Taştan yapılan ilk tiyatro binaları M.Ö. 4. yüzyılda görüldü. Yunan tiyatrosu bir tapınaktaydı.


Ortaçağ ve 16. yüzyıl batı dünyasının kiliselerinde ayin yapmak


İncil’deki hikayeleri oynamak için tahtadan sahneler düzenlenirdi.

Aristoteles tiyatroyu insan hareketlerinin bir taklidi temsili sayar. İnsanlar belli zamanlarda yaptıkları törenlerde tapındıkları tanrıları ilahları temsil etmek için maske kullandılar. Avrupa’da M.Ö. 40-10 bin yıl önceden kalma mağara resimlerinde el ve yüzlerine hayvan postu geçirmiş hareket halinde insanlar görülmektedir. Bunlar ilk tiyatro örnekleri sayılabilir. Şamanist törenlerde şaman bir ilahın temsilcisidir. M.Ö. 6. yüzyılda


eski Yunan’da şarap tanrısı


Dionysos için düzenlenen törenlerde şenliklerde bir koro dithyrambos şarkıları söyler maskeli kişiler sahnede oynardı. Böylece bazı değişikliklerle Avrupa tiyatrosunun temeli atılmış oldu. Dionysos cümbüşlerinde sergilenen azgın ve utanç verici sahneler trajedi (tragedya) adını aldı.


Trajedilerde kader ahlak töre anlayışı daha sonraları da eski Yunan


felsefe ve kültürüne göre anlatıldı. M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan komedilerse Dionysos törenlerine trajedilerden daha çok bağlıdır. Yunanca komos (eğlence şenlik) kelimesinden türeyen


komedide


soytarılık hokkabazlık bahar ayinleri Atinalıların erotik yaşayışları oldukça geniş yer tutar. Öyle ki 10.000 20.000 kişilik bir şehir halkının kitle halinde bu şenliklere katıldığı görülmüştür. Her yıl


Almanya ve


Brezilya gibi ülkelerde düzenlenen faşing ve karnaval eğlenceleri bu çeşitten tiyatro geleneğinin günümüzdeki görüntüsüdür.

İtalya’ya tiyatro


Roma döneminde Yunanlılardan sıçramıştır (M.Ö. 3. yüzyıl).


Yunan tiyatrosunun bir taklidi olan İtalya tiyatrosunda şehir halkının kitle halinde katılma oranı Yunanistan’dan daha da fazladır. Trajedinin yıkıntıları arasından doğan Pandomima (pantomim: müzikli danslı sözsüz oyun) Roma’da gelişmiş bir seyirlik türüdür.

OrtaçağdaHıristiyanlık kendi inancının tiyatrosunu kurdu. Akrobatlar soytarılar yapılan şenliklerde ve sarayda halkın ilgisini çekmesine rağmen kilise ve manastırlarda kendi oyunlarını sergiledi (10-13. yüzyıllar). 15-16. yüzyıllardaysa profesyonel topluluklar sahnede görüldü.

Rönesans tiyatrosu (15. yüzyıl) İtalya’da başladı İngiltere’de önem kazandı. İtalya reform hareketi dışında kaldığından kilise tiyatrosu (ayin oyunu)nu devam ettirdi. Avrupa’da 16. yüzyıl sonlarında düşünce ahlak ve inanç çatışmaları yeni boyutlar kazandı. İngiltere’de toplumun her kesimine seslenen Shakespeare’nin oyunlarını zenginler destekledi (1590).


Fransa’da tiyatro topluluklarının yaygınlaşması 16. yüzyıla rastlar.


Corneille ve


Racinekonularını Yunan-Roma mitolojilerinden alır.


Moliere halk tiplerini seçer ve modern komedinin kurucusu olur.

On sekizinci yüzyıl
Avrupa tiyatrosu orta sınıfa seslenir. Ahlaki anlayışla rönesans öncesinin kilise tiyatrosunu andırır. Âile konuları ve hissilik ön plana çıkar. Klasik trajedi daha çok operada görülür. Komediler bu yüzyılın en tutulan türü olur.

On dokuzuncu yüzyıl
romantizmi tiyatroyu değil de şiiri etkiledi. Ancak Almanya’da romantik tiyatro hayli iddialıydı. Schiller Goethe ve Wagner Almanya’da; Hugo ve Alfred de Musset Fransa’da; Strindbergİsveç’te; IbsenNorveç’te; Çehov ve Maksim Gorki Rusya’da; G. Bernard Shaw İrlanda’da sivrilen isimlerdir.

Yüzyılın sonlarında ciddi tiyatro eğilimleri görüldü: “Gerçekçilik”ten “simgecilik izlenimcilik doğalcılık gelecekçilik ve dışavurumculuk” gibi modernist akımlara geçildi. Bu tür oyunlar kolayca seyirci çekemedi. Bu yüzden “bağımsız tiyatro” adıyla “bağımsız hür tenkidi karamsar” vs. kavramları yüklenen hareketler başladı.