Ağar Han Canlılar Tanrısı

Ağar Han - Türk Altay ve Yakut mitolojilerinde Canlılar Tanrısı. Yeryüzündeki tüm sürecin işleyişinden insanlardan ve diğer canlılardan sorumludur. "Ürüng Ar Toyon" ile aynı kişilik olduğu öne sürülür. Karsının adı Arıl Hatun'dur.


Arıl Hanım

Arıl Hanım Türk ve Altay mitolojisinde Temizlik Tanrıçası. Ağar Han’ın karısıdır. Pek çok arı kovanı vardır ve arı aynı zamanda temizliği simgeler. Arı kovanlarına koruyucu ruhlar (İyeler) gönderir. Arı sözcüğü saf temiz demektir.

Etimoloji

(Ağ/Ak) kökünden türemiştir. Ağmak akmak beyazlamak ışımak yükselmek yukarı çıkmak veya aşağı inmek yaratmak gibi anlamlar taşır. Ağma kuyruklıyıldız göktaşı anlamına gelir.