GEYİK (Türk Mitolojisi)

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ocak ruhu dişildir. Evin tam ortası “evin kalbi”dir ve ocak yeri buradadır. Orta Asya da Hunlara ait üç ayaklı ve kutlu kabul edilen kazanlar bulunmuştur. Yakutlara göre ilk ocağı Ülgen’in üç kızı yakmıştır. Yakutlarda ateş tanrıları yedi kardeştir.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Teleüt Türklerinde her şamanın bir ruhu vardır. “bura” “bur” “pur” gibi çeşitli sözcüklerle ifade edilir ve geyik anlamında da kullanılır. Geyik boynuzları Şamanların önemli sembollerindendir.

Türklere Ergenekona girişte Hunlara batıya göçlerinde dişi bir geyik yol gösterir.

Orta Asya sanatında yarı insan yarı geyik halinde gösterilmiş tasvirler vardır. Mitlerde dokuz boynuzlu yada budaklı sigun geyikler de görülür.
ATEŞ TANRIÇASI ( Od Ana- Ateş Annesi)

Yakut Türkleri ateş tanrıçasını ak saçlı bir kadın olarak görürler. Buryatlar ise kırmızılar giymiş yaşlı bir kadın olarak veya ateşin yalımıyla dalgalanan yeşil veya kırmızı ipekten kaftan giymiş bir kadın olarak da düşünmüşlerdir. Bir başka şaman duasında da şöyle tasvir edilir. “sen karanlık gecelerde genç kızlar gibi saçlarını dalgalandırarak oynuyorsun! Kırmızı ipekli kumaşlar sallayarak genç al kısrak üzerinde geziniyorsun”.

GEYİK

Radlof boynuzları iki kürekli sığın geyiği Altay Türklerinin ululadıklarını ifade eder.