Genç Müslümanlara Öğütler


Allah'a hamd ve resulüne salat ve selamdan sonra...


Ey ilahi güzelliğin hasretlisi istek yolculunun yolcusu! allah seni ve bizi kendi yoluna tam uymakta muvaffak etsin . razı olduğu kendisine yakın işlerde çalıştırsın Allah'ın bize yakınlığının ne demek olduğunu yine kendisi bildirmiştir . bu hakikatı ebedi saadetin vasıta ve yollarını peyganberler göndererek bize bildirdi ve açıkladı . << inandık ve gerçektir >> diyerek ta yürekten benimsedik ve kabul ettik . şimdi yanlız iman ettiğimiz ilahi emirler ve peyganber şeriatının hükümlerini uygulamak ve yerine getirmek ödevi kaldı. işte ey yola yeni düşen mürid senin birinci vazifen sana önce gereken ezeli ve ebedi yaratıcını tevhid (tek ve bir olduğuna tam inanman ) ve O'na uymaz ve yaraşmaz şeylerden vasıf ve sıfatlardan kudsi zatını varlığını tenzih etmektir. tevhidin prensibi << De ki : eğer Allah'tan başka ilah bulunsaydı yer ve gök karışır bir birine girer fesaddan yok olurdu >> açık nassıdır. çünkü : Allah'tan başka ilah bulunsaydı iradelerinin ihtilafı yüzünden var oluşu ve yok oluşu bakımından bir fiilin vukuu imkansızlaşırdı.


Ey temiz yürekli ve tabiatlı mürid sen Allah'a ortak koşan bir kişi ile tartışma ve Allah'ın birliğini isbat için deliller getirmeye kalkışma. çünkü : müşrikler <<yerin ve göğün yaratıcısı kimdir diye sorulursa Allah'dır derler >> ilahi sözünde de belirtildiği gibi seninle birlikte yaratıcının varlığını kabul tasdik ve teslimediyor fakat fazldan olarak Allah'ın ortağı bulunduğunu ekliyor. senden farkı bu fazlalıktır. öyleyse batıl davasını isbat etmek yani fazladan kattığı ortak (!) için delil getirmek ona düşer getirebilirse...

Tevhid dersinde bu kadar bilgi sana yeter . Çünkü:Vakit kıymetlidir onu kaybetmeye gelmez. Akıl selamete erişmişse bu selameti bozmak akıl karı olmaz.

Tenzih meselesine gelince :Bu mes'ele bu çağda bir takım dalalete düşmüş topluluklar (Allah'a cisim bir kenara çekilme veye insana benzerlik izafe eden sapkın görüşler...) in bulunuşu sebebiyle üzerinde şiddetle durulmaya değer bir meseledir.

Sevgili kardeşim tenzih bahsinde leyse kemislihi şey'ün = Cenab-ı Hakkın hiçbir eşi ve benzeri yoktur >> ilahi sözü inancında bakış açın olsun. tenzih konusunda bu ilahi prensip sana yeter. Bu ayet-i kerimeye aykırı olan her vasıf fazla onun hükmüyle bağdaşmayan ve ona layık olmayan bir şeye dönük ve aiddir. Bunun için tenzihi düşünürken bu ilahi ölçüden daha ötesi arama ve itikad bakışını b geçek görüşten ayırma saptırma. bu mukaddes konuda (Allah vardı ve onunla birlikte başka bir şey yoktu ) hadis-i şerifi de örnek gösterilebilir . İslam bilginleri bu hadis-i şerife ( o ezelde nasıldıyda bu günde öyledir) hikmetini eklediler. Bu hadis-i şerifin yüce anlamından çıkarılacağı gibi vacibü'l-vücud olan Allah alem henüz yokken hangi vasıfları taşıyorsa kainatı yarattıktan sonra yine aynı vasıfları taşımaktadır ; yani ezelde taşıdığı kudsi sıfatlara kainatı yaratılışından ötürü ve yaratılışıyla birlikte hiçbir yeni sıfat eklenmemiş sıfatları artmamış eksilmemiştir. O zalimlerin hakikat karartıcılarının düşünce ve sözlerinin çok üstünde onların dediğinden çok büyük çok yücedir

Sonuç olarak eşya ve varlık yokluk perdesine bürülüyken Allah'ı tenzihte ne gibi bir inancın bulunması gerekirse kainatın varlığıyla birlikte yine o inanışta ol diyoruz.

Senin üzerine borç olan şeylerden biri de tevhid ve tebliğe dair müteşabih ayet ve hadislerin veya ilahi vahye mazhar olmuş öbür peygamberlerden bize gelmiş söz ve nakillerin gerçek anlamlarını ilahi ilimde bilerek bütüne öylece inanmandır ; çünkü: bu anlam abidesi ayetler söz ve kelimeler bütün kadsi ve yüce vasıfları anlayabileceklere indirilmiş ve verilmiştir

<< O misilsizdir>> ilahi tenzihinin üstünde hiçbir tenzih vacibü'l-vücudu tenzih edemez. Çünkü: Allah kendini kendi uluhiyete büyüklük ve şanına layık olan bu anlamlar demeti ayetle tenzih bulundu. Öyleyse sende tevhid ve tenzih konusunda temel esasları hafıza ve gönlüne yaz nakşet ve yüce peyganberlere ve onların haktan getirdikleri ve haber verdikleri emirler ve hükümlerle bilip bilmediğin bütün peyganber tebliğlerine inan ve bütün sahabe-i kiramı sev ve adilliklerini kabul ve itiraf et . haklarında çürütülebilecek ayıplanabilecek bir söz sarf etme. Onları kur'an-ı kerim ve gerçekten başka zerre bir şet taşımayan peyganber sözleri anlatmışsa ne gibi meziyetlerle donatmışsa anmışsa onunla yetin ve içlerinden birini öbüründen üstün veya aşağı görmekten sakın peyganberlerin saygı gösterdikleri şiarlar muhterem tuttukları zatlar ve yerlere sen de gereken saygıyı göster ve yüksek tarikat ve sofiyenin gerçek erlerinden rivayet edilen sözler ve haller ve onlarda görüp veya onların başından geçtiğini işitip aklının ermediği akla şığmaz gibi gelen işleri ve sözleri de teslim et. Ey hidayet isteyen mürid bütün halka hüsn-i zanla bakmaya alış. Buna kendini alıştır. Onlara olan işlerinde vicdanının sesinden ayrılma. Temiz yürekli ol.Müslüman kardeşlerine gıyablarında da duacı ol

ALINTIDIR.