Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  yildiz Mevleviliğin sistemleşmesi sultan veled ve diğer postnişinler


  MEVLEVİLİĞİN SİSTEMLEŞMESİ

  SULTAN VELED VE DİĞER POSTNİŞİNLER


  Mevlana’nın ölümünden sonra son derece müteessir olan dostları O'nun ışıklı yolunda izini takip edenler gönül tapusuna giren ve O'ndan feyiz alanlar yavaş yavaş ken­dilerine gelmeye başladılar. Bundan son­ra ne olacaktı? Her şey Mevlâna ile başlamıştı; O'nun yokluğu ile her şey yok olup gidecek miydi? Toparlanmalı; Mevlâna fikriyle düşünceleriyle yaşatılmalı aydınlık yolu izlenmeliydi. Ama kim kılavuzluk edecekti; kimdi Mevlâna'yı temsil edecek?
  Hastalığı günlerinde bu sorular akla gelmemiş değildi. Mevlâna'nın yakınında bulunanlar Mevlâna'nın son öğütle­rini verdiği sırada:

  -Efendimiz sizden sonra halifemiz kim olur? diye üç kere sormuşlar her defasında da:

  -Çelebi Hüsâmeddin'imiz halife olur cevabını almışlardı.
  Gerçekten de Kuyumcu Selâhaddin'in ölümünden sonra Çelebi Hüsâ­meddin Mevlâna'nın en yakın dostları ve halifeleri arasında seçkin yerini almış­tı. Mevlâna'ya Mesnevî'yi yazdırtan varını yoğunu Mevlâna yolunda harcayan ona gönülden bağlı Çelebi Hüsâmeddin daha Mevlâna'nın sağlığında Mevlâ­na'nın halifesi olabileceğini herkese kabul ettirmişti. Ettirmişti ama ortada bir de Sultan Veled vardı. O babasının ilim ve irfan potasında pişmiş herkesin sevgisini kazanmış bir tasavvuf eriydi. Mevlâna onu öteki oğullarından daha çok sever ona: "Bana yaradılış ve huy bakımından en fazla benzeyen sensin" derdi. Mevlâna'nın bıraktığı posta hakkıyla oturabilir onu lâyıkıyla temsil edebilirdi. Çelebi Hüsâmeddin de böyle düşünürdü elbet.

  Mevlâna'nın vârisi olarak Sultan Veled'in posta oturmasını gönülden isti­yordu. Bir gün Sultan Veled'i ziyaretinde şöyle dedi:

  - Veled sen bize Pirimizden armağansın. Ondan sonra uyulacak dayanılacak tek kişi sensin. Onun yüce makamı sana düşer. Çünkü senden daha arif olan; yol iz bilen yok.
  Bu teklifi kabul etmeyen Sultan Veled İbtidânâme adlı eserinde bu olayı şöyle nakleder:

  "Hayır Babam ölmedi; gerçekten diridir O. Ölen onun maddi varlığı yıpranıp giden cesedi. Ruhu Allah civarında ölümsüz yaşıyor. Peygamberimiz Mü'minler ölmezler demedi mi? Ba­bamın zamanında halifemizdin. Şimdi de halifemiz sen olacaksın.

  imam sendin biz sana uyardık şim­di de uyacağız. Bu babamın vasiyeti bu vasiyet yerine gelmeli".

  Çelebi Hüsâmeddin Sultan Veled'e ne kadar yalvardı rica ettiyse de Sultan Veled kabul etmedi. Çaresiz gönül hoşluğu ile Mevlana’dan boşalan postu devraldı.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İlk Postnişîn


  Çelebi Hüsâmeddin (Ö.1284)

  Çelebi Hüsâmeddin böylece sessiz-sedasız gönül postuna oturdu. Aslın­da Mevlâna bir tarikat kurucusu değildi. Bir tarikat kurmayı bir tarikatın piri olmayı hiç düşünmemişti. Onun yolu ilâhî aşk ve cezbe yoluydu. Bu yolda pişmiş; pişme de ne demek yanıp tutuşmuştu. Ölümüne yakın yıllarda: "Ben tenden soyundum; O hayâlden soyundu. Artık vuslat ilinin en ileri makamlarında salınmadayım (Mesnevi C.6 Beyit: 4619) diyor bir an önce Allah vuslatını özlüyordu.

  Peki ama neydi istenen? Mevlâna'dan sonra O'nu temsil edecek bir ha­lifeye ne lüzum vardı? istenen Mevlâna yolunu Mevlâna düşüncesini canlı ve ayakta tutmaktı. Sağlığında Mevlâna'nın çevresinde toplananlar O'nun ölümüyle dağılıp tükenmemeliydiler. Mevlâna gibi olan O'nun gibi düşünen biri tutuşturulan bu aşk ocağını sonsuza dek tüttürmeli; bu ocağın sahibi ve mürşidi ol­malıydı. Bunun için bir halifeye lüzum vardı işte Çelebi Hüsâmeddin bunun için bu görevi üstlenmiş Mevlâna dostlarının başına geçmişti.

  Çelebi daha genç yaşında halim-selim bir ahî genci iken Mevlâna'nın halkasına girmişti. Asıl adı Ahi Hüsâmeddin Hasan'dı. Babası. Konya ahile­rinin şeyhi olarak bir zaviyede oturuyor­du. Ataları Urmiye'den göçerek Konya'ya gelip yerleşen fütüvvet ehliydi. Bu yüzden Çelebi Hüsâmeddin'e Ahi Türkoğlu da deniyordu.

  Çelebi Hüsâmeddin'in ilk isi Mevlâna'nın. mezarı üzerine Türbe yaptırmak olmuştu. Mevlâna sağlığında mezar üzerine türbe yaptırma geleneğine pek uymuyordu. Babası bilginler sultanı Bahâeddin Veled öldüğü zaman cenazesi şimdiki Mevlâna Türbesi'nin bulunduğu Has Bahçe'ye defnedilmişti.

  Mevlana'ya büyük saygı besleyen Selçuklu ve­ziri Emir Muineddin Süleyman Perva­ne bu mezar üzerine bir türbe yaptırmak isteyince Mevlâna ona: "Şu gök kubbeden daha iyisini daha büyüğünü yapamayacağına göre yenisini yapmaya zahmet etmeyiniz." diyerek bu isteğinden vazgeçirmişti.

  Mevlâna Mesnevisinin üçüncü cildinde: "Mezara türbe yaptırmak üstüne kubbe kurmak mânâ sahiplerince makbul değildir." diyor ve ilâve ediyordu: "Bizim mezarımızı yerde arama! Bizim mezarımız ariflerin gönülleridir." Mevlâna'nın mezar üzerine türbe yaptırmanın gönüllüsü olmadığı bu sözlerinden açıkça anlaşıldığı halde Mevlâna'nın menkıbelerini ya­zan ve Çelebi Hüsâmeddin'in halifeliğinde sağ olan Ahmed Eflakî. Mevlâna'nın vasiyet yollu şu sözlerini kaydediyor:

  "Bizim dostlarımız türbemizi uzaklardan görünecek şekilde yüksek yapsınlar. Kim bizim türbemizi ta uzaklardan görerek tam bir inançla bizi hatırlarsa onun nâmı iki cihanda aziz olacaktır. Tam bir aşkla riyasız bir doğrulukla gelip türbemizi ziyaret edenin dileğini Yüce Allah yerine getirir."

  Mevlâna bu sözü söylemiş olsa da olmasa da ölümünden sonra mezarı üzerine bir türbe yapma isteğinin kimse önüne geçemezdi. Mezar her gün ziyaret ediliyor her ziyaret eden bu isteği tekrarlıyordu. Mevlâna'nın Ölümünden birkaç ay sonra Mevlâna'ya büyük bir saygı besleyen Emir Alâmeddin Kayser bu istekle Sultan Veled'e başvurmuş önce onun rızasını almıştı. Sultan Veled'in "kabul" sözünden sonra Alâ­meddin Kayser Emir Süleyman Pervane ve onun varlıklı eşi Gürcü Hatun'la işbir­liği ederek seksen bin dinar para toplamış bir türbe yaptırılması için Çelebi Hüsâmeddin'e teslim etmişti. Bu para kısa sürede yüz altmış bin dinara yükselmiş ve türbe yapımına geçilmişti.

  Selçuklu devrinin tanınmış mimarlarından Tebrizli Bedreddin'e yaptırılan Türbe ilkin dört fil ayağı sütun üzerinde yükselen dilimli bir tuğla gövde ve onun da üzerinde yine dilimli konik bir kümbet şeklindeydi. Kuzey yönünde yüksek kemerli acık bir eyvanı vardı. Dogu Batı ve Güneyi kapalıydı. Eyvan'da Mevlâna'nın mezarı üzerine Selim oğlu Abdülvâhid ve Konyalı Genak oğlu Hûmâmeddin adlı iki usta ahşap bir sanduka yerleştirmişlerdi. Mevlâna'ya ait olan bu ahsap sanduka bugün Sultânu'l Ulemâ'nın kabri üzerinde bulunmaktadır. Sandukanın heybetli görünüşü halk arasında Mevlâna ölünce babası ayağa mı kalktı? gibi bir söylentiye sebep olmuştur Sanduka'nın üzerindeki sülüs yazılar Mevlâna'nın Divan'ından ve Mesnevî'sınden seçilmiş; kitabesi Çelebi Hüsâmeddin ve Sultan Veled tarafından yazılmıştı.
  Böylece Mevtana Dergâhı'nın nüvesi ve temelleri atılmış oluyordu.

  İlk Dergâh

  Mevlâna Türbesi'nin bulunduğu Has Bahçe Konya Kalesi'nin dışında Ak­saray Kapısı yakınlarındaydı. Has Bahçe Selçuklu Sultanı 1. Alâeddin Keykubad tarafından Mevlâna'nın babası Bahâeddin Veled ve ailesine armağan edilmişti. Konya giderek büyüyor surların dışına taşıyordu.

  Has Bahçe'nin çevresinde ev­ler konaklar yaptırılmıştı. Çelebi Hüsâmeddin Has Bahçe'yi bir duvarla çevirte­rek geleceğin Mevlâna Dergâhı'nın yeri­ni tayin etmişti. Önce Türbe'nin bitişiğin­de birkaç oda yaptırıldı. Bu sırada Türbe'ye bağışlar yapılıyor vakıflar bağlanı­yordu. Türbe'de müezzinler imamlar Mesnevîhânlar görevlendirildi. Mesnevîhân Sirâceddin bunların başındaydı. Her Cuma namazından sonra Çelebi Hüsameddin Mevlâna dostlarını topluyor Mevlana’nın türbesini coşku ile ziyaret ediyordu.Bu ziyaretten sonra Kuran-ı Kerim ve Mesnevi okunuyor dervişler sema ediyorlardı.

  Çelebi Hüsâmeddin Mevlâna dost­larının başına geçmiş onları dağılıp git­mekten kurtarmış ve onları bir araya getirmişse de bir tarikat kurucusu ve Pir’i olmamıştır. Hüsâmeddin'in halifeliği Mevlâna dostlarına şeyhlik mürşitlik görevini yerine getirişi on yıl sürdü. 1284 yılının Ekim ayıydı. Eflâki'nin anlattığı bir hikayeye göre Çelebi.

  Meramdaki ba­ğında bir semâ toplantısı yapmış Mevlâ­na âşıkları bu toplantıya katılmışlardı. Semâ devam ederken Konya'dan gelen Mevlâna Türbesi'nin kubbesindeki âlem'in düştüğünü haber verince Çelebi derin bir âh çekmiş ağlamaya başlamıştı. Çelebi: "Şeyhim beni çağırı­yor. Göç zamanı geldi ömür kadehi dol­du beni eve götürün" demişti. Evine gö­türdüler. Birkaç gün sonra da (25 Ekim 1284 Çarşamba) vefat ettiği haberi Kon­ya'ya yayıldı. Çelebi Hûsâmeddin'in ce­naze namazını Sultan Veled kıldırdı ve Mevlâna'nın baş ucuna defnedildi.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  SULTAN VELED (Ö.1312)

  Çelebi Hûsâmeddin'in ölümünden sonra Mevlâna postuna Mevlâna'nın büyük oğlu Sultan Veled'in varis olaca­ğı olağandı. Bundan kimsenin şüphesi yoktu. Kendisi ibtidanâme adlı eserinde şöyle diyordu: "Halk genç-yaşlı hep toplanıp yalvardılar. Ey Veled dediler baba­nın yeri zaten senindi çünkü onun sana sevgisi daimiydi. Öyle olduğu halde Hûsâmeddin'e verdin. O göçünce artık ba­hanen kalmadı. Allah'ın takdiri böyle. Bu sözler üzerine ben de tekliflerini kabul ettim "

  Sultan Veled Mevlâna'nın yerini al­dığı zaman 58 yaşındaydı. O da Mevlâna'ya uymuş onun sevdiklerini sevmiş Tebrizli Şems'e Kuyumcu Selâhaddin'e bağlanmış hizmetlerini görmüştü. Çele­bi Hüsâmeddin'e de aynı saygıyla bağlanmış babasının ölümünden sonra onu isteyerek babasının postuna oturtmuş kendisi de bir «mürit» gibi ona hizmet vermişi. Bu üç tasavvuf erinden başka Sultan bir ömür boyu bağlandığı feyiz aldığı mânevi terbiyesi altında yıllarca önünde diz çöktüğü bir ulu kişi daha vardı. Mevlâna'nın has mürit­lerinden Bektemûroğlu Şeyh Kerimeddin. Mevlevi kaynaklarının tümü Bektemûroğlu Şeyh Kerimeddin'i Sultan Veled'in ho­cası sayar; onun yüceliğini gönül ve görüş zenginliğini dile getirir­ler. Sultan Veled Çelebi Hüsâmeddin'den sonra Mevlâna dostla­rının Şeyhi olduğu halde Şeyh Kerimeddin'i yine şeyhi saydı. O 1292 yılı Kasım ayının baslarında vefat ettiği zaman onu babasının hemen yanı başına defnetti.

  Sultan Veled'in Mevlâna'nın maka­mını temsil etmesiyle kendisine uyanla­rın sayısı da giderek artıyordu. Veled babasının ölümünden sonra daha önce Emir Bedreddin Gevhertas'ın Mevlâna ailesi için yaptırdığı medrese ve evden ayrılmamıştı. Şimdi burası müritlerle dolup taşıyor dar geliyordu. Mevlâna'nın Türbesi çevresinde her ne kadar mescit semahane gibi ek binalar yapılmışsa da bunlar da yetersizdi. Burada kendi ailesi­nin oturacağı ve müritlerin de toplanabi­leceği yeni bir medrese yaptırmaya karar verdi. Selçuklu emirleri ve varlıklı kişilerin yardımı ile birkaç yıl içinde medrese yapıldı. Sultan Veled eşi ve çocuklarıyla bu medreseye tasındı. Uzun yıllar Mollâyı Cedid yahut Velediyye adıyla bilinen bu medrese; zamanla harap olmuş 1888 yılında üzerine yeni odalar eklenerek Bahâiyye Okulu yapılmış 1951 yılı Ekim ayında Mevlâna Meydanı'nı geniş­letmek amacıyla yıktırılmıştır. Mevlâna'nın oturduğu medrese de bu yeni medresenin yapılması ile Mollâyı Atik Medresesi olarak tanınmış zaman içinde tamamen yıkılarak yeri dahi unutul­muştur.

  Sultan Veled'in yaptırdığı yeni medrese ile Mevlâna Türbesi çevresinde filizlenmekte olan Dergâh daha geniş bir mekan kazanmış ayrıca Mevlâna ailesi de Dergâh'ta kalmaya başlamışlardı.

  Sultan Veled'in Teşkilatçılığı
  Sultan Veled'in posta oturmasıyla Çelebi Hûsâmeddin'in aksine Türbeye bir hareket ve canlılık gelmişti. Çelebi Hüsâmeddin çekingen içe dönük sessiz yaradılışta bir adamdı. Sultan Veled ise; girişken saray ve devlet adamlarıyla iyi ilişkiler içindeydi. Her ne kadar Mevlâna topluluğu­nun adı henüz konmamışsa da topluluk Sultan Veled'in çevresinde kümeleştiği için çoğu zaman bunlara Veledi deni­yordu. Mevlâna'ya izafeten Mevlevi de dendiği oluyordu.

  Sultan Veled'in dost ve derviş çevresi giderek büyüyordu. Gerçekten de 1300’lü yıllara gelindiği zaman Mevlana Türbesi ve çevresi Sultan Veled'e uyan­ların toplandığı yer haline gelmişti. Sultan Veled Çelebi Hüsameddin‘le birlikte başlatılan Mesnevîhânlığı daha da dü­zene sokmuş; Dergah'ta Mesnevi okunacak gün ve saatleri sema meclislerinin zamanını ayarlamış semânın ve mutrıbın düzenini belli kaidelere bağlamıştı. Türbeye ve Dergâh'a yapılan bağışlar artıp yeni vakıflar bağlandıkça dervişlerin yatıp kalktıkları semâ ve musiki çalışmaları yaptıkları yeni binalar yaptırılmıştı.

  Hâttâ "derviş olmanın da bir yolu yordamı olmalıdır" diyerek bunun da usûl ve kaidelerini ortaya koymuş öğretm­işti.
  Sultan Veled Mevlâna yoluna gi­renlerin uyacakları usûl ve erkânı en ince ayrıntıları ile tespit ederken bu yolun yayıcılarını da seçmeye onları Anadolu şehir ve kasabalarına göndermeye başla­mıştı. Has müritlerinden Şeyh Süleyman Tûrkmâni’yi Kırşehir'e göndermiş orada bir Mevlevi zaviyesi kurdurmustu. Muhammed Alâeddin Amasya'ya Hüsâmeddin Hüseyin Erzincan'a Sul­tan Veled'in halifesi olarak gitmiş ve halkı Mevlâna yolunda aydınlatma görevini almışlardı. Böylece Sultan Veled'in ölümüne yakın yıllarda Mevlevîlik resmen kurulmuş oluyordu.

  Sultan Veled Kuyumcu Şeyh Selâhaddin'in kızı Fatma Hatun'la evlenmiş bu hanımından Ulu Arif Çelebi adlı oğluyla Mutahhara Âbide ve Şeref Arife adlarında iki kızı doğmuştur. Fatma Hatun'un ölümünden sonra bir biri ardınca Nusrel Hatun ve Sünbüle Hatun adlı iki hanımla daha evlenmiş; birincisinden Şemseddin Abid. ikincisinden Selâhaddin Zâhid ve Hüsameddin Vâcid adlı oğulları dünyaya gelmiştir. Böylece 4 oğlu iki kızı bulunan Sultan Veled kızların­dan Mutahhara Abide Hatun'u Germiyanlı Beyi Süleymansah’la evlendirmiştir.

  Sultan Veled. II Kasım 1312 yılın­da 86 yasında iken kısa sûren rahatsızlı­ğından sonra sonsuzluk alemine göç­müş; cenazesi Mevlâna Türbesi'nde ba­basının sandukasının sol tarafına gömülmüştür. Öldüğü zaman büyük oğlu Ulu Arif Çelebi 40 yaşındaydı ve babasının makamına oturmuştu.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  ULU ARİF ÇELEBİ (Ö.1320)

  Hz. Mevlâna'nın torunu ve Sultan Veled'in büyük oğlu Ulu Arif Çelebi 6 Haziran 1272 günü doğduğu zaman Mevlâna sağdı. Mevlâna doğduğu gün loğusa yatağındaki annesi Fatma Hatun'un odasına gelerek başına altınlar saçmış torununu kucağına alarak;

  "Mübarek bâd ber- mâ in Feridun
  Ki gerded pâdşâh-i din Feridun "
  diye başlayan ve "Kutlu olsun Feridun bize. Din sultanı olsun gökteki ay gibi parlasın aydın bir hâle gelsin şekerlerle dolu Mısır ülkesi gibi tatlı olsun. Kutluluk meydanından topu çelsin eğerini vura­rak yağız devlet atına binsin. Feridun ik­bal burcundan doğdu o bastan başa sevgi doludur" diye devam eden gazeli­ni söylemişti. Adını Feridun Arif koydu.

  Etrafındakilere:

  -Bu çocuğu Ulu Arif diye çağırın. Bana da babam "Hüdavendigâr" derdi adımı söylemezdi. Ona bu adı mânevi bir armağan olarak veriyorum dedi.

  Çocuk giderek büyüyordu. Mevlâna onu çok sevmişti. Bir gün oğlu Sultan Veled'e söyle dedi:

  -Ben bu çocukta yedi nur görüyorum. Bu nurlar babam Bahâeddin Ve­led'in Şeyhim Seyyid Burhâneddin'in Hazret-i Şems'in Şeyh Selâhaddin'in Çelebi Hüsâmeddin'in nurları; benim nurum ve senin nurun.

  Arif bir yaşına gelince kucaktan inmez olmuştu. Mevlâna ve Çelebi Hüsâ­meddin onu dizlerinin dibinden ayırmı­yorlardı. Ne var ki bu yüzünde ilâhi nur­lar parlayan sevgili yavru bir buçuk yaşı­na bastığı günlerde Mevlâna sonsuzlu­ğa kanat açarak ebedi diyara göç etti.

  Feridun Ulu Arif büyüdükçe hâl ve tavırlarıyla dedesi Mevlâna'ya çok benzi­yordu. Bu benzerliği görenler ona Ulu Arif Çelebi demeye başlamışlardı. Çele­bi adı "Çalabî" yani "Allah'dan Allah yolundan Allah'ya ait" anlamına geldiği gibi «bey efendi» anlamına da geliyor­du. Çelebi Hüsâmeddin'den sonra Sul­tan Veled'e de "Veled Çelebi" denmişse de asıl çelebilik Ulu Arif Çelebi ile başla­mış bundan sonra Konya Mevlâna Der­gâhında postnişin olan şeyhlere "Çele­bi" denildiği gibi Mevlâna soyundan ge­len erkeklere de Çelebi denilmiştir.

  Sultan Veled de Ulu Arif Çelebi'yi çok severdi. Ona "ruhların şeyhi" derdi iyi bir öğretim verdi. Mevlâna'nın eserlerini okuttu. Buluğ çağına erişince de Konya'da Tebrizli Emir Kayzer'in kızı Devlet Hatun'la evlendirdi. Bu evlenmeden Bahâeddin Emir Âlim Muzaffereddin Emir Âdil adlı iki oğluyla Melike adlı kızı dünyaya geldi. Ulu Arif Çelebi Mev­lâna'nın bütün eserlerini ezberden okuyacak kadar güçlü bir hafızaya sahipti. Duygusal hemen heyecanlanan taşkın­lıklar gösteren atak cesur bir yaradılıştaydı. Olaylar karşısında ansızın duygulanır o anda yapacağını yapar söyleyeceğini söylerdi. Bu davranışlarıyla çoğu za­man Tebrizli Şems'e benzetilir hareket ve sözlerinde bir "keramet" aranırdı.

  Sultan Veled'in Çelebi Hüsâmed­din'in ölümünden sonra Mevlevi postuna oturduğu Mevlevi tarikatının temellerini attığı tarikatın usûl ve yöntemleri­ni belirlediği yıllarda Ulu Arif Çelebi Mevlevîliği tanıtmak ve yaymak amacı ile Anadolu'da pek çok geziler yapmış hat­la Tebriz'e; Asya'da Merend'e Sultaniye'ye kadar gitmiş; gittiği yerlerde sul­tanlar beyler o şehrin ileri gelenleri tarafından hoşça karşılanmış saraylarda konaklarda ağırlanmıstı. Her yerde saygı görüyor sözleri ve hareketleriyle hayran­lık uyandırıyordu. Bu gezilerinde kendisi­ne uyan kendi fikirlerini benimseyen dervişler de vardı. Ulu Arif Çelebi bunlardan çoğunu o şehirlerde bırakarak İlk Mevlevi Tekkelerinin Zaviyelerinin kurul­masını sağlıyordu. Bunlar arasında La­rende (Karaman) Beyşehir Aksaray Ak­şehir Afyon Amasya Niğde Sivas Tokat Birgi Denizli Alanya Bayburt Erzurum gibi şehirler de vardı. Erzurum'dan Tebriz'e gidişi de bu yıllara rastlar. Bu geziye Ahmed Eflâkî Dede de katılmış­tır.

  Sultan Veled'in Konya'da Mevlevi topluluğunun başında bulunduğu ve Ulu Arif Çelebi'nin gezilerine devam ettiği yıllarda Anadolu Selçuklu Devleti de ta­rih sahnesinden büsbütün silinip gitmiş; Anadolu'da bölge bölge beylikler doğmuştu. Her biri bağımsız ve belli sınırlar içerisindeydi. Selçuklular zamanında Anadolu'ya göçen Oğuz ve Türkmen aşiretlerinin kurduğu bu beylikler As­ya'dan Anadolu'ya göçen ve kendilerine Horasan erenleri denen mutasavvıf dervişlere büyük saygı duymuş onların irşadlarından sürekli etkilenmişlerdi. Bu mistik ortamda Mevlâna gibi büyük bir "mürşid"in ve bir tasavvuf şeyhinin sevgili torunu Ulu Arif Çelebi'nin şehir şehir oba oba ziyaretler yapması yadırganmı­yor üstelik hoş karşılanıyordu. Onun hem de iki kez ilhanlıların başkenti Sultaniye'ye kadar gitmesi Moğol hanları ve beyleriyle görüşmesi onlara kendi ilim ve irfanını kabul ettirmesi az şey de­ğildi. Babası Sultan Veled'in ölümünden sonra Ulu Arif Çelebi Anadolu'nun birçok şehirlerinde tanınan ünü İran ve Irak'a kadar uzanan bir şeyh olarak Mevlevi postuna oturmuştu.

  O Sultan Veled'den sonra altı yüz yıldan fazla sü­recek olan yeni bir geleneği başlatmış oluyordu. Artık Ulu Arif Çelebi'den son­ra Konya Mevlâna Dergâhı postnişînleri Mevlâna soyundan oğuldan oğula en büyük oğuldan başlayarak sırasıyla şeyhlik makamına geçecek ve bu böyle sürüp gidecekti.

  Ulu Arif Çelebi'nin Konya Mevlâna Dergâhı şeyhliği ancak sekiz yıl sürdü. Bu sekiz yılın bir değerlendirilmesi yapılırsa Ulu Arif Çelebi babasından devraldığı Mevlevilik Tarikatını merkez Konya ol­mak üzere daha sağlam temellere oturtarak yaymaya çalıştı.

  İnandıgı ve güvendiği dostlarını birer Mevlevi ocağı tüttürmeleri için pek çok şehirlerde görevlendirdi. Mevlana Türbesi ve Dergahının vakıf gelirlerini artırdı. Tarikatın ilkelerini yeniden gözden geçirerek sema ve zikir usullerini kurallaştırdı. Çok genç yaşta 5 Kasım 1320 Salı günü 48 yaşındayken vefat etti.
  Ölümünden birkaç gün önce Mevlâna'nın ölümünde olduğu gibi.

  Kon­ya'da depremler olduğunu ve Mevlâna'nın; Aşk yolunda bütün ömrüm tek bir vakit olsun diye. mum gibi eriyorum diye başlayan gazelini okuya­rak ruhunu teslim ettiğini o gün başı ucunda gözyaşı döken Ahmed Eflâkî ya­zar.

  Cenazesi Mevlâna Türbesi'nde Mevlana'nın ayak ucuna doğru soldaki yere gömüldü; üzerine tuğla örgü bir sanduka yerleştirildi.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  ŞEMSEDDİN ÂBİD ÇELEBİ (ö. 1338)

  Ulu Arif Çelebi ölümüne yakın yıl­larda Dergâh işlerini kardeşi Şemseddin Emir Âbid Çelebi'ye bırakmış ölü­münden sonra da Emir Âbid Çelebi Der­gâhın dördüncü şeyhi olmuştu.

  Selçuklu Devletinin yıkılışından son­ra Konya'ya Karamanoğulları yerleş­mişse de ilhanlı hükümdarı Ebu Sâid Ba­hadır Han Anadolu'ya Emir Çoban adlı bir komutanını Genel Vali olarak gön­dermiş Emir Çobanla Karamanoğulları çatışmışlardı. Ulu Arif Çelebi'nin öldüğü yıl Emir Çoban'ın oğlu Timurtaş Kon­ya'yı Karamanoğulları'ndan almıştı.

  Ne var ki Timurtaş'la Emir Âbid Çe­lebi'nin arası iyi değildi. Aslında gerek Emir Çoban; gerekse oğlu Timurtaş Ebu Sâid Bahadır Han'a karşı bağımsızlıkları­nı ilan etmiş Anadolu'yu istedikleri gibi idareye başlamışlardı. Siyasi kargaşaların huzursuzluk yarattığı bu dönemde Emir Âbid Çelebi Konya'daki postuna ancak sahip olabilmiş Mevleviliğin yayılıp geliş­mesi için fazla bir çaba gösterememişti. 1327 yılında Timurtas'ın Mısır Memlukluları'na sığınmasından sonra Emir Âbid Çelebi bir ara Sultaniye'ye gitmek iste­miş bu seyahatinden memnun olmaya­rak Tebriz'den geri dönmüştü. Çele­bi'nin bu gücenginliğini öğrenen Baha­dır Han 1333 yılında Emir Sungur Ağa adlı bir adamını Çelebi'nin gönlünü al­mak üzere çeşitli hediyelerle Konya'ya gönderdi. Emir Sungur Ağa’nın Mevlana Türbesi ve Dergahına armagan ettiği hediyeler arasında sonradan “Nisan Tası” diye adlandırılan üzeri altın ve gümüş kakma yazı ve resimlerle süslü Musul işi büyük bir bronz kap da vardı. Bu sanat şaheseri bugün Mevlana Müzesinde aynı adla sergilenmektedir.

  1335 yılında Bahadır Han'ın ölümü ve İlhanlı Devleti'nin çöküşü ile Anadolu beylikleri tekrar düze çıktı. Konya Kara­manoğulları’nın eline geçti. Bir ara Eretna Beyin teklifi ile Emir Âbid Çelebi Eretna Beyliği'nin elçisi olduğunu ve kı­sa bir süre Konya'dan ayrıldığını Eflâki yazıyor. Bu elçilik görevinden sonra Konya'ya dönen Emir Âbid Çelebi Der­gâh işlerini yeniden düzenledi.

  Karamanoğlu beylerinin yardımı ile Türbede ve Dergah'ta onarımlar yaptırdı Çelebi 23 Temmuz 1338'de öldü ve kardeşi Ulu Arif Çelebi'nin yanına defnedildi.

  Daha sonra Konya Mevlevi Dergâhı şeyhliği ve Çelebilik Makamı kardeşi Hü­sâmeddin Vâcid Çelebi'ye geçti.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş