NEY'in Türk Tasavvufundaki Yeri...


İslâmiyet ile birlikte zaten toplumda var olan mistik düşünce ve anlayış İslâmî bir kimliğe bürünerek Türk tasavvuf anlayışının temellerini oluşturdu. Hoca Ahmet Yesevî Hacı Bektâş-ı Velî ve Mevlana Celâleddîn-i Rûmî bu anlayışın Türk toplum hayatına yerleşmesini sağlamışlardı. Türklerin İslamiyet’ten önceki dinleri olan Şamanizm Animizm ve Totemizmde de mûsikînin çok önemli rolü vardı. Bu dinlerin tümünde törenler müzik eşliğinde yapılırdı. Örneğin çoğunlukla hâkim olan Şamanizmde kam baksı veya şaman denilen din adamları ellerinde kopuz ile dolaşır dinî mesajlarını mûsikî yardımıyla iletirlerdi. İslamiyet’te de mûsikîye karşı bir cephe mevcut değildir. İslâm Peygamberi Hz. Muhammed Kuran’ın güzel sesle ve kaideye müstenîd âhenkle okunmasını öğütlemiştir. Tecvîd ve Kıraat işte bu rağbetin sonucunda doğmuştur ve mûsikî ile yakın ilişkileri vardır.

Türklerin dinî hayatlarında mûsikî her zaman yer almıştır. Özellikle tekke hayatında ayin ve diğer dinî törenlerde (cem zikir deverân vs.) mûsikînin rolü büyükse de birçok tarikatın törenlerinde telli çalgıların yer almasına cevâz verilmemiştir. Ancak hemen hemen bütün tarikatların törenlerinde bendir ile birlikte ney yer almıştır.

Bilhassa Mevlevîlikte neyin önemi çok büyüktür. Hz. Mevlânâ Mesnevî’ sine şu sözlerle başlamıştır:

Bişnev ez ney çün hikâyet mî küned
Ez cüdâyîhâ şikâyet mî küned
Gez neyistân tâ merâ bübrîde end
Ez nefîrem merd ü zen nâlîde end
Sîne hâhem şerha şerha ez firâk
Tâ begûyem şerh-i derd-i iştiyâk

Dinle neyden zira o birşeyler anlatmada
Ayrılıklardan şikâyet etmededir.
Ney der ki: Beni kamışlıktan kopardıklarından beri
İniltim kadın - erkek herkesi ağlattı.
Ayrılık bağrımı delik deşik eylesin
Tâ ki aşk derdini anlatabileyim.

Hz. Mevlân⒠ya göre mûsikî Allah’ın lisanıdır. Yüce yaratıcı Bezm-i Elest’ te ruhlara mûsikî ile seslenmiştir. Bu sebepten hangi milletten hangi dilden olurlarsa olsunlar insanlar mûsikî ile aynı duyguları paylaşabilirler. Hiçbir sanat insan ruhuna mûsikî kadar doğrudan doğruya ve içinden kavrayacak şekilde nüfuz edemez. Mûsikî son derece değerli bir manevi temizlenme ferahlama ve yücelme vâsıtasıdır. Ruhu kir ve paslardan temizlediği gibi ona batmış olan dikenleri de ayıklayarak tedavi eder. Mûsikî ile temizlenmeyen ruh yükselemez aksine yerdeki bayağı ihtiraslara bulaşarak kirlenir ve körelir. Gerçek mûsikî insana hayvani hisleri hatırlatmak şöyle dursun ona “sonsuz varlık” ı hissettirir sezdirir. Bu sezgiyle onu O’na yaklaştırır ve nihâyet ulaştırır. Bunda en etkili ses ise ney sadâsıdır.

Ney hadîs-i râh-ı pür hûn mîküned
Kıssahâ-yı ışk-ı Mecnûn mîküned

Ney kanla dolu bir yoldan bahsetmede
Mecnun’un aşkından hikâyeler anlatmadadır.

Âteş-i ışkest ke’ender ney fütâd
Cûşiş-i ışkest ke’ender mey fütâd

Aşk ateşi ki neyin içine düşmüştür
Aşk coşkunluğu ki meyin içine düşmüştür.

Hem çü ney zehrî vü tiryâkî ki dîd
Hem çü ney demsâz ü müştâkî ki dîd

Ney gibi hem zehir hem panzehir
Ney gibi hem hemdem hem müştâkı kim gördü?