..(Maârif Sultan Veled’in Farsça mensur tasavvufi bir eseridir ve onun tarikat kuruculuğu yönünü diğer eserlerine nazaran daha açık olarak göstermektedir. Maârif ihtiva ettiği bahislere nazaran muhtelif uzunlukta elli altı fasla ayrılmıştır...)

Sultan Veledin eserleri babası Mevlânâ’nınkiler gibi manzum ve mensur olmak üzere ikiye ayrılır. Babası gibi bir divan üç mesnevi ve bir de mensur Maârifi yazmıştır. Ancak Sultan Veled devrinde Türkçe’nin Anadolu’da varlığını kabul ettirecek bir hâle gelmesinden dolayıeserlerinde Türkçe’ye daha fazla yer vermesiyle Mevlânâ’nın eserlerinden ayrılmaktadır.

Meliha Ülker ANBARCIOĞLU
Allah yerin ve göklerin nurudur. Her şeyin canıdır. Bu nurdan ancak mü’min bir kulun gönlünden parlayarak etrafı aydınlatır; yani Allah mü’min kulunun gönlünde tecelli eder. Allah için ölenler görünüşte ölü gerçekte Allah’ın huzurunda ve dindirler. Asıl ölüm bu şekilde ölmemektedir. Gerçek hayata sahib olan Allah ile kaim ve Allah’ın yeryüzünde halifesi olan bir velidir. Bütün bu görülen çeşitli şeylerden Allah’ın birliğine doğru gitmek lâzımdır. Hakikatte suretler mânadan haber verirler. Herkes mânayı doğrudan doğruya kavrayamaz. Bunu yapabilmek için her mâna bir suret kalıbına girmiştir. Akıllı bir insan her şeyin suretinden hayalinden o şeyin gerçeğini arar. Bu âlem de âlemin aksi ve gölgesinden ibarettir. Bu âleme gönül bağlayanlar hiçbir şeye eremezler. O âlemi ananlar ise ölümsüzdürler.

Kendini bilen Allah’ı da bilir. Benlik ve bizlik bütün kötülüklerin aslıdır. Hakk yolunu katetmek için dert çekmek sadakat göstermek şevk ve aşk gerek. Bir insan maddî varlığından tamamiyle kurtuluncaya kadar kendinden emin olmamalıdır. Bu duygular daima büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Tehlikeyi uzaklaştırmak için büyük bir sadakat ve aşk lâzımdır. Çünkü aşk ölmez ebedîdir. Yaşamak için Allah aşkı ile ölmek lâzımdır.

Amel ve tâat insanın aslını değiştirmez. Bunlar ancak insanda yaratılıştan var olan cevherin ziyan olmamasını temin ederler. Amel vacibtir. Uyanık bir kul Allah’ı sebepler perdesinden görebilir. İbâdet ve tâatta bulunup Allah’dan yardım diler.

Dünya ehline dünya için tevazu göstermek yanlıştır. Tevazu Allah’ın rızasına uymak için gösterilmelidir. Bu tarz bir davranış o insanın Allah hakkındaki düşüncelerinin ifadesidir.

Yaratıklar üç türlüdür: Hayvan insan ve melek. İnsanın ilmi ve nutku melekî cismi ise hayvanidir. İnsan bu cismanilikten yani beşerî vasıflarından kurtulduğu yani ölmeden evvel öldüğü zaman melek olur.

Allah adamı içinde bulunduğu her halde taâttedir. Çünkü bütün âlembilerek veya bilmeyerek Allah’ı ibâdet ederler. Her faydalı iş bir nevi ibadettir. Allah’ı bulan her şeye karşı doymuş olan bin insan güneşe benzer. Güneş gibi varlığı ile her şeye nur verir. Başkalarına muhtaç değildir.

Allahdan başka her şey yok oldu. Varlığın aslı bu anlamda yokluktur.Binaenaleyh varlıktan kurtulup yokluğa koşmak bunun için de aşk ve vecdlâzımdır. İnsanlar suret hayal âleminde yaşadıklarında mânevi ve hakiki varlıkların tadını bilemezler. Bunun için Allah Cennetin güzelliklerini ve Cehennemin azaplarını insanlara bu âlemde türlü türlü örneklerle göstermiştir. Suretler fânidir. Suretlerin bulunduğu bu dünyada fânidir. Beka mânaya mahsustur.

Mü’min bir kulun niyeti amelinden hayırlıdır. Amel bedenin niyet kalbin işidir. Kendisinin Allah’ın bir âleti olduğu hakikatini bilen Allah’a ulaşır.

İnsan görünüşte küçük gerçekte büyük bir âlemdir. Bütün nebiler velîler ve vâsıllar aynıdır. Bunlardan birini görmek hepsini görmekle birdir. Nebiler muma benzerler. Vahiy nuru ise bu mumun şuleleridir.

Namazda Allah’ı görüyormuş gibi bulunmak lâzımdır. Din yolu hizmet ve ibâdetle katedilir. Geçmiştekiler Allah’a bu şekilde ermişlerdir. İlim ve münazara insanı hiçbir zaman amacı olan Allahya eriştirmez.

Allah’ın işlerini Allah için doğru yapmak gerekir.

Bu dünya bir hayaldir rüyadır ve bir Cehennemdir. Bunlardan vazgeçmek ise Cennet’e kavuşmaktır. Fakat bunu yapabilmek çok güçtür.

Allah’dan başka bir kurtarıcı yoktur.