Vahdet-i Vücud ve Vahdet-i Şühud Üzerine


Bu derin konulara elbette ki derinlemesine girecek değiliz. Yalnızca bu konuların mahiyeti ve değerlendirilmesi üzerinde duracağız.


Vahdet-i Vücud diğerine göre ilktir. Batı ve doğuda da taraftarları olmuştur.

Daha ziyade tasavvuf ekollerinde revaç bulmuştur. Museviİsevi ve Muhammedi olupta tasavvufla meşgul olarlar arasında yayılmıştır.

Zaman zaman san'at ve edebiyatta da vurgulanmış ve bilakis felsefede bir akım hüvviyeti kazanmıştır.

Vahdet-i Vücud kısaca nedir?

Şudur: Evrende İnsan da dahil mevcut olan her şey O'dur. Yani Bizzatihi Tanrı'nın zatı olup kendisidir. Varlık sadece O'ndan vücut bulmuştur. Bunun dışında bir şeyden bahsetmek muhaldir. Her ne var ise O'dur.

Bu görüş İnsan-Tanrı ayrımını ortadan kaldırarak İnsanı Tanrı parçacığı sayar.
Bu hali ile Tevhid akidesi olarak yalnış değildir.

Tasavvufun ''Öz''üne de çok uygundur. Fakat Yalnış olmamakla birlikte... Eksiktir.

İşte eksikliği gideren Vahdet-i Şühud olmuştur. Vahdet-i Şühud daha sonradır. Her ne kadarVahdet-i Vücud a bir tepki olarak doğdugu söylense debize göre tepki değildir. Vahdet-i Vücud'un tamamlanmış ve eksiklerden
arındırılmış halidir.

Vahdet-i Şühud nedir?
Şudur: Evren ve insanda dahil her şey O'ndandır...ama O değildir. EvrenO'nu kapsayamaz. Oevreni her noktasında kapsamaktadır. Ancakevren O'nun sonsuzluğunda bir damla etmez.

Dolayısı ile;
'''Sınırsız-Sonsuz-Eşsiz Müteal Varlık''' daha mütekamil ve daha eksiksiz olarakdaha da doğru olarak ancak Vahdet-i Şühut kavramı ile ifade edilebilir kanaatına sahip olmuşuzdur.

Vahdet-i Şühutsonradan gelmenin avantajı ile öncel görüş olan Vahdet-i Vüdud u yorumlamışeksiklerini görmüş ve buna göre teorisin düzenleyerek daha dogru bir sonuca ulaşmıştır.

Şunu da önemle belirtmeliyiz ki; Vahdet-i Vücud da son/nihai teori olmayacaktır. Doğrunun da doğrusu...iyinin de iyisi hep vardır. Zaman-Mekan kısıtlılığı içerisinde Sonsuz'dan bahis edebilmenin güçlüğü...hatta bir manada gülünçlüğü ortada iken;

İnsanlar temiz bir yürek ile elbette ki ''Rab''bine doğru yol alacak ve bu yolda da bildiği kadarı ile O'nu tenzih ve tesbih etmeye çabalayacaktır. Bu noktada eksiklik veya kusuru hoş görmek gerektir.

Her şeye rağmenVahdet-i Vücud teorisieksik olmakla birlikte kesinlikle yanlış addedilemez. Addedilemez çünküeğer bu yapılırsa O Yüce Olan dışında başka bir şeyin varlığından bahis edilmiş olur ki... Bu en hafifinden şirk olur.

(''Hangi tarafa dönerseniz dönün Vechullah oradadır. Bakara suresi 115.ayet)

Dolayısı ile yolcunun Ayn-el Yakiyn noktasında varlıkta O'nu müşahade etmesi bir merhale olarak alkışlanasıdır. Vahdet-i Vücud un eksiklerini gidererekonu daha da mütekamil yapan Vahdet-i Şuhut ise bundan sonra gelen daha ileri bir aşamadır.

Yolcu bu kere dikkatini etrafını seyr 'den artık Hakk'ı seyre yönelmiştir ve Hakk'ın sonsuzluğunu idrak etmeye başladığı noktada Evrenin O Yüce Olan karşısında bir toz parçası bile olamayacağı gerçeğini idrak ile gördügü şeylerin O'ndan olduğunu ve fakat... O Azim-üş Şan 'ın gödüğü şeylerden ibaret olamıyacağını idrak ve kabul eder.

VeEvrenin bile garip kaldığızavallılaştığıboyun büktüğü bu noktada yolcunun akıl penceresinde... Vahdet-i Şühud penceresi açılır. Evet...Herşey (Evren ve içindekileri) O'ndandır.. Ancak; Hiçbir şey O'nu kapsayamaz. Zaten''O Alemlerden müstagnidir'' denmiştir.

Saglıcakla kalınız.