Giriş:

Bir serbest şiirle Fuzuli dünyasına giriş yapmak istiyorum:

Bir bigbangi
Bir pazel düşün
Bigbang
Zerre güneş
456
İnna lillah ve inna ileyhi raceun
Ligaüllah
Bir nokta hayata dönüşüyor
Bir hayatdanoktaya dönüşebilir
Her başlangıcın bir bitişi var.
Mantıkla başlatan
Mantıkla bitirir
Mantıklı başlangıç ve mantıklı bitişin arasındaki
Maceralarda
Mantıklı olur
Mesele tevhit macerasıdır
Birden başlanan bire doğru döner
Açılıp kapanmada
Bir 1 ortaya çıkıyor
Bir 1 oyunu
Bire katılsan 1 sin
Katılmazsan sıradan biri
Tesadüflerde
Son
Yelkensiz gemidir şuursuz.
İdrak gemisine binenler Nuhcular birciler
Tarih başlangıç son
Sizindir
Mekân alt ve zaman üst
Değirmen taşıdır
Âdem alan buğdayı
Un eder
Sol ve sağ parantezdi
Mantık
Ortada aşk mantığı
Karışık görünse de.

***

Fuzuli’nin gazel divanın başlangıcındaki gazelbana onun ne kadar vahdet mevzusuna değer verdiğini açıkladı:

Vadiye vahdethakikatta makami aşkdır
Kim müşehhes olmaz ol vadide sultannan geda
Eylemez halvet sarayi sırrı vahdet mahremi
Aşığı maşuktanmaşuku aşıktan cüda

ben bu gazelden ilham alarakFuzüli’dekiiki mevzunun sentezi olanivahdeti ve birliğitema olarak ele aldım.

Fuzüli’nin bir Şah Hatayı hayranı olduğunu herkes biliyor. temuz ayın 17si Şah Hatayı’nın doğum günüdür ve bendebu münasibete göre Fuzüli divanındanikiden bire doğru17 mevzuyu ele alarak Fuzüli’nin kapısını çaldım. Eminim ki buraya gelen ustadlarım Fuzuli’nin hayatı yaşadığı dönem gibi her konu hakkında geniş bilgiler verecekler.

Onun için bu gibi konulara değinmeden ve zamanı harcamadan izninizle Fuzuli’de vahdet konusunu anlatmak istiyorum. )


Birinci konu: Can ve beden ikilisi:
Can görünmez deseler tende inanmam nice kim Lutfuden her nice baksan tenine can görünür. Can her bir insanın kalbinde yerleşen yönlendirici potansiyeldir. Akıl her bir insanın 5 maddi duyusunun merkezidir. Bu sebeptendir ki can ve tenin birbirleriyle sağlam irtibatları kesildiği zaman artık hayatın gerçek anlamı ve amacı kaybolmaya başlıyor.

Gah akıl ve gah ruh tarafından yönlendiriliyor. Halbuki ikisi bir arada olduğu zaman hayatın felsefesi tamamıyla ortaya çıkıyor. Aslına baktığımızda can her zaman bu birleşmeye hazırdır. Fakat insanda olan bu beş duygunun istekleri onun canla irtibata geçmesine fırsat vermiyor. Çünkü insan her zaman ziyankârlık ve hüsrana eylemlidir.


Fuzuli burada can ve ten ikilisinin ayrı tasavvur edildiğini görmüş bunu da can ve ten birliğini can gözü ile görmemezliğe bağlamıştır. 5 duyguyu temizleyip parlatmak tüm Ulemanın tavsiyelerinde bulunmuştur fakat ne yazık ki can ve tenin birleşmesine neden olan bir sistem ve müfredat verilmemiştir. Ama yine arifler ve büyük düşünürlerin kelimeler ve cümleler arasında bu ihtiyacı göre biliyoruz.

Bu can ve ten ikilisini bir arada görmek; görmek mekanizmini gerektiriyor. Bu mekanizmi elde edenlergörenler olmuş ve görenlerde arif-i kâmil olmuşlardır.Tarih sayfalarına dönüp baktığımızda hala soyları tükenmeyen gören filozofları kendi bölgelerimiz Tebriz Şirvan Anadolu’da görebiliyoruz.

Gören Nesimi’ninFarsça söylediği şiirinden bir örnek vermek istiyorum:
Hileger gözdü hatadan iki görmüşdü biri
Açık aydın ki dilo bilbero canane heman

Veya Hallaç Mansur’dan tercüme ettiğim bir başka örnek:
Kim ki bidar kalır devleti didar aparır
Görüner can göze bir aşiği bidar hani?

Yine Mevlana fuzuli can ve teni ruh ve kafes adlandırdığı beyitte buyurur:

Birbirine sancılıp heryan tenimde okların
Murgi ruhum geydine olmuş müretteb bir kafes

Felekten gelen arizleri ve 5 duygunun isteklerini oklara benzetip ve ruhu bir kafes gibi mahpusa maruz bıraktığını söyleyen fuzüliYine ruhun kuşunu insandan maddi varlığından ayıranın insan şuurunu çevresini bürüyen hakiki olmayıp fani olan bağlılıkları söylüyor.

Bir başka yerde yine bir iki daha:

Mesken ey bülbül sene geh şahi güldürgeh kafes
Nice aşıksan ki ahından tutuşmaz harü hes

Fuzüli bülbülü can ve ruha benzetip ve hala kamil olmayan aşığa öğüt veriyor: “ ey naşi ve ham âşık gâh ruhunu serbest kılıp kuşlar gibi istediğin zaman dallarda serbest gezip bazende ruhunu dünya baglılığına sokuyorsun gâh kendi yarattığın zorluk yüzünden daima ahü feryat ediyorsun. Hâlbuki bu ikilik halleri seni istediğin yere götürmeyecektir.”

Yine şehidi vasilSeyyid İmameddin Nesimi’den:
Ey bülbüli kudsi ne giriftari kafessen
Sındır kafesi taze gülüstan teleb eyle.

İkinci konu: Arif ve dünya ikilisi:
Hikmeti dünyavo mafiha bilen arif değil
Arif oldur bilmeye dünyavo mafiha nedir

Benim her zaman itirazda bulunduğum sık sık rastladığımız tasavvuf-irfan sufi-arif kavramlarının eş anlamlı olarak yan yana gelmesidir.

Bu kavramlara ait olan akımlar ve kişiler şeriatı aşıp iç dünyaya ait olan insanlardır. Fakat bu insanlar düşünce mekanizmi olarak birbirinden farklıdırlar. Bâtıni prensiplere göre; dünya ve mafihanı bırakıp kendini keşfetmeye kalkan uzlette yaşamak isteyen kişi sufidir ve bu hakikat dünyasına ulaşmanın vazgeçilmez aşamalarından biridir. İrfan ve arif kelimeleri Arapça olup ürf sözünden türemiştir. İrfan; tanımak Arif; tanıyan demektir. )Arif insan irfan prensiplerine göre daima sahnede aktif bir şekilde camia ve insanların hizmetinde olup seyyar bir piri irfandır. Arif için bu beyitleri diye biliriz:

Terk düyadan hedefteki cemaet olamayıp
Seyri mahluk hakkadır ey talibi mena olan
Terki dünyayi cemadi terki divi nefsdir
Nefsi terk et hakkı gör kimdir o taha olan
“101 nefes”

O zamana kadar ki tarikat ve marifet ve aslında 4 kapı ve kırk makam prensipleri saklı kaldıkça bu dörtlünün her hangi birini anlamak ve birbirinden ayırt etmek zor olup yanlış yorumlara neden olacaktır. )

Hikmetin anlamı; akıl ve bilgindir. Batınilerin yorumunda hikmet sözü değerli olmasına )rağmen maddi dünyanın yanında olduğu için hakiki değerini kaybediyor. Ne zaman akıl ve akıllı fani dünyanın koşullarını kabul edip uzlaşmaya kalkarsa o zaman Bâtıni âlemi terk etmiş olur. ) hâlbuki bu sufi kâmildir ki teslim olmuş aklın vasıtası ile dünyanın tüm isteklerine ve vaatlerine ve şöhretine yüz çevirir. Bu aşama 4 kapı prensiplerine göre tarikat kapısıdır. Fakat Fuzuli’nin buradaki söylediği arif sözü bir aşama sonra irfan dünyasına aittir. Arif insan; bilgin ve pratiktir. Arif hem batinde hem zahirde selim akıl ve nefsle hakka doğru yolunu devam ediyor. Tarikat aşamasını geçmeyen sufi arif olamaz. Nitekim Hallaç Mansur’da bu aşamayı yaşayıp ve geçmiş ve sonra Enelhak söylemişdir:

Vaktıdır bizde gedip akifi meyhane olak
Çünkü saki bu peridir deli divane olak

Üçüncü konu:Aşk ve naseh ikilisi:

Aşk derdile hoşam terki nasihat kıl refik
Ben ki tiryaki mezacım zehr kar etmez mene

Aşk bu aşırı sevgi. her bir şeyde aşırı olmak iyi olmasa da hakikatın peşinde aşırı olmak iyi ve sonsuz bir yoldur.

hakikata aşık olmak tarih boyu tüm aşıkların başına dert açmıştır çünkü bu sevgi bir felsefeye dönüşmüştür. Bu felsefeye dönüşen aşk durakları sevenlerle sevmeyenlerin arasında bitmez tükenmez bir mücadeleye sebep olmuştur.

Fuzuli’nin dünyasında insanların aşk konusuyla münasebetleribirbirinden farklıdır. Bunları bu guruplarda göre biliriz:


1-âşıklar(gâh inzivada gâh tecritde gah sürgünde bazen hakaretler hapislere idamlarda maruz kalanlar ve...)

2-zahitler(yorum inhisarcıları zalim hâkimiyetlerle elbir olan ölüm fetvaları sadir eden çerçiveciler mutlakcılar ve...)

3-fırsatçılar (hayatlarından memnun kalanlar artık dünya budur diyenler korkaklar suyu akışına bırakanlar öğütçüler ve...)

4-gafiller (nas rastgele yaşayanlar dünya adamları ve...)

5-muanitler(aşıklara planlı kast edenler.hunurları kufrileyuğrananlar ve...)

Ey mene sabr et diyen hal_i dilimden bi haber
Aşk olan yerde nedir aram yanılır şekib

Veya:
Tutmaram zinciri zülfü terkin ey nasih meni
gah bir akil hayal et gah bir divane tut

Nasehler ya korkaklar zalimlerin elçileridir. onlar aşıkları hareket ve yoldan durdurmaları için nasihat ve öğüt verirler.

dur diyorlar vad veriyorlaradaletsizliğin atmosferinden kopan tufan ve fırtınanın habercisi oluyorlar. aşk yolundan dönmek için ayla güneş teklifini kabul etmeyenleri ikna etmeye kalkan oluyorlar ve...


.şimdi Fuzuli’nin aşığa naseh postunda oturan tabibe yazdığı beyitlere göz atalım:

Çareyi behbudimi sordum mualiçden dedi
Derdderdi aşk ise mümkün değil sehhat sana

Derdi aşkım define zahmet çeker daim tebib
Şükr kim olmuş ona zahmet mene rahat sana

Çak görüp göğsümü kılma ilacım tebib
Zaye olur merhemin bende biter yara yok

Koyma nagis ehl_i derd içre fuzuli ney tebib
Eyle bir derman ki derdin ede günü günden ziyad

Aşk derdile hoşum el çek ilacımdan tebib
Kılma derman kim helakım zehiri dermanındadır

Arif ol sevda_i_aşk inkârın etme ey hekim
Kim vucud_i_halktan ancak bu sevdadır gerez

Fuzüli Kendilerini aşığa munis ve hemdem gösterip de yine duraklara inanan insanlara hoş mantıkla cevap verdi.

bakalım vaizlere ne diyor ve bu iki farklı sistem adamlarından yani aşık ve değerlerinden nasıl biri ortaya çıkarıyor:


aşık-vaiz

Huru tuba vasfın ey vaiz bugün az eyle kim
Hemdem ol tuba xuramo hur peykerdir mene
Uyuşturucudur vaiz cennetten bir lüks yaşamını örnek verendi vaiz. ölülere hitabe söyleyendi vaiz nakiti bırakıp ta veresiye hizmet verendi vaiz:

Vaiz bize dün duzexi vasf etti fuzüli
Ol vasf senin kulbeyi ehzanın içindir

Vaizlerin insan beynindeki hakimiyyeti korku üzre kurulmuş. onu dinleyen insan ne kadar korksa o kadarda itaat edecektir. Kölelerin korkusundan zevk alan ve ailesini geçindirendi vaiz

Aşık-zahid

Zahid sen kıl teveccüh guşeyi mihrabe kim
Kıble taeti ebruyi dilberdir mene

Zahit Fuzuli’de defter destek sevendir siparişlerle fetva çıkaranlardır şabloncudur hani ALİ söylediya:

“Vurun o Kuranları Kuran-i natık benim” zahitler o kâğıtçılar ve üçkâğıtçılardır Fuzuli dünyasında.

Ol büti ebrusun goyup mihrabe döndermem yüzüm
Goy meni zahidmene çok verme tanrı için ezab
Hatta mihrap eğer yalana bulaşıpsa Fuzuli o mehraptan da yüz çevirir. Fuzuli dünyasındaşekilden yüz çevirmekmahiyetten yüz çevirmek anlamına gelmiyor.

Zahitler 2.gurubun faallarıdır. zalimlere artık destekçi değil onların evez edilmez bir üyesidir. Halkın batini dünyasındaki korkuyu besleyen ve hakla dost olma ihtimalini sıfırlatanlardır zahit.

Muvehidlere kılma inkâr zahid
Mey_i vahdeti sanma ümmülxebais

Müvehhit; aşıkdır sufidira rifdir.her aşamada olur olsun yüzü hakkın birliğinedir. zahit okuduğu dersi hakkın kuralı hesap ediyor. zahit kurallar içinde maddi çıkarları da düşünür. Kıskançlık duygusu onu tarihte katil yaptı. o aç kalmayı kendine reva bilip ve her şeyden kendini mahrum etmiş ki yalnız aşıklar hayatta kalmasınlar. aşıklar onu rencide ediyorlar. Âşıklar ilham sahipleriydiler ama o hala kitaptan okuyor. Âşıklar mutlular ve umutlu ama onlar kendi yarattıkları kurallar içinde yoruldukları için üzgünler.

Faydasız ibadetten yoruldukları için yavaş yavaş inançlarına küsgün oluyorlar.


Fuzuli aşığa derler olar kim terki aşk eyler
Demezlermi hatateğyir kıl hükmi geza derler

Riyai zahidi xoşkunsemainden nolur hasil?
Hoş ol kim rindi meyhaneiçip cami şarap oynar

Geryeyi zar ile hoşhalem ki behri aşkda
Eşksiz gözbir sedefdir loloi şehvarsız

Şimdi de bakalım ustad Fuzüli bizi aşık ve rakip ikiliğinden nasıl bire götürecekdir.

Kesmedi benden seri küyünde azarın rakip
Ey fuzulinece cennet içre yok derler azab

Rakip irfan dünyasında hakikat muddeilerinin şifresidir.tüm sufi ve tarikat akımlarına mensup olanlar gibi (tarikyol ve tarikatyolculuk anlamındadır)Fuzuli’de dünyayı ve materyalistleri fani hesap ediyor.bu hakiki olmayan dünyanın karşısında aşk dünyası ve kuralları vardır ki daima yağ ve su gibi birbirlerine katılmıyorlar.:

Aşka ta düştün fuzuli çekmedin dünya gamın
Bilki geydi aşkmış dami taalluktan necat
Bu katılmamanın faturasını aşıklar ödüyor:

Aşk – bela
Fuzüli inanıyor ki aşık olan kesinlikle cevri cefa ve bela ile karşılaşacak ve bu karşılaşmada veya savaşta kazanan aşık olacaktır. Onun için duası böyledir:

Yareb belayi aşkla kıl aşina beni
Birdem belayi aşktan etme cüda beni
Ama beladan kazandığı saygı edeb ve liganı böyle
değerlendiriyor ve hak ediyor:


Olur gaddim dotaaşkın yolunda bir bela görcek
Tarik ehline adettir tevazü aşina görcek
Bela zimninde rahet olduğun izhar eder halka
Felek beyhude hari hüşkdengülbergi tervermez
Vesaret mülkünün ferzane şairi olan fuzüli aşk mevzusunun yanında bu defa selteneti koyuyor.

Ben beyinsiz bir padişah olsaydım Fuzuli’nin bu beyti beni kızdırırdı ve zahitlerimdenuygun bir ceza fetvasını çıkarmayı isterdim.

Daği aşkın derdi zevki seltenet tek dilpezir
Xaki kuyin seyrifethi heft kişver tek leziz

Âşık ve mecnun ikilisinden âşık olma yeteneği Fuzuli’yi ilgilendirir. O insanı âşıklık seviyesinde mecnun epizot ile sınırlandırma niyeti yoktur. İnanç ve şehitlikten daha üstün olan sıdkı mecnunun aşırı aşkından üstün tutuyor.

Bende mecnundan fuzun aşıklık istidadı var
Aşıği sadık benimmecnunun ancak adı var

Fuzuli bu beyti yazdığı dönemde tarikattan ve inzivadan çıkan ve şehir ve cemaat içre sözünü söyleyen bir arif olmuştur:

Deşt tutmak adetin koymuştu mecnun aşkta
Şöhreyi şehr olmağın resminiben ettim ixtira.

Dördüncü konu:Cebr ve ixtiyar ikilisi:
Aşkında mübtelalığımı eyb eden sanır
Kim olmak ixtiyariledir mübtela sana

Geçmişteki ve bu günkü tüm düşünür ve evliyalar arasındaki cebr ve ixtiyar mevzusu tartışılan en önemli konulardan biri olmuştur. Kime göre insan alın yazısının dışına çıkamaz ve kime göre de insanın tüm mukadderatı kendi elindedir. Fuzuli bu beytte âşıklık erdemini hakkın bir lütfü gibi değerlendirir ve cebirin var olduğunu ve sebebini yarın cilve ve güzelliğine bağlıyor. fuzülinin sevgilisi o kadar güzeldir ki onu tamamençaresiz halde koymuş ve Fuzuli’nin sevmekten başka çare bırakmamıştır.

)bu anlamdaki güzellik eğer tüm kâmillikle olursa sevmemek herkesin elinde değil. Çünkü bütün insanlar zaten güzellik ve mükemmellik peşindeler. buna şahit tarih boyu tüm düşünürlere ve elçilere hörmet saygı ve sevgide bu zat ve fıtrattan gelmiştir. Ben buradaki cebri “kamiliyeti sevmek mecburiyyeti” adlandırıram. Kaza ve kader mevzusuna geldiğimizde ben kaderle kaza arasında birden yüze kadar nokta koyup ve inanıyorum ki her bir insan cehaletten sevgi ve bilgiye doğru noktaları birer birer şuur ve kalbin muşahide vasıtasıyla hür ve muhtar olacaktır. Yani yüzde yüz insani kâmil ve muhtar.


Beşinci konu:Cehl ve irfan ikilisi:
Fuzulialemi geyd içresendem vurma aşkından
Kemali cehl ile devayi ürfan eylemek olmaz
Bu beyt bana hüseynebni alinin bir değerli sözünü hatırlattı:
“cahil halkla mucadile etmekendisi aynı cehalettir”.

Bol bol tartışmalardan sonra Fuzuli’de bu konuyu tecrübe süzgecinden geçirmiştir. onuniçindir ki tarihte çoklu pir ve düşünürleri suskun ve içe kapalı görmek mümkün olmuştur. bu kutuplaşma önce yakın akrabalardan başlayıp ve maalesef sonunda bir camianın itinasızlığı ile son verilir ve yine bir müddet geçenden sonra zamanın düşünürleri tarafından zahmetle o ölüp köçen düşünürün eserleri toplanıp ve halka hakka merdiven olması için sunulmuştur.

Bana göre bu türlü anlaşılmazlıklar gayet doğaldır. bu düşünürün görevidir ki fazla beklentisi olmamakla kendi araştırmalarını veya teorilerini yalnız bilim adamları ve halü seyreden anlayan insanlarla paylaşsın. Çünkü ”ekserehom la teşerun”

Aho feryadın fuzüli incidiptir alemi
Ger belayi aşkile hoşnutsan goğa nedir

Ey fuzuli telebi rütbeyi ürfan eyle
Cehlile hasili ogati şerif oldu telef

Altıncı konu:Cennet ve cehennem ikilisi:
Cenneti veslindir ol maksat ki iman ehline
Kılsa hak ruzi cehennem ateşi oldur sebep
Cehennem yaradılış felsefesinden bahsediyor üstaz( üstat )Fuzuli.

Maşukun vüsaline varmadığın halde zaten tabakalı cehennemdesin. “innalillah ve inna ileyhi raceun” trenindegidiş ve dönüş biletin varsa ona doğru giden hiç bir durakta trenin hareketine geç kalmaman lazım. Çünkü her bir durak muayyen işler içindir ve son maksat değildir. Bu ikiden de bire hedef yine cananın son durakta beklediğidir ve asıl kavuşmak ordadır. Mevlana’nın şems divanındaki beyitte tablo budur:

Aşek ço meni bayed misuzedo misazed
Verney mesele kudek ta ke’b hemi bazed

Mevlana “aşık olmayanı Kabe yolundaki çocuğa benzetir ki yolun amacını idrak etmediği için oynamakla meşguldür.”
Yanan aşk ateşine ateşi duzexten imendir

Nekim bir kez yanar yandirmak onu gayri mümkündür
Ya aşk ateşin seçersin ya da maddi ve fani dünyanın sahte kurallarının ateşine yanarsın.

Vaiz osafi cehennem kılır ey ehli vere’
Var onun meclisine gör ki cehennem ne imiş
Vaiz cenneti ölümden sonraya vaad ettiği için Fuzuli; onun meclisini ve ona inananların da cehennemde olduğunu söylemekten çekinmiyor. Yani uyuşturucu dinden bir taraflı dinden bahsediyor. Hâlbuki dinlerin hakiki amacı; uyuşturmaktansa cehd telaş hareket ve iki dünyanın saadetine davet etmelidir.

Yedinci konu:Baki ve fani ikilisi:
Tüm batini âleme eylemli olan insanlarda ister sufi ister alevi ister dünyanın öbür ucunda olsunmevcut olan gayri hakiki kurallara itirazları olmuştur. Nadir hallerde rastlanıyoruz ki Bâtıniler siyaset ve devletten razı kalmışlar ve fikirlerini açıkça beyan edebilmişler. Bu nadir hallerde düşünür ve pirler tarafından teorilerin açıklaması farklı şekillerde olmuştur:

1-hâkimiyette olan şahlar veya şahıslar azda olsa adaletli ve anlayışlı olmuşlar.

2-hâkimiyet kendisi Bâtıniler tarafından kurulmuştur ki buna şahit tarihte şah Hatayı gibi örneklerimiz mevcuttur.

Bir alevi derviş sufi dünya dediği zaman aslında teheccür ve taşlaşmaktan bahsediyor.”bizden değilsin demek düşmansın” mantığından bahsediyor. Dervişin yorumunda”dünya” kelimesi irtica ve taşlaşmak simbol anlamına geliyor. Hâkimiyetin mantığının dışında olan insanlar hakikate varmak için bu dünya kurallarından uzaklaşmalı ki nefsini terbiye edip arınsın.

Şimdi iki cephe vardır. Dünya tarafında olanlar ve olmayanlar. Bu iki gurup arasında ya kan vardır ya susmak veya hicret. Dünyayı seçersin durursun razı kalırsın siparişlerle konuşursun ve... Batin tarafında olduğun zaman pir sultan abdal gibi nesimi fezlullah fatima ve diğerleri gibi hayatın normal şekilde değil belalarla devam eder.
Şimdi dünya ve yanında olanlar ve olmayanlar:

Dünya -arif
Hikmet_i_dünya vo mafiha bilen arif değil
Arif oldur bilmeye dünya vo mafiha nedir

Dünya -sermest
Öyle sermestim ki idrak etmem dünya nedir
Ben kimem saki olan kimdir mey_u_sehba nedir

Ey hoş ol mest ki bilmez gam_i_alem neyimiş
Ne çeker alem için gam ne biler gam neyimiş

Fani -baki

Fegr mülkü taht_ü alem terki efserdir mene
Şükr_i lillah devlet_i baki müyesserdir mene

Nola ger oldusa fani kuhken ben bakidayım
Aşka bizdendir bega yoktur yok olmak varimiz

Kılmagil muhkem gönül dünyaya egd_i_irtibat
Sen bir avare misafirsin bu bir viran rubat

Bega mülkün dilersen varını yok eyle dünya tek
Etek çek gördü gün aftab_i alem ara tek

Dünya -üzlet

Ey Fuzuli odlara yansın büsati seltenet
Yeydür ondan hak bilir bir guşeyi gulhen bana

Sekizinci konu:Gam ve nişat ikilisi:
Ehli irfandır cihan keyfiyetin tahkik eden Kim nişattan bulunurr yüz gamgaminden yüz nişat Bir fi’le çözüm bulunmadık zamaninsan için yüz veren bir haldır gam.bu duygu herkesin başına gelmiştir.Bir şeyi elde edemezsin ve ya kaybedersin veya çözüm bulamazsın onda mahzun olup ve kederlenirsin. Aslında gamla umut arasında güçlü bir irtibat vardır. Umut gamın aşısı sayılabilir. aşıdan öte umut tedavi edecek bir güce sahiptir. Onun içindir ki Kuran”allahı sevenler mahzun olamazlar” imasında bulunuyor.

Desek ki “umut Allahın bir ismidir” yanılmayız. Umut insanın içinden gamı çıkarmaya ikna etmek için en yakın arkadaşı olan nişat”ı sahnaye davet ediyor. nişat aktivasyon mantıklı mutluluk ferahlık ve beyinin defregmentidir.


Şimdi umudun olduğu yerde hareket ve tahkik vardır. Hareket varise bilgi ve irfanda var. Bunlarda varise umud köprüsünün sağ ve solundaki gam ve nişat diyarına mükerrer yolculukta olacaktır. Yine okuyalım:

Ehli irfandır cihan keyfiyetin tahkik eden Kim nişattan bulunur yüz gamgaminden yüz nişat.

Dokuzuncu konu:Küfr ve iman ikilisi:
Her bir insan düşündüğü zaman bir fikir ortaya çıkabiliyor. İnsanlar iki amaçla bir mevzuya bakabilirler.

1.amaç hakikatın ortaya çıkmasıdır.(hatta eğer bu hakikat kendini ve düşüncesini ve hatta hayat tarzını nefy ve inkâr etse de. )

2.amaç ortaya çıkan fikir çıkarlarını garanti etmelidir.(her bir düşünceyi olayı ve hareketi kendi çıkarlarıyla ölçüyor. yani inancı çıkarlar üzerine kuruluyor. Küfürde budur.

İnançta ahlak sınırları olduğu için ahlak sınırları kâfirlerin sınırsız dünyalarına aykırı geliyor. Muhammed habibullahın sloganında var: “ben ancak ahlak seviyesini yükseltmek için gönderildim”.yani risaletinin ve amacının; siyaset hakimiyyet saldırı intikam ve bu gibi şeyler değil ahlak olduğunu vurguluyor. İrfan dünyasında yarin yanında olmak(liga) ve yarin küyinde olmak(yarın düşünce atmosferinde olmak demektir.)

Müslümanlık bahane değil teslim olmakdısa yarsız bir keyf alanı olan cennete inanmak küfr sayılır. Çünkü maddi insanlara göre amac hedef değil mukafatlı yaşam biçimidir. fezl sahibi buyurur:

Yar köyünde müsülmanlar ger olsaydı yerim
Kafirem ger rövzeyirizvane eylersem heves
Bazı beyitlerinde görüyoruz ki büyük Fuzuli taşlaşmış düşünceleri ve insanları görüpde gerçek bir dünyanın arzusunu ederek imana gelmiştir. Çünkü her bir ütopyada eğer adalet ve sevgi varsa Fuzüli’nin cananını da bir türlü orda görebilir:

Kâfir ki değil müterifi nari cehennem
İmane gelir ateşi hicranını görcek

Yine Bâtınilik ve Fuzuli dünyasındaki ütopyayı burada da göre biliriz:

Girip meyhaneye müğ meşribile kimki xu eyler
Olup mümin behişte kafirem ger arzu eyler
Asıl serbestlik ve demokraside budur. Hakkı her yerde görmek. Yani uzlaşmak dersidir bu beyt. Kardeşlik ve tahammül gücüdür. Şekilciliktense sevgiyi aramaktır. herkes siyah olsun değil renkli bir bahçenin arzusudur.dil değil kulağı açmak programıdır.her kesi akıllı görmek ve kibirden uzaklaşma zeminidir. fakat bir acı gerçekki fuzüli 450 sene önce yaşayan biri olarak bunları düşünüp inanıp ve yaşamıştır ama hala hakimiyetler başında olan bazı insanlar anlamak ve uygulamakta zorluk çekiyorlar.

Bu diktatör hâkimlerin mantık ve bahanelerinden bunları saymak mümkündür:
—düşman var
—öldürmesek üldürürler
—oyuna gelmeyelim
—başka eller var
—casuslar korkusu

—zen ve şüpheler ve sağlam programın olmadığından dolayı insanları sevmek yerine kontrol sistemine geçmek ve bu gibi diğer bahaneler.

ve böle oldu ki zalim hakimiyetler hatta din adıil hakikat yani azatlık ve hürriyet hakkının büstünün üstünü bahaneler perdesiyleörtüp ve kafir olmayı seçtiler. hürriyete nihilizm deyip ve ezdiler.

Onuncu konu:Mestlik ve naseh ikilisi:
Alevilik ve tasavvuf âleminde mestlek veya sarhoşluk geniş anlamda zaman ve mekânı değişen bir kuvvedir. Bu değişiklik trans haliyle başlar ve modülasyonla devam eder.
Mestlik mestanelik ilhamla görev arasındakiprüdür.

mest olan daima hareket ve yenilikte olan bir seyyar ve canlı kitaptır. o kitapdır ki bazen kendi yazdığından faydalanabiliyor. Ona göre de daima sabitler ve hareketi sevmeyenler bu yolcuyu engellemeye ve yolundan vazgeçirmeğe öğütler veriyorlar. naseh oluyorlar:


Buyurma tövbe bana ol şaraptan naseh
Ki görse onu tutar cezmi terki tövbeyi nasuh
Mestlikten tövbe edilir mi? bu tövbe hatta nasuh olsa bile(nassu tövbesi günaha dönmek ihtimali olmayan tövbedir)şarabın gücü o tövbeyi bozabilir. Biliyorsunuz ki şarap ariflerin ramz rumuzunda yar hakkında konuşulan ve komple olarak maşukun hakkında ne varsa batini algılarla duymak imkânıdır.

Derviş yardan konuştuğu zaman; zaman ve mekânı kaybedebiliyor. Yara ait bir şey gördüğünde yine sermest oluyor. Bir haber bir benzetme bir yarın kokusuna benzeyen bir rayihe ve bu gibi şeyler yar ile âşık arasında aracılık yaptığı için şarap sayılabilir. Seyir ve hal pozisyonların farklı olduğu gibi âşıkların dilinde mest olmak için şarap sözü yerini bade mey şerbet ve diğer tat ve adlara verilmiştir. Şarap ve mestlik hakkında Fuzüli’nin gazel divanında çok cesaretli beyitler görebiliriz:

Kıldı benden refi teklifi namazi mestlik
Saldı ancak neşeyi cami meyi golgun mene
Bence bu beyit apaçık Fuzuli’nin şeriat aşamasından çoktan uzaklaştığını ve tarik dünyasına vardığını ortaya koyuyor.namazı hedef değil bir vesile olarak gösteren Fuzuliçok net bir şekildeirtibat formunun klişe olmadığını vurguluyor.Tabii ki burada namaz zikir vird duaarotiv gibi konular ortaya çıkabiliyor.

Bu alternatifler aslında ruh haline uygun irtibat için müsait pozisyonlardır. Fakat zahitler tarafından uygulanan şablonlar vasıtası ile halkı araştırmak ve bu pozisyonları anlamaktansa taklitçilik semtine yönlendirmişler. Düşünün ki eger bir inançlı Türk kürt fars düşünebilse ki namaz veya tüm irtibatları kendi dili ile sağlayabilir onda irtibat değişikliği ile beraber birçok şeyinde değişme ihtimali söz konusu olacaktır ve bu da zahitlerin hoşuna gitmeyen bir konudur.

Bu bir hakikattir ki çok zamanda halk dil farklılığı yüzünden düşünce ve tasavvurun düğümlerini çözemiyor. Büyük bir felsefe dil açısından bayağı karışık hale geliyor ve insanlar çaresizlikten inamsızlığın yerine taklitçiliği seçiyorlar.

Onbirinci konu:Raz ve rüsva ikilisi:
Bir kurum veya şahısın amacına doğru aşama varsa raz ve sırda olacaktır. İlkokul öğrencisine üniversite dersleri sır sayılabilir. Çünkü o yaştaki öğrenci zor anlamları anlamak yeteneğine sahip değildir. Anlamak için zaman önemli unsurlardan biri sayılır.

Sırların zaman ve mekâna göre hassasiyet ve önemleri değişebilir. Kullanma kılavuzunu okuyup tecrübe etmeden hiç bir tehlikeli makineyi birinin eline vermezler. Tarihte ele bu sırlar yüzünden aleviler mum söndürme ve çoklu iftiralara maruz kalmışlar. “ser dehem sır nedehem” prensibine giren düşünürler atom gücünün kültürünü öğrenmeden cahil eline vermektense susup canlarını feda etmeğe hazır olmuşlar. Fuzuli’de bunu öneriyor:

Razi aşkın saklarım elden nihan ey servnaz
Gitse başım şem’ tek mümkün değil ifşai raz

Ve ya:
Razi deruni eşiğe salmak reva değil
Budur günahı kim asılır müttesil ceres
Bu beyt bana şirazlı hafızın gazalin hatırlattı kim:
Goft an yar kezu geşt sere dar bolend
Cormeş inbud ke esrar hoveyda mikerd
Ama bazi anlarda var kibıçak kimiğe dayanır:

Razi aşkın halktan kılmak nihan mümkün değil
Aşığın ol vechden alemde rüsvadır senin
Artık tepki zamanı başlıyor. Zahitler işe başlıyorlar. İnanıyorlar ki artık bu adam kırmızıçizgiyi geçti. Bu durumda bildiğimiz o meşhur prensip ortaya çıkıyor. Ya bize katıl -ya git –ya da öl.

Onikinci konu:Karar ve semah ikilisi:
İran Alevileri(ehli haklar)’’ın 500 senelik el yazmalarında karar ve maddi dünyayı ihate eden felek hakkında ilginç açıklamalar vardır.

Felek hakkın emriyle bir inci olmuş ve hak onun içine girip çıktığı an inci patlamış ve tüm kâinat yaranmıştır. Büyük patlayış yani bigbang. Gören Fuzuli’de o dem hakında böyle buyurmuş:

Felek hem ol gece bulmuş sefa ki sufi tek
Gerar tutmayıp olmuş o bezmde rekkas

Doğru bir tespit. tanrının kutsadığı bu kainat her saniye harekettedir. Bu hareketin bir düzeni olduğu için Fuzuli onu sema düzeniyle kıyaslandırıp ve değerlendirir.

Semah semaha kavuşmak içindir. Sema yani asuman ve gök sonsuzluk içinde sonu simgeliyor. Seyyar semaha ve hakka kavuşandan sonra devam ve istimrarın peşindedir. Burada sefa sözünün anlamını düzen ve her şeyin ferahla yerinde olma modu desek bence yanılmayız. madde medde olduğu için hareket payı azdır ve bu az olma payı; onun sakin görünmesine bir haklı nedendir. Ama bu karar sukun ve sabitliği hareket aşığımı diyelim mi? büyüme aşığımı veya oyun aşığımı diyelim mi?

Bu hem enerji ve hem meddenin tetikçisi itici gücüyle konfeyekun duygusunu harekete geçirmiştir. Bu tetikçi esrarengiz heyecan verici ve en önemli olan düzenle hayret verici bir improvize yapmıştır.

Onüçüncü konu:Fegr ve seltenet ikilisi:
Burada Fuzuli; sultanlıktan ruhani ve batini anlamda değiltam real bir şahlık ve hükümranlıktan bahsediyor.
İkisinden birini seçmek zorunda kalsaydı kesinlikle Fuzuli’nin seçtiği fegr ve yoksulluk olurdu. Bir yoksulun derdi yalnız yoksulluk ve fakirliktir. Ama bir sultan ve padişahın derdi adaletsizliği ve günahları da şahlık kadar büyük olmasıdır. Fuzuli’nin gözünde ruhani olmayan adil padişah yoktur. Onun örneği Şah Hatayıdır. Fuzuli’nin kıyasladığı zaman hangi bir padişah vardı ki aynı zamanda ülke ve gönüller padişahı olsun. Fuzuli fakir olup da hakkın kapısında kul olmayı öyle bir ruhsuz padişahlığa tercih ediyor:

Gör ganimet fegr mülkünde gedalık şivesin
İtibari menseb o dergahi sultanı unut
Çekme alem geydini ey ser bülendi fegr olan
Seltenet tahtına erdin bendü zindanı unut

Ve ya:
Çekme tahtü tac geydinbiseropalıkda gör
Kim ayağa bend’dir tahto bela’dır başe taç
Buradaki biseropalık serseri anlamında değil başsız ve ayaksız anlamındadır. O tahtı ayağa ve tacı başına büyük bir bağlılık hesap ediyor. Neden? Çünkü omaneviyatsız bir siyaseti tek yön bir cadde hesap ediyor. Bir sistem kurulmuş ve bu kuruluşta başta gelen konu adaletsizliktir.

Bu padişah öbürünü ve evladını hâkimiyet için zalimcesine öldürür. Hak ve adalet kuralları değil kendinin fani akılına geldiği kurallarla hükümranlık sürdürmek istiyor. bir millet bir bireysel düşüncenin zulmü altında yaşamak zorunda kalıyor ve buradadır ki millet millet anlamını kaybediyor ve tüm renkli gerçekler bir fikrin hakimiyetine kurban gidiyor ve lailahe illahubir boyanın altında bir renk olmaya mecbur kalıyor.


Ey fuzuli sureti fegrin kabuli dosttur
Hiç dervişi senin tek görmedim sultan pesend

Gel ey rahati canan esbabi cem’in kılma nadanlık
Terigi fegr tut kim fegrimiş alemde sultanlık

Ondördüncü konu:Vesl ve hicran ikilisi:
Vesl kadrin bilmedim firget belasın çekmeden
Zülmeti hicr etti çok müphem işi rövşen bana

Sanki âdemin olayını da hatırlatıyor bu beyit insana. Hani ata baba sözü var ya: balık sudan çıkarsa suyun farkına varır. Burada da dünyanın aldatıcı yönleri çok olduğu için çok insan o aldatmacaların tuzağına düşüyor.

bir gün birisi şeytanı takip ediyormuş görür ki şeytan bazı insanlara bir şeyler verir ve onlara bu verdiğinin karşılığında boynuna bir boyunduruk ve tasma geçirir ve peşinde gezdirir. Fakat alan razı veren razı. takipci görür ki insanlar her ne istiyorlarsa arabaparaşöhret ve...şeytan hemen veriyor.şeytana yaklaşıp ve kendine de bir tasma istiyor ve şeytan şöyle cevaplıyor ki ana tasma lazım değil çünkü sen zaten benimle dolaşıyorsun.

İşte budur dünya işinin hikâyesi. Şimdi bu tuzakları fark eden ve mücadele eden insan afiyet küncünün ne kadar güzel olduğunun farkına varıyor.

men ol sehrayi vahşet manzil etmem afiyet küncün
esiri dami zülmet olmazam çün talibi nurem.
Yine fuzüli divanında bu iki mevzuya raslanıyoruz:

Şefayi vesl gedrin hicrile bimar olandan sor
Zülali zevk şevkin teşneyi didar olandan sor

Yine Fuzuli’nin yüzü maşuka doğrudur. Onsuz onu hiç bir görüşme ve tanışma ve dostluk tatmin etmiyor. O zevkin şeffaf şevkini yalnız maşukta görüyor. O insanların aşksız irtibatlarından bıkmış ve usanmış. O öyle bir görüşün susuzluğunu yaşıyor ki o görüşte geydiyyat ve hasarlar olmasın.

Halka hublardan vüsali rahat efzadır garez
Aşığa ancak tasarrufsüz temaşadır gerez

Fuzuli burada vüsal ve kavuşma arzusunun niyetinden söz açmıştır. Onun dünyasında maşuku sevmek yalnız kâmına varmak ve bir keyfi elde etmek değildir. O sevgilisinin güzelliğine temennasız seyretmek erdemine sahip bir candır.

Onun sevgisi ne vüsalın rahatlığı ve nede keyif içindir. Diğer taraftan ne de ayrılığın ıstırap ve azabı içindir. o üçüncü halet için yaşıyor onun sevgilisi sevilmeye değer. Ona göre de hakiki hayatı onun vüsaline bağlıyor ve o pak olan tanrıyı ölüm ve hayatı yaratan sayıyor.


Vaslin bana hayat verirfırkatın mümat
Süphani haliki halikel moti vel hayat

Onbeşinci konu:Var ve yok ikilisi:
Hayatın iç içe olan iki önemli unsurları var ve yok olan iki türlü algılanmaktadır:

1-madde ve enerjiyi var eden var.
2-medde ve enerjinin varlığı.

yokda bir var olarak böyle algılanır:
1-var olmayan yok.
2-var eden yokluk.

Fuzuli’deyoklukperde arkasıyani batin anlamına geliyor:

Varımı fikri dehanile yok ettim kim kaza
Öyle emr etmiş bana yoktan beni var eyle geç
Fuzuli alın yazısınıyarın sırrı dehanının fikriyleyanı o şifreleri keşfetmeklehayatında pratik olarak zahir ve aşikar etmelidir.buradaki var ikinci dereceli vardır.halkın gözündeki varıFuzuli hayatında ve hayat tarzında yok etmeli kiyok sayılan varhayatında var olsun.karışık görünse de aslında çok basittir.fakat bu unsurları büyük patlayıştan

Önce ve sonra ele aldığımızda ilginç mevzular ortaya çıkıyor ki burada onların açıklamasına mecalimiz var içinde yoktur. Bir başka yerde üstat Fuzuli var ve yok mevzusuna böyle bakmış:

Var fikrin yok gamin çekmek nedir? bir cam ile
Bihaber kıl kim bana bir ola yokluk varlık
Var ve yok mevzusunu tam idrak etmek için Fuzuli’nin önerisi yine sarhoşluk ve ondan elde ettiğimiz trans ve modülasyon imkânıdır. Yersiz değilki habersiz sözünü cami şarap önünde kullanmıştır.

Baka mülkün dilersen varını yok eyle dünya tek
Etek çek gördüğün aftabi alemara tek
Güneş gurub edip battığında dünyaya göz yumup tablosunu canlandıran Fuzuli yine var ve yoku baki ve fanilikle bir yerde kullanmış. Bu mevzuda var ve yok bahsimizde olan ikinci dereceli mevzudur ve batin zahirin önündedir.

Onaltıncı konu:Yar ve ağyar ikilisi:
Yar kelimesi türk sözüdür. Yarım demek bir benin yarısı demektir. Eskiden de Türkler sevgililerine can ve ruh olarak yar demişler ve bu adaletsevgi ve ortaklığınen yüksek seviyesidir:

Yarı eğyar ile görmek aşığa düşvar olur
Böyle görmekten esir_i dag_i hicran olsa iyi

Fuzuli’nin tüm şiir kaside ve gazellerinde apaçık malumdur ki Fuzuli’deki maşuk sevgili dost dilber dildar yar ve benzer eş anlamlı terimler onun inandığı hak yani allahdır. Onun bakış açısı tanrıya zamanında ve hatta şimdiki zahiri dincilerden çok farklıdır. o leyli ve mecnun gazellerinde leylinin babası ve iş birlikçisi olan zahit şeyhi mezemmet ediyor.o leylini onların yanında ve daha doğrusu onların esaretinde gördüğünde sonuçlarından dolayıo kadar üzülüyor ki ayrılık ve hicranı kendi ve maşuku arasında bile olsa tercih ediyor.

Yar hakkında hem Fuzuli’de hem diğer sufi ve ariflerde bolbol görünür ve bu konu bir bedihi konu olduğu için fazla örnek vermek zaman kaybına neden olur.

Onyedinci konu:Zahit ve meyhane ikilisi:
Zöhd sözünün Arapça anlamı perhiz ve takva demektir. zahit zöhdün fail ismi olarak perhiz eden ve ehli takvadır. Aslında buraya kadar Fuzuli’nin zahitle bir sorunu yok fakat zahit sözü tarih sürecinde mahiyetini kaybeden sözlerden olduğu için Fuzuli içi boş şekili eleştirmeye başlıyor.

O zamanki sabir “nerde müsülman görürem korkuram”diyor amacı yalancı ve şekilci ve maskeli inançsız insanlardır ki takva ve müsülmanlık kalıbı içinde kendi amaçlarını yürütüyorlar. Mesele burada zahidin aşırı dinci olupta muhalefet ettiği söz konusu değildir. Mesele zahidin iftiralar töhmetler ve binlerce taktikle doğru ve dürüst yolu sıratı toz ve dumanla gizletmesidir. Yoksa hakiki bir zahitin bilgisi az olduğunda onu bilgilendirip ve aydınlattığın zaman inadı bırakıp ve uzlaşabilir. Hani derler ya yatan bir kişiyiuyandırmak olur kendini uyumuş gibi gösteren kişiyiasla. Neden? Çünkü uyanmak istemiyor. Mesele yine çıkarlardır. Bakalım üstat Fuzuli’nin buyruğuna:

Zahit ve ehli meyhane:
Zahit sual ederse ki meyden nedir murat
Bizde sefadır onda keduret cevab ona

Bu ikinin bir farkı da:toplandıkları yer ayrı tavanın altında olmasıdır.Meyhane ehli zahidin tersine oranlar tavanı altında bir olan noktaya ulaşmağa uğraşır. Meyhane ehli ise çıkarları için bu budur ve mutlakıyetçi değildir. O bilir ki mutlakıyetçilik önce diktatörlüğü armağan getirir ve sonra halkı inançtan usandırır. O zalim şekli olan paranın diğer yüzüdür. Zahit sefa nedir anlamaz ve ona hâkimiyetini sürdürmek için tabii ki keduret karanlık ve sefasız bir ortam lazımdır.

Ey esiri dami gam bir guşeyi meyhane tut
Tutma zühhadın muhalif pendini peymene tut

Fuzüli yine önerilerdedir. O savaşçı bir şairdir. O düşüncesini maharetle nezme çekendir. Daima uyarıda olan Fuzuli “allahı seven mahzun olamaz” ayetini böyle süslemiş ve inançlı birine kederle dolu yerler değil hakiki cem evleri gibi zevk ve sefa mekânına davet etmekdedir. Yine bir başka yerde yüzünü tutmuş hilekâr zahide ve böyle feryat edirki:

Müvehhidlere kılma inkâr zahit
Meyi vehdeti sanma ümmül hebais

Vahdet sözü geldiğinde fuzüli öyle bir meyden bahsediyor ki içen bir akil mest olupta rakamlarda saklanan gizemli birin kuyine doğru tuttuğu yola devam desin. O öyle bir meydir ki onda hainlik ve kötülük yoktur. O abi kevserdir; canla bedeni vahitleştirip ve bir nokta yapıyor.

Sorma zühade fuzuli rahü resmin aşkın
Ne bilirler revişi ehli xirednadanlar

Zühdden geçmez fuzulieylemez terki riya
Pend çok verdim eşitmezarsızdır arsız

Ey fuzulizahid er davay_i akıl eyler ne sud?
Nefy_i zog_i aşkdırcehline eyni etiraf

Maruzemi bu cümle ile son veriyorum. Hüseyin gazi kültür derneği ve vakfına şükranlarımı sunarak umarım hepimiz hak âşıkları gibi Fuzuli’nin gösterdiği rahü resmi aşktan çıkmayıp ve zahitler gibi esiri dami zülmet olmayızçün talibi nuruz. amin
Haziran 2009
“Cavit Murtezaoğlu”

Alıntıdır.