Tefekkürle Gelen Marifet ve Kalp Uyanıklığı


Tefekkür kalbin varlıklarda saklı olan ilim ve hikmetlere ulaşma yoludur.(0)


Tefekkür; Hayata Kalp Gözüyle Bakmak

Tefekkür; kelimesi düşünmek anlamaya çalışmak manasındadır.

Tefekkür; herhangi bir konuda geniş derin ve sistemli düşünmek demektir.

Tefekkür; varlıkların kâinatın ve olayların hakikatini anlamaya çalışmaktır.

Tefekkür Allah Teâlâ’nın eşyadaki tecellilerini okumak ve onlardaki hikmetleri anlamaya gayret göstermektir.

Tefekkür adeta varlıklar ile konuşmak ve her gördüğüne yüce Allah’tan haber sormaktır.

Tefekkür olmayan bir şeyi hayal etmek değil varlıklardan manayı görmektir.

Tefekkür kalp gözüyle varlıklara bakmak ve onlarda yazılı ilâhî ibretleri okumaktır.

Tefekkür düşünmek ve fikir imal etmektir. Bu bakımdan yaratıklar arasında yalnız insana has bir özelliktir. İnsanı diğer yaratıklardan ayıran bir vasıftır.

Tefekkür insanı Allah’a inanmaya O’nun emir ve yasaklarına tabi olmaya sevk eden yoldur. (1)

Tefekkür bir müminin günlük amelleri içinde olması gereken bir vazifedir. (0)

Allah düşünüp ibret alanları sever

Cenab-ı Mevlâ Kur’an-ı Kerimin birçok ayetinde tefekkürü ve düşünmeyi emrediyor. Âl-i İmran Suresi 191’inci ayet ise varlıklar üzerinde düşünüp ibret alanlar şöyle övülür:

“Onlar ayakta iken otururken yanlan üzerine yatarken Allah ‘ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz sen boşuna yaratmadın’ derler…”[1]

Yüce Allah’ın böylesine övgüyle bahsettiği tefekkür için alimlerimiz de; “Bir saat tefekkür bir gecelik ibadetten hayırlıdır.” diyorlar. Ayrıca “Tefekkür kişinin aynasıdır iyilik ve kötülüklerini kişiye gösterir.” sözü de tefekkürün olgunluk ve kemâli elde etme yolundaki vazgeçilmezliğine işaret ediyor.

Rivayete göre Lokman Hekim yalnız başına oturur uzun uzun düşünür tefekkür ederdi. Niye böyle yaptığı sorulunca “Yalnızlık düşünce için daha uygundur. Düşünce ve tefekkür insanı cennet yoluna ulaştırır.” derdi.

Bişr-i Hafi (k.s.) aynı manaya şöyle işaret eder: “Eğer insanlar Allah’ın azametini yeterince düşünüp tefekkür etselerdi O’na asla isyan etmezlerdi.”

Tefekkürün sonuçta vereceği meyve ilim hâl ve amellerdir. Çünkü tefekkür kalpte ilim doğurur. Kalpte ilim meydana gelince kalbin hâli değişir. Kalbin hâli değişince de azaların amelleri değişir. Yani amel hâle hâl ilme ilim de tefekküre bağlıdır. Bu demektir ki bütün iyiliklerin başı ve başlangıcı tefekkürdür.

Allah için tefekkür zikirden hayırlıdır. Zira kalbin O’nun tecellilerini tefekkür etmesi zikirdir. Kalbin zikri azaların amelinden hayırlıdır. Amelin şerefi de zikir sayesindedir. Tefekkür zikrin de üstünde olduğuna göre anlaşılıyor ki bütün amellerden hayırlıdır.

Sevilmeyen şeylerden sevilen şeylere dünya hırs ve düşkünlüğünden zühd ve kanaate insanı iten kuvvet tefekkürdür. Müşahede ve takvayı ihdas eden kuvvet de zikirdir. Anlaşılıyor ki kemal âtı elde etme yolunda ne tefekkürden vazgeçmek mümkün ne de zikirden…

Manevi olgunlaşmanın vazgeçilmez bir unsuru olan tefekkür neler üzerine yapılmalı? Allahu Tealâ’nın zatının dışında her şey tefekküre konu olabilir.

Allahu Tealâ’nın zat ve sıfatlarından başka her ne varsa hepsi O’nun fiili ve yarattığıdır. Bu varlıkların bir kısmının aslını bilemeyiz ve onlar üzerinde tefekkür mümkün değildir. Bir kısım varlıkların da aslını ve genel durumunu biliriz fakat ayrıntılarını bilemeyiz. Bu varlıkların tafsilatları üzerinde tefekkür mümkündür. Fakat melek cin arş kürs şeytan gibi gözümüzle görüp anlayamadıklarımız üzerinde tefekkür çok zordur. Dolayısıyla insanın gözüyle görüp anlayabileceği varlıklar üzerinde düşünmesi en uygunudur.

Kainatta yer ve göklerde görülmeyen canlı-cansız her varlığın varoluşunda ve hareketinde Cenab-ı Rabbi’l Aleminin sayısız tecellisi ve hikmeti vardır. Bütün varlıklar O’nun; birliğine sonsuz kudretine işaret eden açık delillerdir. Kur’an-ı Mübin işte bu işaret ve deliller üzerinde tefekkürü teşvik eder:

“Göklerin ve yerin yaratılışında gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahiplerine şüphesiz deliller vardır.”[2]

“Buyruğu ile göğün ve yerin ayakta durması O’nun varlığının alametlerindendir.” [3]

Cenab-ı Hakk’ın kudretine ve büyüklüğüne işaret eden en açık ayetlerden biri de insanın bizzat kendisidir. İnsan bütün ömrü boyunca kendi hayret verici hâllerini düşünse belki harikulade varlığının pek azını anlayabilir. Oysa bundan tamamen gafildir. Kendinden gafil ve cahil olan insan bu hâliyle başkasını anlamaya nasıl heves edebilir? Halbuki Hak Tealâ kişinin kendisi üzerinde tefekkürünü emreder ve “Kendi içinizde Allah’ın varlığına nice deliller vardır göremezsiniz.”[4] buyurur.

Kişi insanın iç ve dış görünüşüne bedenine ve sıfatlarına bir baksa akıllara durgunluk verecek şeyler görür. Bütün bunlar Allahu Tealâ’nın bir damla sudaki ve hatta bir tek hücredeki sanatıdır.

Ya gökler ve yıldızlardaki sanatına onların yapılış şekil miktar hepsinin yerli yerinde olmasına bir baksa O’nun sanatına daha çok şaşıracak! Göklerin esrarından bir tek zerrenin O’nun hikmetinin dışında olduğu sanılmamalı.

Oysa ne hayret vericidir ki güzel bir yazıyı görüp onu yazana hayran olan insan hem kendi üzerinde hem de bütün bir kainatta akıllara durgunluk veren bunca harikuladelikleri görüp bildiği hâlde bunların yaratıcısının kudret ve yüceliğini düşünmez. O’nun azamet ve celâli karşısında hayret ve dehşet içinde kalmaz!

Bu hâliyle insanoğlu tıpkı bir hükümdarın muhteşem sarayının altında yuva yapan karınca gibidir. O karınca saray sahibi ile karşılaşıp konuşmaya muktedir olsa ancak kendi yuvasından yiyecek ve içeceğinden bahsedebilir. O büyük ve görkemli saraydan haberi bile olmaz.

Allahu Tealâ’nın kudret ve azametini biraz olsun anlayabilmemiz için O bize bir kainat dolusu delil ve imkan bahşetmiş bulunuyor. Bunları değerlendirmeyip O’nun muhabbetine ulaşmamak bir tür nankörlük sayılmaz mı?

Burada bir ölçüye de dikkat etmek gerekir: Allah’ı marifet hususunda alimler ve velilerin bildiğine nispetle bizim bildiklerimiz az. Bütün peygamberlerin bildikleri de mukarreb meleklerin bildiklerine nispetle az. Bu meleklerde dahil bu mahlukatın bildikleri ise Allah’ın ilmine nispetle ilim denmeyecek kadar az. Bunlara ilimden ziyade dehşet hayret kusur ve acziyet denir.

Kullarına bildirdiğini bildirdikten sonra: “Size az bir ilim verilmiştir”[5] buyuran Cenab-ı Mevlâ’nın karşısında kul olduğunu unutup kibirlenmek yerine secdeye kapanmamak mümkün mü?

İnsanın kendisiyle kainatla ve yaratıcısıyla irtibatını zayıflatan bugünkü hayata rağmen mümin tefekkür etmekle mükellef. Ne şekilde yorumlanırsa yorumlansın bütün bilimsel buluşlar da akıllı insanı tefekküre çağırmıyor mu?

Allahu Tealâ yerlerde ve göklerdeki varlıkları düşünerek ibret alan kullarını sever… (2)

Günler ve Diğer Mahlukatı Tefekkür

Cenab-ı Hak c.c. yüce kitabında sayılamayacak kadar çok yerde tefekkür etmeyi düşünüp ibret almayı emreder:

“Göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri için gerçekten açık ibretler var.”[6]

Yani gece ile gündüzün birbirini takip etmesinde biri kaybolurken diğerinin onun yerini almasında ibretler vardır.

“İbret almak veya şükretmek dileyen kimseler için gece ile gün düzü birbiri ardınca getiren de O’dur.”[7]

Ata rh.a. der ki: Ayet-i kerimede geçen “hilfeten” kelimesi; bir şeyi izleyip onun yerine geçen manasına gelmektedir. Burada kastedilen de gündüzün aydınlığı ile gecenin karanlığının birbirini takip etmesi her birinin diğerinin yerine geçmesi ve gece ile gündüzün uzayıp kısalmasıdır.

Cenab-ı Hak c.c. yukarıda zikredilen konular üzerinde tefekkür edenleri överek şöyle der:

“Onlar ayakta dururken otururken yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah’ı anarlar göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler Rabb’imiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru!”[8]

Ata rh.a. nakleder:

“Bir gün Ubeyd b. Umeyr el-Leysi ile birlikte Hazret-i Aişe r.a.’nın ziyaretine gittik. Bizimle kendisi arasında perde olduğu halde aramızda şöyle bir konuşma geçti. Hazret-i Aişe r.a. dedi ki:

— Ey Ubeyd! Bizi ziyaret etmene engel olan nedir?

Ubeyd şöyle cevap verdi:
— Ben Rasülullah s.a. v. ‘in «Aralıklı olarak ziyaret et ki muhabbetin artsın!» buyurduğunu işittim. (Bu sebeple aralıklı olarak ziyaret ediyorum). Bize Rasülullah s.a.v. üzerinde şahit olduğun en şaşırtıcı hadiseyi anlatır mısın?

Bu ifade üzerine Hazret-i Aişe ağladı ve şöyle devam etti:
— O’nun her işi şaşırtıcı idi! Geceleme sırası benim yanımda olduğu bir gün yanıma geldi gece benimle birlikte yatağa girdi (diğer bir rivayete göre: Yorganın altına girdi) tenim tenine değdi. Sonra bana şöyle dedi:

— Beni bırak da Rabb’ime ibadet edeyim!

(Kendisine izin verdim) kalkıp su tulumunun yanına vardı ve abdest aldı. Sonra kalktı namaza durdu. Sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Sonra secdeye gitti toprak ıslanacak derecede secdede ağlamaya devam etti. Sonra namazını bitirip yanı üzere uzanmıştı ki Bilal r.a. sabah ezanı için izin istemeye geldi. Rasülullah s.a.v.‘in üzerindeki ağlama halini görünce Bilal r.a. şöyle dedi:

— Ey Allah’ın Rasülü! Seni bu kadar ağlatan nedir! Allah Teala senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etmedi mi?

Buyurdular ki:
— Yazıklar olsun sana ey Bilal! Cenab-ı Hak bana bu gece şu: “Göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken otururken yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah’ı anarlar göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler Rabb’imiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru !“[9] ayet-i kerimesini indirdiğine göre ben neden ağlamayayım ki!..”

Bu ayetleri okuduktan sonra şöyle buyurdu:
— Bu ayetleri okuyup da üzerinde tefekkür etmeyenlere yazıklar olsun!”[10](3)

Kalp gözüyle bakabilseydik

Tabiatın ruhunu hissedebilmek için öncelikle tefekkür etmeyi bir ibadet ruhu ve disiplini içerisinde sıklıkla yapabilmeliyiz. Yüce Peygamberimiz s.a.v.’in “Bir saatlik tefekkür bin senelik nafile ibadetten hayırlıdır.” şeklindeki hadisi şerifi[11] günümüzün yoğunluğu arasında belki de artık yeterince yapamadığımız tefekkürün önemini bizlere hatırlatmaktadır.

Hayatımızda tabiatın hangi öğesi gereksizdir ki! Tabiatın bütünlüğünden hangi öğeyi çıkarabiliriz ki! Yeryüzünün herhangi bir parçasının boş yere yaratıldığını veya bu unsurun az ya da çok olduğunu söylemek şu ayeti kerimeye göre inkâr alametidir: “Göğü yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık bunlar bir tesadüf eseri değildir. Bu düşünce inkâr edenlerin zannıdır yani onlar kâinatın boş bir tesadüf eseri olduğunu söylerler. Ateşten vay hallerine o nankörlerin!”[12]

Varlıkların zikir korosu

Hadid Suresi’nin ilk ayetinde “Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah’ı tesbih eder.” buyrulmasıyla tabiatta yer alan her bir varlığın tesbihlerinden oluşan ve süreklilik arz eden ilâhi bir musikisi olduğunu anlamaktayız. Düşünebiliyor muyuz; çok sert esen bir rüzgârın uğultusundan şikâyet ederken acaba hangi haldeyiz? Ağaç dalları ve yapraklarının esintileri bizler için ne anlam ifade ediyor? Gece uyurken farklı hayvanatın sesleri bizi rahatsız mı ediyor? Kasvetli bir günde çakan şimşekler ve gök gürültüsü bizi korkutuyor mu? Akmakta olan suyun ruhumuzu dinlendiren şırıltılarına zikirle katılabiliyor muyuz?

“Allah’ın yarattığı şeylerin gölgelerinin dahi nasıl sağdan soldan sürünüp Allah’a secde ederek döndüğünü görmediler mi?”[13] Bu ayette buyrulduğu üzere her şeyin gölgesi yerde uzanıp kısalarak sürekli Allah’a secde etmektedir. Ya ay tutulmasında gördüğümüz celalin bir tecellisi olarak düşünebileceğimiz o gölgeye ne diyeceğiz? Acaba ay tutulması esnasında evrenin o muhteşem zikir ve secdesine bizler de iştirak edebiliyor muyuz?

“Dağları görürsün onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu herşeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır.”[14] Tabiatın canlı oluşunu hissedebilmenin ve bu durumu kalben tasdik edebilmenin insan için zor bir aşama olduğu söylenebilir. Ancak görüp de donuk varlıklar olduğunu sandığımız yüce dağlar yukarıdaki ayete göre bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. Bu durum Allah’ın bir takdiridir; yarattıklarına verdiği bir değer göstergesidir. Rabbimizin ilâhi özelliklerle donattığı tabiatın bu öğelerine karşı nasıl ilgisiz kalabiliriz ki?(4)

Tefekkürün Fazileti

Kur’an’da birçok âyetlerde işin sonunu düşünmek kâinata ve olup bitenlere ibretle bakmak emrolunmuştur.

Bu nedenle azıcık bir tefekkür gaflet içinde yapılan pek çok ibadetten hayırlı görülmüştür. Eşya ve varlıklar üzerinde düşünmek ibret almak Allah Teâlâ’nın kitabında teşvik edilmiş ve tefekkür edenler övülmüştür:

Bazı âlimler “Bir saat (bir müddet) tefekkür; bir yıllık diğer bir rivayette ise altmış yıllık ibadetten daha hayırlıdır” haberi hakkında şöyle demişlerdir:

“Bu tefekkür kötülüklerden alıkoyup iyiliklere sevk eden dünyaya aşırı rağbetten ve hırslı olmaktan uzaklaştırıp kanaat ve zühde götüren tefekkürdür.”

Yine denilmiştir ki o müşahedeyi temin eden ve onu güçlendiren zikretmeyi şükretmeyi ve hidayete ermeyi sağlayan bir tefekkürdür.

Bir saat tefekkürün senelerce yapılan ibadete denk olmasının nedeni şudur: İnsan bir saat sağlam tefekkür sayesinde onda iman inkişaf eder; içinde marifet nurları parlar ve ilâhî muhabbet belirir. Sonra ruhanî zevklere ulaşır.

Ashaptan Ebû Derda (r.a) der ki: “Bir saatlik tefekkür bütün geceyi ayakta ibadetle geçirmekten daha hayırlıdır.”[15]

Ebû Derda’nın hanımı şöyle demiştir: “Ebû Derda’nın ibadetinin çoğu tefekkürdü. Şöyle derdi: “Her gün üç yüz dinar kazanıp onları infak etmeyi istemem.” Bunun sebebi nedir? diye soruldu şu cevabı verdi: Çünkü bu beni tefekkürden engeller.”

Tabiinin büyüklerinden Hasan-ı Basrî (r.a) şöyle demiştir: “Tefekkür hayra ve iyi amel işlemeye sevk eder. Kötülüklere pişmanlık onu terkedip bir daha istememeye sevk eder.”

Yine bu büyük zat der ki: “Akıl sahipleri zikir ile fikre fikir ile de zikre devam etmekle kalplerini dile getirir ve hikmetle konuşmaya başlarlar.”

Şu söz de onun: “Bir saat tefekkür gece sabaha kadar nafile ibadet yapmaktan daha hayırlıdır.”

İbn Abbas’tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: “Tefekkür ile kılınan kısa iki rekât namaz kalp huzuru olmadan yapılan bir gece ibadetinden daha hayırlıdır.”

Diğer bir sözünde ise şöyle demiştir: “Hayır düşünmek insanı hayra sevk eder. Kötülüğe pişmanlık da onu terketmeye davet eder.”

Hasan Âmir İbn Abdülkays’ın şöyle dediğini nakleder: Bir iki üç değil Resûlullah’ın (s.a.v) ashabının birçoğunun şöyle dediklerini işittim: İmanın ışığı/imanın nuru tefekkürdür.

Süfyan b. Uyeyne (rah) şöyle demiştir: “Tefekkür rahmet kapılarının anahtarıdır. Görmüyor musun ki tefekkür eden tövbe eder.”

Fudayl b. İyâz da “Tefekkür senin aynandır iyilik ve kötülüklerini sana gösterir” demiştir.

Ömer b. Abdülaziz de (r.a) “Allah Teâlâ’nın nimetleri üzerinde düşünmek en makbul ibadetlerdendir” derdi.

Bişr el-Hafi anlatıyor: “Eğer insanlar Allah Teâlâ’nın azameti hususunda düşünseler O’na isyan etmezlerdi.”

İbn Ata (k.s) şöyle diyor: “Kullara ve yaratılmış olan şeylere bakıldığında Allah Teâlâ’nın varlığı bilinir.”

Tavus’un anlattığına göre Havariler İsa aleyhisselam’a

“Ey Allah’ın Resulü şu anda yeryüzünde senin gibi başka birisi var mıdır?” diye sormuşlar o da

“Evet sözü zikir sükûtu fikir ve bakışı ibret olanlar; benim gibi Allah’a yönelmiş kimselerdir” demiştir.

Vehb b. Münebbih (r.a) der ki: “Çok düşünen mutlak surette bilgili olur. Bilgili olan da mutlak surette amel eder.”

Zünnun-i Mısrî (k.s); “İbadetin anahtarı tefekkürdür. İbadette doğru olmak ise nefsin heva ve heveslerini terketmektir” demiştir.

İbrahim b. Edhem’e (k.s)

“Ne kadar çok düşünüyorsun?” diye sorduklarında o “Tefekkür aklın iyiliğidir” demiştir. (1)

İbret alabilen kimse için bütün kainat Kelime-i Tevhidi zikir ilan ve ispat eder. (0)

Tefekkür kâinatı varlıkları düşünüp onlarda gizlenen Rabbanî hikmeti ve ilâhî azameti anlamak bu vesile ile kalbi gafletten kurtarıp tezekküre geçirmesidir.

Tefekkürle ibret almak kalbin çırası ruhun gıdası bilginin ruhu ve İslâmî hayatın da kanı canı ve ışığıdır. Tefekkürsüz bir kalp; kararır ruh sarsıntılara girer ve İslâmî hayat da cansızlaşır. Bu nedenle tefekkür nurlanmanın anahtarı ve basiret sahibi olmanın başlangıcı olduğunda şüphe yoktur. Hak Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’in pek çok âyetinde tefekkür ve düşünceyi emrederek ibret almamızı bildirmiştir:

“Göklerin ve yerin yaratılışında gece ve gündüzün birbirleri ardınca gelmesinde aklı başında olan kimseler için gerçekten açık ibretler vardır.”

Evet ayın güneşin bir düzen içinde doğup batmasında nizamın baş döndürücü bir keyfiyetle deveran ve cereyan edip durmasında düşünebilen kimseler için ibretler vardır. Bu âyet-i kerîme tefekkür konusunda açık bir delildir. Kâinatın Efendisi Efendimiz (s.a.v) “Bir insan bu âyeti okur da düşünmezse yazıklar olsun ona” buyururlar. Ümmü Seleme validemiz bu âyet nazil olduğu zaman veya Efendimiz (s.a.v) bu âyeti okurken ağladığını nakleder. Zaman ve mekânın Efendisi bir gece teheccüd vaktinde bu âyeti okuyup hıçkıra hıçkıra ağlamıştı.

Büyüklerden Ebû Bekir el-Verrak (k.s) müminin sıfatlarını sayarken şöyle demiştir: “Müminin dört alameti vardır: Dili zikreder sessizliğinde tefekkür eder âleme ibret nazarıyla bakar ve hayırlı amel işler.”

Süfyan b. Uyeyne (rah) şöyle derdi: “İnsan düşünce sahibi olursa her şeyden bir ders alır.”

Ebû Süleyman ed-Daranî (k.s) “İbret almakla ilim artar tefekkür ile de Allah korkusu artar” derdi. (1)

Cenab-ı Hakk’ın zatından başka her şey tefekkür edilebilir (İhya Tefekkür Böl) (0)

İbnu Abbas r.a. şöyle der: ‘Rasülullah s.a.v. Allah Teala’nın zatı hakkında düşünen tefekkür eden bazı insanları gördü. Onlara buyurdu ki:

— Allah Teala’nın zatı hakkında değil O’nun yarattığı mahlukat üzerinde tefekkür edin; zira siz Cenab-ı Hakk’ın zatını gerektiği gibi düşünüp takdir edemezsiniz!”[16]

“Yine bir gün Rasülullah s.a.v. tefekküre dalmış bir topluluğa rastlar. Onlara der ki:

— Sizlere ne oldu niçin konuşmuyorsunuz?

— Allah Teala’nın yarattığı şeyler hakkında tefekkür ediyoruz!

— Evet işte böyle yapın! Allah’ın yarattığı mahlukat üzerinde tefekkür edin fakat Allah’ın zatı hakkında tefekkür etmeyin! (3)

Allahu Teala izzeti ile zatının dışındaki varlıklardan farklıdır. Kahrı/her şeyi hükmü altında tutmasında da kimse O’na benzemez. Çünkü mevcut olmayan bir şey perdelenen şey gibidir. Halbuki Yüce Allah toprağın altından göklerin ve yerlerin ötesinde bulunan bir zerreye kadar her şeyi görür. Bütün yerler ve gökler O’nun o zerreyi görmesini perdelemez; o şeye yakın olmasına mani olmaz o şeye kudretinin tecellisini engellemez; bu zerre O’nun her şeyi ihata etmesinin dışına çıkamaz.

Çünkü perdeleme yaratıklar içindir; bu durum Yüce Yaratıcı için geçerli değildir. Eşyanın içi ve kapalı noktaları Yüce Yaratıcı için apaçıktır. O ebediyete kadar her şeyinin sonunun ne olacağını ve nereye varacağını müşahede eder. Yine O bu günü gördüğü gibi; yarını geleceği kıyamet gününü ve onda olacakları da görür. Halbuki bunlar henüz yaratılmış ve mevcut değildir. Çünkü Yüce Allah’ın bunları ezeli ilmi ile bilmesi onları müşahede etmesi demektir. Çünkü O’nunla ilmi arasında perde yoktur. O ilim sıfatıyla kainatın başından sonuna kadar her şeyini müşahede etmekte/görmektedir. Müşahede de onun zatına ait bir sıfattır.

Allah’ın kelamı da bu şekilde haber vermektedir. Kur’an-ı Kerim Allah’ın her şeyin sonunu gördüğünü belirtmektedir.

Çünkü Yüce Allah konuştuğu her şeyi bildiği gibi; bildiği şeyleri de görür. O’nun kelamıyla ilmi çelişmez; ilmi ile müşahedesi birbirinden farklı değildir. Bütün bunlarla birlikte “evvel” olma ve her şey müşahede sıfatında O’ndan başka mevcut yoktur. Kıdem/ezeli sıfatında O’nun ortağı yoktur. O’ndan önce varlıkları müşahede eden hiç kimse yoktur.

Yüce Allah’ın kuvveti kudretinin hakikatini gösterir. Kudreti bekasının devamıdır. Görmesi ilminin genişliği kadardır. İlmi nazarının ulaştığı her şeyi içine almaktadır.

Yüce Allah bütün eşyayı farklı özellikleriyle birlikte kendisine has bir sıfatı ile bilir. O bu sıfatı ile bildiği şeyleri bütün sıfatlarıyla da idrak eder/bilir. Bundan ortaya şu gerçek ortaya çıkar: Yüce Allah zatına mahsus sıfatlarıyla nazar eder bilir ve konuşur.

Yüce Allah’ın sıfatları bir sıra ile oluşmuş değildir. Yani ilahi sıfatlarda öncelik ve sonralık yoktur. Allah zaman ile nitelendirilemez. Aynı şekilde Yüce Allah’ın kuvveti ve hükümleri bir zamana bağlı olarak ifade edilemez. Bundan şu sonuç çıkar: Yüce Allah gördüğü her şeyi bilmekte bildiği her şeyi de görmektedir. Bundan dolayı O’nun katında önceden olanlarla sonradan olanlar aynı zamanda olmuş tek bir şey gibidir.

Yüce Allah’ın bütün sıfatları O’na mahsus olarak tekdir noksansızdır tamdır. Onlar bir sınırla sınırlandırılmaz; bir vakte göre sıralamaya tabi tutulmaz/aralarında öncelik-sonralık sırası yoktur. Çünkü onlar sonradan yaratılmış değillerdir. Hepsi O’nun zatı gibi ezelîdir O’nun zatı ile birlikte mevcuttur.

Sıfatlardaki sıralama eşya ve mahlukat için geçerlidir. Çünkü varlıklar belli bir vakit ve sıralamaya bağlıdır. Allahu Teala’nın bütün sıfatlarında O’na denk ve benzer olan hiçbir varlık yoktur. (5)

Biz farkında olalım ya da olmayalım zaman ve mekân kavramları hayatımızın tamamını kuşatır. Bizler bu dünyada insan olarak zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde ne yaşayabiliriz ne de düşünebiliriz. Zira zaman ve mekân tarafından öylesine kuşatılmış bulunuyoruz ki onların çevrelemediği bir alem onların hükmünün geçerli olmadığı bir boyut düşünemiyoruz.

Zaman ve mekân algımız “yaratılmış” olmanın gereğidir. Zira biz biliyoruz ki yaratılmış olan her şeyin varlığı zaman ve mekânla kopmaz bir ilişki içindedir. Bütün yaratılmışlar bir zamanda ve bir mekânda var olmuşlardır mesela. Mekânsız bir mahluk düşünemeyeceğimiz gibi zamanın kuşatmadığı bir mahluk da tasavvur edemeyiz. Bizim varlığımız hareketlerimiz doğumumuz ölümümüz… hep bir zaman süreci içinde ve bir mekânda olmaktadır.

İşin ilginç yanı şu ki zaman ve mekâna bağımlı olan sadece bizler değiliz. Onlar da birbirlerine bağımlıdır. Üzerinde zamanın hükmünün yürümediği bir mekân ve bir mekânda geçerli olmayan zaman yoktur.

Zaman ve mekân hakkında bütün bu söylediklerimiz doğru olsa da müslümanlar olarak bu iki kavrama bakışımızı biraz daha ileriye götürmek için onlara biraz daha yakından bakmak durumundayız.

Zaman ve mekâna bağımlı olmamak sadece Allah Tealâ’ya mahsustur. Zira zamanı da mekânı da var eden O’dur. Yani zaman da mekân da tıpkı bizler gibi birer yaratılmıştır; dolayısıyla onlar da diğer mahlukat gibi O’nun hükmünden ve emrinden bağımsız değildir.

“De ki: Göklerde ve yerde olanlar kimindir? De ki: Allah’ındır.” (En’am 12) ayeti bütün mekânların ve o mekânlarda bulunanların; “Gecede ve gündüzde barınan ne varsa O’nundur” (En’am 13) ayeti de zamanın ve zaman tarafından kuşatılan bütün varlıkların Allah Tealâ’nın mülkü ve mahluku olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla Allah Tealâ mekândan olduğu gibi zamandan da münezzehtir.

İnsanın zaman ve mekândan bağımsız düşünemez. Bunun anlamı bizim tefekkür ufkumuzun zaman ve mekân içinde var olan somut mücessem ve müşahhas (elle tutulup gözle görülen nesnel) varlıklarla sınırlı olmasıdır. Oysa Allah Tealâ’nın yüce zatı “O’nun benzeri hiçbir şey yoktur.” (Şûrâ 11) ayetinin de ifade ettiği gibi hiçbir şeye benzetilemez. Bu sebeple Efendimiz s.a.v. bizi Allah Tealâ’nın zatı hakkında tefekkür etmekten sakındırmış ve düşüncemizi O’nun bahşettiği nimetlere yoğunlaştırmamızı tavsiye buyurmuştur.[17] (6)

İlahi kudreti seyrin en güzel anlarından biri de bahar mevsimidir. Kur’an-ı Hakim’de yağmurla ölü toprağın diriltilip her türlü meyvelerin çıkarılması anlatıldıktan sonra “İşte biz ölüleri böyle diriltiriz” (A’raf 57) buyrulması hem ölülerin hem de ölü kalplerin nasıl dirilteceğine misaldir. (0)

Her mevsimin kendine özgü bir özelliği ve güzelliği vardır. Mevsimler gibiyiz bizler de. Mevsimlerle birlikte yeşerir meyve verir solar ve beyazları giyer ömrümüz.

Kâinat içindeki değişmez değişim her doğumun bir ölümü ve her ölümün de bir dirilişi olduğunu kelime kelime serer önümüze. Okuyalım ve anlayalım diye. Aynı özellikleri paylaştığımız topraktaki coşkunluk durgunluk ve suskunluk insanoğlunu da yakından ilgilendirir ve etkiler.

Öyleyse bahar bir silkiniş tazelik yenilik ve canlılığın tepeden tırnağa bütün mevcudatın yüreğine dokunan; coşkulu bir dirilişin toprağa havaya suya söylenmiş sarıcı ve sarsıcı bir türküsüdür.

Tefekkür mevsimi

Kâinat baştan başa büyük bir kitap hükmünde. Bahar mevsiminde ise her harfi ayrı bir renkte karşımıza çıkarılmış ki dalgınlığımızdan gafletimizden uyanıp daha dikkatli bakalım okuyalım anlayalım diye. Bu anlamda Nabi’nin güzel bir beyti vardır der ki: “Bir kitabullahı a’zamdır ser-â-ser kâinat / Hangi harfi yoklasan manası hep Allah çıkar.”[18] Yaratılmış her nesneye her varlığa ibret nazarıyla baktığımız takdirde gözümüz kör değilse aklımızdan şüphemiz yoksa Yaradan’ı göreceğiz O’nu bulacağız. Kâinat; büyük muazzam bir kitapsa okunması gerekiyor. Bir yaprağın kenarındaki kıvrım ortasındaki damarlar çiçek açmış kiraz ağacı gökte gülümseyen yıldız yerde gezen karınca her çiçeği ayrı renge boyayan el her bir meyveye ayrı tad ayrı koku veren güç bu okumalar sonucunda anlaşılacaktır.

Yaratılanların tamamı üzerinde düşünülsün ve Yaradan bilinsin diye yaratılmış. Diğer canlıların baktığı gibi bakamaz insan çiçeğe yaprağa ağaca… Sadece o ağaçtan veya çimenden beslenen bir canlının bakışı olmamalı bir insanın varlıklara bakışı. Şair Baki de: “Nazar-ı ibretle berg-i dırahtân-ı sebze bak/ Hüşyar olana her varakı bir ceridedir”[19] diyor.

Bahar mevsimi tefekkürün de mevsimi aynı zamanda. Gözlere parmağını sokarcasına “seyret ve düşün” diyor her bir çiçek ağaç ve üzerine basıp geçtiğimiz toprak. O ki bizleri Rabbimize yaklaştıracak en güzel ibadet şekillerinden biridir. Öyleyse kalbimizdeki pası bahar yağmurlarıyla yıkamaya çalışarak gözlerimizdeki kalın perdeyi ılık rüzgârlarla uzaklara savurarak eşya ve varlıkları “gönül gözü”yle seyrederek kâinatı ve nesnelerin varlık sebebini anlama çabası içinde Allah Tealâ’nın eşyadaki tecellilerini okumaya ve onlardaki hikmeti kavramaya gayret etmede baharı bir vesile yapalım. Unutmayalım ki “Bir saat tefekkür etmek bir sene ibadetten daha hayırlıdır.”

Bu güzel ibadet için her zaman fırsat var fakat bahar mevsimi kör olan gözleri sağır olan kulakları katılaşmaya yüz tutmuş yürekleri bile halden hale çevirmeye yetiyor. İnat edip kaçmadıkça gözlerimizi yummayıp kulaklarımızı tıkamadıkça kokusu rengi sesi… bütün güzelliğiyle bizi bu güzel dünyanın içine çağırıyor. “Düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Yaşadığınız kâinata bakıp fikretmez misiniz?” (7)

Bizim için mevsimler “Elvâh-ı Nukuş-u Kudret” yani Allah’ın kudret nakışları için birer levhadır. Levhadaki her bir mevsim yaradanı tarafından nimetlerle bezenmiş renkler ve nakışlarla işlenmiş şükür ve tefekkür vesilesi mucizelerdir. (8)

Ölü kalbi ilahi rahmet nur feyiz ve sevgi diriltir. (0)

Tefekkür insana ait bir özelliktir. İnsan tefekkür sayesinde diğer varlıklardan ayrılır ve üstün olur. Kalp ve gönlü olan her insan tefekkür eder. Düşünce alanı sonsuzdur. Fakat her düşünce ve tefekkür şekli kalbi uyandırıp Allah’a ve âhirete bağlamaz. Çünkü iyi şeyleri sevmek kalbi onlara bağlamak emir olduğu gibi karşılığında da mükâfat vardır. Ancak kötü ve yasak edilen şeylere gönül bağlamak tefekkür etmek düşünmek caiz olmadığı gibi günahtır.

O halde mümin kalbini neye bağladığını neyi düşündüğünü bilmelidir. Kişinin düşüncesi ya kendisi hakkında yahut Allah Teâlâ hakkında ya da başka şeyler üzerinde olur. Allah Teâlâ’da olursa ya zatında ya sıfatlarında ya fiillerinde veya yaratıklarında olur. Tefekkürün en büyük makamı zat-ı ilâhî ve sıfatlarında olandır. Ancak insanlar buna dayanamadıklarından ve akıllar buna ulaşamadığından İslâmiyet bunu yasak etmiş ve “Zât-ı ilâhîyi düşünmeyiniz O’nu anlayamazsınız” demiştir.

Kişinin kendisi hakkında olan düşünce ve tefekkürü kendisini düşünerek kötü amel ve sıfatlarının ne olduğunu anlayıp kendini bunlardan temizlemektir.

Başka şeyler üzerinde olan tefekkür ise; eğer Allah Teâlâ’nın sevmediği bir şey hakkında olursa; bu düşünce ve tefekkür onu Allah’tan uzaklaştırıp günaha girmesine sebep olur ve insanı helake götürür.

Bu düşünce ve tefekkür Allah Teâlâ’nın sevdiklerinde ve O’na yaklaştıran şeyler hakkında olursa ibadet olup kurtuluşa sebep olur.(1)

Tefekkür (düşünce) duymak uyanmak ve tezekkürle (zikretmekle) başlar peşinden ilim gelir. Çünkü hakka kulak verenin kalbi uyanır kalbi uyanan zikreder zikreden tefekkür eder (işin iç yüzünü düşünür); düşünen ilim sahibi olur. Bilen eğer bildiği amel için öğrenilen bir şeyse onunla amel eder. Eğer öğrendiği ilim yüce Allah’ın rızası için öğrenilen bir ilimse onunla amel ederek ebedî saadete erer. Bu saadet peşine düşülecek en güzel şeydir.

Uyanmanın hakikati kalbin uyanıp hayra yönelmesidir. Bunun alâmeti gevşeklik ve tembelliği terkedip şevk ile ayağa kalkarak ibadet ve taate sarılmasıdır.

Kalpte şek (tereddüt) bulunduğunda kalbe şüpheler geldiğinde ve kalpten giderilmesi farz olan hastalıkları tedavi gerektiğinde tefekkür edip bunların nasıl ortadan kaldırılacağını düşünmek farzdır. (9)

Kul tefekkür durumda güzel niyetlere bürünür ve Allah’a ve yaratıklarına karşı en güzel amel ve davranışları gerçekleştirmeye azmeder. Veya istiğfarda bulunur. İşlediği ve gelecekte işleyebileceği hataları için tevbesini yeniler.

Yine tefekkür hâlindeki kimse yalvarıp yakararak korkarak hakka boyun eğerek ve itaat ederek kendisini bütün yasaklardan korusun diye ihlasla dua eder. Yüce Allah’tan salih amelleri işlemede kendisini muvaffak kılmasını ve sevilen faziletleri kendisine lütfetmesini niyaz eder. Bu esnada kalbini ve zihnini diğer arzu ve düşüncelerden sıyırır duasına icabet olunacağına inanır ve ilâhî taksime razı olur.

Veya bu zamanını iyi ve hayırlı şeyler konuşup din kardeşlerini Allah yoluna çağırarak onlara faydalı olarak ve onlara ilim öğreterek geçirir.

İşte geçmiş alimlerimizin zikir ve tefekkürleri böyle idi. Zikir ve tefekkür ibadet ehlinin en faziletli ibadeti idi. Ve bu alemlerin Rabbine götüren uzun ve girift almayan muhtasar bir yoldur. (10)

Tefekkür kalbin lambasıdır. O gidince kalpte ışık kalmaz.

Hak Teâlâ’nın azametini tefekkür nurdur. O’nu düşünen kalp münevver unutan ise karanlıktır. Çünkü zulmet ve nur asla içtima edemez.(11)

Her gün yaptığımız uyku ve uyanma birer nimet olduğu gibi ölmeye ve dirilmeye delildir. (bk. Rum 30/19-50) (0)

İnsan kendisini tanıyabildiği ölçüde evreni gerçek varoluş hikmetiyle tanıyabilir. Bedeni itibarıyla insan küçük bir âlem olarak görülebilirse de beden ve ruhun birlikteliğinden oluşan gerçek mahiyetini dikkate alırsak büyük bir âlem olarak düşünülmelidir. Evrende ne varsa insanda da vardır.

“İnsanın vücudu toprak gibidir; kemikler dağlar beyin madenler uyluk deniz bağırsaklar nehirler sinirler ırmaklar ve kaşlar da toz ve çamur gibidir. Vücuttaki kıllar bitkiler gibidir. Yüzünden ayaklarına dek vücut bir ülke gibidir; önü doğu arkası batı sağı güney ve solu kuzey olan ülke. Nefesi rüzgârlar gibidir; kelimeleri gök gürültüsü; sesleri yıldırımlar gibidir. Gülmesi öğle ışığı gibidir; gözyaşları yağmurlar üzüntüsü gecenin karanlığı uykusu ölüm ve uyanmasısı ise yaşam gibidir. Çocukluk günleri ilkbahar gençliği yaz olgunluğu sonbahar ve yaşlılığı kış mevsimi gibidir. Onun hareket ve etkinlikleri yıldızların hareketi ve dönmesine benzer. Onun doğuşu ve varlığı yıldızların yükselişi; ölümü ve yokluğu ise yıldızların batması gibidir.” [20] (12)

İnsan yalnız kendi yaratılışına baksa yahut yalnız kendisinin yaratılışında ilk madde olarak görülen nutfe üzerinde tefekkür etse bu dahi Allah’ın varlığını ve birliğini isbat etmek için yeterli bir delil teşkil eder.

Nitekim Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de insana bu yolu da göstermiş ve “Sizin kendi nefsinizde de (Allah’ın varlığına deliller vardır); görmez misiniz?”147 dedikten sonra insanın bir damla sudan yaratıldığını belirtmek için

“Allah onu hangi şeyden yaratmış? Onu meniden yaratıp merhalelerden geçirerek ona şekil vermiş” buyurmuştur.

İşte insan bu bir damla sudan meydana gelmiştir. Bu bir damlacık su nedir ki insan ondan meydana gelir? Oysa bir müddet dışarıda kalsa bozulur fakat ana rahminde bir başka sıvı ile birleşse koyulaşır pıhtılaşır; et ve kemik haline gelir sonra da düşünen konuşan hareket eden bir varlık olarak meydana çıkar.

Bu bir damlacık suyla şekillenen insan kendisine takdir edilen zamana kadar yaşamak üzere dokuz ay sonra dünyaya gözlerini açar ve her geçen gün gelişir büyür konuşmasını yürümesini öğrenir…

Derken annesinden babasından çevresinden birtakım bilgiler alır… Gözleri her gördüğü şeyin üzerine bir filim kamerası gibi döner. Kulakları duyduğu sesleri kaydeder. Sonra da gördüğü zihnine kaydettiği o şeyleri aynen uygulamaya çalışır ve hemen ardından gençlik dönemi başlar.

Gençlik dönemi de taşkınlık ve şaşkınlık dönemidir. Bu dönemde hem düşüş hem de yükseliş vardır. Hiç şüphesiz zaman bu günleri de insanoğlunun elinden alıp götürür.

Nihayet o simsiyah saçlar yavaş yavaş bir pamuk yığını haline dönüşür. O çeviklik atılganlık yerini tembelliğe uyuşukluğa zayıflığa yorgunluk ve durgunluğa terkeder…

Artık insan âhiret âlemine bir geçiş yeri olan kabre doğru adım adım yaklaşır…

Sanki kara toprak bu dönemde büyük bir kuvvetle insanı kendine doğru çeker.

Bir zamanlar cıvıl cıvıl olan her şeyi tozpembe gören damarlarında dolaşan kanın kaynamasını duyan insan; artık zamanını doldurmuş dünya hayatından nasibini almış olarak yakınlarına tanıdıklarına gördüklerine veda ederek ebedî bir âleme göçer…

Aynı şekilde insan öyle bir varlık ki kendisini var edeni bulup bilmek zorunda. Zira onu yoktan var eden Allah ona hitap ederek “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”[21] buyurmuştur.

Yaratılışın asıl sebebi Yaradanım arayıp bulmak ve O’na kulluk etmektir. Âyet-i kerîme’nin sırrı budur.

işte hatırlatılması gereken vazife budur. Cin ve insan cinsinin yaratılmasının hikmeti Allah’ı tanıyıp ona ibadet ve kulluk etmektir. Bunun dışında başka şeylere tüketilen ömürler ameller zayi edilmiş olur onun için azabı hak eder.

Allah Teâlâ bilinmedikçe O’na hakkıyla ibadet edilmez. Bu nedenle ibadet insan için yaratılışından dolayı Allah’a karşı bir şükür ve kulluk borcudur. Kim bu borcu ödemekten kaçınır?

Fakat Allah’a karşı çok nankör ve gafil insan var! Hak Teâlâ onlar hakkında şöyle buyurmuştur:

“Onların kalpleri vardır ama anlamazlar; gözleri vardır ama görmezler; kulakları vardır ama işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibi hatta daha sapıktırlar. İşte bunlar gafillerdir.”[22]

Bu gibi kimseler hiç şüphesiz ki tefekkürden uzak kalan kimselerdir. Çünkü kendisine akıl verildiği halde bu aklı kullanmayan yahut yanlış ve tehlikeli yollarda kullanan insan gerçekten büyük bir gaflet içerisindedir.

Fakat insan aklını kullanmaktan ve tefekkür etmekten uzak akıbetinden habersiz dünyanın süsü ile sarhoş olup Rabbine isyan etmiş. Bu ne büyük gaflet!..

Allah Teâlâ yarattıklarından ibret almayanları kınayarak onların içyüzünü ortaya koyarak şöyle buyurmuştur:

“Göklerde ve yerde nice deliller ve nice ibret içerikli belgeler vardır ki onlar bu delillerin yanlarından geçtikleri halde onları umursamazlar yüzlerini çevirip geçerler.

Onların çoğu Allah’a ortak koşmaksızın O’na inanmazlar.”

Evet eğer onlar gökleri yeryüzündeki âyet ve delilleri tefekkür edip ibretle müşahede etselerdi hiçbir zaman şirke düşmezlerdi zira her yer ve her şeydeki bu âyet ve delillerin Allah’ın birliğinin birer delili olduğunu keşfedeceklerdi.(1)

Topraklar gibi kalpler de farklı farklıdır. Her toprakta meyve her kalpte marifet yetişmez. Marifetullah için kalbin hazırlanması (bk. Sühreverdi Avarif 1. bölüm.) (0)

Yüce Allah’a yolculuk devamlıdır. Bunun bir bitiş noktası yoktur. Çünkü Yüce Allah’ı tanımanın sevmenin kudret ve rahmet tecellilerini seyretmenin bir sonu yoktur. Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz’e bile Kur’an’da “Rabbim ilmimi artır” (Taha 114) duası öğretilmiştir. Ayette artması istenen ilim Yüce Allah’ı tanıma ilmidir. Buna marifetullah ve “yakîn ilmi” denir. Peygamberler bile devamlı manen yükselme ilerleme ve Yüce Allah’a yaklaşma halindedirler.

Manevi yolculuk herkesin meşrebine göre farklı olur. Bunda kula verilen fıtrat kabiliyet ve yaradılışın etkisi büyüktür. Bazı hak yolcularında ilâhi aşk cezbe ve coşku hakim olur. Onlar az amelle yetinir. Sadece farzları yerine getirir haramlardan çekinir. Ondan sonra kalp safası ve gönül hoşluğu ile meşgul olur. Buna “aşk tariki” denir. Bu kimselerin içinden veli çıkar fakat insanları irşad eden kâmil-mükemmil mürşid çıkmaz.

Bazı hak yolcuları mücahede yolunu tutar. Amele yönelir. Devamlı zikir fikir ve ibadetle meşgul olur. Fakat ilâhi aşk ve cezbeden pek nasipleri yoktur. Buna “mücahede tariki” denir. Bunlar içinden de veli çıkar fakat ilâhi aşk ve cezbe yönleri eksik olduğu için kâmil mürşid çıkmaz.

Bazı hak yolcuları da Yüce Allah tarafından özel olarak seçilmiştir. Onlar mahbub yani sevgililer sınıfına girer. Onların gidişatına “mahbublar tariki” veya “ahyar tariki” denir. Onlar manevi seyirlerine aşk içinde başlar cezbe içinde adım atar ibadet amel ve mücahede ile devam ederler. Her meşrebin halinden nasipleri vardır. Cezbeleri gizlidir ilâhi aşkları saklıdır. Amel ve ibadet halleri süreklidir. Onlar Hz. Peygamber s.a.v.’in gerçek vârisidirler. Çünkü Hz. Rasululah s.a.v. Efendimiz son derece güzel ahlâkı yanında amel ve kullukta da zirvede idi. Aynı zamanda yüksek bir aşk ve cezbe sahibiydi. Gerçek alimler Efendimiz’deki bu güzelliklerden büyük ölçüde pay sahibi olmuşlardır. Onun için kâmil mürşidler bu gruptan çıkar. Onlar ilâhi huzurda kabul gördükten sonra insanlara bu yolu öğretmek için halkın içine gönderilmiş ve irşadla görevlendirilmiş salihlerdir. (Sühreverdi Avarif) (13)

Tasavvuftaki ölüm ve mürşit rabıtası tefekkürün bir çeşididir. Hedef kalbi uyandırmak ve desteklemektir. (0)

Kur’an ve Sünnet’te emredilen rabıtalardan biri de ölüm rabıtasıdır. Kur’an’da insanı dehşete düşürecek hayrete sevkedecek ölüm halleri kıyamet sahneleri ve ahiret manzaraları anlatılmaktadır. Bunlarla kalp dünyadan çekilip ebedi ahiret yurduna yöneltilmek istenmektedir. Rasulullah s.a.v. Efendimiz Abdullah b. Ömer’e: “Kendini ölmüş ve kabre girmiş say.” (Tirmizî Ahmed) buyurarak ölüm rabıtasını tavsiye etmiştir. Bu rabıta ile insanın dünyanın boş sevgi ve zevklerinden çekilip ebedi ahiret güzelliklerine yöneleceğini gafletin gidip kalbin dirileceğini ve günahlardan temizleneceğini haber vermiştir. (Tirmizî Nesaî Münavî Beyhakî)

Allah dostları tefekküre büyük önem vermişlerdir. İnsanın terbiyesi konuşması kadar susmasından da anlaşılır. Ancak boş konuşma ve kötü düşünce kınandığı gibi içinde güzel düşünce ve tefekkür olmayan suskunluk da kınanmıştır.(14)

Ölümü çokça hatırlamak kişinin hem kalbini uyandırır hem de ölümünü kolaylaştırır. Sevgili Peygamberimiz s.a.v. bu durumu; “Ölümü çokça hatırlayan hiç kimse yoktur ki Allah Tealâ onun kalbini diriltmiş ölümünü kolaylaştırmış olmasın” (Deylemî) diye haber vermiştir.

Tefekkür yani düşünüp ibret almak dinimizce ibadet sayılır. Kur’an-ı Kerim’de bizi tefekküre teşvik eden pek çok ayet vardır.

Allah Rasulü s.a.v. de bir hadisinde ümmetine “ibadetin en faziletlisi olarak tefekkürü zühdün en faziletlisi olarak da ölümü hatırlamayı” göstermiştir. Şu halde ölümü hatırlamak da tefekkürdür onu yerine getiren kimse her iki fazileti de elde etmiş sayılır. Bu da ölümü düşünmenin bir diğer faydasıdır. (15)

Allahu Teâlâ varlıklar üzerinde düşünmemizi ve onlardaki ilâhî tecellilere bakıp ibret almamızı bu sayede zikre ulaşıp şükre sarılmamızı emretmektedir. Hz. Rasûlullah (A.S.) Allahu Teâlâ’nın zâtının düşünülemeyeceğini ancak nimetleri ve yarattıkları üzerinde tefekkür edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Kâmil mürşidler düşünülecek ve ibret alınacak varlıklar içinde ilâhî tecellilere en fazla mazhar olan kimselerdir. Çünkü onlar Allahu Teâlâ’nın dostu ve yeryüzünde halifesidirler. Veliler kendilerine bakana Allah’ı zikrettirirler; çünkü kendileri daima zikir tefekkür ve huzur içindedirler.

Mürşidler farz olan tefekkür ve murakabeye bir hazırlık olarak râbıtayı tercih ve tatbik ettiler. Bunun için bazı usüller belirlediler. Râbıtadaki hedef mürşidin şahsı değil onda ortaya çıkan ilâhî tecelliler ve edebtir. Rabbânî aşkla boyanmış bir insan-ı kâmildeki ilâhî nur ve edebe gözünü açamayan kimsenin etrafındaki donuk eşyadan bir şey anlaması oldukça zordur. Şu halde tasavvufta uygulanan râbıta esası itibarıyle bir çeşit tefekkürdür. Hedefi zikir ve edebtir. Kalble bir şeyi düşünme sevme özleme ve sevdiğine özenme hali kalbi olan her insanda mevcuttur. Sadece yapılanın adı şekli ve mahalli değişiktir. Kimisi Allah yolunda elinden tuttuğu kâmil şeyhi kimisi de kendince tatlı bulduğu bir şeyi düşünür durur buna bir mani de yoktur. Ancak bazı düşüncelerin sonu rahmet bir çoğunun ise azaptır. Tasavvufta uygulanan râbıta rahmet vesilesi olan bir düşünce çeşidi olup esası ve hedefi itibariyle dinimizin teşvik ettiği bir ameldir. Yani râbıtanın kaynağı Kur’an ve sünnettir. (16)

Kur’an-ı Hakim aklı olan herkese sesleniyor: “düşünmüyor musunuz?” “tefekkür etmiyor musunuz?” “akletmiyor musunuz?” “baksanıza!” “düşünsenize!”

Kur’an’da ne kadar tefekkür ayeti varsa hepsi tasavvuftaki rabıtanın delilidir. Çünkü düşünülen her varlık düşünen kimseye onu yaratan Allah’ın bir tecellisini gösterir kalbi uyandırır zikre geçirir Allah’ı sevdirir. Bu sevgi insanı edeblendirir.

Kur’an’da anlatılan kıssalar ibretler olaylar yerdeki ve gökteki varlıklar Cennet Cehennem bütün örnekleme ve benzetmeler kalbi uyandırmak gizli bir gerçeğin anlaşılmasını sağlamak ve sonuçta insanı Allah’a bağlamak içindir. Bu gerçekleri düşünen anlar anlayan Allah’a koşar.

Bütün bunlar gösterir ki tasavvufta bahsedilen rabıta esasen daha geniş şekliyle Kur’an’da herkesten istenmektedir. Ancak bütün fikri derdi ve endişesi midesi olan devrin insanı kalbinin ilacı olan tefekkürü terketmiştir. (17)


************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** *************************************************
(0) Sohbet Ana Başlıkları
(1) Kalp Alemi – Siraceddin Ünlüer
(2) Hayat Dengemiz- S.M. Saki Erol (k.s.a)
(3) Kalplerin Keşfi – İmam-ı Gazali (k.s.a)
(4) Tabiatın Ruhunda Yolculuk – Ahmet ALEMDAR – Semerkand Dergisi – Kasım 2006
(5) Kalplerin Azığı – Ebu Talip El Mekki
(6) Zaman Ve Mekâna Müslümanca Bakış – Ebubekir SİFİL – Semerkand Dergisi – Kasım 2006
(7) Bahar Türküsünü Kimlere Söyler – Hasan AKÇAY – Semerkand Dergisi – Mayıs 2009
(8) Kar Aydınlığında Kâr Edebilmek – Ruhan Umut – Semerkand Dergisi – Şubat 2008
(9) Hak Yolunun Esasları – İmam-ı Gazali (rh.a)
(10) Kalplerin Azığı –Ebu Talip El Mekki
(11) Hikem-i Ataiyye – Ataullah İskenderi
(12) Evren Vardır Evrenden İçeru – Ahmet ALEMDAR – Semerkand Dergisi – Aralık 2006
(13) Sefer Der Vatan Her An Hakk’a Yolculuk – Dr. Dilaver Selvi – - Semerkand Dergisi – Mayıs 2002
(13) Kur’an Ve Sünnet’in Emrettiği Rabıta – Dr. Dilaver Selvi – Semerkand Dergisi – Eylül 2002
(14) Ölümü Hatırlamak – Kürşat Salih YAMAN – Semerkand Dergisi – Ocak 2008
(15) Tasavvufun Kaynağı – Dilaver Selvi – Semerkand Dergisi – Mart 1999
(16) Kuran Ve Sünnette Rabıta – Dr Dilaver Selvi – Semerkand Dergisi – Ekim 1999

[1] Âl-i İmrân suresi ayet-191.
[2] Âl-i İmrân suresi ayet-190.
[3] Rûm suresi ayet-25.
[4] Zâriyât suresi ayet-21.
[5] İsrâ suresi ayet-85.
[6] Ali İmran 190.
[7] Furkan 62.
[8] Ali İmran 191
[9] Ali İmran 190-191.
[10] İbnu Hibban es-Sahih 620; Ahlaku’n-Nebi s. 186.
[11] İ.Canan Kütüb-i Sitte 16/147-151
[12] Sâd 27
[13] Nahl 48
[14] Neml 88
[15] Beyhakî Şuabü’l-İmân nr. 118; Ebû Nuaym Hilyetü’l-Evliyâ 1/209; Ah-med b. Hanbel Kitâbü’z-Zühd s. 139.
[16] el-Heysemi Mecma’u’z-Zeva’id 1/81; eI-Beyhaki Şu’abu’l-İman 1/136; es-Suyuti el-Cami’u’s-Sağir 3347 3349.
[17] (Bu konudaki rivayetlerin topluca zikri ve değerlendirmesi için bkz. es-Sehâvî el-Makâsıdu’l-Hasene 159)
[18] Kâinat baştan başa Allah’ın büyük bir kitabıdır. Hangi harfini yoklasan manası hep Allah çıkar.
[19] İbret nazarıyla ağaçların yapraklarına bak! Akıllı olana o yaprakların her biri bir gazete ve kitap hükmündedir.
[20] İhvan-ı Safa Risaleler III/12-13
[21] Zânyât 51/56.
[22] A’râf 7/179.