GERÇEK – HAKİKÂT
(VARLIK - SÜKÛT)


Öncelikle görülen âlemden söz edelim...

Gördüğümüz âlem dendiğinde duyularımızla tanık olduğumuz bir âlemden söz etmiş oluruz. Eş deyişle duyumsadığımız âlemden. Bilindiği gibi dalgalar beş duyumuz aracılığı ile beynimize ulaşır. Yâni gelen uyarılar duyularımız tarafından biçimlenerek beynimize gelirler. Biz çevremizi görüyor duyuyor ve dokunuyor dediğimiz zaman duyularımızla biçimlenmiş çevreyi görüyor ve duyuyoruz demiş oluyoruz.

Bu durum bizi şaşırtıcı bir gerçekliğe götürür: “Doğada renk yoktur yalnızca nesnelerden yansıyan ışık dalgaları vardır.” Bu dalgalar gözümüzün görme yetisiyle biçimlenerek beynimizde renk olarak algılanır. Buna benzer olarak “doğada ses de yoktur yalnızca ses dalgaları vardır” ve bu dalgalar kulağımızla buluşunca ve beynimizce algılanınca ses hâline gelirler. Bu diğer duyularımız için de geçerlidir!..

Bunun anlamı şudur: İnsan çevresini görüp duymakta hem duyularına borçludur hem de onlar tarafından sınırlanmakta koşullanmaktadır. Örneğin eğer gözümüz X-ışınlarını doğrudan algılayabilseydi insanları iskelet olarak görecektik. Ya da eğer Gama-ışınları ile baksaydık doğada yalnızca kurşun kütleler görecektik.

İlim mâlûma tâbîdir denir.

Bilirsiniz... Âlem de bilinen-evren ya da daha doğru deyişle bilgi-dünyamız anlamına gelir. Peki bu âlem’in tanığı nedir? Duyularımız değil mi? Tasavvûf terminolojisi ile söyleyecek olursak bu şahadetin ayn el yakîn hâlidir.

Biliyorsunuz bir de duyu yanılsamaları var. Birçok kez duyularımızın bizi yanılttığına tanık olmuşuzdur. Bu nedenle duyu verilerine dayalı bilgilerimiz ne denli güvenilir bilgilerdir? İlginç bir şey daha var o da duyularımıza çarpan uyarıların duyu organlarımızda elektrik-akımları’na dönüşerek beynimize ulaşmasıdır. Fotonlar gözümüzün iris tabakası üzerine çarparak elektrik akımı oluşturur. Aynı biçimde kulak zarımıza gelen titreşimler de elektrik akımlarına dönüşerek beynimize ulaşır. Koku tad ve dokunma da böyledir. Başka bir deyişle farklı duyularımıza gelen ayrı ayrı uyarılar aynı-ortam’a (elektro-manyetik ortam) iletişim-birimleri olarak yüklenirler ve sinirler aracılığıyla beynimize ulaşırlar.

Beyin ortamı ise saltık-karanlık ve saltık-sessizlik ortamıdır. Yâni beynin içinde ışık ve ses bulunmaz; ama görme ve işitme bu ortamda gerçekleşir. Bütün bunlardan şu sonuca ulaşırız: Duyumsadığımız çevre beynimizin algılama ve biçimlendirmesiyle bilinir. Eş deyişle âlem’e dönüşür. Bu nedenle âlemin rûhu insan’dır denmiş. Çünkü doğayı çevreyi evreni âlem’e çeviren ve onu anlamlı kılan insan’dır. Anlam verme işi ise beynin değil aklın işidir.

Akıl işi başka bir âlem...
Şimdi gelelim gördüğümüz veya duyumsadığımız âlemin varlığı sorununa: Genellikle duyumsadığımız şeylerin varlığından kuşku duymayız. Çünkü duyularımız uyarılara bağlı olarak onu uyaran nesnelere tanıklık etmektedir. Ancak duyularımız şimdi ve burada olana ve uyarıldığı sürece tanıklık edebilir. Bu ise bir filmin durdurulup bir karesine bakmaya benzer. Bu kare tek başına ne anlam taşır? Onun anlamı ancak filmin bütünü hareketi ve öğelerinin bir biriyle olan ilişkisinde olanaklıdır. Aynı biçimde doğada ve çevrede her şey bir biriyle ilişki içinde ve sürekli hareket hâlindedir. O hâlde tek bir şeyin şimdi ve buradaki algısının ne anlamı vardır? Bir şeyin var olması onun görünüşe çıkıp sonra ortadan kalkmasıyla nasıl bağdaşır?

Evrende hiç bir şey kendini tekrarlamaz sürekli olarak yeni varoluşlarla karşı karşıyayız (O her an bir şen’dedir). Peki o zaman var olmanın gerçekliği nedir? Her varolan belli bir zaman-mekân içinde ve belli ilişkiler altında vardır. Ayrıca birbirlerine nedensellik bağlarıyla bağlıdırlar. Evren ilişkiler bütünüdür (Rabbü’l Âlemin). Zaman mevcûda aittir ve mevcûttaki değişimleri gösterir. Varlık için zaman değil ân vardır. Bir küreyi model olarak düşünürsek; kürenin merkezi ân çeperi ise zaman’dır. Merkezde tek nokta çeperde nokta çokluğu...

Varlıkla ilgili en temel sorun varolmanın nedenselliği sorunudur. Bir başka deyişle varolan herhangi bir şeyi varoluşa getiren nedir? sorusuna yanıt aramaktır. Evrende ilişki’siz ve hareket’siz hiçbir nesne yoktur. Bunun anlamı her varolanın belli bir ilişki devinim ve süreçte varolduğudur. Bir nesnenin ilişkileri çoktur ama onun varoluş ilişkisi en temel ilişkidir. Varoluş ilişkisini bulmak için bir nesneyi tüm ilişkilerinden soymak gerekir (tenzih). Bu ise nesneyi ortadan kaldırma girişimidir (la ilâhe). Bu olanaksız bir iştir çünkü varoluş ilişkisine ulaştığımızda o nesne başka bir varoluşa dönüşür (illâllah).

Peki ne değişir?
Biz ancak bir nesnenin görünüşünü (belirişini) ortadan kaldırabiliriz varlığını değil. Bütün dönüşümlerde varlık kendini sürdürür (Vahdet-i Vücûd). Bu durum fizik biliminde enerjinin sakınımı ilkesi olarak söylenir. Elektrik ısı ışık madde potansiyel ve kinetik enerjiler birbirine dönüşürler işte bütün bu dönüşümlerde kendini sürdüren varlıktır. Ama biz varolanları duyumsadığımız gibi Varlığı duyumsayamayız. Onu ancak akılla biliriz ama cüz’î akılla değil küllî akılla. Küllî akıl Hakk’tır ancak Hakk kendini bilir ya da kendini bilen Hakk’tır.

Fâni Efendi:
"Cümleyi bir noktada görmek dilersen şüphesiz
Kâmile hoşça nazar kıl gördüğün Rahmân olur
"
demiştir.

Varolan her şey sonludur (fânî’dir) sonlu olan her şey ise ortadan kalkacaktır (küllü men aleyha fan). Ancak Varlık sonsuzdur ve kalıcıdır (BÂKÎ). Varolan her şeyin varoluş nedeni kendi dışındadır; o da Varlık’tır.

Varlığın nedeni ise kendindedir (Samed). Nedeni kendinde olduğu için Varlık başka bir varlıktan çıkmaz ve ondan da başka bir varlık (varoluş değil) çıkmaz (lem yelid ve lem yûled). Varlık bütün varolanları kapsar her şey (her beliriş) ondan onda ve onun yoluyla vardır.

Hilmi Dede Baba:
"Her eşya bir harf olmuş
Hem zarf hem mazrûf olmuş
Acep ilim sarf olmuş
Bir nokta bin söz oldu
"
demiştir.

Sözü varlıktan sayarsak sükût nedir?
Evet dinî deyimle Kün (ol) sözüyle Varlık oluşmuştur. Söz Varlıktandır. İnsan konuşan-varlık’tır; dili sussa bile beyni durmadan konuşur; düşünme konuşmadan başka bir şey değildir. Bilindiği gibi düşünme sözcüklerle olanaklıdır. Söz (kelâm; logos) bilinci oluşturur. Yuhanna İncili’nin birinci âyetinde “Kelâm başlangıçta var idi Kelâm Allah nezdinde idi ve Kelâmullah idi” denmiştir. Devâmında ise:

“Her şey onunla oldu ve olmuş olanlardan hiç bir şey onsuz olmadı. Hayat onda idi ve hayat insanların nûru idi. Nûr karanlıkta parlar ve karanlık onu bilmedi.” diye söylenmiştir. Söz sınırlı varlıktır ve bilinç sözcükler aracılığıyla ancak mevcûdu kavrayabilir. Varlık ise sınırsız-sonsuz’dur. Sükût sözün bittiği düşünme ve bilincin aşıldığı damlanın deryâya kavuştuğu hâl’dir.

Mevlâna:
"Sus söyleme söz bakışı bulandırır.
Varını yoğunu sükût diyârına çek.

demiştir.
Niyâzî:
Göz kulak dil kapıların
Kapatalım bir zaman.
"
demiştir.

Söz ikilikte olur bilen bilinen ikiliğinde. Bu da mevcûda aittir. Vücûd’da ikilik yok ki söz olsun. Lâ mevcûde illallah denmiştir. Yâni mevcûd örtüsü kalkınca illallah’tır ayrılık kalkar ikilik biter söz biter. Ondan sonrası dile gelmez.Sükût lâ ilâhe’dir fenâfillah’tır. Sükût’a erenler varlık zannından kurtulur Hakk’tan gayri bir varlığın olmadığını doğrudan deneyimler keşfederler. Sükûnet sekine’den gelir o da gönül rahatlığı demektir. Duyular düzeyinde gerçeklikten (realite) söz edilirken akıl düzeyinde hakikâtten (truth) söz edilir. Bu nedenle gerçek çokluğu karşısında hakikât tektir. Gerçek belli bir varlık düzeyi ya da belirli bir varoluş olarak gerçektir. Hakikât ise ayrı ayrı gerçeklikleri birbirine bağlayan onları birlik ve bütünlük içinde anlamaya yarayan yasalar dizesidir.

-Metin Bobaroğlu

(not: resimler sonradan eklenmiştir)
Saltık: Kendi başına var olan hiçbir şeye bağlı olmayan bağımsız koşulsuz mutlak. koşulsuz bağımsız göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan ...