SEYYİD MUHAMMED NURÜL ARABİ'NİN HAYATI

Yaşadığı Ortama Genel Bir Bakış

Seyyid Muhammed Nur'un yaşadığı yıllar (1228-1305 H.) 1813-1887 arasıdır.Bu döneme baktığımızdaOsmanlı Devleti'nin iktisadisiyasi ve sosyal yönlerden tam bir çöküntü içinde olduğunu görmekteyiz.Bu asırdünyanın hem coğrafya hem de teknik ve tefekkür bakımından hızlı ve dikkat çekici değişmelerin birbirini izlediği dönemdir.Avrupa ülkeleri ve milletleri için yükselmeiyiye gitmenin doğum sancıları olan bu gelişme ve değişmelerOsmanlı İmparatorluğu için ne yazık kiölüm belirtileri mahiyetini taşıyan olaylar biçiminde tecelli ediyordu.Hemen bütün kurumlarında yozlaşmasarsılma ve çatlamalar görülüyordu.Koskoca İmparatorluk bu dönemde çeşitli yönlerden budanıyor ve günden güne bitip tükeniyordu.Sosyal yöndeki çöküntüden tarikat ve tasavvuf kurumları da etkilenmişöyle ki birbirlerine bile düşmüşlerdir.Seyyid Muhammed Nuryaşadığı yıllar itibariyle (1813-1887) sırasıyla II.MahmudI.AbdülmecidAbdülazizV.Murat ve II.Abdülhamid idareleriyle bulunmuştur.

Doğumu Ve Yetişmesi
Avam arasında "Arab Hoca" Havas arasında "Seyyid Hoca" ismiyle bilinen Seyyid Muhammed Nur1228/1813 yılında doğmuştur.Doğum yeri Mısır'ın başkenti Kahire'nin Mahalletü'l-Kübra kasabasıdır.Babası cihetinden Seyyid olupHz.Hüseyin kolundan Hz.Ali'yedolayısiyle Hz.Muhammed Mustafa'ya (S.A.V) dayanır.Babası Kudüs civarında zaviyesi olan Seyyid İbrahimü'l-Kudsi'dir.Dedesi isemeşhur veli ve şeyh Bedrü'l-Veli'dir.Tesbit edilen şeceresi şöyledir:

İmam Hace Muhammed Nurİmam İbrahimü'l-KudsiSeyyid Bedrü'l-VeliSeyyid MuhammedSeyyid YusufSeyyid BedrSeyyid YakubSeyyid MutahharSeyyid Salimİmam Muhammedİmam Zeydİmam Aliİmam Hasenü'l-Arizü'l-Ekberİmam Zeydİmam Zeyne'l-Abidin Aliİmam Seyyid Hüseyin (R.A)İmam Hasan Ali b. Ebu Talib (K.V)Seyyidü's-Sakaleyn Muhammed Mustafa (S.A.S) dir.

Özellikleri itibariyle;boyu kısacaetine dolguntatlı ve güleç bir yüze sahipti. "İnsanlaraakıllarınca konuşunuz" emri nebevisine fevkalade riayetleri olduğundankarşısındakinin istidadına göre telkinde bulunurlardı.Karakteri yumuşak olmakla beraber bazen zarifine latifeler yaparlardı.Lakin erkan ve ahkam-ı Muhammedi'ye azıcık bir leke sürülmek istendiği hal ve zamanda hemen akli ve nakli deliller ortaya koymasındaki cesurane hareketleriçekeme yenlerini bile hayrete düşürürdü.Kendisine sorulan sorulara ve halledilmesi istenilen meselelere akli ve nakli cevaplar verirdi.Bilhassa tefsir ve hadis ilimlerinde hafızaları kuvvetli idi.Zahir ilimlerinden iki defa icazet verdikleri gibibatın ilimlerinden de Hakikat bilgisine sahip Tahkik Mertebesine varan pek çok değerlifaziletli ve irfan ehli şahsiyetler yetiştirmiştir.Çocukluk yıllarında yetiştiği yer olarak Kahire ve civarını görmekteyiz.Küçük yaşta babasını kaybeden Seyyid Muhammed Nurdayılarının yanına yerleşir ve onlarla üç yıl beraber kalır.Dayıları dadedeleri ve babaları gibi aşk ve tasavvuf ehli kimseler olduğundan kendisi küçük yaştan itibaren bu havayı teneffüs etmiştir.Seyyid Muhammed Nur yaşı yediye vardığında Kahire'ye gidip şeyh Hasan el-Kuveysni'den (1254/1839) öğrenim görmüştür.Camiü'l-Ezher'deki tahsil süresi dokuz yıl sürmüş (1235-1244/1819-1828) hocası Şeyh Hasan el-Kuveysni kendisiyle yakından ilgilenmişhiç bir fedakarlıktan kaçınmamıştır.Şeyhinin emriyle gittiği Yanya'da Şeyh Yusuf'un (1245/1829) damadı Talat Efendi'den tahsile devam etmiştir. 1245/1829'da Mekke'ye gittiğinde orada Şeyh Ömer Abdürrasul'den hadis okumuştur.Seyyid Muhammed Nurşeyh Hasan el-Kuveysni'nin emriyle Yanya'ya Şeyh Ahmed Efendi ile gitmiş ve orada Nakşibendi şeyhi Yusuf efendiye intisabla bu tarikata girmiştir.Kısa bir süre sonra bu sefer şeyh Yusuf efendinin emriyle Mekke'ye gitmiş ve orada boş durmayarak Şeyh İbrahim eş-Şemariki'den Halvetiyye-i Şabaniyye Üveysiyye ve Ekberiyye tarikatlarına intisap etmiştir.Aynı zamanda Hadis dersini de aldığı Şeyh Ömer Abdürrasul'e intisap etmek istemişO da kendisine Mısır'a dönmesini ve Şafii mezhebi üzere yolda namazlarını kasru cem' ile (öğle ile ikindiakşamla yatsı namazlarını birleştirip kılmak) kılmasını emretmiştir.Seyyid Muhammed NurHanefi mezhebinde olmasına rağmenbu emre uyarak Mısır'a dönmüştür.Daha sonralarıİstanbul'da misafir olarak bulunduğu sıralarda (1255/1839) civarı Şeyh Abdülhalık el-Kazgani (Kazancı) Efendi'den de tarikat-ı Nakşibendiyye almıştır.1259/1843 yılında ikinci defa olarak hacca gidişinde bu kez Abdülhalık Efendi'nin halifelerinden Şeyh Mustafa b.Mahmud Trabzoni Efendi'den tekmil-i tarikatla teslik ve irşad icazetnamesi almıştır.

Müderrisliği
Seyyid Muhammed Nurkısa sürede ahz-ı ulum ve marifetten sonraşeyhi ve sebeb-i feyz ve rifatleri olan üstadı Hasan el-Kuveysni'nin "Filan kitabı okutsen Rum'a git" emriyle 1245/1829'da Rumeli'ye doğru yola çıkar.İskenderiye'den ayrılıp Antalya-Gelibolu-Selanik şehirlerinde biraz kaldıktan sonra Serez'e gelir ve Serez medresesinde bir süre müderrislikte bulunur.

Demir hisarDoyranUstrumca yoluyla Koçana'ya varır ve Üsküp valisi Hıfzı Paşa'nın yaptırdığı Koçana Medresesi'nde yerli halkın büyük ricaları sonunda müderrisliğe başlar.Yıl 1249/1833 tür.Müderris olduğu senenin Ramazan ayında da Koçana Camii'nde Kaside-i Emaliye'yi Türkçe açıklayarak okutmuştur. Usul-i Fıkıh ve Fenari de takrir ettiği dersler arasındadır.O tarihte mevcut talebelerinin başlıcaları;İbrahimAliHasan ve Ahmed Efendilerdir.Üsküp valisi Hıfzı Paşadaha henüz 21 yaşında olan bu fazıl hocayı görmek arzusuyla Üsküb'e davet etmişgörüşmüş ve oradaki alimlerle de tanıştırmıştır.Bu görüşme sonucu Hıfzı Paşa kendisini sevmişevlat ve yakınlarının öğretimi için Koçana'ya beraber gitmelerini istemiştir.Fakat Paşa'nın hanımı çocuklarından ayrılmayı göze alamayıncaSeyyid Muhammed Nur'a Üsküp'te devamlı oturmasını rica etmişlerO da buna razı olmamışsonunda yılın altı ayı Koçana'dadiğer altı ayı da Üsküp'te oturulmasına karar verilmiştir.

1269/1852 yılında kendisine biat eden Müşir Çerkez İsmail Paşa'nın (1277/1860) davetiyle Manastır'da üç ay ikameti esnasında çoğunluğu memur ve subaylardan oluşan bir zümreye Şeyh Bedrettin'in (837/1420) Varidat adlı eserini okutmuş ve bu takriri zapt edilerek Letaifü't-Tahkikat fi şerhi'l-Varidat adı verilmiştir.1288/1871 yılındaiçlerinde Haririzade Hoca M.Kemaleddin (1299/1881) Rufai şeyhi Ahmed Safi (1310/1892) Şeyhülislam Mir Muhtar (Molla Bey) (1300/1882) Mirefte'li Hoca Abdullah Hulusi (1302/1884) Evkaf Müfettişi Hacı TevfikMısır mollası Kamil ve Mevlevihane kapısı Tarsus Rufai şeyhi Abdülkerim (1323/1906) Efendilerin bulunduğu ilim erbabına Alay Emin'i Halil Efendi'nin evinde Seyyid Şerif Cürcani'nin vahdet-i vücud risalesini ve bundan başka et-Taiyyetü'l-Farıdıyye ile Risaletü'l-Ahadiyye'yi tedris etmiştir.

Seyyid Muhammed Nur1253/1837'de gördüğü rüyada Peygamber Efendimizin kendisine üç satır yazılı bir kağıt verdiğini ve Hz.Ebubekir'in bunu Tevhid-i EfalTevhid-i Sıfat ve Tevhid-i Zat diye okuyupfena makamlarını telkin eylediğini bildiriyor.

Seyyid Muhammed Nurtelkin aldığı bu üç makamın zevkine devamın yanında kendine intisap edenleri de mezkur mertebelerin neşe’siyle 1259/1843 yılına kadar yetiştirmiştir.

Adı geçen yılın Şaban ayının ondördünde Mekke'ye varan Seyyid Muhammed Nurbu ziyarette de kendisinin hala manevi alanda mükemmel olmadığını görüyor ve yanındaki müridi Üsküp ulemasından Hacı Nebi Efendi'ye; "Bize bu ilm-i zahir kifayet etmez.Mekke-i Mükerreme ve Beyt-i Şerifmürşid-i kamilden hali değildir.

Kendimize bir mürşid-i kamil arayıp bulmamıza fırsattır." diyor.Sonunda meczup Mekke'li Melami derviş Mehmed'e kavuştuğunu söylüyor.

Adı geçen dervişSeyyid Muhammed Nur'a bir Erbain çıkarmasını emrettiğini ve bu itikaf esnasında kendisine makamat-ı Bekayani;Cem'Hazretü'l Cem' ve Cem'ü'l Cem'in Hz.Rasulullah'ın ruhaniyyeti tarafından uyanık halde telkin edildiğini söylediğini görüyoruz.

Haccı edadan sonra Mısır yoluyla Rumeli'ye dönerken yol üzerinde Yenbu' denilen yerde Hatmi makamı olan Ahadiyyetü'l-Cem' makamının yine Rasulullah (S.A.V) tarafından şebeke içine alınıp telkin edildiğini söylüyor.Beka billah mertebelerini telkin alışını Menba'u'n-Nur adlı risalesinin ilgili bölümünden aynen veriyoruz.

"1255 tarihinde Üsküp’te iskan ettim.59 senesine kadar bu makamat-ı selaseye müdavemet eyleyip zevk eyledim.59 tarihinde Hicaz'a azimet eyledim.Mekke'i Mükerreme'ye şehri Şaban'ın ondördüncü gününde dahil oldum.

Tavaf-ı kudüm eyledim.Harem-i şerif'de otururken meczup suretinde bir zat yanıma gelip oturdu.Gömleğinin üstünde kehleler geziptamam gömleğime geçecek dereceye geldikleri zaman yine dönerlerdi.

O zat bana dedi ki: "Sakın kehlemizden korkma.Zira bizim kehlemiz terbiyelidir.Başka kimseye gitmez. "Ben dahi "İsminiz nedir ?" dedim." İsmim derviş Mehmed'direhl-i Mekke'den ve Beytü'l-Kadi evlatlarındanım." dedi." 45 tarihinde Haccı Şerif'e geldiğin vakit seninle beraber oturdum.

Hatta ol vakit mavi kürk giymiştin.Daha hadasetisinnin vardı" buyurdular. "Tarikiniz nedir ?" dedim. "Muhammmediyye'dir" buyurdular. "Ben de isterim" dedim. "Gir" dedi. "Dersin nedir" dedim. "Cem'ü'l-Cem'dir" dedi.
Makamat-ı Tevhid bana telkin olunduğundan telkin eyle" dedim." "Kırk gün halvete gir" dedi.Fakir dahi kırk gün halvete girdim.

Zeytinyağı katık eyledim.Esna-ı halvettemakam-ı Hanefi ardından rüyada bir zat gördüm kitavafta ve Hacer-i Esved ziyaretinde olan izdihamda elini öpmeğe yürüdüm.

Ol zat kıyam buyurdular.Elini öptüm.Oturdular.Ben dahi uyandım.Badehu Derviş Mehmed Hazretleri'ne ma'nayı nakleyledim. "Tevhid-i Zat mürşidi oldun" dedi. "Ne vakit ?" dedim. "Haber veririm" dedi.

BadehuZi'l-hicce'nin onbeşinci günü Babü'l-basita hizasında Derviş Mehmed'e mülaki oldum.Gördüğüm zat yine zuhur etti. (S.A.S) O esnada Derviş Mehmed çekildi.

Ve ol zat duadan sonra Beyt-i Şerif'e karşı Fakir için tazarru' ve niyaz eyledikten sonra odaya gelip hizmetimizde bulunan Gradas'lıHacı Emin'i gördük.

Manen makam-ı Cem'i telkin eyledi.Veta'am teklif eyledim. "Ta'am yemeyiz" dediler.
Badehu "Medine'ye gitmek isterinselam var mı?" dedi.Fakir "selam ederim" dedim. "Yarın inşallah bu vakit gelirim" dedi.Fi'l-vaki' ertesi gün ol vakit o mevzi'de yine mülaki oldum.

Kel-evvelFakir için Beyt-i Şerif’e karşı dua ve tazarru' eyledi.Badehu odaya geldi.Hazretü'l-Cem' makamını manen telkin eyledi.Kel-evvel ta'am teklif eyledim. "Ta'am yemeyiz" dedikte "Ta'am yemezsenizlakin elbisemi giyersiniz ya" deyip kisvemi verdim.Aldı ve giydi.

Badehubana "Medine'de mülaki oluruz" dedi.Fakir dahi Medine'ye vardım.Fi'l-vaki' Babü's-Selam'da mülaki olduk.Cem'ül-Cem' makamını telkin eyledi.İzdihamgüya kimse yok gibi idi.

"Bağdad'a gideceğim" dedi.Fakir dahi bir haftadan sonra Medine'den çıkıpMısır canibine teveccüh eyledim.Konak konak gidip bir gün Cin kalasına vardık.

Fakirbir koyun alıp pişirtip fukaraya tasadduk eyledim.Ve başını alıp kendim yedim.Ve gün uykusu uyurkenmanada kendimi Medine'ye varıp Babü's-Selam'dan dahil olur gördüm.

Rasulullah (S.A.S) hazretlerinin şebeke-i şerifi yanına vardım.O anda Hazreti Rasulullah (S.A.S) hazretlerinin suret-i unsuriyyesi olmayan suret-i nuraniyyesini görüpgüneşin nurundan daha safi ve nurlu gördüm.

Hz.Rasulullah dahi şebeke-i şerifin dahilinden mübarek ellerini açıpFakir'e "Yürü" dedi.
Fakir dahi yürüdüğümde benişebeke-i şerifin içine aldı.Ol anda şebeke-i şerifde mahvolupFakir'i kendine çekti.Ve Ahadiyyetü'l-Cem' makamını telkin eyledi."

Vefatı
İslam'ın ilim ve irfana verdiği önemi devamlı aşılayan Seyyid Muhammed Nuraynı zamanda ilahi emirlereşeriat-ı Muhammediyye'ye bağlılığın şart olduğunu hareketleriyle de gösteriyor ve her dakikasını ibadet ve taatta geçiriyordu.
1305/1887 kışı bitmiş ve Mart ayı gelmişti.11 Mart günü bütün ihvanı çağırttı ve onlara son nasihatlerini yaptı.

Mısır'da doğan Seyyid Muhammed NurTürkler arasında yaşamışher halükarda Türkçe konuşmuşyazmış ve eser bırakmıştır.

Onlardan evlenmiş ve çocuklarını evlendirmiş ve son anlarında yine onların arasında olmuştur.

Gelenlerin her biriyle helalleşironlara tesellide bulunur.29 Cemaziyülahır 1305/12 Mart 1887 pazartesi gecesi HAKK'a kavuşur.Ustrumca'da vefat ettiği odadapeygamberin vefat ettiği odasında defn olunduğu gibi defnedildi.Ustrumcahalen Makedonya'nın bir sınır şehridir.

Mısır'da başlayan ömürtam yetmiş dört yıl sonra Ustrumca'da noktalanmış olur.Allah Seyyid Muhammed Nur Efendi gibi insan-ı kamillerin feyzlerinden bizlere de nasip eylesin inşallah (Amin).