Zikretmek


Benim kullandığım enerji çekim yöntemini anlatacağım. Belli bir süre sonra sizde yararını göreceksiniz... Allah'ın 99 tane çok güzel ve her birinin anlamı olan isimleri vardır. Bunu konunun en sonunda vereceğim.

Zikir sürekli birşeyi anmak demektir. Ve bu zikir çalışması ile sürekli Allah'ın ismini anacağız. Hem kulluk görevimizi yerine getirmiş olacağız hemde hayatımızda yararını göreceğiz. Bakara 152. Ayette Hz. ALLAH (c.c.) Şöyle buyurmaktadır " İtaat etmek suretiyle beni zikredin (anın) ki bende rahmetimle sizi zikredeyim " Mesela yorgunsak çok üzerimizde ayağa kalkamayacak haldeyiz öyleyse El - Hayy'ı zikredelim.

El-Hayy:Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan.
ve Allah Rahmeti ile inşallah bizide dirileştirir.

Rahatsızlandığımızda hastalandığımızda hz. ALLAH'ın yüce isimlerinden ŞAFİ ismini zikredebiliriz.
ŞAFİ (Şifa veren)

"Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur;" (Şuara Suresi 80)

Hem Allah'ı zikredip Allah'a daha yakın olalım hemde onun Rahmetine sığınalım...
zikir çalısmasını sürekli Hz.ALLAH'ın isimlerini sürekli tekrarlayarak zikrederek yapabiliriz. Okuduğunuz için teşekkür ederim.

Allah'ın Rahmeti Berekti Üzerinize olsun
1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah.

Bu ism-i şerif Cenâb-ı Hakk'ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır. Diğer isimler ise yalnız kendi mânalarına delâlet ederler. Bu bakımdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz. Bu isim Allah'tan başkasına mecazen de verilemez. Diğer isimlerinden bazılarının Allah'tan başkasına isim olarak verilmesi caizdir.

2- Er-Rahmân: Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden şefkat gösteren ihsan eden.

3- Er-Rahîm:Ahirette sadece müminlere acıyan merhamet eden.

4- El-Melik:Mülkün kâinatın sahibi mülk ve saltanatı devamlı olan.

5- El-Kuddûs:Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdîse lâyık olan.

6- Es-Selâm:Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran. Cennetteki bahtiyar kullarına selâm eden.

7- El-Mü’min:Güven veren emin kılan koruyan iman nurunu veren.
8- El-Müheymin:Her şeyi görüp gözeten her varlığın yaptıklarından haberdar olan.

9- El-Azîz:İzzet sahibi her şeye galip olan karşı gelinemeyen.

10- El-Cebbâr:Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran. Hükmüne karşı gelinemeyen.

11- El-Mütekebbir:Büyüklükte eşi benzeri yok.

12- El-Hâlık:Yaratan yoktan var eden. Varlıkların geçireceği halleri takdir eden.

13- El-Bâri:Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan.

14- El-Musavvir:Varlıklara şekil veren ve onları birbirinden farklı özellikte yaratan.

15- El-Gaffâr:Günahları örten ve çok mağfiret eden. Dilediğini günah işlemekten koruyan.

16- El-Kahhâr:Her istediğini yapacak güçte olan galip ve hâkim.

17- El-Vehhâb: Karşılıksız nimetler veren çok fazla ihsan eden.

18- Er-Razzâk:Her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

19- El-Fettâh:Her türlü sıkıntıları gideren.

20- El-Alîm: Gizli açık geçmiş gelecek her şeyi ezeli ve ebedi ilmi ile en mükemmel bilen.

21- El-Kâbıd Dilediğinin rızkını daraltan ruhları alan.

22- El-Bâsıt Dilediğinin rızkını genişleten ruhları veren.

23- El-Hâfıd:Kâfir ve facirleri alçaltan.

24- Er-Râfi:Şeref verip yükselten.

25- El-Mu’ız Dilediğini aziz eden.

26- El-Müzil Dilediğini zillete düşüren hor ve hakir eden.

27- Es-Semi: Her şeyi en iyi işiten duaları kabul eden.

28- El-Basîr: Gizli açık her şeyi en iyi gören.

29- El-Hakem: Mutlak hakim hakkı bâtıldan ayıran. Hikmet sahibi.
30- El-Adl:Mutlak adil yerli yerinde yapan.

31- El-Latîf:Her şeye vakıf lütuf ve ihsan sahibi olan.

32- El-Habîr:Her şeyden haberdar. Her şeyin gizli taraflarından haberi olan.

33- El-Halîm: Cezada acele etmeyen yumuşak davranan hilm sahibi.

34- El-Azîm:Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.

35- El-Gafûr:Affı mağfireti bol.

36- Eş-Şekûr: Az amele çok sevap veren.

37- El-Aliyy: Yüceler yücesi çok yüce.

38- El-Kebîr:Büyüklükte benzeri yok pek büyük.

39- El-Hafîz:Her şeyi koruyucu olan.

40- El-Mukît: Rızıkları yaratan.

41- El-Hasîb:Kulların hesabını en iyi gören.

42- El-Celîl:Celal ve azamet sahibi olan.

43- El-Kerîm:Keremi lütuf ve ihsânı bol karşılıksız veren çok ikram eden.

44- Er-Rakîb:Her varlığı her işi her an gözeten. Bütün işleri murakabesi altında bulunduran.

45- El-Mucîb: Duaları istekleri kabul eden.

46- El-Vâsi:Rahmet ve kudret sahibi ilmi ile her şeyi ihata eden.

47- El-Hakîm:Her işi hikmetli her şeyi hikmetle yaratan.

48- El-Vedûd:İyiliği seven iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.

49- El-Mecîd:Nimeti ihsanı sonsuz şerefi çok üstün her türlü övgüye layık bulunan.

50- El-Bâis:Mahşerde ölüleri dirilten Peygamber gönderen.

51- Eş-Şehîd:Zamansız mekansız hiçbir yerde olmayarak her zaman her yerde hazır ve nazır olan.

52- El-Hak:Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan hakkı ortaya çıkaran.

53- El-Vekîl:Kulların işlerini bitiren. Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.

54- El-Kaviyy:Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.

55- El-Metîn:Kuvvet ve kudret menbaı pek güçlü.
56- El-Veliyy:Müslümanların dostu onları sevip yardım eden.

57- El-Hamîd:Her türlü hamd ve senaya layık olan.

58- El-Muhsî: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.

59- El-Mübdi: Maddesiz örneksiz yaratan.

60- El-Muîd:Yarattıklarını yok edip sonra tekrar diriltecek olan.

61- El-Muhyî:İhya eden yarattıklarına can veren.

62- El-Mümît:Her canlıya ölümü tattıran.

63- El-Hayy:Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan.

64- El-Kayyûm:Mahlukları varlıkta durduran zatı ile kaim olan.

65- El-Vâcid:Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan hiçbir şeye muhtaç olmayan.
66- El-Mâcid: Kadri ve şânı büyük keremi ihsanı bol olan.

67- El-Vâhid:Zat sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan tek olan.

68- Es-Samed:Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan herkesin muhtaç olduğu merci.

69- El-Kâdir Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.

70- El-Muktedir Dilediği gibi tasarruf eden her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.

71- El-Mukaddim Dilediğini yükselten öne geçiren öne alan.

72- El-Muahhir Dilediğini alçaltan sona geriye bırakan.

73- El-Evvel:Ezeli olan varlığının başlangıcı olmayan.

74- El-Âhir:Ebedi olan varlığının sonu olmayan.

75- Ez-Zâhir: Yarattıkları ile varlığı açık aşikâr olan kesin delillerle bilinen.

76- El-Bâtın:Aklın tasavvurundan gizli olan.

77- El-Vâlî:Bütün kâinatı idare eden onların işlerini yoluna koyan.

78- El-Müteâlî Son derece yüce olan.

79- El-Berr:İyilik ve ihsanı bol olan.

80- Et-Tevvâb:Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.

81- El-Müntekım:Asilerin zalimlerin cezasını veren.

82- El-Afüvv:Affı çok olan günahları mağfiret eden.

83- Er-Raûf: Çok merhametli pek şefkatli.

84- Mâlik-ül Mülk:Mülkün her varlığın sahibi.

85- Zül-Celâli vel İkrâm: Celal azamet şeref kemal ve ikram sahibi.

86- El-Muksit:Mazlumların hakkını alan adaletle hükmedenher işi birbirine uygun yapan.

87- El-Câmi:İki zıttı bir arada bulunduran. Kıyamette her mahlûkatı bir araya toplayan.
88- El-Ganiyy:İhtiyaçsız muhtaç olmayan her şey Ona muhtaç olan.

89- El-Mugnî:Müstağni kılan. İhtiyaç gideren zengin eden.

90- El-Mâni Dilemediği şeye mani olan engelleyen.

91- Ed-Dârr:Elem zarar verenleri yaratan.

92- En-Nâfi:Fayda veren şeyleri yaratan.

93- En-Nûr: Âlemleri nurlandıran dilediğine nur veren.

94- El-Hâdî:Hidayet veren.

95- El-Bedî:Misalsiz örneksiz harikalar yaratan. (Eşi ve benzeri olmayan).

96- El-Bâkî:Varlığının sonu olmayan ebedi olan.

97- El-Vâris:Her şeyin asıl sahibi olan.

98- Er-Reşîd:İrşada muhtaç olmayan doğru yolu gösteren.

99- Es-Sabûr:Ceza vermede acele etmeyen.
Alıntı