Sufizm'e Göre Paganizm


İnananların yaşam tarzına bakacak olursak yolu erkanına göre sürmeden Hakikat Kapısı'nın doktrinine bir yolla sahip olan insanların düştüğü batıl bir durumdur Tasavvufa göre. İnandığı değerler ve olgular kutsaldır ve doğrudur ama inananlarının kutsayışı ve iman şekli yanlıştır. Velayet ile delalet arasındaki ince yolda kaybolanların inancıdır. Mürşitsiz halde yola çıkanların sonudur. Zira Beyazid-i Bestami Hazretleri der ki "Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır." Hakikat yolu çok zor ve hilelidir. Yani "Bu inanç mensuplarının gözleri çok güzeldir ama bakmayı bilmezler." islamdan evvel de bu durum geçerlidir. Çünki muhakkak tarihin her evresinde hakikat ışığını arayan güzel gönüllü insanlar bulunmaktadır.

"Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır." vecizesinin doğruluğunu kanıtlayan fıkhi yorum için:

"Tasavvuf ve manevi terbiyeden kaçanlar meşhur bir sözle uyarılırlar: "Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır." Büyük veli Beyazid-i Bistamî (k.s.)' ye ait bu söz doğrusu hassas bir konuya işaret ediyor. Öyle ya; eğer bu ifade dinî bir delile dayanıyorsa gerçek bir mürşidin talebesi olmayan herkesin durumu yeniden gözden geçirilmeye muhtaç....

Eğer bir tecrübe ve gözleme dayanıyorsa tecrübe bir ilimdir ve bir hakikat payı aranması gerekir. Bu sık kullanılan ifade "Bir mürşidin elinden tutanlar şeytanın elinden kurtulmuş mu oldular? Biz öyle şeyhleri gördük ki şeytanı hiç aratmıyorlar! Hem iyi de olsa şeyh bir peygamber mi ki ona uymayanlar iflâh olmasın? Biz Kur’an ve Sünnet’ten başkasına uymayız!" itirazıyla karşılanagelmiştir.

Bu meselenin iç yüzünü incelemek için şüphesiz en doğru yol konuyu yanılmaz iki şahidin yani Kur’an ve Sünnet’in ölçülerine göre ele almak...

Önce şunu belirtelim ki tasavvuf ehli mürşid deyince gerçekten kendisine uyulmaya layık bir Allah dostunu kasdederler.

Gerçek mürşid alimdir ariftir takva ve edebte zirvedir nur ve feyiz sahibidir. Ayrıca insan terbiyesinde ehliyetli ve irşad işinde izinlidir. Hz. Peygamber (a.s.)'in vârisidir. Çünkü kendisi terbiye olmamış bir kimsenin başkasını terbiye edemeyeceği açıktır.

İkinci olarak mürşid deyince tek bir insan değil o insanının etrafında toplanmış gönlünü ve yönünü Allah'a çevirmiş bir cemaat akla gelmelidir.

Çünkü gerçek mürşid takva yolunda bir imamdır ve kendisine uyanlar için emin bir rehberdir. Böyle bir mürşidin elinden tutan kimse aynı zamanda birçok mümin kardeşiyle Allah yolunda el ele tutmuş demektir. Şeytana karşı bu ne büyük bir kuvvet ve ne sağlam bir siperdir!

Kâmil mürşidden kaçmak böyle bir cematten uzaklaşmak ve dini yalnız başına yaşamaya çalışmak demektir. Bu ise ne kadar zevksiz bir iş ve desteksiz bir gidiştir! Tasavvuf topluca tevbe etmekbirlikte zikretmek şeytanlara karşı birleşmek hak için birbirini desteklemek ve cemaat halinde Allah yolunda yürümektir.

"Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır" sözü Hz. Kur'an'a aykırı değildir; aksine birçok ayet tarafından desteklenmektedir. Çünkü tek başına kalan bir kimsenin insan ve cin şeytanlarına yem olacağına Kur'an'daki pek çok ayet işaret etmektedir.

Allahu Tealâ kendi yolunda topluca hareket etmemizi emrediyor. Parçalanmayı dağılmayı tek başına kalmayı yasaklıyor (Al-i İmran/102-103).

Bunun düşmanlar karşısında zayıflık ve mağlubiyet sebebi olacağını belirtiyor (Enfal/46).

Cenab-ı Hak hepimizi gerçek takvaya çağırıyor ve bunun için sadık kullarla beraber olmamızı istiyor (Tevbe/119).

Allah'ın zikrinden kaçanların şeytanın kucağına düştüğünü de Kur’an-ı Kerim şöyle ifade ediyor:

"Her kim Rahman olan Allah’ın zikrinden gafil kalırsa biz ona bir şeytan musallat ederiz; o şeytan ondan hiç ayrılmaz. Bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar onlar ise kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar." (Zuhruf/36-37)

"Rehberi olmayanın tek başına kalanın rehberi şeytandır" sözü bir çok hadis-i şerifin ortak manasını da ifade etmektedir. Şöyle ki Rasulullah (a.s.) Efendimiz şeytanın insan kurdu olduğunu herkese pusu kurduğunu ve cemaattan ayrılan tek başına kalan kimseyi kolayca yuttuğunu haber veriyor. İşte Rahmet Peygamberi’nin uyarıları:

"Şeytan insan kurdudur; sürüden ayrılan tek başına kalan koyunu dağdaki kurt nasıl kaparsa cemaatten ayrılan kimseyi de şeytan öylece kapar." (Ahmed Tabaranî)

"Sizin cemaat halinde bulunmanız gerekir. Ayrılıktan tek başına kalmaktan sakının. Şüphesiz şeytan tek başına kalanla beraberdir. O (Allah için beraber olan) iki kişiden uzak durur." (Tirmizî Ahmed Hakim)

"Şüphesiz Allahu Tealâ ümmetimi sapık fikir ve fitne üzerinde bir araya getirmez. Allah'ın eli (rahmet ve desteği) cemaatin üzerindedir. Kim cemaattan ayrılırsa ateşe düşer."(Tirmizî Tabaranî)

Bu mealdeki hadislerin ortak manası ve uyarısı şudur: Dini tek başına yaşamaya kalkmayın. Allah yolunda birlik olun alimlere uyun takva üzere giden cemaata sımsıkı yapışın. Tek başına kalanın kalbini şeytan sarar yolundan alıkoyar ve kolayca zarara sokar. Bu düşmana karşı birlik kalesine girin Allah sevgisini siper edinin ve ölene kadar böyle gidin. Emniyetiniz budur. Şu halde "başında bir rehberi olmayanın rehberi şeytandır" sözü Kur’an ve Sünnet’e aykırı değildir. Tecrübeler de onu desteklemektedir. Bir üstada gitmeden alim bir rehberi bulunmadan peygamberlerden başka kâmil olan kimse yoktur. Maddi sanat ve fenlerde de durum aynıdır. Başında bir usta olmadan hiçbir çırak kolay kolay usta olamaz. Arifler demişlerdir ki: "Kendi başına büyüyen ağaç yaprak açar fakat meyve vermez. Verse de meyvesi yenmez. Bir edeb ehlini görmeyen gerçek edeb nedir bilmez. Bildikleri de kendisine yetmez."

Bazıları "Biz Kur'an ve sünnete uyduktan sonra niye sapıtalım ki? Bizim emniyetimiz mürşide değil Kur'an ve Sünnet'e uymaktır. Mürşide ve müridlerine lazım olan da bu değil mi?" diye soruyorlar.

Evet hepimiz içimiz ve dışımızla ilahi hükümlere uymakla mükellefiz. Kâmil mürşidlerin bundan başka bir hedefi yoktur. Bütün mesele her durumda Kur'an ve Sünnet çizgisinde giden Allah adamı olabilmektir. Buna ihsan makamında kulluk denir. Acaba bunun en güzel yolu nedir? Sadece okumak mı yoksa yolu bilene uymak mı? Mesafesi uzun engelleri çok tehlikeleri fazla her yanı gizli düşmanlarla çevrili bir yolu sadece tarifle mi gitmek emniyetlidir yoksa yolu bilen bir rehberle mi?

Bu yol insanın benliğini aşıp hakikatına ulaşma yoludur. Bu yoldaki en büyük engel insanın nefsidir. Bu yol Alemlerin Rabbi'ne gerçekten kul olma yoludur. Onun etrafı düşmanlarla
doludur. Yalnız gidilmez yol çok uzundur.

Şeytandan yakayı sıyırmak mümkün mü?

Kur'an-ı Hakim bildiriyor ki şeytan ölene kadar hiç kimseden elini çekmez ümidini kesmez Bunun için yemini vardır (Sa’d/80-83).

O peygamberlere bile hile yapmak ister ancak Allah'ın nuru onu engeller (Hac/52).

Kâmil mürşidler şeytanın baş düşmanıdır; onlara yanaşmak ister karşısında yine ilahi nuru bulur; siner kaçar. Çünkü onlar Alemlerin Rabbi'ne teslim olmuşlardır. O da onları özel himayesine almıştır (Nahl/99 İsra/65).

Şeytanın şerrinden peygamberler ve veliler ancak Allah'ın yardımıyla emin oldular. Yolu bir kere Mekke'ye beş defa tekkeye uğrayan bir müslüman ondan kurtulduğunu nasıl düşünebilir?

Mürid Allah'a yönelen kimse demektir. Şeytan en fazla bu kimselerle uğraşır. Bunun için her yolu dener. En iyi yaptığı iş vesvese vermektir. Açıkça günaha sokamadığı müridi yaptığı hayırlı amelleri ile azdırmaya çalışır. Ancak mürşidine ve cemaatine bağlı sadık bir müridin bir tane şeytanı varsa binlerce dostu ve yardımcısı mevcuttur. Onların bereketiyle hastalığını anlar ilacına koşar. Ancak kalbini değil cebini düşünen din değil dünya derdine düşen niyeti sakat olduğu halde sadık görünen kimseler şeytanın maskarası müslümanların yüzkarasıdır. Bunlar mürşid değil şeytandır mürid değil münafıktır. Ve onlar bizim konumuz dışındadır. Tek başına hakikatı arayan kimse yorulur çoğu zaman şeytanın oyuncağı olur. Şeytan bu insana açıktan günah işletemez ise yaptığı hayırlara yönelir. Bu yolla mümini zarara sokmaya çalışır bunu da genelde başarır. Şeytan ilim sahiplerine daha çok gizli günahları işletir. Onu gösteriş kin kibir hased gaflet eşyaya aşırı muhabbet makam hırsı kendini beğenme ameli ile övünme insanları küçük görme gibi tesbiti güç tedavisi zor günahlara daldırır. Başında bir mürşidi çevresinde kendisini uyaracak kardeşleri olmayan kimse asıl halini anlamadan ve bir çaresine bakamadan ölür gider. Sonuçta insan ağlar şeytan güler."

Fıkhi yorum alıntıdır