Belen Hanım Tanrçası

Belen Hanım - Türk mitolojisinde Yolculuk Tanrıçası. Pelen Ana olarak da tanınır. Yolcuları korur. Yolların güvenliğini sağlar. Yolculuk yapanlar kendisine yakarırlar. Yolculara zarar veren haydutları cezalandırır. Yolda belde kalmak deyimi sözcüğün konuyla olan bağlantısını açıkça ifade etmektedir. Bu ruhu memnun etmek için Çalama yapılır yani kutsal ağaçlara saçılar verilir bez bağlanır. Uzun yola çıkacak olan oba onun ismini anarak ateşlere saçı yapar adakta bulunurlar.

Etimoloji

(Bel) kökünden türemiştir. Bel sözcüğü patika yol geçit demektir. Bel kökü işaret ve nişan anlamları da içerir. Moğolca ve Kırgızcada hazır olma anlamı bulunur. Tunguz ve Mançu dillerinde ise yardım etmek içeriğine sahiptir.