Tasavvuf ve Aşk

Tasavvuf yâr olup bâr olmamaktır
Gül-i güzâr olup hâr olmamaktır.

Bâr yük demek… Bâr-ı girân ağır yük demek… Bârgir yük taşıyan demek… Beygir olmuş zamanla ; yük taşıyan at demek…

Tasavvuf dost olmaktır ama kimseye yük olmamaktır. Bilakis herkese iyilik yapmaktır. Gül-i gülzâr olup gül bahçesinin gülü olup hâr olmamaktır diken olmamaktır.

Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü bana seni gerek seni
Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum bana seni gerek seni.

“Her şey O’dur ” ve aynı zamanda “Hiç bir şey O” değil.
eğer yalnızca “Her şey O” diye düşünürseniz bu panteizme çıkar
yok eğer “hiçbir şey O değil” diye düşünürseniz bu da klasik dini anlayışların (kelam vb.) yorum biçimidir ki Tanrı’yı alıp insanın çok ama çok uzağında düşünmek ve dahi anlamamak demek.

bunların ikisini bir araya getirirseniz yani hem “herşey O’dur ” hem de “hiçbirşey O değildir” birlikte düşünebilir ve anlarsanız o zaman tasavvufi bir anlayış geliştirmiş olursunuz.

(tabii şu gerçeği unutmadan ; “her şeyin O” oluşu “hiçbir şeyin O” olmayışında daha baskındır
hani rahmetinin gazabını geçmesi var ya işte bunun gibi)

Bu da tasavvufun diyalektiğidir. Zaten tasavvuf özü gereği zıt olanları birleştiren bir anlayıştır ve bu yolda Musa ile Firavun aynı kadehten şarap içerler.

Çünkü AŞK birleştirici bir gerçekliktir ve tasavvuf AŞK’a giden yolun adıdır veya başka bir ifade ile AŞK’ın dinidir.
Eflatun da delirir İbn Sina da

Aşk bir şıkırdattı mı aklın zincirlerini. (Rumi)
İbn Arabi Futuhat ismli eserinde şunları söyler ;

”Hiç kimse Yaratan’ından başkasını sevmez; ama O Zeynep Suat Hind Leyla bu dünya para makam ve dünyada sevilen her şeye duyulan sevgi dolayısıyla ondan perdelenir (hicap paradoksu). Şairler sözlerini tüm bu varlıklar üstüne tüketirler; ama onlar bilmezler. Arifler şekillerin perdesi arkasında gizli Allah hakkında bir dize bir muamma bir kaside bir aşk şiiri asla işitmezler”

yine buna benzer bir şekilde Rumi Fihi Ma Fih s.35 de şunları söyler;

İnsanların anne baba dostlar gökler yer bahçeler saraylar bilgiler işler yiyecek içecek vb. çeşitli şeylere karşı duyduğu umut arzu ve tutkularının hepsi Tanrı’ya karşı duyulan arzulardır ve bütün bunlar perdelerdir.

İnsanlar bu dünyadan göçüp Ezeli-Ebedi Padişah’ı bu perdeler olmaksızın görünce tüm bunların birer perde ve örtüden ibaret bulunduğunu ve arzularının nesnesinin gerçekte o Tek Şey olduğunu bilirler. Onların tüm güçlükleri halledilir kalplerindeki tüm sorular ve müşkülatlar cevaplandırılır ve her şeyi yüz yüze apaçık görürler.

Özetle herşeyin başı da sonuda AŞK’tır.
Sokratesin felsefesi ile tasavvuf felsefesi arasında da büyük benzerlik bulunmaktadır. Sokrates de aşk konusunda şunları söylemiştir: “Aşk insan ruhunun ilahi güzelliğe duyduğu açlıktır. Aşk yalnız güzelliği bulmayı değil aynı zamanda onu yaratmaya ve devama iştahlıdır. Fani vücutta ebediyetin tohumlarını yetiştirmeye iştahlıdır. Bunun için iki cins birbirini sevmektedir. Kendilerini tekrar yaratmak ve böylece zamanı ebediyete kadar uzatmak isterler. İşte bunun için ebeveynler çocuklarını severler. Anne babanın ruhları yalnız çocukları vücuda getirmez. Bunlar aynı zamanda ebedi güzellik arzusunun arayıcılarını ve haleflerini de vücuda getirirler(Yarkın 1969:16).

Mevlana’ya göre en güzel varlık Tanrı’dır. O mutlak güzeldir güzeller güzelidir Onun güzelliği beşerin güzelliğine benzemez.
Aslında kaynağının Tanrıdan olmasından dolayı bütün varlıklar güzeldir. Güzel olan Tanrıdan güzel eserler çıkmıştır. İnsanlar da öyle. Çünkü hiçbir insan diğerine tam olarak benzemez bu sebeple her insan bir başka güzeldir.

Mevlana’ya göre aşk bir bilgi edinme yöntemidir. İnsan ancak Tanrı’ya aşkla ulaşabilir.

“Dünyada aşk gibi bir üstad bir mürşit ve insanı doğru yola ulaştıran bir kimse yoktur. (Eflaki I 408)
En güzel olan Tanrı’nın aşkından başka ne varsa; can çekişmededir hatta şeker yemek bile olsa. (Mesnevi I:3686) Demek ki dünyadaki bütün aşklar gelip geçicidir ancak Tanrı aşkı kalıcıdır.

“Tanrı sevgisi bilimle elde edilir. Bilimden nasibi olmayanlar ve bilimi rehber edinmeyenler bu sevgiden uzaktır. Ona göre gerçek sevginin bilim ve akılla ilişkisi vardır. Bunlar yoksa sevgi de yoktur. Gerçekten de akıl hastaları için akıl da sevgi de yoktur.

Nerede olursan ol ne halde bulunursan bulun; sevmeye aşık olmaya çalış. Sevgi mülkün ülken oldu mu boyuna aşık olursun. Yani bilimin bilginin peşinden koşar bilinmeyeni çözmeye çalışırsın.

Aşksız yaşama ki ölü olmayasın;
Aşkla öl ki diri olasın. (Mektuplar:36)

Aşk büyükler için bal çocuklar için süttür.
Aşk her gemiyi batıran istiap fazlası son yüktür. (Mesnevi VI: 4032)

Aşk olmasaydı varlık neden olurdu ekmek nasıl olur da gelir senin vücuduna katılırdı? (Mesnevi V:2012)

Şunu bilesin ki müslüman değildir aşık
Aşk mezhebinde ne küfür ne iman
Ne ten var ne akıl var
ne gönül ne de can
aşıktan sayılmaz böyle olmayan.

-alıntı-