Maarif - Sultan Veled (Fasıl 9 ) Ölmeden Evvel Ölmek...
Hakkın velileri iki türlüdür. Bazısı kibirli bazısı mütevazı; bazısı korkunç ve heybetli bazısı da sevimlidir. Büyüklüğü seven heybetli ve azametli olan velilin kibrine "Kibriya" derler. Veli nefsi "Ölmeden evvel ölünüz!" emriyle ölmüş ve yok olmuş kimsedir. O halde onun kibri Allah'ın sıfatı olan "Kibriya"dandır. Çünkü beşerî vasıflar o velide artık mahvolmuştur. İnsanların kibirli olması kötülenmiş olan nefistendir.


Meselâ dünya padişahları için de böyle iki hal vardır. Bazen tahta otururlar o zaman perdedarlar ve emirler karşılarında el bağlarlar köleler muhafızlar kılıç çekip onları beklerler. Onlar işte bu zamanda yüzlerini adalet ve siyasete çevirmişlerdir. Bu suretle âleme adalet ve fazilet ile nizam verirler. Zalimlerin şerrinden mazlumları korurlar ve dâvaları hallederler. İşte bu esnada da hiddetli ve yok edici olurlar. Herkese karşı lütuf göstermezler. Diğer bir hal de bu halden kurtuldukları zaman hâsıl olur teklifsiz olarak lütufla harem ve halvette arkadaşları ve dostları ile karışırlar ve heybetlerini bir tarafa bırakırlar.

Lütufkârca küçük ve büyük ile konuşurlar; en değersiz insanları birçok edepsizlikleri hoş görürler. Bunun gibi Ulu Allah da kulu kendi âleti yapar ve "Kibriya" sıfatı ile âleme mensup olanlara tehevvür ve heybet gösterir. Bu padişah da başka bir köleyi kendine âlet eder. Böylece âleme mensup olanlar üzerinde lütuf ve tevazu sıfatları ile görünür. Her ne kadar bu iki nevi ahlâk zahiren başka başka ve onların hareketleri ve sükûnetleri birbirine aykırı görünürse de hakikatte hiç de birbirine aykırı değildir. Çünkü bu iki sıfat bir tek padişahtan zahir oluyor. Bir bakıma alçak gönüllülük bir bakıma büyüklük olarak görünür.

Evliyanın bazısı halka iltifat etmez. Hatta Padişahlara karşı bile büyüklük gösterirler. İnsanların yüzüne gülmezler; küçük bir şeyden onları mesul tutarak niçin böyle yaptın diye itiraz ederler. Bu şekilde belki emr-i mâruf yaparlar. Bazı evliya da küçük ve büyük herkesi selâmlarlar ve herkese karşı tevazu gösterirler. Onlarla anlaşırlar kaynaşırlar ve hiç kimseye karşı itiraz etmezler. Halkın bunların lütuf ve tevazularının bolluğundan dolayı onlardan korkusu olmaz. Yani halk üzerinde bir heybet ve bir korku uyandırmazlar. Lütuf ve tevazularının çokluğundan her ikisi de Allah'ın velisi olurlar. Fakat birinin halka karşı gösterdiği kibre "Kibriya" derler kibir demezler. Zira Allah'ın sıfatı onun vasıtasıyla icra edilmektedir. Onda hiçbir beşerî sıfat kalmamıştır. "Ölmeden evvel ölünüz!" gereğince ihtiyarî olan ölümden evvelki bu eceldir. Allah'ın büyüklük ve heybetinden onun kâfir olan nefsi ölmüş ve yok olmuştur.

Alıntı