Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Mevlevilik Nedir?
  Mevlevilik


  Mevlevilik (Mevleviyye Osmanlıca: مولويه) büyük ve ünlü sufi tarikatlarından biri. Adını kurucusu Sultan Veled’in babası ve tarikatın ilkelerini oluşturan Mevlana Celaleddin Rumi’den (Mevlana) alır.

  Tarihi

  Bir tarikat kurmamış olsa da bunun temellerini attı. Dostlarıyla birlikte sohbet toplantıları düzenler bu toplantılarda dini konuşmalar yapılır müzik dinlenir sema yapılır ve zikredilirdi. Zamanla Mevlana’nın fikirleri yayıldı ve toplantılarına katılmak isteyenlerin sayısı arttı. Bu kişilerin bazıları İran ve Arabistan gibi yabancı ülkelerden geliyorlardı. Mevlana toplantılara düzen vermek için bazı kurallar koydu. Bu düzen Mevlevilik tarikatı ritüellerinin kökenini oluşturacaktı.Gönül dostu Şems’i kaybettikten sonra Mesnevi’yi yazdırır. Oğlu Sultan Veled ve talebesi Hüsamettin Çelebi ve ardından gelenler bunu geliştirip önce anadolu ve diğer yörelere yaymışlardır. Mevlana’nın torunlarından biri de Kütahya’da dönenler camiinde yatmaktadır.Mevlana’nın oğlu Sultan Veled postnişin (şeyh) olduktan sonra bir tarikat merkezi (tekke) inşa edildi.


  Bu tekkede Kur’an ve Mesnevi okunuyordu böylece sufi tarikatlardan biri haline geldi. Mevlana’nın yakınları ve dostlarının defnedilmiş olduğu Konya’daki Yeşilkubbe (Kubbei Hadre) tarikatın manevi merkezi halini aldı. Bugün de pek çok müslüman bu türbeyi ve yanındaki tekkeyi ziyaret etmektedir.Mevleviliğinin başlangıcında sema ayini dervişlerin vecde gelmesiyle başlıyordu. Ulu Arif Çelebi zamanında semadan önce Kur’an ve gazeller okunmaya başladı. Sema ayini Mukabele denilen günümüzdeki şeklini 15. yüzyılda Pir Adil Çelebi zamanında aldı.

  RitüelleR

  Mevleviliğin gelişmiş bir adap ve kural sistemi vardır… Misal ortak tabaktan yemek yeniyorsa kaşığın bir tarafı ile yemek alınır diğer tarafı ile yemek yenir.Kaşığın ağza değen kısmının yemeğe değmemesine özen gösterilir… Ayrıca alemdeki tüm varlıklar Allah’ın birer parçaları olduğu varsayılarak onlara değer verilirdi.Örneğin;kaşık öpülerek yemeğe başlanırsırtlarına giydikleri yelekler öpülerek giyilirdi… Mevlevilikte de diğer tarikatlarda olduğu gibi yün giyilir ve bu da maddi ve özellikle manevi fakirliğin bir gösteriliş şeklidir  Felsefe
  Mevlânâ’nın tasavvufu sırf mistik ve idealist bir tasavvuf olmayıp mahdut varlıktan ferdiyetten ve ferdi ihtiraslardan tamamiyle sıyrılmak ve halka topluluğa yayılmak sûretiyle tecelli eden ve sosyal hayatta hudutsuz bir sevgi insanî bir görüş ve mutlak bir birlik halinde moral sahadaysa herkesin kendisini bir kâmile uymak suretiyle ıslâhı ve umumî olarak hayra güzele ve iyiye doğru bir gidiş insanî bir terbiye halinde tezahür eden ve böylece de realitede amelî karaktere sahip olan bir tasavvuftur. İslam felsefesi olarakta bilinen tasavvufta mevlana ve mevleviliğin önemi büyüktür.mevlevilik insan odaklı olup hoşgörüye güzele ve ihlasa yöneliktir pes etme yoktur pişman olma ve affetme vardır.kısacası Mevlânâ Şems’ten önce büyük bir alim iken Şems ile gönlü coştu gönlü o kadar genişti ki herkesi içine aldı ardından gelen oğlu Sultan Veled ve talebelerin gönül zenginliğiyle de mevlevilik birçok insanı kendine bağladı bugün sadece islam ülkelerinde değil avrupa ve amerika’da da merak edilmekte ve anlamaya çalışılmaktadır.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  Sem'a


  Mevlevîlik deyince ilk akla gelen sem⒠lügatte işitmek mânâsındadır. Terim olarak mûsikî nağmelerin dinlerken vecde gelip hareket etmek kendinden geçip dönmektir. Hz.Mevlânâ zamanında belli bir nizâma bağlı kalmaksızın dînî ve tasavvûfî bir coşkunluk vesîlesiyle icrâ edilen sema’ sonradan Sultan Veled ve Ulu Ârif Çelebi zamanından başlayarak Pîr Âdil Çelebi zamanına kadar tam bir disiplin içine alınmış sıkı bir nizâma bağlanmış; icrâsı öğrenilir ve öğretilir olmuştur [34]. Böylece XV.yüzyılda son şeklini alan Sema’ Töreni’ ne daha sonra sadece XVII.yüzyılda Nâ’t- ı Şerîf eklenmiştir.

  Sema’ sembolik olarak kâinatın oluşumunu insanın âlemde dirilişini Yüce Yaratıcı’ya olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip “İnsan- ı Kâmil” e doğru yönelişini ifâde eder.

  Mutrıb ve semâzenlerin şeyh postunu selâmlayıp semâhânede yerlerini almalarından sonra şeyh efendi semâhâneye girer mutrıb ve semâzenleri selâmlayıp posta oturur.

  Mutrıbdaki saz grubu asıl olarak neylerden oluşur. Bulunduğu takdirde bu heyete rebab kanun tanbur gibi diğer sazlar da ilâve edilir. Neyzenlerin başında bir neyzenbaşı âyinhanların başında da kudümzenbaşı vardır. Bütün mukaabeleyi kudümzenbaşı yönetir. Âyinhanlar iki veye üç kudümle usûl vurarak eseri ok

  Sema’ Töreni “Nâ’t-ı Şerîf’le başlar. Nâ’t-ı Şerîf kâinatın yaratılmasına vesîle olan yaratılmışların en yücesi Hz.Muhammed’i öven Hz.Mevlânâ’nın bir şiiridir. XVII.yüzyılda bestekârlarından “Itrî” adıyla tanınan Buhûrîzâde Mustafa Efendi’nin Rast makamından bestelediği bu na’t-i na’t-hân ayakta ve sazsız okur.urlar. Ayrıca âyinhanlardan biri halîle (zil) ile bir diğeri de zilsiz def (bendir) ile usûle iştirak eder.

  Na’t’i kudüm darbları izler. Bu Yüce Yaratıcı’nın kâinata “ol” emridir. İslâm inanışına göre Allah insanın önce cansız bedenini yaratmış sonra ona kendi ruhundan üfleyerek diriltmiştir.

  Na’’t’den sonra yapılan ney taksimi işte bu ilâhî nefesi temsîl eder.

  Taksimden sonra peşrevin başlaması ile şeyh efendi ve semâzenler sema’ meydanında sağdan sola doğru dârevî bir yürüyüşe başlarlar. Sem⒠meydanını üç kez dolaşmaktan ibâret olan bu yürüyüşe “Devr-i Veledî” denir.

  Semâhânenin giriş kapısı ile tam karşıdaki kırmızı post arasında var olduğu kabul edilen bir çizgi semâhâneyi iki yarım daireye böler. “Hatt-ı istiv┠denilen bu çizgi mevlevîlerce kutsal sayılır ve aslâ üzerine basılmaz .

  Dördüncü bölüm Sultan Veled devridir. Bu Semazenlerin birbirine üç kere selam vererek bir peşrevle dairevi yürüyüşüdür. Şekilde gizli ruhun ruha selamıdır…Sem⒠meydanının sağ tarafından post hizasına gelen semâzen Hatt-ı İstivâ’ya basmadan ve posta sırt çevirmeden dönerek karşıya geçer. Böylece arkasından gelen semâzenle karşı karşıya gelir. Bir an göz göze gelen iki derviş aynı anda öne doğru eğilerek birbirlerine baş keserler. Buna “Mukâbele” denir.

  Postun tam karşısında Hatt-ı İstivâ’nın sema’ meydanını kestiği noktaya gelen derviş burada da baş keser ve Hatt-ı İstivâ’ya basmadan yürüyüşüne devam eder.

  Üçüncü devrin sonunda şeyh efendinin posttaki yerini almasıyla Devr-i Veledî tamamlanır. Bu devirler şeyh denilen mânevî terbiyecinin rehberliğinde Mutlak Hakîkat’i “İlm-el Yakîn” olarak bilişi “Ayn-el Yakîn” olarak görüşü “Hakk-al Yakîn” olarak da O’na erişi sembolize eder.

  Kudümzenbaşının Devr-i Veledî’nin bittiğini îkâz eden vuruşları ile neyzenbaşı kısa bir taksim yapar ve âyin çalınmaya başlar.

  Semazen üstündeki siyah hırkayı çıkararak sembolik olarak hakikate doğar kollarını bağlayarak bir rakkamını temsil eder. Böylece Allah’ın birliğine şehadet eder.

  Semâzenler tek tek şeyh efendinin elini öperek izin alır ve sema’a başlarlar.

  Sema’ her birine “selâm” adı verilen dört bölümden oluşur ve semâzenbaşı tarafından idâre edilir. Semâzenbaşı semâzenlerin dönüşlerini kontrol ederek intizâmı temin eder.

  I.Selâm insanın kendi kulluğunu idrâk etmesidir.

  II.Selâm Allah’ın büyüklüğü ve kudreti karşısında hayranlık duymayı ifâde eder.

  III.Selâm bu hayranlık duygusunun aşka dönüşmesidir.

  IV.Selâm ise insanın yaratılıştaki vazîfesine yani kulluğa dönüşüdür. Çünkü İslâm’ da en yüce makam kulluktu
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  Şeb-i Arüs


  Mevlânâ’nın ölüm gününün hatırası olarak yapılan merasim hakkında kullanılan bir tabir. İkindi vaktinden sonra Kur’an okumak ve Aynü’l-Cem’ yapılmak sûretiyle icra edilen bu merasimin gecesine aynı zamanda “Leyletü’l-Arûs” da denilir. Şeb Farsça; Leyle Arapça “gece” demek olduğu için tabirlerin ikisi de aynı manâya delâlet etmektedir.

  Mevlânâ Celaleddin ölüm gününü “Hakk’a vuslat” “Düğün günü” saymıştır (Hilmi Yücebaş Edebiyatımızda Mevlânâ (Konya İl Yıllığı) Konya 1973 30)

  Bilindiği gibi Mevlâna (hicrî 672) miladî 17 Aralık 1273′de Pazar günü akşam üstü güneş gözden kaybolup Konya ufuklarını kızıla boyarken bu âlemden can ve bekâ âlemine göç etmiştir. Mevlânâ ölümünü gerdek gecesi “Şeb-i Arûs” “Sevgiliye kavuşma” günü olarak kabullenmişti. Şeb-i Arûs fedakârlıkla başlar ölüm boyunca devam eder öbür âleme kavuşmakla tamamlanır.

  Mevlân⠓Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde arama arif kişilerin gönlündedir. Bizim mezarımız. Burada ölüm (olarak) tezahür ediyorsa da orada doğumdur” der. Yine Rabbine “Ölmek şeker gibi tatlı bir şey canı sen aldıktan sonra seninle olunca da tatlı candan da tatlıdır ölüm” şeklinde seslenir. Böylelikle ölüme bir başka açı kazandırır (Alişan Özattila Hak Aşığı Mevlânâ Celâleddin 180-181).

  Gerçekte iki türlü ölüm vardır. Birincisi nefsi (egoyu) feda ederek oluşan “manevî ölüm”. Yani Hz. Peygamber (s.a.s.)’in “Ölmeden evvel ölünüz” emrince “Hak’ta yok olmak” anlamındadır. Bu ölüme “ilk vuslat” adını da verebiliriz. İkinci ölüm ise “fizikî ölüm”dür. Bugüne kadar Şeb-i Arûs olarak kabul ettiğimiz canın beden kafesinden kurtularak aslına döndüğü katrenin denize can ummanına erdiği an. Ki bu an “vuslat gecesi” olarak isimlendiriliyor (Feyzi Halıcı Mevlânâ Sevgisi 20).


  Mevlânâ’da Vuslat Anlayışı

  Mevlân⠓Herkes ayrılıktan bahsetti bense vuslattan” der. Kendinin ölüm ve vuslat anlayışını Kur’an-ı Kerim’in bir âyetinin ışığı altında tetkik edip anlamak mümkündür:

  “Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra ancak bize döndürüleceksiniz” (el-Ankebût 29/57).

  Âyette geçen “dönmek” kelimesi Allah’a kavuşulacağını “vuslatı” açık bir ifadeyle “müjdelemekte”dir. Bu müjdeyi benimseyen ona sımsıkı sarılan Mevlânâ ölümü bir ayrılık değil bir vuslat olarak kabul eder.

  Mevlânâ’nın ölüm anlayışına gelince; “Bir devir sistemi içinde hayatın anlamı ruhun ölümsüzlüğü ve Allah’a vuslatın yolu ölümden geçmektedir” tarifiyle zemin kazanır ve Mevlânâ’da ölüm “Mutlak ve ölümsüz Varlık’a veya diğer ifadeyle “asla” bir rücû hareketi ile” zirveye ulaşır.

  Mevlânâ ölümü kişinin aslına dönüşü veya menşein ilâhi bir cevher olması hasebiyle “Allah’a dönüş” olarak telâkki eder.

  Bir başka ifadeyle ölüm “Cismin ortadan kalkması değil Allah’a doğru uçmasıdır.”

  Mevlânâ bu hususu şöyle ifade eder:

  “Bizi Elest harabatından getirdiler. Coşmuş dağılmış ve kendinden geçmiş olarak getirdiler. Yine harabat tarafına çekecekler. (Bizi) yoktan var ettikleri için” (Mevlânâ Rubaiyyat 672/1 14).

  “Hele ölümden bir kurtulsun kurtuluşa ulaşın; çünkü sevgiliyi görmek âb-ı hayattır.” (Mevlânâ Mesnevî Terc. A. Gölpınarlı III Beyit 4607).

  “Çünkü tiksinmek kötü gelmek ortadan kalkarsa o ölüm ölüm değildir ki. Görünüşte ölümdür gerçekteyse göçüş” (Mevlânâ Mesnevî Terc. A. Gölpınarlı III 4613).
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Güzel konu olmuş. Elinize sağlık.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş