Her işte önce adâlet


Şam’ın Müslümanlar tarafından fethinde tarihin şeref levhasına geçmiş bir hâdise olmuştur. İslâmiyeti kendilerine ezeli düşman gören Batı için ibretlik olan bu hâdise şöyle meydana geldi:

Şam’ın fethinde Hâlid bin Velîd hazretleri şehrin bir tarafından girdi. Kendisine karşı koyulduğu için kılıç kullanarak şehirde ilerliyordu. Hedefi o zaman şehrin en büyük kilisesi olan şimdiki Câmi-i Emevî idi.

Şehrin diğer tarafından da Ebû Ubeyde bin Cerrâh hazretlerinin komutasındaki askerler ilerliyordu. Fakat burada halk kendisine karşı koymuyordu. Bunun için rahat bir şekilde kılıç kullanmadan ilerliyorlardı. Tabiî ki bunun ilk hedefi de şehrin en büyük kilisesi idi.

Müslümanlar İslâm şehri olduğunun sembolü olarak kılıç zoru ile aldıkları şehrin en büyük kilisesini câmiye çevirir diğer kiliselere dokunmazlardı. İstanbul’un fethinde olduğu gibi.

Bu iki büyük kumandan aynı anda iki ayrı kapıdan bu kiliseye girdiler. Ve kilisenin ortasında birbirleri ile karşılaştılar.
Bu büyük zafer için birbirlerini tebrik için kucaklaştılar. Hâlid bin Velîd hazretleri kilisenin câmiye çevrilmesini istedi. Bu teklîfe Hz. Ebû Ubeyde karşı çıktı:

- Yâ Hâlid! Bilmez misin sulh barış yolu ile alınan şehrin kiliselerine dokunulmaz!

- Fakat ben kılıç kullanarak buraya geldim.

- Ben ise kılıç kullanmadım barış yolu ile buraya kadar geldim.

- Peki o zaman ne yapacağız yâ Ebâ Ubeyde?

- Kilisenin yarısı yine kilise olarak kalacak diğer yarısı câmiye çevrilecek! Çünkü kilisenin yarısı kılıç zoruyla diğer yarısı sulh yoluyla alındı.
O meşhûr Bizans generallerini karşısında heybetinden titreten Hâlid bin Velîd’in karara en ufak bir şekilde bile tepkisi olmadı. Hattâ Ebû Ubeyde bin Cerrâh hazretlerine teşekkür etti.

Bu hâdiseden sonra kilisenin yarısı câmiye çevrildi. Melik bin Mervân zamanına kadar bu böyle devam etti. Mervân kilisenin tamamını câmiye çevirdi. Hıristiyanlar mecbûren buna râzı oldular.

Yıllar sonra adâletiyle meşhur Ömer bin Abdülazîz halîfe oldu.

Hıristiyanların ileri gelenleri bir araya gelip dediler ki:

- Müslümanların yeni halîfesi çok âdil birisidir. Gidip hâlimizi ona bildirelim.

Sonra hep beraber halîfenin huzuruna vardılar. Halîfe isteklerini dinledi. Bunlara şöyle cevap verdi:

- Bu iş mahkemelik bir iştir. Ben sizi kâdıya göndereyim. O sizi dinler doğrusu neyse ona karar verir. Siz hiç endîşe etmeyin!

Kâdı kendilerini baştan sona dikkatlice dinledi. Sıra karara gelmişti. Hıristiyanlar merakla açıklanacak kararı bekliyorlardı. Kâdı kararını açıkladı:
- Câminin yarısı size tekrar kilise hâline getirmeniz için iâde edilecektir!

Hıristiyanlar şaşırdı kaldı

Mahkemede netîceyi merak eden Müslümanlar da vardı. Kâdının bu kararı üzerine onlar söz istediler:

- Efendim kararınıza itirâzımız yoktur. Zaten olamaz da. Ancak ma’lûmunuz dînimize göre kullanılmayan ibâdethâneler da’vâ edilmesi hâlinde kapatılır. Başka maksatlar için kullanılır. Şam’da ve başka şehirlerde kullanılmayan çok kilise var. O zaman biz de da’vâcıyız. Kullanılmayan bütün kiliselerin kapatılmasını talep ediyoruz.

Hıristiyanlar bu beklenmedik gelişme karşısında ne yapacaklarını şaşırdılar. Kendi aralarında ne yapacaklarını görüştüler. Netîcede şu karara vardılar:

- Biz da’vâmızdan vazgeçiyoruz. Siz de kiliseleri kapatma da’vânızdan vazgeçin.

Bu şekilde iki taraf da anlaşmış oldu. Yıllardır süren da’vâ iki tarafın da memnun olduğu bir kararla netîceye bağlandı.