İnsanın Sülûk Macerası


Seyr u süluk saliki daima Allah ile huzur halinde bulundurmayı hedefler zira Allah Teâl⠓Her nerede olursanız olun O sizinle beraberdir” (Hadid 4) buyurmaktadır. İmama göre Allah teala insanı bu kapasitede yaratmıştır. Yeter ki insan kendini tanıyarak maneviyat terbiyesine girsin. İmam Rabbani 99. mektubunda nefis ve ruhun yapısı ve bunların kendi arasındaki ilişkileri hakkında detaylı bilgi verir. Ona göre ruh nuraniyet âleminden yani Hakk’tan nefis ise topraktan ve kesafet âleminden yaratılmıştır. Ruh dünyaya gönderilince kesafet âleminin tabiatına bürünmüş ve Allah’tan gafil kalmıştır. Tekrar onun Allah’a yükselmesi ve daimi bir huzur haline erişmesi nasıl olacaktır? Zira pek çok nakşi büyüğü böyle bir beraberliğin mümkün olduğunu bildirmişlerdir.


Azizim! Bu meselenin anlaşılabilmesi için öncelikle birkaç konunun iyi bilinmesi gerekir. Derim ki manevi terakki ve yücelme yolu bu maddi bedenle irtibata geçmeden önce insan ruhuna kapalı idi. Ruh sanki bir zindanda bağlı ve hapsedilmiş durumdaydı... Halbuki insan ruhuna çok kıymetli bir cevher yerleştirilmiş idi. Bu cevher ruhun dünyaya inmesi (orada arınarak) tekrar (Hakk’a) yükselme kabiliyetidir. Aslınsa insanın meleklere üstün olmasının da sebebi budur.

İmam böylece ruhun nefis ile aynı kafeste buluşmasını bir olumsuzluk olarak değil aksine bir fırsat olarak görmektedir. Zira Allah Teâlâ ruhunu tezkiye ederek nefsin sultasından kurtaran kulunu meleklerden bile üstün tutmaktadır.

Hak Subhanehû ve Teâlâ lütuf ve keremiyle o nurani cevheri (ruhu) bu zulmani (karanlık) bedenle birleştirdi. Nur ile karanlığı emr âlemi ile halk âlemini biraraya getiren Allah (c.c.) bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Ruh ve nefsin tabiatı birbirine zıt olduğundan Allah Teâlâ bu beraberliği sağlamak için ruha nefis ile alaka kurma ve ona aşık olma nisbeti verdi ki böylece aralarında bir uyum olsun. Allah Teâlânın “Biz insanı en güzel şekilde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik” (Tin 4-5) buyurması bu hakikati izah etmek içindir. (99. Mektup)

İmam Rabbani’ye göre Allah Teâlânın insanı esfel-i safiline indirdik buyurması yergi gibi görünen bir övgüdür. Zira insan yeryüzüne indirilmekle tekrar Hakka kendi gayreti ile vasıl olma fırsatına kavuşacaktır. Ne var ki burada bir tehlike vardır ruh latif bir varlık olduğu için yöneldiği her bir şeyde kolaylıkla fânî olabilmektedir. Halbuki ruh sadece Allah Teâlâ’da fânî olmalı ve sadece O’na yönelmekle memurdur.

Daha sonra ruh bu sevgi ilişkisi sebebiyle tamamen nefis âlemine hücum etti ve bütünüyle nefse yöneldi. Kendini tamamen nefse tabi kıldı. Ruh kendini o kadar unuttu ki artık (ruh ismi bırakılarak) ona nefs-i emmare denilir oldu. İşte bu ruhun latif olması sebebiyledir öyle ki ruh neye yönelirse -letafetinin kemalinden dolayı- yönelmiş olduğu şeyin hükmünü alır. Ruh kendini unutunca bunun zaruri neticesi olarak Allah ile olan daha önceki beraberlik halini de tamamen unutmuş olur. Külliyyen gafletin içine batan nefis karanlığın hükmünü almıştır. (99. Mektup)

İmama göre Allah Teâlâ ahseni takvim olarak yarattığı kullarını bu kötü durumda bırakacak değildir. Allah Teâlâ sonsuz keremi ve şefkati ile kullarını içinde bulundukları bu durumdan kurtarmak için onlara peygamberler göndermiştir. Peygamberler ve onların olmadığı zamanlarda da peygamber varisi rehberlerle kendine vasıl olan yolları kullarına göstermiştir.

Allah (Peygamberleri vasıtası ile) kullara ruhun sevgilisi olan nefse muhalefet etmeyi emretmiştir. Kim nefse olan mağlubiyetten sonra tekrar Hakk’a dönerse büyük bir kurtuluşa ermiş kim de başını yücelere kaldrımayıp yeryüzünde ebediyyen kalmayı tercih ederse o da büyük bir sapıklıkla yoldan çıkmıştır…

İmama göre insandaki gaflet başta olmak üzere bütün negatif özelliklerin sebebi işte bu durumdur. Süluk süreci insandaki bu yanlış tutumu düzeltmeyi ve ruhu nefsin elinden kurtararak Allah Teâlâ’ya döndürmeyi hedefler:

Bir insanda ruh ile nefis birbirlerine aşık ve uyumlu bir şekilde bulundukları sürece ondaki zahiri gaflet batıni gafletin aynısıdır. Mesela uykuda zahir olan gaflet o insanın iç âleminde de aynen hüküm sürmektedir. Ne zaman ki ruh zahirin sevgisinden yüz çevirip batınların batınına (Allah’a) yönelerek bu uyumu bozarsa yani nefisde olan fânîlik ve bâkîlik yok olur da ruh Hakikî Bâkî olan Allah’ta fenâ ve beka halini elde ederse işte o zaman zahirdeki gaflet batını etkilemez.

İmam’ın yukarıda kullandığı uyku örneğini verecek olursak salik mesela uyku gibi zahiren insandaki azaların çalışmayı durdurduğu bir durumda bile gaflete düşmez. Çünkü salikin ruhu zahirden uzaklaşıp tamamen batında fânî olmuştur. İmam’a göre Nakşi büyüklerinde bu daimi huzur hali görüldüğü için bu tür bir hali yadsımamak gerekir.

Zahiri (gaflet) batını nasıl etkileyebilir ki artık Bâtın zâhirden tamamıyla yüz çevirmiş ve onu arkasına atmıştır. Zahirin önünde batına (ruha) giden bütün yollar kesilmiştir. O halde zahiren gaflet gibi görünen durumlarda bile batının (Allah ile) huzur halinde bulunması mümkündür ve bunda bir terslik de yoktur.

Bu hale ulaşan bir salikin dünyaya ve olaylara bakışı kökten değişir. İnsanlarla ihtilatı dünya malına olan yönelişi hep Allah için olur. İmam isim vermese de bu hal nakşilikteki el karda gönül yarda prensibi ile tam örtüşen bir haldir. Bu hale erişen müntehi salikin durumunu önümüzdeki yazımızda hikaye edeceğiz. Yüce Rabbimizden bizleri bu yüce hallere ulaştırmasını Allah ile vuslat haline ereceğimiz gerçek bayramları bizlere nasip etmesini niyaz ederiz.

Doç. Dr. Süleyman Derin
Altınoluk Dergisi 2011 - Eylül Sayı: 307 Sayfa: 026