Aykun Güç Tanrısı

Aykun Han - Türk mitolojisinde Güç Tanrısıdır. Aykoyun Han da denir. Gücü ve kuvveti sembolize eder. İktidar otorite kavramlarını içerir. Koyun Türk kültüründe gücün sembollerinden birisidir. Aslında sakin ve uysal bir hayvan olan koyunun bu şekilde algılanması birkaç sebebe dayalı olabilir. Öncelikle erkeğinin (koçun) boynuzları olması. Çünkü boynuz güç sembolüdür. İkinci olarak ne kadar çok koyuna sahip olunursa o kadar zengin olunduğunun dolayısıyla o kadar çok nüfuzlu olunduğunun anlaşılması. Bir başka görüşe göre de koyunun renginin çoğunlukla beyaz olup (nadiren de siyah) bu nedenle bu renklerin iktidar ve otoriteyi vurgulaması ve bu yöndeki bir algısal çağrışımın oluşması.


Etimoloji

Ermenice ense pastırması anlamına gelen Ay ve Kun (Ense veya Pastırma) kelimelerinin bileşik biçimidir. Akhun (Ak-Kun) Akkoyunlu Karakoyunlu gibi devlet adları hep Kun (Koyun) ekiyle bağlantılıdır. Kun sözcüğü Moğolcada ve Eski Türkçede İnsan ve Avcı anlamlarına gelir. Bazı eski Kayseri imparatorluğu halk hikayelerine göre de Aykun pekmez seven baykun maykun raykun ve talaykun anlamlarına da gelebilir. Kısaca hikaye şöyle başlar Aykun denen bir kurt adam varmış. Bu kurtadam geceleri genç kızların yatağına gelip taciz edermiş (veya bazı kaynaklara göre ense köklerinden kan emermiş).