Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Terörle Mücadele Kanunu Nedir?

  Terörle Mücadele Kanunu Nedir?


  Kanun Numarası :
  3713


  Kabul Tarihi : 12/4/1991

  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 12/4/1991 Sayı: 20843 Mükerrer

  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 30 Sayfa:125

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Tanım ve Terör Suçları

  Terör tanımı

  Madde 1 - Terör; baskı cebir ve şiddet korkutma yıldırma sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini siyasi hukuki sosyal laik ekonomik düzenini değiştirmek Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek temel hak vehürriyetleri yok etmek Devletin iç ve dış güvenliğini kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir.

  Bu Kanunda yazılı olan örgüt iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşmesiyle meydana gelmiş sayılır.

  Örgüt terimi Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda geçen teşekkül cemiyet silahlı cemiyet çete veya silahlı çeteyi de kapsar.

  Terör suçlusu Madde 2 - Birinci maddede belirlenen amaçlara ulaşmakiçin meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup da bu amaçlar doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek başına suç işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör suçlusudur.

  Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır ve örgüt mensupları gibi cezalandırılırlar.

  Terör suçları Madde 3 - Türk Ceza Kanununun 125 131 146 147 148 149 156 168 171 ve 172 nci maddelerinde yazılı suçlar terör suçlarıdır.

  Terör amacı ile işlenilen suçlar
  Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasında;

  a) (Değişik: 13/11/1996-4211/1 md.) Türk CezaKanununun 145 150 151 152 153 154 155 157 169 ve 384 üncü maddeleri ile 499 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yazılı suçlar

  b) 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 9 uncumaddesinin(b) (c) (e) bentlerinde yazılı suçlar 1 inci maddede belirtilen terör amacı ile işlendiği takdirdeterör suçu sayılır.

  Cezaların artırılması

  Madde 5 - 3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçları işleyenler hakkında ilgili kanunlara göre tayin edilecek şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar veya para cezaları yarı oranında artırılarak hükmolunur. Bu suretle tayin olunacak cezalarda gerek o fiil için gerek her nevi ceza için muayyen olan cezanın yukarı sınırı aşılabilir. Ancak şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalarda bu sınır ağır hapiste 36 hapiste 25 hafif hapiste 10 yılı geçemez.

  Açıklama ve yayınlama
  Madde 6 - İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterenlerbeşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

  Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara veya yayınlayanlara beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir.

  Bu Kanunun 14 üncü maddesine aykırı olarak muhbirlerin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

  Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesindeki mevkutelervasıtasiyle işlenmesi halinde ayrıca sahiplerine de; mevkute bir aydan az süreli ise bir önceki ay ortalamafiili satış miktarının aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki fiili satış miktarının mevkute niteliğindebulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise en yüksek tirajlı günlükmevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir.

  Ancak bu ceza
  ellimilyon liradan az olamaz. Bumevkutelerin sorumlu müdürlerine sahiplerine verilecekcezanın yarısı uygulanır.(1)

  Terör örgütleri

  Madde 7 - 3 ve 4 üncü maddelerle Türk Ceza Kanununun 168 169 171 313 314 ve 315 inci maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesinin kapsamına giren örgütleri her ne nam altında olursa olsun kuranlar veya bunların faaliyetlerini düzenleyenler veya yönetenler beş yıldan on yıla kadar ağır hapis ve ikiyüzmilyon liradan beşyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası bu örgütlere girenler üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve yüzmilyon liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

  Yukarıdaki fıkra uyarınca meydana getirilen örgüt mensuplarına yardım edenlere ve örgütle ilgili propaganda yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir yıldan beş yıla kadar hapis ve ellimilyon liradan yüzmilyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

  Bu yardım; dernek vakıf siyasi parti işçi ve meslek kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina lokal büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya öğretim yurtlarında veya bunlarıneklentilerindeyapılırsa ikinci fıkradaki cezaların iki katı hükmolunur.

  Ayrıca; dernek vakıf sendika ve benzeri kurumların teröre destek oldukları tespit edildiğinde faaliyetleridurdurulurve mahkemece kapatılır. Kapatılan bu kuruluşların malvarlıklarının müsaderesine karar verilir.(2)

  Yukarıdaki 2 nci fıkrada belirtilen örgütle ilgili propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncümaddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi halindeayrıca sahiplerine de mevkute bir aydan az süreli isebir önceki ay ortalama satış miktarının; mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında iseen yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ayortalama satış tutarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. Ancak bu para cezaları yüzmilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine sahiplerine verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve altı aydan ikiyıla kadar hapis cezası hükmolunur.(3)

  Devletin bölünmezliği aleyhine propaganda

  Madde 8 - (Değişik: 27/10/1995 - 4126/1 md.)


  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan yazılı ve sözlü propaganda ile toplantı gösteri ve yürüyüş yapılamaz. Yapanlar hakkında bir yıldan üç yıla kadarhapis ve yüzmilyon liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

  Bu suçun mükerreren işlenmesi halinde verilecek cezalar paraya çevrilemez. Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi halinde ayrıca sahiplerine de mevkute bir aydan az süreli ise bir önceki ay ortalama satış miktarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir.Ancak bu para cezaları yüzmilyon liradan azolamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine sahiplerine verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur.

  Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun ikinci fıkrada yazılı mevkuteler dışında basılı eser ve sair kitle
  iletişim araçları ile işlenmesi halinde sorumluları ve ayrıca kitle iletişim araçları sahipleri hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis yüzmilyon liradan üçyüzmilyon l iraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

  (1) Bu maddenin son fıkrasındaki "...mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının..." ibaresi Ana.Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18 K.:1992/20 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup iptalhükmüsözkonusu Kararın yayımıtarihi olan 27/Ocak/1993 tarihinden başlayarak altı aysonra yürürlüğegirecektir.

  (2) Bu maddenin dördüncü fıkrası"...benzeri kurumlar..."ibaresi yönünden Ana. Mah.'nin (1) nolu dipnotda yazılı Kararı doğrultusunda iptal edilmiştir.

  (3) Bu maddenin beşinci fıkrasındaki "...mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına girenmevkuteler hakkında ise en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının..."ibaresi Ana. Mah.'nin (1) nolu dipnotda yazılı Kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Ayrıca bu fiilin radyo vetelevizyonlarvasıtasıyla işlenmesi halinde mahkemece ilgili radyo ve televizyon kuruluşunun bir günden onbeş güne kadar yayından men'ine karar verilir.

  Birinci fıkrada yazılı fiillerin ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı kitle iletişim araçları ile işlenmesi halindebelirlenen ceza üçte birden yarıya kadar artırılır.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Yargılama Usulleri Görevli mahkeme


  Madde 9 - Bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili davalara Devlet Güvenlik Mahkemelerinde bakılır vebusuçları işleyenler ile bunların suçlarına iştirak edenler hakkında bu Kanun ve 2845 sayılı Devlet GüvenlikMahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

  Avukat tarafından temsil ve görüştürülme

  Madde 10 - Bu Kanunun uygulanmasında;


  a - b) (İptal: Ana.Mah'nin 31/3/1992 tarih ve E.1991/18 K.:1992/20 sayılı kararı ile.)(1)

  Gözetim süresi Madde 11 - (Mülga: 18/11/1992 - 3842/31 md.)

  Tutanak düzenleyenlerin dinlenmeleri

  Madde 12 - Bu Kanun kapsamına giren suçların soruşturması sırasında sanıkların ve tanıkların ifadelerini alan veya olay ve tespit tutanağı düzenleyen zabıta amir ve memurları zaruret görülmesi halindeduruşmada tanık olarak dinlenebilirler. (İkinci cümle İptal: Ana Mah'nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18K.:1992/20 sayılı kararıile.)(1)

  Erteleme ve paraya çevrilme Madde 13 - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı verilen cezalar para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez. (Ek: 27/10/1995 - 4126/2 md.) Ancak bu madde hükmü 8 inci maddeuyarıncaverilen mahkumiyet kararları için uygulanmaz.

  Muhbirlerin hüviyetlerinin açıklanmaması Madde 14 - Bu Kanun kapsamına giren suçlar ve suçluları ihbar edenlerin hüviyetleri rızaları olmadıkça veya ihbarın mahiyeti haklarında suç teşkil etmedikçe açıklanamaz.

  Müdafi tayini (2) Madde 15 - (Birinci fıkra İptal: Ana.Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18 K.:1992/20 sayılı kararı ile)(3)

  Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve memurları ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı aleyhlerine açılan davalarda ençok üç avukat bulundurulur ve bunlara avukatlık ücreti tarifesine bağlıolmaksızın yapılacak ödemeler ilgilikuruluşlar bütçelerine konulacak ödenekten karşılanır.

  (Üçüncü fıkra İptal: Ana.Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18 K.:1992/20 sayılı kararı ile.)(3)

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜMCezaların İnfazıCezaların infazı ve tutukluların muhafazası

  Madde 16 - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahküm olanların cezaları tek kişilik veya üç kişilik oda sistemine göre inşa edilen özel infaz kurumlarında infaz edilir.

  (1) Sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandığı 27/1/1993 tarihinden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir.

  (2) Madde başlığı "Tutuksuz yargılama" iken 18/11/1992tarih ve 3842 sayılı Kanunla değiştirilmiş vemetne işlenmiştir.

  (3) Sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandığı 27/1/1993 tarihinden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir.

  Bu kurumlarda açık görüş yaptırılmaz. Hükümlülerin birbirleriyle irtibatına ve diğerhükümlülerlehaberleşmesine engel olunur.

  Bu kurumlarda cezasının en az üçte birini iyi halle geçiren hükümlülerden (...)(1) diğer kapalı infaz kurumlarına nakledilebilirler.

  Bu kanun kapsamına giren suçlardan tutuklananlar da birinci fıkrada gösterilen şekilde inşa edilmiştutukevlerinde muhafaza edilirler. İkinci fıkra hükümleri tutuklular hakkında da uygulanır.

  Şartla salıverilme Madde 17 - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahküm olanlardan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenler 36 yıllarını müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 30 yıllarını diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalara mahküm edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 3/4'ünü çekmiş olup da iyi halli hükümlü niteliğinde bulundukları takdirde talepleriolmaksızın şartla salıverilirler.

  Bunlardan tutuklu veya hükümlü iken firar edenler veya firara teşebbüs suçundan veya cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan mahküm edilmiş bulunanlar ile disiplin cezası olarak üç defa hücre hapsi cezası almış olanlar bu disiplin cezaları kaldırılmış olsa bile şartla salıverilmeden yararlanamazlar.

  Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahküm olanlar hükümlerinin kesinleşme tarihinden sonra buKanunun kapsamına giren bir suçu işlemeleri halinde şartla salıverilmeden yararlanamazlar.

  Bu hükümlüler hakkında647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin bir ve ikinci - fıkraları ile Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.

  Ceza ve tutukevi inşaatı


  Madde 18 - 16 ncı maddeye göre inşa edilecek ceza ve tutukevleri ile adliye ve zabıta nezarethanelerininyapımında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 89 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

  Madde 19 - İçişleri Bakanlığınca belirlenecek bu Kanun kapsamına giren suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere 1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre para ödülü verilir.

  İçişleri Bakanlığınca ödül verilenler hakkında koruma tedbirleri alınır.

  Koruma tedbirleri Madde 20 - Terör ve anarşi ile mücadelede görev veren veya bu görevi ifa eden adli istihbari idari veaskeri görevliler zabıta amir ve memurlarıCeza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılarıterör suçlularının muhafaza edildiği ceza ve tutukevlerinin savcıları ve müdürleri DevletGüvenlik Mahkemeleri hakim ve savcıları ile bu görevlerinden ayrılmış olanlar ve terör örgütlerinin açıkhedefi haline gelen veya getirilenler ile suçların aydınlatılmasında yardımcı olan tanık ve ihbarcılar hakkındagerekli koruma tedbirleri Devlet tarafından alınır.

  (Değişik: 10/3/1993-3871/1 md.) Bu koruma tedbirleri; talep halinde estetik cerrahi yoluyla fizyolojik görünümün değiştirilmesi dahil nüfus kayda ehliyet evlenme cüzdanı diploma ve benzeri belgelerin değiştirilmesi askerlik işleminin düzenlenmesi menkul ve gayrimenkul mal varlıklarıyla ilgili hakları sosyal güvenlik ve diğer hakların korunması gibi hususlarda düzenleme yapılır.Korumaya alınmış emeklipersonelden meskendekorunmaları mutlak surette zorunlu bulunanlar; görev yaptıkları Bakanlık veya
  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait konutlardan Maliye ve Gümrük Bakanlığınca rayiç kiralar dikkatealınarak tespit olunacak kira bedeli ile kiralama esaslarına göreyararlandırılır.

  Bu tedbirlerin uygulanmasında İçişleri Bakanlığı ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar gerekli her türlü gizlilik
  kurallarına uymak zorundadırlar. Koruma tedbirleriyle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça çıkarılacak biryönetmelik ile belirlenir.

  Yukarıda sayılanlardan kamu görevlilerigörevlerinden ayrılmış olsalar dahi terör suçluları tarafından kendilerine veya eş ve çocuklarının canına vuku bulan bir taarruzu savmak için silah kullanmaya yetkilidirler.

  (1) Bu aradaki "...Şartla tahliyelerine 3 yıldan az kalmış olanlar..." ibaresi Ana.Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve E.: 199/18 K.: 1992/20 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup sözkonusu Karar Resmi Gazete'de yayımlandığı 27/1/1993 tarihinden başlayarak 6 ay sonra yürürlülüğe girmiştir.

  Yardım(1) Madde 21 - Memur ve kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı teröreylemlerine muhatap olarak yaralanan sakatlanan ölen veya öldürülenler hakkında 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Ayrıca;

  a) (Değişik: 28/21995 - 4082/6 md.) Malul olanlarla ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan; emekli olanların öldürülmeleri halinde isedul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı ve Kanuna göre kendisine bağlanabilecek emekli aylığından az olamaz. Yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malül olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden diğerlerine mevcut aylıkları üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir. Bu bent hükümlerine göre ilgililere fazla olarak yapılan ödemeler faturası karşılığı ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca Hazineden tahsil edilir.

  b) Yurtiçinde ve yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malul olanların kendileri ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimleri Kamu Konutları Kanununda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlarhariç olmak üzere bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam ederler. Bu süre sonunda kamukonutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanlarınistekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devletçekarşılanır.

  Yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de istekleri halinde bir yıl süre ile Devletçe karşılanır.

  c) Konut kredisinden istifade bakımından 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm; malul olanlar ile bunların dul kalan eşieşi hayatta değilse veyaevlenmiş ise çocukları hakkında da uygulanır.

  d) (Değişik: 28/2/1995 - 4082/6 md.) Malul olanlar ölenlerin dul kalan eşleri ile dul ve yetim bırakmadan
  ölenlerin anne ve babaları yuriçinde Devlet Devlet Demiryollarında Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşıt araçlarında ücretsiz seyahat ederler.

  e) (Değişik:28/2/1995 - 4082/6 md.) Eksilen vücut organları yurtiçi veya yurtdışında en son teknik usullere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlattırılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır.

  f) (Ek: 28/2/1995 - 4082/6 md.) Yurtiçinde tedavileri mümkün olmayanlar yetkili sağlık kuruluşlarının raporlarına istinaden yurtdışında tedavi ettirilirler.

  g) (Ek: 28/2/1995 - 4082/6 md.) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz olanlar ile kimsesizler kamu kurum ve kuruluşlarına ait bunlar bulunmadığı takdirde özel rehabilitasyon ve bakım merkezleriyurtlar ve huzurevlerinde parasız olarak veya masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere barındırılırbaktırılır ve tedavileri yaptırılır.

  h) (Ek: 28/2/1995 - 4082/6 md.) Yukarıdaki (e)(f) ve (ç) bentlerinde belirtilen haklardan terörle mücadelede görev ifa ederken yaralanarak veya sakatlanarak haklarında 2330 sayılı Nakdi TazminatKanunu hükümleri uygulanmış olan erbaş ve erler de aynen yararlanırlar.

  ı) (Ek: 13/11/1995 - 4131/1 md.) Terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrencilere ve ölenlerin çocuklarına yüksek öğrenimleri süresince Başbakanlıkça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılıksız burs verilir. Burs verilen öğrenciler hakkında 351 sayılı YüksekÖğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz.

  Kendilerine aylık bağlanan dul ve yetimler;ilgili sosyal güvenlik kurumları mevzuatı gereği aylıklarının kesilmesi halinde bu madde ile verilen diğer haklardan da yararlanamazlar.

  Terörden zarar gören diğer kişilere yardım

  Madde 22 - (Değişik: 13/11/1995 - 4131/2 md.)


  Terör eylemlerinden dolayı yararlananların tedavileri Devlet tarafından yapılır. Zarar gören can ve mal kaybına uğrayan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan öncelikle yardım yapılır. Bu fondan ilk ve orta öğrenim çağındaki şehit çocuklarının öğrenim masrafları karşılanır. Yardımın kapsam ve ölçüsü Fonun mahalli yetkililerince belirlenecek miktarı aşmamak kaydıyla Fon Kurulunca tespit edilir.

  (1) Bu madde başlığı 13/11/1995 tarih ve 4131 sayılı Kanun'un 1 inci maddesi ile değiştirilmiş vemetneişlenmiştir.

  Ek Madde 1 - (Ek: 13/11/1995 - 4131/3 md.) A) Genel katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarının % 0.5'ini bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı tetör eylemleri nedeni ve etkisiyle;

  a) Şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların varsa eşlerinin yoksa çocuklarından birisinin çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin veya

  b) Malul olup da çalışabilir durumda olanların istihdamı için ayırmak ve bu fıkra hükümleri çerçevesindebelirlenecek kişileri işe almak veya atamak zorundadırlar.

  İçişleri Bakanlığı yukarıdaki fıkra kapsamına giren kişileri tespit etmek bunlardan bir işe girmek için istekli
  olanların nitelikleri ile iş gereklerini gözönüne almak suretiyle işe alınmaları veya atamalarının yapılması için durumlarına uygun kadrosu mevcut olan kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmekle görevlidir. Bu kişilerin işe alınmaları veya atanmaları sırasında açıktan atama izni alınması gerekmez. Ancak ilgililerin sınav hariç olmak üzere kadro veya işin gerektirdiği nitelik özellik ve şartları taşımaları zorunludur.

  Şehit yakınları ile çalışabilir durumda olan mamullerin istihdamında takip edilecek usul ve esaslar; Maliye Milli Savunma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı ve İş ve İşçi Bulma Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığınca üç ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

  B) Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı terör eylemleri nedeni ve etkisiyle;

  a) Şehit olan veya çalışamayacak derecede mamul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların varsa eşlerini yoksa çocuklarından birisini çocukları da yoksa kardeşlerinden birisini veya

  b) Malul olup da çalışabilir durumda olanları Talep halinde işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde (aynı il hudutları içinde birden fazla işyeri bulunanlar için toplam işçi sayısı dikkate alınır.) % 2 oranında daimi işçi statüsünde istihdam ile yükümlüdürler.

  Çalıştırılacak bu kişilerin sayısının tespitinde daimi işçi sayısı esas alınır. % 2'nin hesaplanmasında yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha fazla olanlar tama iblağ edilir.

  İlgili idarelerce bu fıkra hükümlerine aykırı hareket eden işveren veya vekilleri hakkında çalıştırmadığı kişi başına ve çalıştırmadığı her ay için o yıl için tespit edilen asgari ücretin 10 katı para cezası verilir.

  Şehit yakınları ile çalışabilir durumda olan malullerin işverenlerce istihdamında takip edilecek usul ve esaslar; Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca üç ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. İşveren çalıştırmak zorunda olduğu bu kişileri İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile sağlar.

  Ek Madde 2 - (Ek : 29/8/1996-4178/3 md.)
  Terör örgütlerine karşı icra edilecek operasyonlarda teslim ol emrine itaat edilmeyerek silah kullanmaya teşebbüs edilmesi halinde kolluk kuvveti görevlileri failleri etkisiz kılmak amacıyla doğruca ve duraksamadan hedefe karşı ateşli silah kullanmaya yetkilidirler.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Geçici Hükümler


  Geçici Madde 1 - 8/4/1991 tarihine kadar işlenen suçlar
  sebebiyle;

  a) Verilen ölüm cezaları yerine getirilmez. Bu durumda olanlar 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi hükmüne göre çekmeleri gerekencezalarınınon yılını

  b) Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanlar çekmeleri gereken cezalarının sekiz yılını

  c) Diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahküm edilmiş olanlar hükümlülük süresinin beşte birini

  Çektikleri takdirde iyi halli olup olmadıklarına bakılmaksızın ve talepleri olmaksızın şartla salıverilirler.

  Bu sürelerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı süreler de hesaba katılır.

  Bu hükümlüler hakkında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek 2 nci maddesindeki indirim hükümleri uygulanmaz.

  Geçici Madde 2 - 8/4/1991 tarihine kadar işlenen suçlar sebebiyle tutuklu olan sanıklardan;
  a) Hazırlık tahkikatında iddianameye esas olan suçun
  vasfına

  •b) b) Son tahkikatta iddianamede beyan olunan suça veya değişen suç vasfına

  Göre Kanunda belirtilen cezanın asgari haddi esas alınmak suretiyle geçici 1 inci maddede belirtilen süreler kadar tutuklu kaldıkları anlaşılanlarKanunun yürürlüğe girmesinden itibaren otuz gün içerisinde

  1. Hakkında kamu davası açılmamış tutuklu sanıklar savcılıklarca

  2. Hakkında kamu davası açılmış tutuklu sanıklar ilgili mahkemelerce

  3. Dosyaları Yargıtayda veya Askeri Yargıtayda bulunanlar ilgili dairesince veya BaşsavcılıklarıncaSalıverilirler.

  Haklarında kamu davası açılacaklar ile daha önce kamu davası açılmış olan sanıkların yargılamaları yapılır. Duruşmalara gelmeyen sanıkların savcı veya hakim huzurunda alınmış mevcut beyanları ile yetinilir.Yapılan yargılama sonunda mahkümiyete ilişkin hükmünkesinleşmesini müteakip haklarında KanununGeçici 1 inci maddesinde belirtilen şartla salıverilme hükümleriuygulanır.(1)

  Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra Geçici 1 inci madde hükümlerinden istifade edecek olanlar cezaevinin disiplinini bozucu hareketlerinden dolayı disiplin cezası aldıkları takdirde Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük hükümlerine göre disiplincezaları kaldırılmadığı süreceGeçici 1 inci madde hükümlerinden istifade edemezler.

  Geçici Madde 4 - 8/4/1991 tarihine kadar; a) (İptal: Ana. Mah. 19/7/1991 tarih ve E: 1991/15K:
  1991/22 sayılı Kararı ile)

  b) Türk Ceza Kanununun 125(...)(2)

  403404/1405406407414416/İlk ve 418 inci maddelerine giren suçları işleyenler(3)

  c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının "Devlet İdaresi
  Aleyhinde İşlenen Cürümler" başlıklı üçüncü babında yer alan hükümlere aykırı hareket edenler ile Bankalar Kanununa aykırı hareketle bankalardan haksız ve usulsüz para alanlar 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanun hükümlerine muhalefet ederek menfaat temin edenler; usulsüzyolsuz ve gerçek dışı işlemlerle ihracat ithalat ve yatırım teşvikleri suretiyle vergi iadesi prim kredifaiz farkı ve benzeri adlarla kamu kaynaklarından haksız menfaat temin edenler yukarıda belirtildiği şekilde haksız usulsüz ve yolsuz olarak sağladıkları menfaat karşılıkları ve bunların fer'ilerini zamanaşımına bakılmaksızın ödemedikleri takdirde

  d) Askeri Ceza Kanununun 55565758 ve 59 uncu
  maddelerine giren suçları işleyenler

  Hakkında bu Kanunun Geçici 1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz. Ancak bu maddede sayılan suçlar dolayısı ile verilen ölüm cezaları yerine getirilmez. Bu hükümlüler hakkında;

  Ölüm cezasına hüküm giyenler 20 yıllarını; müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 15 yıllarını; diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalara mahküm edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 1/3 ünü; çektikleri takdirde iyi halli olup olmadıklarına bakılmaksızın ve talepleri olmaksızın şartla salıverilirler.

  Bu sürelerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı süreler de hesaba katılır.

  Bu hükümlüler hakkında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek 2 nci maddesindeki indirim hükümleri uygulanmaz.

  Geçici 2 nci madde (son fıkrasındaki Geçici 1 inci maddeye yapılan atıf hükmü hariç) ve Geçici 3 üncü madde hükümleri bu hükümlüler hakkında da uygulanır. (4)

  (1) Bu maddenin ikinci fıkrasındaki "Duruşmalara gelmeyen sanıkların savcı veya hakim huzurunda alınmış mevcut beyanları ile yetinilir." hükmü Ana. Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18 K.:1992/20sayılı kararı ile iptal edilmiş olup iptal hükmü sözkonusu kararın yayımı tarihi olan 27 Ocak 1993 tari hinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girecektir.

  (2) Bu aradaki"... 146 (son fıkra hariç) ..." hükmü Anayasa Mahkemesinin 19/7/1991 tarih ve E: 1991/15 K : 1991/22 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

  (3) Bu bent Anayasa Mahkemesinin 8/10/1991 tarih ve E: 1991/34 K: 1991/34 sayılı kararıyla Türk Ceza Kanununun 403 üncü maddesi yönünden 8/10/1991 tarih ve E: 1991/36 K : 1991/35 Sayılı kararı ile de Türk Ceza Kanununun 414 ve 418/2 maddeleri yönünden iptal edilmiştir. Bent ayrıca Ana. mah'nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18 K.:1992/20 sayılı kararıyla Türk Ceza Yasa sı'nın 404/1 405 406 407 416/1 ve 418/1 maddeleri yönünden iptal edilmiş olup iptal hükmü sözkonusukararın yayımı tarihi olan 27 Ocak 1993 tarihinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girecektir.

  (4) Bu maddedeki "...son fıkrasındaki Geçici 1 inci maddeye yapılan atıf hükmü hariç..." ibaresi Ana.Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18 K.1992/20 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olupsözkonusu KararResmi Gazete'de yayımlandığı 27/1/1993 tarihinden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir.

  Geçici Madde 5 - 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin (g) bendi gereğince Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerin bu Kanunun geçici maddelerhükümlerinden istifade edebilmeleri için buKanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde yurda girişlerinde herhangi bir şart aranmaz vehudut kapılarından girişleri engellenemez.

  Geçici Madde 6 - Özel infaz kurumu binaları inşa edilinceye kadar terör suçundan tutuklu veya hükümlü olanlar diğer infaz kurumlarında muhafaza edilir.

  Geçici Madde 7 - Bu Kanunun 17 nci maddesi hükmü bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bu Kanunkapsamına giren suçları işleyenler hakkında uygulanır.

  Geçici Madde 8 - Bu Kanunun 21 inci maddesi 1/1/1968 tarihinden itibaren bu madde şümulüne girenleri de kapsayacak şekilde yayımı tarihini takip eden aybaşından geçerli olarak uygulanır.

  Geçici Madde 9 - (İptal: Ana.Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18 K.:1992/20 sayılı Kararı ile.)(1)

  Yürürlükten kaldırılan hükümler

  Madde 23 - a)
  2 sayılı Hıyaneti Vataniye Kanunu

  b) 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetlerinin Korunması Hakkında Kanun

  c) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 140 141 142 ve 163 üncü maddeleri

  d) 2908 sayılı Dernekler Kanununun 5 inci maddesinin 7 ve 8 numaralı bentleri ile 6 ncı maddesinin 2 numaralı bendi

  e) 2932 sayılı "Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun"

  Yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 24 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme
  Madde 25 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  12/4/1991 TARİHLİ VE 3713 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN
  HÜKÜMLER:


  1) 27/10/1995 tarih ve 4126 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:

  Geçici Madde 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesi uyarınca mahkum edilenlerindosyaları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde hükmü veren mahkemece ele alınarakbu Kanunun 1 inci maddesiyle 3713 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yapılan değişiklik sebebiylemahkumiyet sürelerinin yeniden belirlenmesine ve 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Kanunun 4 üncü ve 6 ncımaddelerinden yararlanma durumları hakkında gerekli karar verilir.

  (1) Sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandığı 27/1/1993 tarihinden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir.

  Alıntıdır.


  Eklenen Dosyalar Eklenen Dosyalar
   To view attachments your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Geçenlerde bir haber okudum.
  Terör örgütünün verdiği söze uyması sonucunda Terörle mücadele kanunu ortadan kalkacakmış.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Şerefsiz AB vize serbestisi için terörle mücadele yasasında değişiklik istiyor.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Terörle mücadelede yeni dönem
  Konu Sahibi Kuzey Forum Terörle Mücadele
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 27.Şubat.2016, 02:42
 2. Cevap: 1
  Son Mesaj : 25.Mart.2015, 02:48
 3. Hükümet Terörle Mücadelede Başarılı mı?
  Konu Sahibi Kuzey Forum Terörle Mücadele
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 11.Aralık.2014, 16:16
 4. Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı
  Konu Sahibi Just_BReaTHe Forum Terörle Mücadele
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 05.Aralık.2014, 17:57
 5. Kanunu Esasi Nedir?
  Konu Sahibi KeLeBeK Forum Osmanlı Dönemi Türk Tarihi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 02.Aralık.2012, 01:43

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş