğitim alanlarında uzaktan eğitim vermek ve bünyesinde açılan kurs sempozyum ve seminerleri düzenleme ve yönetmeyi amaçlar.
d. Diğer Eğitim Faaliyetleri:

(1) Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimi:
Kuvvet Harp Akademileri bünyesinde yüzbaşı ve binbaşı rütbesindeki subayları çağın dinamik eğitim yapısı içerisinde askerî siyasî ve ekonomik konulardaki güncel gelişmeler paralelinde öğrenime tabi tutmak hizmet içi eğitim seviyelerini yükseltmek ve mesleğe yönelik motivasyonlarını artırmak maksadıyla; Komutanlık ve Karargâh Subaylığı (KOMKARSU) öğrenimi verilmektedir. Eğitim süresi 20 hafta uzaktan 20 hafta yüz yüze olmak üzere toplam 40 haftadır.

(2) Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Öğrenimi:
Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığınca tüm kuvvetler adına yürütülen Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitimi; öncelikle büyük karargâhlarda çalışacak astsubayların eğitim seviyelerini yükselterek karargâhta çalışma niteliklerini geliştirmek müştereklik kültürü kazandırmak ve mesleki motivasyonlarını artırmak maksadıyla icra edilmektedir. Eğitim süresi 16 hafta uzaktan 18 hafta yüz yüze olmak üzere toplam 34 haftadır.

4. Sonuç olarak;

a. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de askerî okullar harp sanatını öğretmek amacıyla kurulmuştur. Tüm modern ordulardakine benzer şekilde TSK askerî okullarında da fiziki yeteneği en yüksek seviyede tutmak için temel beden eğitimi ve savaş beden eğitimi dersleri ile bilinen anlamda askerliğin temel konuları olan taarruz savunma gibi harekât konularını içeren askerî eğitim programı akademik programla birlikte uygulanmaktadır.

b. TSK Orta Dereceli Askerî Okullarında; eğitim ve öğretim programlarımızın hazırlanması programların denkliğinin sağlanması onaylanması ve bilimsel denetimi konularında MEB kriterlerine uygun hareket edilmektedir. Ayrıca TSK Ortaöğretim Okullarında; MEB Talim ve Terbiye Kurulu tarafından tescil edilen haftalık ders çizelgesine uygun olarak MEB tarafından belirlenen ders kitapları okutulmaktadır.

c. TSK Yüksek Öğretim Kurumları
eğitim ve öğretim programları YÖK’ün ön lisans lisans ve lisansüstü programlarda aradığı kriterlere uygun olarak hazırlanmakta ve uluslararası alanda geçerliliği olan programlar oluşturulmaktadır.

Alıntıdır.