Tasavvufta Teslimiyet


Tasavvufa dışarıdan bakanların anlamakta güçlük çektikleri bir mesele de mürşide teslimiyettir. Bilhassa tasavvuf ehlinin mürid-mürşid ilişkisine ölü ve yıkayıcısı ilişkisini örnek göstermeleri itirazlara sebep olmaktadır...

Tasavvuftaki mürşide teslimiyetin karakteri ve sınırları gerçekte nedir? Bu teslimiyetin insan iradesinin reddi anlamına geldiğini söyleyenler haklı olabilir mi?

Tasavvuf adabıyla ilgili biraz kitap karıştıranlar şu ifadeyi mutlaka okumuşlardır: "Bir mürid mürşidine hiç itirazsız teslim olmalıdır. Öyle ki bir ölü yıkayıcısına nasıl hiç itiraz etmez ne tarafa çevirse dönerse mürid de mürşidine rakip böyle olmalıdır. Mürşidine "neden?" "sebep?" diye itiraz eden kimse maksadına eremez."

Gerçekten de bütün tasavvuf kollarında mürşidler müridlerinden bu manada bir teslimiyet isterler. Yalnızca böyle bir teslimiyet anlayışı eleştirilmekte ve şöyle itiraz gelmektedir:

Mürşid de olsa bir insana bu derecede teslim olmak doğru olabilir mi?

Böyle bir teslimiyetin dinde yeri terbiyede gereği var mıdır?

Bu durum insan hürriyetini yok etmek ve birilerinin esaretine girmek değil midir?

Allah ve Resulun’dan başka emirlerine itiraz edilmeyecek kimse var mıdır?

Mürşid hiç yanılmaz mı?

Yanılırsa onu uyarmak ve yanlışını göstermek gerekmez mi?

Böyle yapan bir kimse neden manevi terbiyede yolda kalsın?”

Asıl teslim olunan Yüce Allah’tır

Aslında Yüce Yaratıcıdan başka hiç kimsenin insanları kendisine itaat etmeye davet yetkisi ve görevi yoktur. Her emrine uyulacak her hükmünde teslim olunacak tek varlık alemlerin sahibi Yüce Allah’tır. Hiç bir peygamber de kendi şahsından kaynaklanan bir neden ve yetkiyle insanlara bir şeyi emretme veya yasaklama yetkisine sahip değildir. Fakat peygamberi Yüce Allah davetle görevlendirip halkın arasına gönderdiği vakit konumu yetkisi ve insanlar üzerindeki etkisi değişir.

Kur’an-ı Kerimde belirtildiği gibi Allah’ın gönderdiği peygambere itaat eden kimse bizzat Allah’a itaat etmiş olur. Ona isyan eden de Allah’a başkaldırma etmiş olur (Nisa/80). Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’a uymadan hiç kimse Allah’ın rızasına ulaşamaz. Onu anne-babası dahil bütün insanlardan daha çok sevmeyen kimse tam mümin de olamaz (Buharî Müslim). Onun öğrettiği dine sadece kalbiyle değil bütün his ve hevesiyle içi ve dışıyla uymayan kimse gerçek mümin sıfatını alamaz (Begavî İbnu Asım İbnu Recep). Zira Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Yüce Allah’a giden yolun kılavuzu bu yolda insanların terbiyecisi ve sahibidir. Her hükmü Cenab-ı Hakk’ın hükmü yerindedir. Onu insanlığın önüne koyan Yüce Allah’tır. "Bu Peygamberime uyun ki benim muhabbetime rızama ve cennetime ulaşın!" diyen de bizzat Yüce Allah’tır.

Bunun için insan Yüce Allah’a muhabbet ve teslimiyetini ancak O’nun Peygamberine gösterdiği muhabbet ve teslimiyet ile ortaya koyabilir. Bu açıdan bakıldığında günümüzdeki bir insanın Yüce Allah yoluna davet eden bir mürşide göstereceği samimiyet ve teslimiyet de Allah sevgisinin ispatından başka bir şey değildir. Bu teslimiyet görünürde insana hakikate ise Allah’a bağlanmaktır.

İçi ve dışıyla Hakk’a tekabül olan kimse Allahu Teala’dan başka her şeyin köleliğinden kurtulur hür olur kalbi Allah ile huzur ilahi aşk ile hayat bulur. Hakk’a itiraz eden kimse ise iradesini nefsinin eline vermiş olur. Bundan sonra o kimse kendisini hür irade ve hürriyet sahibi görse de aslında bütün yaptıkları bir çeşit köleliktir. Zira bu kimse devamlı nefsine köle şehvetine esir midesine hizmetçi maddeye bekçi insanların aferin ve alkışına bağımlı bir halde hayat sürmektedir. Böyle bir hayat şeref ve hürriyet değil tam manası ile değersiz ve köleliktir. Asıl hürriyet Yüce Allah’tan başka hiç bir varlığa kulluk yapmamaktır.

Mürşidin yetkisi ve konumu

Kamil mürşidin vazifesi güzel ahlakı kinaye ve tatbiktir. Onun tek hedefi ilahi hükümleri en güzel şekilde uygulamak korumak ve yaşatmaktır. Buna dini ihya etmek denir.

Mürşid Yüce Allah’ın dostudur. Bu sıfatıyla vazifesi isteyenlere Allah’ın dostluğunu öğretmektir. O aynı zamanda ümmeti terbiye işinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ’ın vekili ve varisidir. Bu sıfatıyla vazifesi kalpleri Allah’a bağlamak gönülleri kötü ahlaktan arındırmak insanı Allah’ın edebiyle edeplendirmek nefsin şeytanın eşyanın ve dünyanın esaretinden kurtarıp gerçek hürriyete kavuşturmaktır.

Kamil mürşid bu sıfat ve vazifeleriyle dünyada en önemli işi yürütmektedir. Hangi iş insanın Yaratıcı’sına yönelmesinden daha önemli olabilir? İşte bu büyük işi yürüten insana karşı vazifemizi şu ayet belirlemektedir:

"Ey iman edenler! Yüce Allah’a itaat edin. Peygamber’e ve içinizden (Allah’ın yapmanızı istediği) işlerinizi yürüten önder ve idarecilerinize de itaat edin."(Nisa/59)

Ayrıca Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’ın şu uyarıları da bizim için bağlayıcıdır:

"Başınızdaki kimse gözü kör ayağı topal rengi siyah bir köle de olsa sizi Yüce Allah’ın Kitabı’na göre sevk ve idare ettiği sürece onun sözünü dinleyip emirlerine itaat edin." (Buharî Müslim Nesaî)

"Bana itaat eden Allah’a itaat etmiş olur. Bana isyan eden de Allah’a ayaklanma etmiş olur. Benim emirime (dini işlerinizi yürüten imamınıza) itaat eden bana itaat etmiş olur. Ona isyan eden de bana isyan etmiş olur." (Buharî Nesaî)

Şu halde gerçekten Peygamber varisi alim arif kamil bir mürşide tabi olmak aslında Allah ve Resulu’na tabi olmaktır.

Teslim olunacak kimseyi iyi tanımalıdır

Gafile uyanın kalbi uyanmaz. Cahile dert açanın derdi dinmez. İşinin ehli olmayan doktor insanı candan eder. Sahte mürşid de imandan eder. Birisi dünyayı diğeri ahireti harap eder. O halde hak yolunda peşine düşülen kimseyi iyi tanımalı manevi terbiye için ehli olmayan kimseye yanaşmamalıdır.

Kamil mürşid her şeyden önce kendisi terbiye olmuş kimsedir. Ayrıca insanları terbiye için izinli ve ehliyetlidir. Zira kendisi ehliyetli bir üstadın elinde talim görmüş takva ve edeple süslenmiş hak yolunda imamlık vasfını elde etmiştir. Allahu Teala onu kendi yolunda kılavuz örnek ve şahit yapmıştır. Önüne Kur’anı Kerim ve Sünnet’i koymuş insanları onlardaki gerçeklere davet görevi vermiştir.

İşte bu noktada mürşid Yüce Allah yolunda gitmek isteyenleri ciddi olarak ilgilendirmektedir. Öyle ki İmam Rabbani (k.s.) ’nin uyardığı gibi bütün arzusu Allah rızası olan bir veliye itiraz Yüce Allah’a itiraz gibi olmaktadır. Zira veli herkese sadece Allahu Teala’nın kuldan istediklerini emretmekte Peygamber Efendizimiz (s.a.v.)’ın usulü üzere terbiye vermektedir. O kendisine değil Hakk’a davet etmektedir.

Tasavvuf terbiyesinin asıl hedefi kamil insan yetiştirmektir. Ariflerin tarifine göre kamil insan Yüce Allah’a aşık olmuş kalbi gaflet ve manevi kirlerden zikir ile huzur bulmuş gönlü boş arzu ve sahte sevgilerden arınmış nefsi ilahi emirlere itaat edecek bir kıvama gelmiş; kısaca içi ve dışıyla Yüce Allah’a teslim olmuş insandır. İşte bu kıvamı bulmak için önündeki rehbere içten olarak inanmaya gücü nisbetinde buyruk ve tavsiyelerine uymaya teslimiyet denir.

Tedavi için teslim olmak şarttır

Yüce Allah’ın dostu olmak isteyen kimse bunun gereğini yapmalıdır. Bu yola giren kimseye tasavvufta mürid denir. İlk aşamada mürid ölümcül bir hastalığa yakalanmış hasta gibi düşünülür. Böyle bir hastaya ne lazımsa müride de o lazımdır.

Eğer ağır bir hasta şifa bulmak istiyorsa aklını kullanıp kendisini ehil bir doktora tekabül etmelidir. Hasta şunu bilmelidir ki kendi aklı ve tecrübesiyle veya eline alıp okuyacağı tıp kitapları ile bu hastalığı tedavi etmesi mümkün değildir.

Bu durumda karşısında iki seçenek vardır: Ya bilgi deneyim ve ehliyeti ispat edilmiş bir doktora gidip tasvip olacak ve her ne derse yerine getirecek. Ya da bu hastalığı çeke çeke ölecek. Şüphesiz akıl ve insaf doktora teslim olmayı seçer. Zira bu teslimiyette sıhhat hayat ve huzur vardır. Kendi bildiğini yapmakta ise yıkım acı ve sıkıntı vardır. Benzer bir teslimiyet aklını bir kenara bırakmak değil aklını iyi kullanmaktır.

Terbiye için mürşide teslim olmak da aynen böyledir. Zira müridin kalbi hasta gönlü yaralı vicdanı sıkıntı içindedir. Kalbi geflet günahlara meyil şehvetine düşkünlük kibir kendini beğenme haset gösteriş aşırı dünya sevgisi gereksiz rızk endişesi geçim kaygısı ölüm korkusu ibadetlere karşı tembellik gibi manevi hastalıklarla hastadır. Gönlü Yüce Yaratıcısı’nı unutup eşyaya bağlandığı için yaralıdır. Vicdanı ise içine düştüğü bu halden devamlı bıkkınlık çekmektedir. Zira bu dertler karşısında aklı aciz kalmaktadır. Nefsi her gün derdine dert katmakta devamlı hastalıkları artmaktadır. Kendi tedbir ve tecrübeleri tedavi için yetmemektedir. Günler geçmekte ama hastalıkları geçmemektedir. Bu durumda aklı olan ne yapmalıdır?

Bu kimsenin de önünde iki seçenek vardır: Ya aklını kullanıp bu işin ehli bir mürşide gidip teslim olacak; onun tedbir ve tedavi tecrübesine uyup manevi dertlerinden kurtulacak. Ya da bu hastalıklar içinde ölüp mahcup ve perişan bir şekilde Yüce Allah’ın huzuruna çıkacak. Elbette akıl adalet ve deneyim böyle bir hastanın da bu işin ehline tekabül olmasını ister. Zaten Kur’an ve Sünnet bunu emreder. Sayısız tercübe ve görülüp yaşanmış olaylar da bunun gerçek olduğunu ispat eder.

Mevcut hastalığını kabul etmeyen mütehassıs doktoruna güvenmeyen tarif edilen usulde ilaçlarını içmeyen kendi keyfine göre davranış eden kimse maddi-manevi hiç bir hastalığından kurtulamaz. Böyle bir hasta kalkıp da ‘aklım bana yeter ben doktor filan tanımam kimseye tekabül olmam istediğim gibi yaşarım!’ derse ona akıllı değil belki deli denir.

Teslimiyet akıl ister

Arifler der ki:

Kamil mürşide tam teslimiyet bir anda olmaz. İnsan kalbi nurlandıkça nefsini ve şeytanı tanıdıkça iyiyi kötüyü seçtikçe yani akıllandıkça Allah’a giden yolda Allah dostuna teslim olur. Mürid zaman içinde mürşidini gerçek haliyle tanır. Bu tanıma bir ömür sürebilir. Bu yolda samimiyetle sabreden kimse sonuçta sevinir Allah sevgisini bulur kalbi bu sevgi ile huzur bulur. Dağınık hali toplanır ibadetlere sarılır günahlardan uzaklaşır bütün manevi hastalıklardan kurtulur. İşte o dönem hakkıyla ve tadıyla Yüce Rabbine kulluk edebilir. Buna ihsan makamı denir. Bu hedefe ulaşmak için rehberine tam teslim olanlar çok az olduğu için bu makama çıkanlar da çok azdır. Herkesin bu yolda nasibi iman sadakat edep ve gayretine göredir. Ancak Allahu Teala dilediği kullarına bol ihsan ve ikramlarda bulunur.

Allah dostları "biz peygamber gibi masumuz hiçbir kusur ve noksanımız yoktur her sözümüz ayet ve hadis gibidir" demezler. Onlar açık ve mertçe Hz. Ebu Bekir (r.anh) Efendimiz’in halife seçildiği gün Ashab-ı Kiram’a söylediği şu sözü söylerler:

"Ben Allah ve Resulu’na itaat ettiğim ve size hakkı emrettiğim sürece bana itaat ediniz. Çünkü bu durumda bana itaati sizden Allahu Teala istiyor. Ben hak çizgiden ayrılırsam artık kimsenin bana itaat etmesi gerekmez." (İbnu Kesir)

Alıntı