Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Tiyatro sözlüğü

  Acı Çekme Oyunu: Ortaçağda ortaya çıkmış insanın yaradılışından “son yargı”ya kadar tüm dinsel öyküleri konu edinen dinsel yönlendirmeli oyun.
  Acıklı Komedya: Fransa'da klasik tragedyanın işlevini yitirmesinden sonra ve Aydınlanma Dönemi tiyatrosundan önce burjuva tragedyası ile burjuva oyuna geçiş olarak gülünç öğesinin de katışımıyla ortaya çıkmış oyun türü; Fransız tragikomedyası gözyaşlı komedya. Terim olarak Chassiron tarafından ortaya atılan Acıklı Komedya'nın başlıca temsilcileri N. De la Chaussee ile Marivaux'dur. Acıklı Komedya daha sonra Diderot tarafından burjuva oyunu olarak geliştirilmiştir.
  Açık Biçim: Başlıca iki oyun biçiminden biri kapalı oyun biçiminin karşıtı; göstermeci tiyatro Aristotelesci -olmayan tiyatro yanılsamacı- olmayan tiyatro epik tiyatro biçimi. Kesitlerden bir bütün oluşturan Açık Biçim'de çokluk ve çeşitlilik yoluyla ampirik bütünsellik kurulur eylemde yer ve zaman çokluğu yer alır. Eylem tek değildir düz bir çizgi izlemez çeşitlilik ve karşıtlık içinde gelişir. Olaylar yanyana dizili ve kendi içlerinde süreklilikten yoksundur bitişe doğru gitmezler. Bu nedenle serim-düğüm-çatışma uğrakları yer-zaman birliği olmadığı gibi eylem ile bütünlük arasında da doğru orantı yoktur. Oyunun sahneleri tek başlarına vardır eylemden bağımsızlaşmış uğraklardır. Oyun dış eylemle değil iç eylemle belirlenir. Anakonu her sahnede bir başka görünümdedir; tek tek her sahnenin bir özelliği anakonunun özelliklerinden biridir. Oyun kahramanı oyunun ekseni değildir; eylem oyun kahramanın davranışlarını belirler. Oyun kişileri eylem-yer-zaman bölünmesi ve çeşitliliği içinde yer alır; hiçbir oyun kişisi çeşitlilik ve çokluk gösterir; dil kuruluşu çok yönlüdür. Dil oyun kişisini bütüne bağlayan ya da onun bütünle ilintili düşüncelerini dile getiren doğrudan bağ değildir; tam tersine kişinin bütünden bağımsızlaşmasını sağlar kendini kesitleştirir üçüncü kişi haline getirir. Oyun içinde şiir müzik akrobasi gibi çeşitlilikler yer alır; sahnelemede kurgu tekniği uygulanarak film belge projeksiyon gibi dramatik olmayan tekniklere başvurulur. İzleyiciye doğrudan seslenme ve şarkılar yoluyla sahnede olup bitenlere ilişkin bilgi verilir yorum yapılır. İkili görüngeyle çelişmeler karşılaştırılır; oyuncular oyun oynadıklarını izleyiciye duyururlar. Sahne tasarımı sahne giysisi ışıklama donatımlık sahne etmenleri izleyiciye bilgi vermek yanılsamayı yıkmak için kullanılır. Tiyatroda Açık Biçim'e Doğu tiyatrosunda gölge ve kukla oyununda ortaoyununda ortaçağ tiyatrosunda; daha sonra politika tiyatrosunda uyarma ve propaganda tiyatrosunda yöntemleşmiş biçimiyle epik tiyatroda rastlanır.
  Açıkdoğa Tiyatrosu: Bir açıkhava tiyatrosu biçimi. Açıkdoğa tiyatrosu ormanlık kayalık dağlık vb. gibi doğal alanlar ile tarihsel yıkıntı saray bahçesi spor alanı vb. gibi açık alanlardır. Açıkdoğa Tiyatrosu uygulamaları 18. yüzyılda yer almaya başlamıştır.Açıkdoğa Tiyatrosu uygulamalarına günümüzde daha çok törensi tiyatro etkinlikleri ile tiyatro antropolojisi çalışmaları kapsamında yaz ve tiyatro şenliklerinde rastlanmaktadır.
  Açıkhava Tiyatrosu: Açık havada oyunların oynandığı tiyatro yerleri.
  1- Geniş Anlamda Açıkhava Tiyatrosu oyun yeri ile izleyici yerinin yerleşik bir tiyatro yapısı içinde bütünleşmediği; doğal alanlar ile açık alanlarda gerçekleştirilen doğanın dramaturjik bir etken olarak yer aldığı tiyatrodur. Bu anlamda Açıkhava Tiyatrosu açıkdoğa tiyatrosudur. Açıkhava Tiyatrosu'nun ilk örnekleri ilkçağlarda tapınak avluları (örneğin Eski Mısır Hindistan Çin Japonya) ile açık Pazar yerleridir (Eski Yunan). Belli bir yapı dışında açık alanlarda gerçekleştiriliyor olması bakımından köy seyirlik oyunları kırsal tiyatro Pazar alanlarında gerçekleştirilen ortaçağ dinsel tiyatrosu üstü açık yapılı Shakespeare sahnesi (Elisabeth tiyatro yapısı) Altın Çağ İspanyol avlu tiyatroları (corral) Açıkhava Tiyatrosu kapsamına girer. Günümüzde kapalı tiyatro yapıları dışında gerçekleştirilen törensi tiyatro etkinlikleri (örneğin Living Theatre P. Brook E. Barba vb. ) sokak tiyatrosu (A. Boal) Açıkhava Tiyatrosu'nun başlıca örnekleridir.
  2- Dar anlamda Açıkhava Tiyatrosu kendine özgü mimari özellikler taşıyan açık tiyatro yapısıdır. İlk kez ilkçağda Yunanistan'da görülen antik Yunan Açıkhava Tiyatrosu'nun etkisinde antik Roma'da ve Helenizm Dönemi'nde amfitiyatrolar gelişme göstermiştir. Bu anlamda Açıkhava Tiyatrosu'na propaganda amaçlı törensi tiyatro etkinliklerinin ortamı olarak Nazi dönemi Almanya'sında rastlanır. Günümüzde ise Açıkhava Tiyatroları daha çok yaz tiyatro etkinlikleri için kullanılmaktadır. Açıkhava Tiyatrosu her iki anlamıyla hangi çağda olursa olsun geniş izleyici kitlesi ile tiyatro eylemi arasında etkin bir bağ kurması toplumsal işlevsel bir özellik taşıması; öte yandan geniş bir görüş açısı sağlaması ve yüksek yankı düzeni olanaklarıyla donatılmış olmasıyla önem taşır.
  Agon: 1- Antik tiyatroda tragedya ozanları oyuncular ve dithyrambos koroları arasında yapılan yarışmalar; 2- Eski Komedya'da daha çok Aristophanes komedyalarında yer alan ve oyun kahramanlarının tasarılarını tartışma konusu yapan yapısal öğe; 3- Yunan tragedyasında savsöz ve karşı savsözün öneri ve karşı önerinin yanıt ve karşı yanıtın atışma biçimi içinde yer aldığı söz kapışma sahnesi.
  Agora: Antik Yunan kent-devletinin (polis) dini ticari siyasi hukuki yönetimsel ve kültürel merkezi.
  Alan Tiyatrosu: Açık yada kapalı oyunun oynandığı tiyatro biçimi. Antik Roma tiyatroları amfitiyatrolar Alan Tiyatrosu'nu ilk örnekleridir. Alan Tiyatrosu sahne ile izleyicinin içiçe kaynaştırılması kaygısından doğmuştur; geniş bir görüş açısı taşıması ve sahneleme olanaklarını çoğullaştırması bakımından önem taşır.
  Alegori: 1- Belli bir kavram düşünce ya da ahlâk kategorisinin kişileştirme yoluyla canlandırılması; 2- Bir konuyu onunla benzerlik taşıyan başka bir konunun geliştirilmesi yoluyla verme.
  Amatör Tiyatro: Genel anlamda profesyonel tiyatronun karşıtı gönüllü tiyatro; parasal kazanca ve meslekten sanatçı kişilerin etkinliklerine bağlı olmayan tiyatro. Bu anlamda Amatör Tiyatro tiyatronun kökenlerine kadar uzanır; antik tragedya ve komedya etkinlikleri ortaçağ dinsel tiyatrosu 18. yüzyıl saray tiyatrosu Amatör Tiyatro kapsamına girer. Dar anlamda Amatör Tiyatro 18. yüzyıldan sonra küçük kentlerde tiyatro derneklerinin etkinlikleri olarak boy atan belli bir siyasal sanatsal erek ve eleştirel yönelim gütmeyen tiyatro heveslilerince sanattan tat almak için gerçekleştirilen etkinliklerdir. Kırsal tiyatro köylü tiyatrosu sözlü tiyatro da Amatör Tiyatro kapsamına girer. Amatör Tiyatro 19. yüzyıldan sonra daha çok kültür politikası etkinlikleri bağlamında işçi tiyatroları olarak kendi tiyatro kültürünü yaratmıştır. Bu anlamda sokak tiyatroları eylem tiyatrosu işçi-köylü tiyatrosu siyasal Amatör Tiyatro'nun örnekleridir. Öte yandan okul tiyatroları üniversite tiyatrosu çocuk tiyatrosu gençlik tiyatrosu günümüzde en yaygın Amatör Tiyatro biçimidir. Semt tiyatroları yerel yönetim tiyatroları sendika tiyatroları kurum tiyatroları cemaat tiyatroları da Amatör Tiyatro kapsamı içinde yer alır. Bu tür Amatör Tiyatro etkinlikleri gerek siyasal sanatsal ve kültürel yönelimleri gerekse uygulamalarıyla profesyonel tiyatrolar karşısında güçlü seçenek oluşturdukları kadar tiyatro sanatının yaygınlaşması bakımından da önem taşırlar.
  Amfitiyatro: Tam çember ya da yumurta biçiminde bir sahne düzlüğünün çevresinde oturma yerlerinin basamaklar halinde yükseldiği bir açıkhava tiyatro yapısı; antik Yunan ve Roma tiyatro yapısı biçimi. İlk başta dramatik gösterileri değil gladyatör döğüşlerini vahşi hayvan gösterilerini izlemek için yapılmış olan Amfitiyatrolar'ın ilki Julius Ceasar'ın İ.Ö. 46 yılında yaptırdığı en ünlüsü de Roma'daki Colosseum'dur. Amfitiyatro sözüdaha sonra yarı çember bir oyun yerinin çevresinde oturma yerlerinin bir yamaca yaslanarak gittikçe yükseldiği antik Yunan açıkhava tiyatroları için de kullanılmaya başlanmıştır. Amfitiyatro oyuncunun daha çok da koro şarkıcısının kalabalığın ortasından izleyiciye doğrudan seslenmesi biçiminde tiyatronun kendi kökeninden gelişmiştir. Tiyatronun bu törensi kökenlerinden antik Yunan'da Amfitiyatro antik oyuncuların canlandırıldığı yer olmuştur. Amfitiyatro yapıları bir izleyici yeri (theatron) koronun şarkı söylediği çember biçimli bir orta olan (orkhestra) ile oyuncu yerini (skene) kapsıyordu. Amfitiyatrolar sahne ile oyuncu yerinin bütünleştiği tiyatro yapıları olarak perspektifli Barok çerçeve sahneli tiyatro yapılarının karşısında yer alırlar. Amfitiyatro oyuncu ile izleyiciyi tek bir yerde birleştirir. Bu anlamda Amfitiyatro izleyicilerin toplumsal katman olarak birbirinden ayrılmadığını geniş kitleler için tiyatro yapısı biçimini oluşturur. Amfitiyatro bu yapısal özellikleriyle çağdaş tiyatro yapılarına örneklik etmiştir.
  Altın Çağ: Doruğunu Aydınlanma Çağı'nda bulan 17.yy ortalarından 18.yy'a dek gelişen bir süreç içinde yetişmiş olan büyük oyun yazarları ve yapıtları için kullanılan deyim. İngiltere'de Shakespeare Marlowe Ben Jonson; Fransa'da Corneille Racine Moliere; İspanya'da Lope de Vega Calderon ve Tirso de Molina 'Altın Çağ' sürecindeki yazarlardır.
  Anarşi Tiyatrosu: Fransa'da Komün'ün 1881'de dağılması sonrasında Birinci Dünya Savaşı'na kadarki ekonomik bunalım döneminde siyasal baştanımazlıkla (anarşizmle) ilgili tiyatro etkinlikleri. Kentsoylu topluma karşı duran ve işçi sınıfının devrim kavgasını savunan bu tür tiyatronun başlıca yazarları arasında Octave Mirbeau ve Darien gibi militan yazarlar ve Lousie Michel ve Jean Grave gibi yazar militanlar vardır. Bunlar daha çok propaganda ile uğraşmışlardır. Bu tiyatronun oyuncuları amatörlerden ve militanlardan oluşuyordu.
  Angura: 1960'ların sonlarında öğrenci hareketleri döneminde ortaya çıkmış küçük tiyatro toplulukları.
  Anonim Oyun: 1- Yazar adı olmayan ya da belirsiz kalmış oyunlar; örneğin Pabuççu Ahmed'in Garip Maceraları; 2- Yazılı metni olmayan oynanışında ortaklaşalık ve doğaçtanlık gerektiren oyunlar; örneğin her türlü halk seyirlik oyunları ortaçağ dinsel tiyatro oyunları happening'ler sokak tiyatrosu oyunları.
  Anlamsızlık Tiyatrosu: İnsanın doğaya ve yaşama olan giderek artan uyumsuzluğunu doğadan kopmuşluğunu ve yabancılaşmasını bir insanlık durumuymuş gibi kabul eden bunun için de alışagelinmiş mantıksal gelişimi bozarak öznelci idealizmin bir sonucu olarak değer tanımazlığa eğilimli İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle Fransa'da yaygınlaşan tiyatro anlayışı.
  Anonim Oyun: Kimin yazdığı belli olmayan oyunlar. Örneğin birçok Commedia dell'Arte senaryosu ortaçdaki dinsel oyunların bir bölümü ve bizde Pabuççu Ahmet'in Maceraları anonim oyunlar arasındadırlar.
  Anti Tiyatro: Kabul edilmiş ve bilinen tiyatro kurallarının her yönden dışına çıkan ve tiyatroya karşı tiyatro yapmayı amaçlayan deneyci yazarların savundukları bir anlayış. Ionesco'nun kalıplaşmış burjuva tiyatrosuna karşı ortaya attığı genel olarak avangard saçma tiyatrosu ile eşanlamlı kullanılan kavram; tiyatro yoluyla tiyatroya karşı tiyatro yapmak. Antitiyatro anlayışının temelinde insanlararası herhangi bir birliği ve uyum kurulamayacağı görüşü yatar. Nasıl 1. Dünya Savaşı sonrasında karşı sanat anlayışı olarak dadacılık akımı ortaya çıkmışsa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da yıkılan insani değerler karşısında bir karşı sanat biçimi olarak Antitiyatro akımı ortaya çıkmıştır. 2- 1968 öğrenci olayları bağlamında görenekselleşmiş burjuva tiyatrosuna kalıplaşmış tiyatro anlayışına karşı köktenci sol eylem tiyatrosu olarak ortaya çıkan tiyatro etkinlikleri için kullanılan genel kavram; örneğin güncel olaylara doğrudan tepki gösteren tiyatro klasiklerini öğrenci hareketi anlayışı içinde siyasal olarak yoğuran ve güncelleştiren aşırı biçimselleştirmeye yönelen kültürel devrimci yabancılaştırma özellikleriyle öne çıkan tiyatro ile sinema tekniklerini karıştırarak uygulayan Eylem Tiyatrosu (R. W. Fassbinder). Bu anlamda göreneksel tiyatro pratiği dışına çıkma olarak Living Theatre happening Off-Off- Brodway performance art törensi tiyatro vb. Antitiyatro kapsamı içinde görülebilir. Bunların başında Samuel Beckett Eguene Ionesko Jean Genet gibi yazarlar gelir.
  Antik Komedya: İÖ 486 yılında başlayan ve aşağı yukarı İÖ 200 yılına kadar süren bir dönem içindeki Yunan ve Latin komedyaları için kullanılan terim. Yunan komedyasının üç evresi vardır:Eski komedya (Aristofanes) orta komedya (Antifanes Aleksis) ve yeni komedya (Menandros). Latin komedyasının iki ustası Plautus ile ile Terentius'tur.
  Antik Tiyatro: Eski Yunan ve Latin tiyatroları için kullanılan terim. İ.Ö. 5. yüzyılda olgunluk çağına ulaşan antik Yunan tiyatrosu antik Yunan tragedyası (Aiskhylos Sophokles Euripedes) ve antik Yunan komedyası yanı sıra Aristoteles ile gösterilir. Antik Roma tiyatrosu ise başlıcalıkla antik Roma komedyası (Plautus Terentius) ile tanınır. Batı tiyatrosunun temelini oluşturan Antik Tiyatro aynı zamanda Batı drama sanatı ile drama kuramının da temelini oluşturur; gerek drama gerek tiyatro olarak Antik Tiyatro tüm tiyatro tarihinin ve tiyatro deneyiminin beşiğidir. Günümüze kadar etkilerini sürdürmüş ve sürdürmekte olan Antik Tiyatro başlıcalıkla şu özgün özellikleriyle gösterilmektedir: 1- Dinsel törensi kökenleri dolayısıyla şenlik tiyatrosu; 2- Siyasal hak ve din-ahlâksal yükümlülük olarak yaklaşım tüm kent halkının izlemeye katılması dolayısıyla kitle tiyatrosu; 3- Gerek doğal-toplumsal koşulları gerek mimari yapısı dolayısıyla açıkhava tiyatrosu; 4- Drama ve tiyatro gelenekleri dolayısıyla; göreneksel tiyatro. Antik Tiyatro tüm bu bütünleşik özellikleriyle tiyatro tarihinin aynı zamanda en önemli tiyatro dönemidir.
  Ara Oyun: Bir oyun arasında yer alan kısa bölümlü gösteri. Antik koro İspanyol entremese İngiliz interlude Fransız fars halk şarkısı ve kaba oyun gibi sanatsal canlandırma biçimlerinden gelişmiş olan Ara Oyun dans pantomim akrobasi koro şarkı okuma bale burlesk vb. gibi öğeleri içerir. İngiltere'de 15. ve 16. yüzyıllarda uzun bir oyunun arasında oynan kısa oyunlar İtalya'da 15. ve 16. yüzyıllarda halk pastoral oyunları ile ciddi ya da müzikli oyunlar arasında yer alan hafif ve güldürülü kısa gösteriler İspanya'da 16. ve 17. yüzyıllarda dinsel yortularda oynanan ve genellikle bir dansla biten kısa güldürülü oyunlar Ara Oyun kapsamına girer.
  Antik Tragedya: İÖ 6.yüzyılda Yunanlı Thespis ile başlayan ve İS 1.yüzyılda Latin Seneca ile son bulan yedi yüzyıllık bir süreç içinde yazılmış tragedyalardan her biri. En büyükleri Aiskhülyos Sofokles ve Övripides'tir.
  Antik Yunan Tiyatrosu: İÖ VI. yüzyıldan İÖ II. yüzyıla dek uzanan bir süreç içindeki eski Yunan tiyatrosu.
  Artoyun: Uzun bir oyunun bitiminden sonra oynanan tek perdelik kısa oyun.
  Auto Sacramentale:İspanya'daki ilk dinsel oyunlara verilen ad. Bu oyunlarla kutsal kitaptan öyküler ve ermişlerin yaşamları alegorik oyun kişileriyle sahneye getirilmiştir. Rönesans'ta Lope de Vega ve Tirso di Molina gibi ünlü İspanyol yazarları birçok auto yazmışlardır.
  Karanlıkta leptopun klavyesine bakmak için ekranın ışığını kullananlar varZiyaretçilere, Gizli İçerik! Ziyaretçilere, Gizli İçerik! biliyorum.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bahçe Tiyatrosu: 17- 18. yüzyılların bir saray tiyatrosu biçimi; saray şenliklerinde bahçeye kurulan Barok kulisli tiyatrolar ya da bahçedeki ek tiyatro yapıları. Kral balelerinin bale komedyaların ve operaların oynandığı Bahçe Tiyatroları; başlıcalıkla L.Burnacini Galli-Bibiena Ailesi gibi tiyatro tasarımcılarınca gerçekleştirilmiştir. Havuz tiyatrosu Bahçe Tiyatrosu'nun özel bir biçimi olarak yapay ışık altında değişen sahnelerle ve su oyunları eşliğinde tiyatro gösterilerini kapsar. Bahçe Tiyatrosu'nun başlıca örnekleri; Viyana Schönbrunn İmparatorluk Bahçe Tiyatrosu (1673) Bayreuth Roma Tiyatrosu (1743) Foitainbleau (1661) Versailles (1664).
  Barok Tiyatro: Aşağı yukarı 1590 ile 1750 yılları arasındaki süreçte egemen olan bir sanat ve kültür anlayışı. En önemli anlatımını mimarlık müzik alanında bulmuştur.Ancak resim heykel ve tiyatroyu da etkilemiştir. 16. yüzyılın sonu ile 17. yüzyılın sonu arasında Barok kültürün bir parçası olarak yer alan ve ülkelere göre değişik özellikler gösteren tiyatro. Rönesans tiyatrosundan Aydınlanma tiyatrosuna kadar uzanan klasik Fransız tiyatrosu ile Altın Çağ İspanyol tiyatrosu yanı sıra Elisabeth tiyatrosu ile Jakobyen tiyatroyu içine alan Barok Tiyatro başlıcalıkla Hıristiyan öğretisi ile mutlakçılığın izinde dinsel-ahlâkçı öğretisi ile "siyaset okulu" özelliğiyle saray tiyatrosunun bir yansıması olmuştur. Barok dinsel dünya düşüncesi bağlamında Barok Tiyatro "dünya tiyatro" görünüş-varlık metafiziğine dayanır; dünya kendi imgesidir. Bu bağlamda tiyatro Barok düşüncesinin temel çizgilerini; varlık-görünüş gerçek-maske rol-kişi sonsuzluk-an kalıcılık-geçicilik diyalektiğini içerir. Barok "dünya tiyatrosu" tüm ayrımlarına karşın tiyatro biçimlerinin bütünselliğini kurmaya çalışır. Oyun türleri ve alt türleri İspanyol auto sacramental'lerin gizem oyunları ile acıklı oyunlarından güldürülü oyunlar ile comedia'lara tragikomedya ile çobanıl oyunlara saray tiyatrosu şenlik ve balelerinden halk güldürü tiyatrosu oyunlarına bu arada kendi içlerinde Cizvit tiyatrosunun şehitlik oyunlarından maskeli saray oyunlarına tarihsel oyunlar ile çeşitli halk güldürülerine kadar ayrışır. Barok Tiyatro antik tiyatronun ortaçağ tiyatrosunun ve Rönesans tiyatronun çeşitli tiyatro biçimlerini kendi gününün ideolojisi içinde yeniden yoğurmuştur. Barok Tiyatro'nun çokbiçimliliği buradan kaynaklanır. Öte yandan Barok Tiyatro antik ve Rönesans drama kuramından yola çıkarak türler hiyerarşisini getirmiş; tragedya komedya ve ara tür olarak tragikomedya üçlüsünü kurmuş; mimesis ve katharsis kavramlarını dini-ahlâkî öğretisini işleyen oyunlar trajik avunma ya da komik olanın üstün gelmesiyle sona ulaşır. Oyun yapısı antik dramanın izinde prolog -serim-doruk- peripetie- katastrophe ve anagnorisis uğraklarını olduğu kadar öğretici-ahlâkçı işleviyle koroyu içerir. Barok Tiyatro'da Barok öğreti ve temel eğilimler ile anlatım araçları arasında tam bir uyuma rastlanır. Barok Tiyatro yapısı ile sahne düzeni sahne tasarımı ile oyun alanı Barok dünyagörüşünü canlandırdığı kadar bu doğrultuda yenilikler tiyatrosu özelliğini de taşır. Barok Tiyatro sahnesinde görünüş-varlık metafiziğinin "dünya tiyatrosu" imgesinin yaratılmak istenmesi sahne aygıtlarının kullanımını sahne tekniğinde yenilikleri kulis değişimlerini ve mekân perspektifini öne çıkarmıştır. Tiyatro sahnesi Rönesans tiyatrosundaki gibi insanlararası çatışmaların yer aldığı yer ve nesnel alan olmaktan çıkmış; yukardaki Tanrı ile aşağıdaki Şeytan ve arasında kalmış insanın evrenini verecek biçimde dikey ve oylumlu sahne haline gelmiştir. Sahne ve kulis tasarımı sahne görüntüsü ve imgesi sahne etmenleri tüm bunlar dünyanın gelip geçiciliğini dünyanın "yalan dünya" olduğunu vermeye yönelik göz yanıltmacılığa ve perspektif oyunlarına dayanıyordu. Sahne makineleri alegorik anlatıma insanı aşan güçlerin canlandırılmasına varlık ile görünüş arasındaki sınırı kaldıracak perspektif tekniğinin öne çıkmasına yardım ediyordu. Tüm sahne sistemi "tiyatro içinde tiyatro" "oyun içinde oyun" ilkesini gerçekleştirmek içindi. Giysi değişimleri maskeler vb. bu yanılsama ilkenin uygulanmasına hizmet ediyordu. Barok Tiyatro'da oyunlar bu biçim çeşitliliğine karşılık verecek yönde prens sarayları manastırlar Pazar yerleri gibi çok çeşitli oyun yerlerinde oynanıyordu. Evrensellik-ulusallık burjuva kültürü-saray kültürü Hırıstiyan içerik-antik biçim dünyasallık-öbür dünya düşüncesi ikililiğine dayanan ve uluslarüstü mutlakçı yönetimlerin tiyatrosu olan Barok Tiyatro dramaturjik ve teknik açıdan etkisini uzun yıllar sürdürmüştür.
  Bauhaus Tiyatrosu: 20. yüzyılın başlarında tiyatro mimarisi ve sahne tasarımı alanında yenilikçi öncü denemelerde bulunmuş daha çok dışavurumcu akıma bağlı bir Orta Avrupalı sanatçılar topluluğu ve etkinlikleri. 1921'de Bauhaus'ta kurulan atölyede Lothar Schreyer yönetiminde Bauhaus sanatçıları ilk yıllarda dışavurumculuğun izinde yürümüşler; daha sonra Oskar Schlemmer'in atölye yönetiminin başına geçmesiyle dışavurumculuktan bağımsızlaşarak tümel bir görsel sanatlar anlayışını kurmaya yönelmişlerdir. Sahnenin kendisini bir anlatım aracı haline getirecek ve yeni anlatım biçimlerine olanak sağlayacak bir mimarlık tekniğini tiyatroda gerçekleştirme amacını gütmüşler; sahneyi "ses ışık uzay biçim ve devinimin etkin yoğunlaşması" olarak almışlardır. Tüm göreneksel natüralist öykünmeci sanat tekniklerinden uzaklaşan Bauhaus sanatçıları izleyiciyle bütünleşmeyi sağlamak amacıyla izleyici yerini yeniden ele alarak çerçeve sahnenin yerine alan sahne ile çember sahneyi getirmişler W. Gropius tümel tiyatro yapısına elverişli üç ayrı sahne türünü içinde barındıran bir yapı tarzını gerçekleştirmiş; sahnenin törensi kökenlerini yakalamak istemiştir. Tiyatro yapısı ile sahne oylumu arasındaki ilişkiyi geometrik ile matematik ve mekaniğin kurallarını sahne ile oyuncu üzerinde uygulamaya çalışan O. Schlemmer kübik sahne uzayı içinde uzay-beden diyalektiğini yakalamaya biçim-renk-uzay üçlüsünü oluşturmaya geometrideki küre küp ve koniyi sahnenin yükseklik derinlik ve genişlik boyutlarıyla karşılamaya çalışmıştır. Böylece oyuncu sahnede "devingen uzaysal plastik" anlatımın öğesi olarak algılamıştır. Bauhaus Tiyatrosu bağlamında yenilikçi sahne mimarlığı sahne tasarımı ve tekniği ile oyunculuk çalışmalarını yürüten öbür Bauhaus sanatçıları arasında mekanik Bauhaus sahnesi tasarımıyla H. Loew "küresel tiyatro" yapısı tasarımıyla A. Weininger ve F. Molnar tümsel tiyatro anlayışıyla L. Moholy-Nagy mekanik bale görüşüyle K. Schmidt F. Bogler ve G. Tellscher sayılabilir.
  Belgesel Oyun: Yaşanmış belli bir olayı olayla ilgili belgelerden yola çıkarak bu belgelerin oyunlaştırılması biçiminde sergileyen oyun. Belgesel oyunlar genellikle konusu önemli bir tarihsel ya da siyasal olaya dayandırıp araştırma ve soruşturma sürecini bir yöntem gibi kullanarak bu olayların ardında yatan gerçekleri ortaya çıkarmaya eleştirmeye yorumlamaya siyasal bir kanı uyandırmaya kamuoyu vicdanını ve adaletini yansıtacak bir forum haline gelmeye çalışır. Belgesel Oyunlar'da belgesellik durumlara ve metne dayandırılabileceği gibi diyalog ve eyleme de dayandırılır. Belgesel Oyunlar'da belgesellik röportaj film slayt fotoğraf ses bandı gibi açık biçim ve denemeci tiyatroya yatkın araçlarla da sağlanabilir. Belgesel Oyunlar ilk kez devrimci tiyatro uygulamaları ile politika tiyatrosu içinde yer almıştır. Belgesel Oyun yazarları dünyadaki tarihsel-siyasal süreçlerin yansız "nesnel" gözlemcileri değildirler; "bu dünyada ezilmişlerin ve mahkûm edilmişlerin" yanında yer alırlar. Gerici kamuoyuna karşı bir tepki olarak önem kazanan; bir "olay"ı sergilediği kadar gerçeklerden de yana çıkan izleyici ve kamuoyunu gerçeklerle yüzyüze getirerek bilinçlendirmeye çalışan Belgesel Oyunlar için şunlar örnek gösterilebilir: Oppenpeimer Olayı Saccho ile Vanzetti.
  Benzetmeci Tiyatro: İki temel tiyatro ve oyun biçeminden biri; göstermeci tiyatro ve oyun biçeminin karşıtı. Benzetmeci Tiyatro oyun sahneleme oyunculuk sahne tasarımı ve tekniğiyle sahnede gerçekliğin benzerinin yaratılmasına çalışır. Benzetmeci Oyun Aristotelesci-tiyatro olarak mimesis anlayışına eyleme öykünmeye dayanır; burada gerçeklik benzetmeyle verilmeye çalışılır yaşamın dolayımsız olarak yansıtılması söz konusudur; yaşamın yanılsaması oluşturulur. Bu nedenle de Benzetmeci Oyun kapalı oyun biçimi özellikleri gösterir; gerçeklik benzetmeyle verilmeye çalışıldığı için yapılandırılmayla kurulur. Dramatik eylem ile nesnel gerçeklik arasında benzetme yoluyla benzeşlik sağlanır. Benzetmeci Tiyatro biçemi içinde yer alan oyunlar değişik ideolojik yönsemeleri ya da özel biçemleri taşıyabilecekleri gibi değişik oyun türleri ile oyun çeşitleri içinde de ortaya konabilir.
  Biçimci Tiyatro: İçeriğe karşıt biçimin özerkliğini tanıyan içeriği biçime indirgeyen genel bir tiyatro anlayışı. Biçimci Tiyatro somut görünüşleri içinde insan insan ilişkileri ve toplumsal yaşam olmak üzere kendine özgü bütün çeşitliliğiyle nesnel gerçekliğin anlatımı olan konu ve düşünce gibi temel öğeleri kendinde barındıran içeriği dışlayarak biçimin özerkliğini ve önceliğini vurgular; mutlaklaştırılmış bir biçim ve edecek bir sahneleme sahne ve oyun düzenine yönelir. Biçimci Tiyatro genelinde gerçekçi tiyatro kavramının tam karşısında yer alır; çünkü gerçekçi tiyatronun tam ve kesin bir biçimi yoktur. Biçimci Tiyatro içeriği biçime indirgeyişi biçimle özdeşleştirişi sıfırlayışıyla ayrılır; biçim için kendini var eder. Biçimci Tiyatro kavramı özel anlamda biçimsel sahne düzeni biçemsel tiyatro için de kullanılabilir.
  Biçemsel Tiyatro: 20. yüzyılın başlarında natüralizme karşı simgeci sanat akımı çevresinde yer almış sahne düzeni ve tiyatro anlayışı. Biçemsel Tiyatro'nun temsilcileri arasında tiyatro reformu hareketini başlatan G. Fuchs P. Behrens (Almanya) Theatre de I'Art'ın temsilcileri P. Fort Lugne-Poe (Fransa) yine tiyatro reformunu başlatan düşünceleriyle G. Craig (İngiltere) ve Meyerhold (Rusya) sayılabilir. Simgeci tiyatronun (Maeterlinck Block vb.) oyunlarını uygulayan Biçemsel Tiyatro'da Bonnard Vuillard Munch ve Toulouse-Lautrec gibi sanatçılar Fort ve Lugne- Poe'yle; Yegorov ve Golovin gibi sanatçılar da Meyerhold'la çalışmışlardır. Sözün önemli olduğu Biçemsel Tiyatro'da yumuşak renkli perdeler biçimselleştirilmiş dekor simgesel donatımlıklar; gölge ışık ve renk oyunları çeşitli sanatsal etmenler sahne düzeninin temel öğeleriydi. Tiyatroda görsel yenileşmeye tiyatronun plastik değerlerle zenginleşmesine katkıda bulunmuş olan Biçemsel Tiyatro kavramı simgeci tiyatro için de kullanılabilir.
  Bireşimci Tiyatro: Tiyatro sanatları öğelerinin bütünsel sanat yapıtı içinde bireşimini öngören tiyatro plastiği ve tekniği anlayışı. 1900'lerde tiyatro reformu bağlamında A. Appia ile G. Craig tarafından natüralist tiyatrodan kopma amacıyla başlatılan Bireşimci Tiyatro kavram olarak ilk kez W. Kandinsky tarafından 1923'te kullanılmıştır. 1912'de Der Blaue Reiter'de Über Bühnenkomposition (Sahne Bileşimi Üstüne) başlıklı program yazısıyla birlikte çıkan Der gelbe Klang (1912 Sarı Tını) adlı senaryosunda Kandisky devinim biçim müzik ve tını öğelerinin bir birliğini istemiş; Über die abstrakte Bühnensynthese (Soyut Sahne Bireşimi Üstüne) adlı bildirgesinde söz konusu tiyatro öğelerini şiir öğesiyle bütünleştirerek sözün anlam dışı katışıksız tınısal söz özelliğini savunmuştur. Yapısal bir eklektisizm olarak Bireşimci Tiyatro'ya göre tiyatro bütün sanat dallarından yararlanılarak yaratılan uyumlu ve disiplinli bir bütündür. Oyunun temeli olarak söz ve koşuk oyunculuğun temeli olarak devinim dansın temeli olarak ritm ışıklamanın temeli olarak boyutlandırma plastik sanatların temeli olarak da çizgi ve renk Bireşimci Tiyatro'nun ana öğeleridir; sahne koyucu da bu tiyatronun bireşimcisidir. Bireşimci Tiyatro'nun tümel tiyatro ve bütünsel sanat yapıtı anlayışları bağlamında yönetmen tiyatrosu anlayışı üstünde etkili olmuştur.
  Biyomekanik Yöntem: Meyerhold'un Pavluv'un koşullu tepke kuramı ile Taylorculuğun etkisi altında ortaya attığı mekanikliğe ve ekonomikliğe dayalı oyunculuk yöntemi. Çalışma tekniklerini oyunculuk teknikleriyle bağdaştırma ve "proleter oyunculuk" yöntemini kurma amacından doğan Biyomekanik Yöntem oyuncunun işçinin çalışma düzenine koşut bir devinim içinde olmasını burjuva oyunculukta rastlanan "fazla" hareketlerden arınmasını "çalışma davranışı"nın (toplumsal jestin) yakalanmasını düşüncenin uyarımla yorumlandıktan sonra gövdeye uygulanmasını iç tonlamanın bu yolla ortaya çıkarılmasını istiyordu. "Anlatımda ekonomiklik" "devinimlerde kesinlik" gerekiyordu; çünkü "oyuncunun devinimi uzayda plastik biçimlerin devinimi olduğundan oyuncu kendi gövdesinin mekaniğini bilmesi gerekiyor"du. Böylece sanat bilimsel temellere oturmalı oyuncunun devinimleri bilinçli bir süreci oluşturmalıydı. "Her psişik durum belli fizyolojik süreçlerle uyarıldığından oyuncu kendi doğru fiziksel durumunu kendisini bulgulamalıydı"; böylece denetimlenmiş fiziksel durum "duyguları doğuracaktı". Oyunculukta iç tekniği geriye iterek dış tekniği öne çıkaran bu oyunculuk yöntemi konstrüktivist oyunculuğa ve sahne düzenine karşılık veriyordu.
  Bulvar Tiyatrosu: Kökence 19. yüzyılın ilk yarısında Paris'te Baron Georges Hausmann tarafından kentin yenileştirilmesi hareketi içinde açılan Grands Boulevard'daki tiyatro etkinliklerine verilen ad. Belle Epeque döneminde (1860- 1914) ünlenen Bulvar Tiyatrosu günümüzde eğlendiri tiyatrosu ve ticari tiyatro ile eşanlamlı kullanılmaktadır. Salt eğlendirmeye yönelik burlesk ve vodvil karışımı güldürüler oynayan belli bir yıldız oyuncu çevresinde toplanmış hafif tiyatrolar niteliğini taşıyan Bulvar Tiyatrosu'nda genellikle üçlü aşk ilişkileri boşanmalar kuşak çatışmaları ikili ahlâk ticaret aracı olarak siyaset meslek kaygısı konu olarak alınır; melodram ve cinayet oyunları oynanır. Bohem bir kılıfa sarılmış burjuva ortam ve kişiler arasında geçen Bulvar Tiyatrosu oyunları insan olarak kendi güçsüz yanlarına gülmeyi kabul eden ancak temel toplumsal gerçeklere dokunmaya yanaşmayan yüzeyde beğeniye seslenen oyunlar olmuştur. Bulvar Tiyatrosu'nun başlıca adamları Labiche ve Feydeau daha sonra da N. Coward'dır.
  Burjuva Oyunu: 18. yüzyıl Aydınlanma tiyatrosunun başlıca oyun türü; ciddi oyun. Aristokrasiyle boy ölçüşen burjuvazinin yaşam felsefesini dile getiren Burjuva Oyunu insanın doğaçtan iyi olduğunu ancak toplumsal koşullar yüzünden kötüleştiğini göstermeye ve bundan ahlâk çıkarmaya çalışır. Burjuva evrensellik iyimserlik hoşgörü ve hümanizm anlayışının temellik ettiği Burjuva Oyunu kavram olarak Diderot tarafından "gözyaşlı komedya"dan geliştirilmiş ve ana kuralları yine Diderot tarafından ortaya konmuştur. Burada önemli olan oyun kişilerinin karakter değil toplumsal koşulları ile orta sınıf kişiler arasındaki ilişkilerdi; üç birlik kuralı geçerli sayılmakla birlikte bütün bütüne ona bağlı kalma zorunluluğu yoktu; yüksek tragedya ve komedya yumuşatılarak burjuva hayata indirilecek ciddi duygusal evcil oyunlar haline gelecekti; oyun kişileri toplumsal bir tip olarak alınacak; duygu ve tutkular toplumsal sınıf ayrımı gözetilmeksizin evrensel bir düzlemde sunulacaktı; konu önemli eylem yalın gündelik yaşama yakın olacaktı.
  Bireşim Tiyotrusu: Tüm sanatların bir uyum içinde kaynaştırıldığı ve bundan bireşimsel bir bütün ortaya çıkarıldığı tiyatro (bkz.Tümcül Tiyatro).
  Konu 'AbartmaTozu- tarafından (30.Eylül.2012 Saat 18:32 ) değiştirilmiştir.
  Karanlıkta leptopun klavyesine bakmak için ekranın ışığını kullananlar varZiyaretçilere, Gizli İçerik! Ziyaretçilere, Gizli İçerik! biliyorum.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Cep Tiyatrosu: 20. yüzyıl döneminde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde mimari drama ve oyunculuk yönünden yeni bir tiyatro biçimi olarak yer almış tiyatro. Antoine'ın Theatre Libre Lugne-Poe'nin Theatre de I'Oeuvre tiyatrolarının öncülük ettiği Cep Tiyatrosu Almanya'da Reinhardt'ın oda oyunları biçiminde görülmüş; 1907'de Stockholm'de ise Strindberg'in oda tiyatrosu anlayışına bağlaşık olarak yer almıştır. Strindberg'e göre küçük tiyatro sahne ile izleyici arasında doğrudan bir bağlantı kurulmasına olanak sağlıyor büyük sahne kurma kaygısını ortadan kaldırıyordu; küçük oyun biçiminde (oda oyunu) dış eylem gereksizleşiyor natüralist sahne düzeninden kurtularak simgesel yalın sahne düzenine geçilebiliyordu; oyuncular büyük oynama yerine yalın küçük iç eylemi anıştırmalarla verecek bir oyunculuk biçemini geliştirebiliyorlardı. Tiyatronun toplumsal işlevine karşıt seçkici estetikçilikle eleştirilen Cep Tiyatrosu küçük sanat tiyatroları oda tiyatroları olarak günümüzde de geçerliliğini ve özelliğini korumaktadır.
  Cezvit Tiyatrosu: XVII.yüzyıl ortasından XVIII. yüzyıla değin süregelen dinsel öğreti tiyatrosu. Barok tiyatro biçemini benimsemiştir. Luther'in din reformuna karşı gerçekleştirilmiş olan ve yalnızca katoliklere özgü gerici bir tiyatro anlayışıdır.
  Comedia (İsp.):İspanyolcada tam uzunlukta 'oyun' anlamında kullanılmıştır. XVII. yüzyıl İspanyol tiyatrosunun altın çağına ilişkin olan Comedia kavramı. Bunun alttürleri vardı. Bunlardan biri Lope de Vega'nın buluşu olan ve çeşitli serüvenleri içeren comedia de capa y espada'dır. (Pelerin ve Kılıç Oyunu).
  Commedia Dell'Arte: 16. yüzyıl İtalyan halk tuluat tiyatrosu. Ortaya çıkış tarihi kesinlik kazanmamış olmakla birlikte 16. yüzyıl ortalarında Venedik ve Lombadiya'da yergili gülünç tek kişilik gösterilerden kökenlendiği Atellan farsı ile mimus özellikleri taşıdığı ortaçağ jonglörleri ile soytarılarının bir uzantısı olduğu belirtilen Commedia dell'arte'nin ilk oluşum evresi Ruzzante ve Calmo gibi oyuncuların belli bir zanni tip içinde Güney İtalya'daki karnaval günlerinde oynadıkları farslardır. Daha sonra bütün kent tiplerini içerecek biçimde gelişme gösteren Commedia dell'arte çokoyunculu halk tuluat tiyatrosu toplulukları biçimini almıştır. Doğaçlama komedyaları olan Commedia dell'arte içinde belli düğüm ve uğrak noktalarının yer aldığı gevşek kurgulu öykü ve eylem örgüsü çevresinde meslekten oyuncularca bütün bütüne doğal etmenlere dayalı anlatım araçlarıyla doğaçlama olarak geliştirilip çeşitlendiriliyordu. Burada önemli olan tema ile oyun kişileriydi. Bu önemli maskeli oynayan oyun kişileri her iki aşığın uşakları olan zanni'ler; başlıcalıklada Bergamo'nun bir kasabasından gelip Venedik'te hizmetkâr olarak çalışan üstünde baklava desenli bir giysi başında tavşan ya da tilki tüyü takılı geniş kenarlı bir başlık yüzünde siyah deriden yarım bir maske ve elinde tahta bir pastav bulunan Ariecchino'ydu. Öbür zanni'ler köylü Truffaldino kurnaz ve fettan Brighella ve Pulcinella'ydı. Aşıklar ezgiciler ve dansçılar gibi önemsiz sayılan kişiler dışında öbür önemli kişiler şunlardı: (Atellan farsındaki pappus ve dosennus'un bir uzantısı olan) yaşlılar; aldatılan koca ya da baba zengin Venedikli tüccar Pantolene; şarlatan okumuş Bolognalı hukukçu hekim ya da filozof Dottore; hep bir İspanyol olan palavracı asker (miles gloriosus) Capitano ile Scramuccia ; Arlecchino'nun eşi açıkgöz hizmetçi kadın Colombina; Toscanalı aşıklar Florindo ve Isabella. (Bu tipler Avrupa'daki hemen hemen bütün komik tiplerin belirleyicisi olmuştur: Almanya'da Hanswurt; Fransa'da Pierrot Arlequin Colombine Polichenella Scranouche; İngiltere'de Punch ile Judy; İspanya'da Gracioso). Commedia dell'arte değişik sanatsal ve edebi geleneklerin bir karışımı olmuştur. Antik Roma komedyası (Plautus) ile Rönesans edebi komedyası olan commedia erudita akrobasi ve soytarı (saltimbachi) sözsüz oyunu (mimus) Commedia dell'arte'de bir araya gelmiştir. Önemli olan konunun özgünlüğü değil bilinen bir olayın biçimsel olarak çeşitlendirilmesiydi; karşılıklı konuşmalar kadar ara sözsüz oyunlar da (lazzi) çok yetkin usta işi uyumlu ve zekice olmalıydı; eylem olaylar örgüsü ve dolantı yalın olmakla birlikte çeşitli olasılıklarla zenginleşmeliydi. Oyunlar açık havada halkın içinde ufak bir yükselti üstünde oynanıyordu. Commedia dell'arte repertuar tiyatrosu topluluklarının çekirdeğini gezginci meslekten oyuncu aileler oluşturuyordu; senaryolar ve lazzi'ler bu kişilerce düzenleniyordu. En önemli Commedia dell'arte toplulukları arasında şunlar sayılabilir: Accessi Confidenti Desiosi Fideli. Bu topluluklar İspanya Fransa İngiltere saraylarında temsiller vermişler özellikle Fransa'da uzun süreli kalarak comedie İtalienne adını almıştır. Rönesans'ta halkın yaratıcı gücünün halkın dilinin ve ince zekâsının toplumun yüksek ve alt kesim insanlarına bakışın tiyatrodaki anlatımı haline gelen Commedia dell'arte Avrupa'da comedie İtalienne yoluyla Moliere ile Viyana halk tiyatrosu üstünde doğrudan etkili olmuş; her ülkede oranın özgül kimliğine bürünmüştür. Ancak oyunculuk tekniğinin gittikçe incelmesine ve yetkinleşmesine karşın oyun dağarının sürekli yinelenmesi doğaçlama sanatının gitgide kurallık ve biçimsellik kazanması kökeninde kuralları yıkıcı ve yaratıcı olan Commedia dell'arte'nin sönükleşmesine yüzeyleşmesine yol açmıştır. 19. yüzyıldan sona eren Commedia dell'arte'yi Goldoni ve Gozzi yaşatmak istemişlerdir. Commedia del'arte'nin Altın Çağ İspanyol tiyatrosu ile klasik Fransız komedyası yer yer de Shakespeare ve Ben Jonson üstünde olduğu kadar; grotesk tiyatro ile çağdaş İtalyan tiyatro yönetmenleri özellikle de Strahler üstünde büyük etkisi olmuştur. İtalya dışında ise "yeniden tiyatrolaştırma" hareketi içinde Avusturya ve Almanya'da Reinhardt Rusya'da Meyerhold Tayrov ve Vaktangov Fransa'da Copeau Dullin ve Barrault Commedia dell'arte'den yararlanmışlardır.
  Karanlıkta leptopun klavyesine bakmak için ekranın ışığını kullananlar varZiyaretçilere, Gizli İçerik! Ziyaretçilere, Gizli İçerik! biliyorum.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Commedia Erudita (İt): Belli bir metinle oynayan İtalyan karakter ve dolantı komedyası. Roma komedyası örnek alınarak saraylarda oynanan komedya türü.
  Communıty Theatre (İng. Cemaat tiyatrosu): 1960'ların ortalarında İngiltere'de yer almış bir halk ve işçi tiyatrosu hareketi. Repertuar tiyatrosu hareketine bağlanan Community Theatre kentlerin emekçi ve işçi kesimlerinin yoğun yerleşik olduğu semtlerde toplumsal tiyatro yapmaya emekçi kesimlerin kültürel-sanatsal düzeyinin gelişmesine yardımcı olmaya ve güncel sorunlarının çözümüne ışık tutmaya yönelmiş; bunun için de halk tiyatrosu tekniklerinden yararlanarak güncel olayların belgesel oyun içinde daha çok doğaçlamaya dayanarak ve müzikhol öğeleriyle işleyerek eğlendirici ve öğretici olmaya çalışmıştır. 1973'ten sonra Community Theatre The Assosiaton of Community Theatre (Cemaat Tiyatrolar Birliği) çatısı altında toplanmıştır.
  Corral Sahne: Altın Çağ İspanyol tiyatrosu sahne biçimi avlu sahne.
  Curcuna: Geleneksel Türk tiyatrosunun bir sözsüz seyirlik oyun biçimi; dansla yapılan sözsüz oyunlara verilen ad. Dans ile güldürünün bir araya geldiği Curcuna kaba ve gülünç giyimli; çirkin tuhaf maskeli ve sivri külahlı Curcunabazlar tarafından oynanırdı. Curcuna'dan sonra kol oyunlarına geçilirdi. Curcuna ortaoyununun gelişmesine önayak olmuştur.
  Çevresel Tiyatro: Oyuncu ve izleyicilerin oyun yeri ile çevreyi ortak paylaştıkları tiyatro. Bu anlamda gerçekçi geleneklere bağlı çerçeve sahneden önce tüm tiyatro biçimleri Çevresel Tiyatro kavramı içinde yer alır. Çevresel Tiyatro tiyatro yapıları içinde değil (sokak pazaryeri vb. gibi) insanların yaşadıkları çevrede ya da izleyici yerinin önünde gerçekleştirilir. ABD'de günümüzde Çevresel Tiyatro ya kendine özel "çevreler" yaratmakta ya da tiyatro yeri olarak doğal çevreyi kullanmaktadır. Çevresel Tiyatro'nun kuramcısı ve uygulayıcısı Richard Schechner Çevresel Tiyatro için şu ilkeleri geliştirmiştir. 1.Yaşam ile sanat arasındaki geleneksel ayrım kaldırılmalıdır; 2. Tüm mekân oyun yeri olarak izleyici için kullanılmalıdır; 3. Bütün bütüne değişime uğratılmış ya da önceden bulunmuş bir yerde oynanmalıdır; 4. Birkaç odak noktası olmalıdır; 5. Oyuncu temsilin öbür görsel-işitsel öğeleri kadar önem taşımalıdır; 6. Söz sahnelemede belirleyici etmen olmalıdır.
  Çin Tiyatrosu: Büyük ölçüde simgelere başvurarak ezgi dans akrobasi ve sözsüz oyun sanatlarını birleştiren ve seyirciye Doğu tiyatrosuna özgü göstermeci nitelikleriyle yönelen tiyatro.Şiirli konuşmaları ve simgelerden oluşan bir dekoru vardır. Oyuncular rolü yaşayıp canlandırmazlar onu yansıtırlar. Seyirci rolün ne olduğu ile değil nasıl oynandığı ile ilgilenir. Sovyet yönetmen Meyerhold sonra da Epik tiyatro kuramcısı Brecht ünlü Çinli oyuncu Mei Lang Fan yoluyla Çin tiyatrosundan etkilenmişlerdir.
  Çocuk Oyunu: Çocuklar için düşünülmüş eğlendirirken eğitmeyi hedefleyen oyun.
  Çocuk Tiyatrosu: İlköğretim öncesinden erginlik yaşına değin çocuklar için yapılan tiyatro. Gelişmiş ülkelerde çocuk tiyatroları genellikle dört yaş öbeğinde ele alınır:Bunlar 5 ile 7 7ile9 9 ile 11 ve 11 ile 14 yaş öbekleridir. Çocuk tiyatroları çeşitlidir: 1-Çerçeve sahne içinde çocukların çocuklar için hazırladıkları gösteriler; 2- Çerçeve sahne içinde çocukların yetişkinler için oynadıkları oyunlar; 3- Yetişkin oyuncuların çocuklar için oynadığı oyunlar: a)Profesyonel oyuncuların büyük tiyatrolarda çok sayıda seyirci önünde oynadıkları büyük yapılmlar; b) Profesyonel oyuncuların küçük bir alan içinde çocukların arasında ve onlarla birlikte oynadıkları oyunlar; 4- Çocukların seyirci ortasında oynadıkları oyunlar; 5- Eğitmenlerin çocuklarla birlikte geliştirdikleri oyunlar; 6- Okullarda eğitim amaçlı çocuklarla hazırlanan oyunlar. Çocuk tiyatroları 19. yüzyılda Avrupa'da gelişme göstermiş; Ekim Devrimi'nden sonra Rusya'da geniş bir Çocuk Tiyatrosu hareketi başlamış ve bütün Doğu Avrupa ülkelerine örneklik etmiştir.
  Dadacı Tiyatro: 1. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da (Dada merkezleri olarak Zürich Berlin ve Paris'te) dadacılık hareketi bağlamında yer alan tiyatro. Kalıplaşmış egemen toplumsal yaşam değerlerine görenekselleşmiş sığ burjuva sanat anlayışı ve düşünce tarzına karşı köktenci bir hareket olarak yer alan Dadacı Tiyatro özellikle Berlin'de güçlü siyasal-anarşist eğilim taşımış; Paris'te gerçeküstücü sanat ve tiyatroöncülük etmiştir. 1915'te New York'ta (M. Duchamp F. Picabia) 1916'da Zürich'te (Zürich-Dada: Cabaret Voltaire; H. Ball H. Arp M. Jonco T. Tzara) başlayan Dadacı Tiyatro etkinlikleri başlıcalıkla 1918'e kadar Zürich'te 1920'ye kadar Berlin'de (Berlin-Dada: R. Huelsenbeck R. Hausmann G. Grosz W. Mehring) 1923'e kadar da Paris'te (Paris-Dada: T. Tzara A. Breton) sürmüştür. Her türlü estetik kuralcılıktan ve mantıksal çözümlerden bağımsız olarak anlamsız olanı sanatın temeline koyan biçimi ve dili yakın; ilkel naiv dolayımsız biçim ve dil ile kendiliğindenliğe dayanan Dadacı Tiyatro'nun başlıcalıkla "dada geceleri"nde gerçekleştirilen gösterileri maskeli dansları groteski kukla kılıklı sahne giysilerini kolaj sahne düzenini kaba şiirli söylevleri ve gürültülü müziğini kapsar; doğrudan hareket edilen izleyiciyi sarsıntıya uğratmak ister. Dadacı Tiyatro oyunlarının örnekleri T. Tzara'nın ("göz" "kukla" "burun" "boyun" ve "kaş"ın oyun kişileri olarak yer aldığı Gasherz (1922 Gaz Yürek) Les Aventures celestes de M. Antipyrine (1920/21 M. Antipyrine'in Hayranlıkverici Serüvenleri) Ribemont- Dessaignes'in L' Empereur de Chine (1920 Çin İmparatoru) A. Breton ve P. Soupault'un C'il vous plait (1920 Lütfen) adlı oyunları ile F. Picabia ile M. Duchamp'ın E. Satie'nin müzik yazdığı ve gerçeküstücülerle kavgada Dadacı Tiyatro'nun bildirgesi haline gelen Relache (1924) adlı Ballets Suedoise'ca gerçekleştirilen baledir. Dadacı Tiyatro avangart Avrupa tiyatrosu üstünde daha sonra da 1960'larda happening gösterileri üstünde etkili olmuştur.
  Karanlıkta leptopun klavyesine bakmak için ekranın ışığını kullananlar varZiyaretçilere, Gizli İçerik! Ziyaretçilere, Gizli İçerik! biliyorum.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Deneysel Tiyatro: Yeni oyun biçimlerini deneyen tiyatro. Deneysel oyunlar belli bir metinden yola çıkarak gerçekleştirilebileceği gibi başlı başına özgün çalışma da olabilir. "Deneysel" sanat kavramı 1880'de Emile Zola'nın natüralizm programında ortaya atılmıştır. Sanatı gerçek içeriksel gerek yöntemsel olarak bilimin yörüngesine oturtmaya çalışmış olan Zola doğanın yasalarını drama ve tiyatroda da bulmaya; psikolojik ve sosyolojik yaşam deneyini sahnede canlandırmaya çalışmıştır. Brecht'de Deneysel Tiyatro'yu doğa bilimlerine dayanarak açıklamaya çalışmış; epik tiyatro kavramını Deneysel Tiyatro bağlamında alarak sanatsal yeni anlatım biçimlerinin toplumsal ilerici işlevinden yola çıkmıştır. Zola'nın pozitivist yönteme dayalı natüralist Brecht'in ise maddeci diyalektiğe dayalı epik Deneysel Tiyatro deneyimleri dışında avangart biçemci Deneysel Tiyatro etkinlikleri yer alır. Tiyatro reformu hareketleriyle başlayan tiyatro yenileşme hareketleri modernizm bağlamında yaygınlık kazanarak dışavurumcu fütürist dadacı konstrüktivist vb. Deneysel Tiyatro deneyimlerine yol açmıştır. Son dönemler tiyatrosunda bu doğrultuda ki Deneysel Tiyatro etkinlikleri için şunlar örnek gösterilebilir: J. Littlewood'un Theatre Workshop çalışmaları T. Kantor ve J. Grotowski gibi Polonyalı yönetmenlerin şok tiyatrosu ve yoksul tiyatro deneysel uygulamaları ABD'de Living Theatre La Mama Bread and Puppet Theatre gibi toplulukların off-off-Broadway etkinlikleri; R. Foreman'ın klasik anlatı yapısını yıkan ontolojik-histerik tiyatrosu M. Monk'un müzik dans ve görsel sanat öğelerini gizemsel sözsüz anlatım içinde birleştiren çalışmaları; R. Wilson'un çağrışımsal sıralamaya dayalı imge tiyatrosu.
  Devrimci Tiyatro: Devrimci dramaturji uygulayan tiyatro eylemi. 1920-30 yıllarında Almanya'da ve Rusya'da etkinlik kazanan işçi tiyatroları ile uyarma ve propaganda tiyatroları dar anlamda Devrimci Tiyatro ile eşanlamlı kullanılan tiyatro biçimleri olmuştur. Rusya'daki proletkült hareketiyse proletkült tiyatrolarının proleter devrimci işçi tiyatro hareketinin yaygınlık kazanmasına yol açmıştır. Bu dönemde Rusya'da toplumsal siyasal devrime koşut "tiyatro devrimi" çok önemli bir tiyatro hareketi olarak yer almış; tiyatroyu devrimsel dönüşümlere uğratma yönünde yenilikçi tiyatro uygulamalarına sahip olmuştur. Almanya'da Piscator'un politika tiyatrosu da Devrimci Tiyatro kapsamı içinde görülmelidir. İlerici dışavurumcu hareketle birlikte politika tiyatrosunun Brecht'in epik tiyatrosu üstünde geniş etkisi olmuştur; bu anlamda Brecht'in Aristotelesci tiyatronun kuramsal ve dünyagörüşsel olarak tam karşıtında yer alan ve devrimci toplumsal düzen değişikliği isteyen epik tiyatrosu da Devrimci Tiyatro kapsamına girdiği kadar başlı başına bir tiyatro devrimidirde. 1930'larda ABD'de işçi sınıfı hareketine bağlı The League op Workers Theaters ABD'de Devrimci Tiyatro hareketinin en yetkin örneği olmuştur. Çin Halk Cumhuriyeti'nde ise özellikle Kültür Devrimi sırasında kamutsal gücün ve komünlüğün anlatımı olarak yer alan devrimci model tiyatro yapıtları köktenci uyarma ve propaganda oyunları olmuştur. 1970'lerde goşist öğrenci hareketlerine bağlı olarak ABD Almanya Latin Amerika ve Fransa'da sokak tiyatrosu ve gerilla tiyatrosu etkinlikleri de bir çeşit Devrimci Tiyatro etkinlikleri olarak görülebilir. Devrimci Tiyatro 20. yüzyılın başlarında uluslar arası işçi hareketine ve sosyalist devrimci harekete bağlı olarak yaygınlık kazandıktan sonra işçi hareketi pratiğine bağlı olarak ortadan kalkmıştır.
  Dışavurumcu Tiyatro: 1910-20 yıllarında başlıcalıkla Almanya'da sanatın tüm alanlarında yer alan dışavurumculuk akımına bağlı tiyatro. Natüralist tiyatro ile pozitivizme olduğu kadar izlenimci tiyatro ile yeni romantikçiliğe de karşı bir tepki olarak ortaya çıkan Dışavurumcu Tiyatro 1900'lerin tiyatro reformu hareketinin izinde modernizmin bir tiyatrosu olmuştur. Düşünce bağlamında Dışavurumcu Tiyatro savaşın ve keskin toplumsal çelişkilerin yarattığı kaostan doğacak "yeni insan"ın sözcülüğünü yapar; gizemci akıldışıcı ve aşırı öznelci düşünce doğrultusunda yaratıcı bireyin iç yaşantısını ve tinsel başkaldırısını tiyatronun odağına yerleştirir; zihinsel gerçekliği mutlaklaştırarak mutlak özgürlük ideali peşinde soyut bir düşünsel anlatım dramatiği yaratır; dünyayı "tinsel devrim"le değiştirme yolunda "insanoğlunun tiyatrosu"nu gerçekleştirmeye "yeni bir mitoloji" yaratmaya çalışır. Dışavurumcu dramatikle belli değişmezlik olarak merkezleştirilir; köktenci başkaldırı trajik durum paradoks vurgulama fantastik anlatım düş dünyası abartma ve groteskleştirme aracılığıyla bilinç altının zihinsel gerçeğin eylemin yerine geçmesine istenir. Oyun dili olaylar örgüsüne ya da eyleme öncelik kazanarak yinelemeler değişken sözdizimi yankıma ve sözcük çarpıştırma biçimini alır; bütün oyun boyunca iç monolog haline gelmeyi amaçlar. Oyunun gerçek kahramanı oyun yazarının kendisi olduğu için oyuncular yalnızca onun zihnini yansıtan sözsüz oyuncular durumuna iner; oyunculukta gerçekliğe öykünmeye karşıt bedensel ve ritmik bir anlatım geçerlik kazanır. Bireşimci sahne ve Bauhaus tiyatrosu anlayışının egemen olduğu sahneleme biçiminde sanatlar kendi temel öğelerine indirgenerek köktenleştirilir; "ruhların titreşimi"nin sağlanmasına çalışılır. Mekanik tiyatro ve soyutlama yöntemi ile ritmik oyunculuk doğrultusunda sahne düzeni kopuk kopuk sahnelerden dinamik geçişlerden oluşur zorlamalı bir oyun temposu kurulur; insan davranışlarını ortaya çıkaracak yalın bir sahne tasarımı çarpıtılmış perspektif yalın basamaklı sahne dekoru uygulanır; sert ışık oyunlarından ışık düşürmeden yararlanılır zorlamalı ses vurguları "dışavurumcu çığlık" kullanılır. Dışavurumcu dramanın yeni gerçekçilik karşısında çözüntüye uğramasına karşın Dışavurumcu Tiyatro etkisini uzun süre korumuştur. Strindberg ile Wedekind'in öncelik ettikleri Dışavurumcu Tiyatro'nun başlıca yazarları Sorge Kornfeld Goering Toller Wollf Hasenclever Barlach Sternheim Kaiser Unruh Werfel Kokoschka ve genç Brecht'tir. Alman dili dışında genel biçemsel bağlamda ise O'Neill E. Rice K. Çapek T. Wilder ve O'Casey gibi adlar sayılabilir. Dışavurumcu Tiyatro yönetmenleri arasnda başlıcalıkla L. Jessner G. Hartung O. Falckenberg; sahne tasarımcıları arasında E. Pirchan C. Klein L. Sievert yer alırlar. Almanya'da Dışavurumcu Tiyatro'nun 1920'ye kadarki dönemi dışında yapıca birliğe rastlanmaz; aralarında soyut dışavurumculuğa gizemciliğe yönelenler olduğu gibi kapitalizme ve militarizme karşı çıkarak Dışavurumcu Tiyatro'yu kökten eleştirel bir görüş altında devrimci kılmak isteyenler de olmuştur.
  Diyalektik Oyun: Diyalektik yönle yazılmış oyun. En belirgin özelliği gerçekliği yeniden yansıtırken tarihsel süreci göz önüne almasıdır. Aksiyon iç ve dış çelişkileri ön plana çıkartarak olumlu ve olumsuzu iç içe aynı anda gösterir.Bu diyalektik gelişme sonucu çözüm seyitciye bırakılır. Çözüm için veriler oyunda hazırlanır ve seyircinin bu verilere dayanarak düşünmesi hedeflenir. Diyalektik oyun kapalı ve açık biçimde olabilir. Ö nemli olan biçem değil gerçekliğin diyalektik yoldan dramatik ya da tiyatral bir biçimde aktarılmasıdır. Bu oyunlar Brecht'in etkisiyle onun ölümünden sonra en çok genç Alman oyun yazarları tarafından tartışılmıştır.
  Karanlıkta leptopun klavyesine bakmak için ekranın ışığını kullananlar varZiyaretçilere, Gizli İçerik! Ziyaretçilere, Gizli İçerik! biliyorum.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş