Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Terörizm Nedir? Terörün Tanımı
  Terörizm Nedir?  Terörizm kavramı terör yöntemlerinin siyasi bir amaçla örgütlüsistemli ve sürekli bir şekilde kullanılmasını benimseyen bir strateji olarak terör kavramından ayrılmaktadır. Terör terimi dehşet ve korkuyu belirtirken terörizm bu kavrama süreklilik ve siyasal içerik katmaktadır.


  Buradan hareketle terörizm "Savaş ve diplomasi ile kazanılmayan sonuçları elde etmek korkutmak ve itaat ettirmek için bir teoriye felsefeye ve ideolojiye dayanılarak siyasi maksatlarla iradi olarak terör ve şiddetin sistemli ve hesaplı bir şekilde kullanılmasıdır" şeklinde tanımlanabilir.

  Ansiklopedik tanımlarda ise terörizm;

  International Encylopedia of Social Sciences'de; "önceden belirlenmiş hedefleri elde etmek için şiddet kullanan şiddete başvuran bir grubun veya partinin kullandığı metod"

  Meydan Larousse'da; "ihtilalci grupların giriştiği şiddet eylemlerinin tümü tedhişçilik bir hükümet tarafından uygulanan şiddet rejimi"

  Ana Britannica'da; "siyasal bir hedefe ulaşmak amacıyla devlete halka ya da bireylere karşı sistemli şiddet eylemlerine başvurma" şeklinde tanımlandığı görülmektedir.

  Ceza Hukukçusu Ordinaryüs Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER ise "...şiddetin sosyal ulusal ırki dinsel fesat çıkarıcı ve diğer maksatlarla ve sosyal sınıflar arasında çatışma ve savaşı tahrik etmek üzere planlı ve hukuk dışı olarak kullanılması..." şeklinde bir tanım vermiştir.

  TERÖRİZMİN AMACI

  Terörizmin temel amacı bir davaya veya siyasal anlaşmazlığa dikkat çekilmesidir. Bu "dikkat çekme" şiddet eylemleri neticesinde toplumda oluşturulan korku ve dehşet havası ile sağlanmaktadır.

  Kitle iletişim araçlarının sağladığı imkanlardan da yararlanan terörizm yarattığı korku ve dehşet ile bir bakıma topluma; "Benden yana mısın değil misin?" "benden değilsen düşmanımsın" "düşmanımsan hedefımsin" "senin yaşama hakkın yoktur." şeklinde belirtilebilecek "taraf olma" çağrısında bulunmaktadır. Terörizm bu dramatik çağrılar ile insanlara tarafsız olma hakkını yasaklamakta onların zihinsel ve duygusal masumiyetini yok etmekte şiddet ortamına çekmekte ve toplumun şiddet yoluyla siyasallaşmasına kutuplaşmasına yol açmaktadır. Toplumdaki kutuplaşmalar da zihinsel ve duygusal yönden bölünmüş "çatışan tarafları" ortaya çıkarmaktadır. Çatışan tarafların ise toplumun birlik ve bütünlüğünü bozacağı dolayısıyla terörün amacına hizmet edeceği açıktır.

  Terörizmin benimsediği bir diğer amaç kargaşa yaratarak toplumun direnme gücünü kırmak yerleşik sosyal ve siyasal düzenin arkasındaki halk desteğini şiddet yoluyla zayıflatmaktır.

  Terörizmin bazı güçler tarafından birtakım siyasi ve ekonomik çıkarlar sağlamanın da aracı olarak kullanıldığı dikkate alındığında amaç oldukça farklılaşmaktadır. Bu gibi durumlarda terörizmin amacı bir kazanım elde etmek maksadıyla hedef alınan ülke ve toplumda belirli ortamların oluşmasına aracılık etmektir.

  Türkiye gibi stratejik öneme sahip ülkelerin terör ortamında tutulmasında ülkemizi hedef olarak seçmiş devletler ve birtakım güçlerin çıkarları açısından zaruret bulunduğu terörün amacının da sadece bu ortamın devamını sağlamak olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle terörizm bir siyasi mücadele aracı olmaktan çıkıp bir ülkenin bir başka ülkeyi zayıflatmak ve istikrarsızlaştırmak için kullandığı bir araç haline gelmektedir.

  Öte yandan terörizm kitlelere yönelik hedef gözetmeyen şiddet eylemleriyle toplumun güven duygusunu ortadan kaldırarak halkın can derdine düşmesini ve olaylara tepkisiz kalmasını amaçlar. Böylece kitleler terörizme karşı duyarlılıklarını yitirir terörü kanıksar ve devletle toplum arasında güven açısından büyük bir uçurum oluşur.

  Terörizmin bir başka amacı da; baş eğdirmek itaat ettirmektir. Terörizmin bu türü terörist örgütlerce kendi üyelerine ve etkilemek istedikleri halk kesitlerine uygulanabilmektedir. Terörist gruplarca amaçlanan; yandaşlar kadar "seyircilerin" de itirazsız baş eğmeleri "hedef kitlenin" emredileni yapmasıdır. Etkilenmesi amaçlanan bireylere ikinci defa düşünecek zaman ve aksine davranabilecekleri alan bırakılmaz. Amaç "hedef kitleyi" yıldırmak yönlendirmek ve yönetmektir.

  TERÖRİZMİN ÖZELLİKLERİ
  Terörizmin özellikleri dünyada faaliyet yürüten terör örgütleri ve onların eylem şekilleri çerçevesinde aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  Terörizm bir ideoloji bir doktrin hatta sistematik bir fikir değil stratejidir.

  Terörizm terör eylemlerini meşrulaştıracak bir senaryo hazırlar.

  Terörizm yeni bir düzen ve gelecekte zafer vaat eder.

  Terörizm uluslararası siyasetin bir parçasıdır dolayısıyla dış destek olmadan yaşatılamaz.

  Terörizm propaganda ile doğar gelişir ve propaganda ile yaşar. Bizatihi kendisi bir propaganda aracıdır.

  Terörizm Devlet otoritesine alternatif getiren örgütlü bir harekettir.

  Mali destek terörün vazgeçilmez gereksinmesidir. Bu nedenle; soygun ile silâh ve uyuşturucu kaçakçılığı yapar.

  Terör bir hak arayışı düzen önerisi ve bağımsız devlet kurma isteklerinden biri veya derece farklılığıyla her üçünün bir arada bulunduğu gerekçelerle ortaya çıkabilir.

  Terör bilinçli ve amaçlı eylemler olarak belirir.

  Terör şiddet uygulamayı giderek amaç konumuna taşır. Dehşet ve korku salarak yılgınlık yaratır. Zorba acımasız istismarcı ve kuralsızdır.

  Terör bazen başka güç veya güçlerin taşeronudur.

  Terör kendi dilini yaratır ve kullanır.

  Terörün genellikle siyasi bir amacı vardır.

  Terör eylemleri örgütlü bir çabayı gerektirir. Bütün bu eylemler bireysel olmaktan çok bir grubun katılımıyla gerçekleşmektedir.

  kaynak : Ankara Emniyet Müdürlüğü
  erişim tarihi : 07.10.2009

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart
  TERÖR NEDİR ?


  Terör ve terörizm konularında farklı yaklaşımlar sergilenmektedir. Bu nedenle kavramları zihinlerde berraklaştırabilmek için yerli ve yabancı kaynaklarda yer alan tanımların birlikte incelenmesinde fayda vardır.

  Kökünü Latince "terrere" sözcüğünden alan terör deyimi "korkudan sarsıntı geçirme" veya "korkudan dehşete düşmeye sebep olma" anlamlarına gelmekte olup ilk defa Dictionnarire de I'Academie Française'nin 1789 yılında yayınlanan ekinde rastlanmaktadır. Nitekim 1789 Fransız ihtilali sonrasının dönemi tarihçilerince "terör rejimi-rejime de la terreur" olarak anıldığı bilinmektedir.

  Türkçedeki karşılığı "yıldırma korkutma" olan terör kelimesi Fransızca Petit Robert sözlüğünde "bir toplumda bir grubun halkın direnişini kırmak için meydana getirdiği ortak korku" anlamında yer alırken Siyasi Terimler ve Örgütler sözlüğünde "kamu otoritesini veya toplum yapısını yıkmak için girişilen korku ve yılgınlık saçan şiddet hareketleri" olarak belirtilmektedir.

  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1.maddesinde « Terör » aşağıdaki şekliyle tanımlanmıştır.

  Terör tanımı (Değişik Başlık:18.07.2006/26232-5532/1 md.)

  Madde 1- (Değişik Birinci Fıkra:19.07.2003/25173-4928/20 md.) Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı korkutma yıldırma sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini siyasî hukukî sosyal laik ekonomik düzeni değiştirmek Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek temel hak ve hürriyetleri yok etmek Devletin iç ve dış güvenliğini kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.

  (Mülga İkinci Fıkra:18.07.2006/26232-5532/17 md.)
  (Mülga Üçüncü Fıkra:18.07.2006/26232-5532/17 md.)
  TERÖRÜN UNSURLARI
  İdeolojik Unsur
  Terörün öncelikle bir ideolojik alt yapısının olması gerekmektedir. İdeolojik unsur örgütün hareket noktasını oluşturmaktadır. Örgüt benimsediği ideoloji doğrultusunda hareket etmekte stratejisini buna göre belirlemektedir.Terör örgütlerinin siyasi eğitim adını verdikleri faaliyetlerin amacı örgütün dayandığı temel ideolojiyi örgüt mensuplarına benimsetmek ve örgütün hedefleri doğrultusunda bilinçlendirmektir. İdeolojik eğitim de diyebileceğimiz bu süreçle örgüt mensuplarının örgüte bağlılıkları sağlanır.

  Günümüzde terör örgütlerinin dayandığı başlıca ideolojiler arasında Marksist-Leninist-Maoist ideoloji (Komünizm) Milliyet (etnik) kaynaklı ideoloji (Faşizm Kürtçülük Ermeni Milliyetçiliği gibi) dini kaynaklı ideoloji gibi farklı kaynakları temel alan ancak hedef olarak rejim değişikliğini veya bölünen topraklar üzerinde yeni bir devlet kurmayı amaçlayan ideolojiler yer almaktadır.

  Örgüt Unsuru

  3713 sayılı Kanunun 1. maddesinin 1. fıkrasında “Terör” tanımı yer almakta “terör” tanımı incelendiğinde ise terör suçunun örgütle işlenebileceği 7. fıkrasında ise Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı korkutma yıldırma sindirme veya tehdit yöntemleriyle 1 inci maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak suç işlemek üzere terör örgütü kuranlar yönetenler ile bu örgüte üye olanların Türk Ceza Kanununun 314 üncü maddesi hükümlerine göre cezalandırılacağı ifade edilmektedir.

  Örgüt; organize bir yapı içerisinde aynı ideolojiyi benimseyen ve aynı hedefe yönelmiş kişilerden oluşur. Günümüzde terör örgütleri çoğunlukla örgüt lideri ile ona bağlı üst düzey sorumlular ve daha alt düzeydeki bölge il ve birim sorumlularından oluşmaktadır.

  Örgütsel yapılanmada illegal teşkilatlanma ve gizlilik esastır. Bu aynı zamanda örgütün temel güvenlik ihtiyaçlarına yönelik bir yapılanmadır. İllegal faaliyet legal alanda öne çıkan sempatizanların illegal alana kaydırılmaları ile beslenir. Böylece operasyonlarla ortaya çıkan kadro kayıpları yeni ve deşifre olmamış örgüt mensuplarının illegal kadrolara aktarılmasıyla giderilmeye çalışılır.

  Şiddet Unsuru

  Terörün en önemli unsuru şiddet unsurudur. Terör örgütleri şiddeti ideolojileri doğrultusunda belirledikleri hedeflere ulaşmada önemli bir araç olarak görmekte "silahlı propaganda" adı da verilen terör eylemlerini mevcut anayasal düzeni değiştirmek için kaçınılmaz bir yöntem olarak benimsemektedirler. Terör örgütleri gerçekleştirdikleri şiddet eylemleri ile topluma korku salarak halkta bıkkınlık ve yılgınlık duygusu oluşturup vatandaşın devlete olan güvenini sarsmayı ve kaos ortamı yaratmayı hedeflemektedirler.

  Terör Suçları nelerdir ?

  Terör suçları; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3. Maddesinde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302 307 309 311 312 313 314 315 ve 320 nci maddeleri ile 310 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı bulunan suçlardır. Ayrıca aşağıdaki suçlar 3713 sayılı Kanununun 1 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda suç işlemek üzere kurulmuş bir terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiği takdirde terör suçu sayılır:

  a) Türk Ceza Kanununun 79 80 81 82 84 86 87 96 106 107 108 109 112 113 114 115 116 117 118 142 148 149 151 152 170 172 173 174 185 188 199 200 202 204 210 213 214 215 223 224 243 244 265 294 300 316 317 318 ve 319 uncu maddeleri ile 310 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar.

  b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan suçlar.

  c) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.

  ç) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

  d) Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde olağanüstü halin ilanına neden olan olaylara ilişkin suçlar.

  e) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 inci maddesinde tanımlanan suç.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş