Tasavvuf ilminin temel gayelerini şu şekilde sıralayabiliriz:


1. Yaratıcımız Allah (c.c)’ı tanıma gayretine koyulmak O’nunla daha dünyada iken temasa geçmek yani marifetullah. Tasavvufun esas gayesi Allah hakkında doğru bilgi (marifetullah) elde etmek olan bir metot ve aynı zamanda bir metodolojiden başka bir şey değildir. Yani tasavvuf insanın Allah’a yaklaşmasının bir vasıtası ve yöntemi aynı zamanda bu yöntemin ilmidir. Tasavvufun doğuş sebeplerinden biri de bilginin sadece bir akıl mantık ve duyumlama olduğunu savunan Kelâm ve Felsefeye karşı bilginin sadece bir akıl işi olmadığı bilâkis bir sezgi derûnî bir idrak ve algılama işi olduğunun anlaşılmasıdır. Bu işlerin merkezi de akıl değil kalb ve rûhtur. İnsanın bu merkezlerle bilgi elde edebilmesi için psikolojik bazı tekâmül safhalarını geçirmesi gerekir ki genel olarak tasavvufta buna nefs terbiyesi adı verilir.

2. Rûhun kâmil ve asli yapısına irca edilmesi. İnsan ceset ve rûhtan meydana gelmiştir. Latif olan rûh kesif olan bedene girince maddî varlığın rûh üzerinde yaptığı tesirler rûhun berraklığını söndürür. İnsanın rûhî olgunluğu nefs tezkiyesi ile tahakkuk edeceğinden rûhun beden üzerine üstünlüğünü temin için alınan tedbirler de tasavvufun gâyesini teşkil etmiştir.

3. Kalbin tasfiyesi.

4. Allah ve Resûlü’nün ahlâkıyla ahlâklanmak sâlih ameller ve güzel ahlâk ile süslenmek. Peygamber Efendimiz (s.a.v): “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” buyurmuştur.

Tasavvufun ulaşmak istediği gâye ahlâkın kemâl mertebesine varmak için en güzel örnek olan Hz. Muhammed (s.a.v)’in gerçek vârisi olmak Peygamber varisi insan yetiştirmektir.

5. Nefs tezkiyesi. Nefsi dîne râm dini nefs için vicdan kılmak; nefsi dînin hükmü altına sokmak.

6. Akide esaslarını tahakkuk ettirmek mânâlarının zevkine varmak.

7. Fıkhı tamamlayıcı amellerde ihlâs ve huşû elde etmek. Kitap ve sünnete uymak Allah’a kulluğu tam ve güzel yapmak.

Özetle Tasavvuf ilminin gayesi ayrılıktan sonra Gerçek Sevgili’ye ulaşmak Hakk’ı bulmak ve kişinin dünya-âhiret mutluluğunu sağlamaktır. Belirtilen hedeflere ulaşmada en etkili yol seyr ü sülûktur. Ney’in kamışlıktan ayrılmanın verdiği hüzünle inlediği düşüncesinden hareketle yapılan bu yaklaşıma göre rûh da geldiği yerin özlemini duymaktadır.

Kadir ÖZKÖSE