Fransız Tiyatrosu

XVI. YY. ortalarına kadar Fransız Tiyatrosunda bir atılım gerçekleşmemişti. XIV. Louis’in baskıcı tutumu Fransa’nın kötüye gitmesine neden olurken Kardinal Richelio ile arasındaki çatışma tiyatronun gelişmesini sağlamıştır. Ortaçağ Fransız Tiyatrosu İtalyaİspanya ve İngiltere’den çok sonra gelişmiştir.Bunun iki temel nedeni vardır:

- Rönesans’ın etkisiyle gelişen temeli dine dayalı iç savaşlar ve krallıklarla yapılan savaşlardır.

- İkinci neden ise; kralların soylu kişilerin belediyelerin yakınlık duydukları kişilere sağladıkları imtiyazlardıyani tekelcilikti.


Confrérie de la Passion amatör bir grup olarak başladığı tiyatroda 1400’lü yıllardan 1600’lü yıllara kadar mystery oyunları (dinsel oyunlar) oynayarak geldi. Dolayısıyla 200 yıllık geçmişiyle Fransız Tiyatrosunu elinde tutan bir kurumdu.

Tiyatrodaki tekelciliğe ve Confrérie’ye rağmen hokkabazlarcanbazlar pazarlarda işi oyunculuğa vuruyor kaşla göz arasında farslar oynuyorlardı.Bu gezici kumpanyalarla baş edemeyeceğini anlayan Confrérie 15.YY.dan sonra tenise duyulan ilginin ilginin azalmasını fırsat bilerek bu üstü kapalı salonları gezici kumpanyalara kiralamaya başladı.Bir süre sonra Hotel Bourgogne tiyatro salonu haline getirildi.Burası da yüksek fiyatla kiralandı. Roma İmparatorluğu’nun dağılışından beri yaptırılan ilk tiyatro salonu burasıdır ve böylece saray halka açıldı.


İki farklı görüş

Sarayda akamedisyenler tragedya ve komedya türleriyle ilgili denemeler yaparken okumamış halk kaba çizgili güldürü türünü benimsedi. Halkın klasik anlayıştan uzaklaşması romantik anlayışı da tetikledi. O dönemde isimlerini duyuran dört yazar vardı.


Alexander Hardy: “ A.Hardy dehası olsaydı bir Shakespeare olurdu”denir. Kuramlara aldırmayıp 3 birlik kuralına uymamış kanlı sahneleri seyircinin önüne çıkarmaktan gocunmamıştır. Ölçülü bir üslubu olsa da oyunlarında günlük yaşamdan alıntılar yapmıştır. Bunlardan bazıları; üç günde yazılıp prova edildi ve oynandı. Bu kadar aceleye gelen oyunlar sonuç olarak o dönemde önem kazandı ileriye taşınamadı.


Corneille: A. Hardy etkisiyle ilk oyunu 1630’da yazdı. O da Klasik kuralları yadsıyarak yazdı oyunlarını ancak ağır hakaretlere maruz kaldı ve inzivaya çekildi. Daha sonra klasik kuralları kabul etmek zorunda kaldı adını ileriye taşıyamadı.

Racine: Corneille’nin etkisinde yazmıştır ilk oyunlarını ancak Corneille’nin tersine o klasik kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Tragedya türünde oyunlar yazmış tragedya kurallarını aşmadan döneme uydurmuştur oyunlarını. Corneille erkek karakterleri daha baskın gösterirken Racine kadın ruhunun karmaşıklığını kullanarak baskın karakterleri kadınlara atfetmiştir. Racine oyun yazarlığında iyi bir dönemdeyken yazarlığı bırakmıştır. Nedeni; XIV. Louis’in tarihçi olma teklifidir.


Moliere/ Jean Baptiste Poquelin ( 1622 Paris-1673 Paris): Fransız tiyatro adamı; oyun yazarıyönetmenyöneticiklasik Fransız komedyasının kurucusu.

Bejart ailesiyle birlikte Illustre Théatre topluluğunu kurdu; ancak iflas ederkborçlar yüzünden hapse atıldıCharles Dufrense’nin gezginci topluluğuna katıldı;başta güney olmak üzeretüm Fransa’yı dolaştı;tiyatroyla Lyon’da kaldı(1650-53);Kral Louis’in kardeşinin koruması altında eski Louvre’da Kral’a oyunlar oynadıbeğenisini kazanması üzerine Théatre’da du Petit Bourbon’a yerleştitiyatroyu Fiorelli’nin (Scaramouche)commedia dell’arte topluluğuyla paylaştıThéatre du Palais Royal’de oyunlar vermeye başladı(1661)Kral tarafından para bağlandı(1665) ve topluluk “Troupe du Roi” adını aldı; Tartuffe ve Don Juan gibi oyunlarıyla tutucu çevrelerin eleştirisini çekti törensiz gömüldüyeri belli olmadı.


Tiyatro tarihinin en önemli ve etkili komedya yazarı sayıldı başlıcalıkla töre komedyaları ve karakter komedyalarıyla klasik komedyanın başlıca temsilcisi oldu; halk tiyatrosukaynaklarındancommedia dell’arte’den yararlanarak yeni Fransız komedyasını yarattıayrıca pastoral komedya comédia ballet ve tragédia-ballet türlerinde ürünler verdi”komedyanın göreviinsanın başlıcalıkla da çağımız insanının kusurlarını göstermektir” ilkesiyle yazdı; insanın kendi doğası gereğibu kusurlarını ve güçsüzlüklerini ancak güldürmecenin gücüyle düzeltebileceğine onun için de hiçbir konunun yergisel bakış alanı dışında kalamayacağını vurguladı;bu bağlamdayarattığı kişilerin güçsüz yanlarını deştikçeinsancıl yanlarını ortaya çıkardığını ;oyunlarını düzçizgili bir eğride aldı; olaylar örgüsünün yavaş yavaş çözülüşü içinde bir öykü öbürünü izlediyalın bir oyun dili kullandı.

Alexandriner ölçüsüylesonra düzyazıyla yazdıbaşlıcalıkla beş perdelik oyun yapısını kurdukomedyalarıyla tüm batı ve dünya tiyatrosu üzerinde çok geniş bir etki bıraktıörnek oluşturdu.Başlıca oyunları: La jalousie de Barbouille (1645-50 Soytarının Kıskançlığı)Le médicin volant (1945-50Hekim Uçtu)L’etourdiou Les contre-temps(1653Şaşkın Yahut Beklenmedik Engeller) Le depit amoureux (1656Küskün Aşıklar)Les Page Rankingécieuses ridicules (1659Zerafet Budalaları) Sgarelleou Le cocu imaginarie(1660 İşkilli Memo) Don Garcie de Navarreou le prince jaloux(1661Don Garcie de Navarreyahut Kıskanç Prens)L’ecole de maris(1661 Kocalar Mektebi)Critique de L’ecole des femmes (1663 Kadınlar Mektebi’nin Tenkidi)L’impromptu de Versailles (1663 Versailles Tuluatı) Le mariage forcé (1664 Zorla Evlenme) Don Juan (1665 Don Juan) L’amour médicin(1665Sevda Hekim) Le misanthrope(1666 Adamcıl) Le médicin malgré lui(1666Zoraki Hekim) Le sicilien ou L’amour peintre(1667Sicilyalı yahut Resimli Muhabbet)Amphitryon(1668Amphitryon)Georges Dandin(1668Cimri)Monsieur de Pourceaugnac (1669 Mösyö de Pourceaugnac) Les amants magnifiques(1670Kibarlık Budalası) Les fourberies de Scapin (1671 Scarpin’in Dolapları) La comtesse d’Escarbagnas (1671 Kontes d’Escarbagnas)Les femmes savantes(1672Bilgiç Kadınlar)Le malade imaginaire (1673Hastalık Hastası)


PARİS TİYATROLARISAHNE TEKNİĞİ


- Fransa’da İtalyan tiyatro yapısı benimseniyordu. Fransa doğumlu bir İtalyan olan Mathelot sahne tekniği konusunda Serlio’dan yararlanmışbunu pekiştirmiştir. Dekor konusunda sahne derinliğini kullanmış iki ayrı mekanı sahnede aynı anda göstermiştir. Büyük makineler ve vinçlerle bunu zenginleştirmiştir. Dekortahta çerçevelerle geçirilmiş boyalı bez panolarla yapılıyordu zeminçeşitli yükseltilerle ortaya çıkarılıyordu. Dönemin iki ünlü yapısı Petit Bourbon ve Hotel de Bourbone’dir.


18. YY. Fransa için önemli bir dönüm noktası oldu. VoltaireRousseauDiderot gibi düşünürler toplumun kötü yanlarını ortaya vuruyorlardı. Aydınlarla orta tabaka alt tabakanın ilkin desteği sonra öncülüğüyle 1789 Fransız Devrimi'’i gerçekleştirdiler.


- Fransız Devrimi mutlak monarşilerin yıkılışını getirdiği gibi ulusal egemenlik insan hakları gibi düşüncelerle bütün dünyada etkili oldu. Bu çağın tiyatrosu da kendine özgü oldu ve daha sonra ortaya çıkan Romantizmin güçlü tiyatrosunu hazırladı.

- 18. YY. Avrupası’nda ortaya Burjuva olarak tanımlanan yeni bir tabaka çıkmıştı. Aristokratlar ellerindeki servetin azalmasıyla ve Burjuvanın zenginleşmesiyle evlilik gibi sözleşmeler yapmak durumunda kaldılar ve bu zoraki bir kaynaşma getirdi. Tiyatro alanında bu durum farklı eğilimler doğurdu. Racin’in ince çizgili tragedyaları Burjuvaya fazla geldi.Daha yumuşak geçişli daha hareketli tragedyalar istiyorlardı. Komedyada ise aristokratların zarif hareketlerini gerektirn sahnelerden rahatsız oluyorlardı. Böylece oyunlar da burjuva ahlak anlayışını yansıtan aşırı duygulu biraz da iç gıdıklayıcı bir görünüşe doğru gelişmeye başladı.


- Hayatlarını çalışarak kazandıkları paraya bağlayan bu devrimci Burjuva seyircisi güldürüken ve ağlatırken düşündüren oyunlar istiyorlardı. Moliére bu konuda yeterince iyiydi. Moliére’den sonraysa Fransa’da Marivaux adını duyurmuştu. Moliére’in izinden gitmekle beraber karakter tahlilinde Racine’in tragedyaya yaptığı ince çizgili yalın derinliği o komedyaya getirdi ve psikolojik komedyanın ilerlemesini sağladı.

Bununla beraber VoltaireRousseauDiderot gibi ünlü düşünürlerin tiyatro alanındaki yazıları felsefi bir hava taşıyordu

alıntı.