Pura Han At Tanrısı

Pura Han Türk ve Altay mitolojisinde At Tanrısı. Bura Han olarak da bilinir. Şamanların göğe çıkmak için kullandıkları atlara Pura (Bura) adı verilir. Sonraları İslamdaki Burak adlı binek ile özdeşleşmiştir. Bu hayvanlar kurt başlı olarak betimlenirler. Bu atları kendilerine Pura Han getirir. Pura Han ve Puralar şamanı kötü ruhlardan korurlar. Ülgen Han’ın oğludur. Şamanların gökyüzüne çıkmak için kullandıkları kurt başlı atların adı. Bu atlar şamanları kötü ruhlardan korurdu.


Etimoloji


(Bur/Pur) kökünden türemiştir. Bu kök at geyik deve gibi anlamlar içerir. Bura / burçın (geyik) burcu (parfüm) sözleriyle kökteştir. Buğra sözcüğüyle aynı kökten gelir. Buğra erkek deve demektir. Porhan (şaman) sözcüğü ile de bağlantılıdır.