SEYYİD HACE MUHAMMED NURÜL ARABİ'den TEVHİD VE ŞİRK ANLAYIŞI


Seyyid'de şirk anlayışı bir başka anlam taşır. Vücut varlığında kalmak ona göre en büyük şirktir. Hadisi şerif'de en büyük şirkin ve en büyük günahın vücudumuz olduğu beyan edilir. Seyyid insanın efal sıfat ve zat yani vücudun kendisine ait olmadığını bilmesi zorunludur diyor.

İnsan- ül Rahman Risalesinin şerhinde; şirkin husule gelmesi Efal sıfat ve zat ve kaffei tesirat Hak Teâlâ Hazretlerine mahsus iken Abd kendisine nisbet etmesinden olur. Binaenaleyh Ey mahcub bunları kendine nisbet ettiğin halde bunların cümlesi sana şirki hafidir. Sen bu şirkle müşriksin " vela yibeyneleketevhide kel iz ehreçti en keşirki" havi tevhidi sahibi sana beyan etmez. İllâ kendi nefsinden Huruç ettiğinde beyan eder. Demek ki şirkten kurtulma tevhid ile olur. Seyyid ibadetin zillet ve mahiyettir ve ibadetimiz mahvi zillettir dediğimiz üç şey ile olur. Birincisi ameli sıhhat ikincisi yekaza üçüncüsü tevhiddir.

Bundan Resûlullah Sallallahü Aleyhi Vesellem üç ilimle bahsoldu. Evvela şeriattır. Onunla sıhati hizmet malum olur. Ikincisi reyi tarikat zikri daimdir. Anınla yekaza hâsıl olur. Üçüncüsü hakikâttır. Anınla hicap zail olur. Bu tarikin mürşidi Kur'andır. Ve dördüncüsü Resûlu Ekrem SAV dir. Bu esas üzere sûlûk eden Hazreti Resûlun davetine icabet etmiş olur. Ve dahi mürşidin telkiniyle cümle azai cevahiri zikreylesin. Kezalik cümle makâmatı kat edinceye dek. Velhasıl makâmat yedidir. Tek ölçüsü şeriattır. Tevhid felsefe ilimlerinden bir ilim değildir tasavvufa ait bir ilimdir. Onun içindir ki Seyyid Hz zikir şuhut ve keşif olmadan tevhidden söz edilemeyeceğini buyurmaktadır.

1-Keşfi misali-Hadisi Şerif 2-Keşfi Şuhudi Resûlün Cibrili eminden vahiy ahzetmek üzere âlemi melekütte temsil eylediği ve bazı kere tebliği Hz. Cibril âlemi şahadete reci suretinde kaldığıdır. 3-Keşfi ayan Hz.Ömer Medine'de minberde iken davet fethin göndermiş olduğu müslüman askerlerin halini Cebel ardındaki küffarın hücüm edeceğini aynen görüp serasker bulunan Hz. Sariye'ye el cebel diye nida etmesi Hz. Sariye'nin Hz.Ömer'i görüp sözlerini duyması ve küffarı karşılaması gibidir.

Seyyid vahdeti vücuda kaildir. Abdülbaki Gölpınarlı üstat Melâmilik ve Melâmiler isimli eserinde Seyyidin Vahdeti vücutcu olduğunu 264.sahifede belirterek diyor ki; "Seyyid Muhammed Nurül Arabi vahdet hususunda Muhiddini Arabi Mevlâna Bedrettini vs gibi Vahdeti vücudun müfrit bir mümin ve mübelliğidir. Katiyen İmamı Rabbani ve peyrevleri gibi Vahdeti şuhuda tenezzül etmez. Bu onun her eserinin ümde ve esasıdır. Filvaki vahdeti vücudda Muhiddin mezhebinde bulunan diğer sofilerden ayrı bir fikri yoksa da diyebiliriz ki bu meseleyi diğer sofilerden daha açık ve daha itirazsız ilan etmektedir.

Diyor ki Muhammed Nurül Arabi'nin her risalesinde esas fikri vahdettir. Ve bu hususta delil aramağa hacet yoktur. Gerçekte Seyyidin eserlerinde vahdeti vücut açıkça görülmektedir. Seyyid hiçbir zaman materyalistlerin anladığı bir vahdet fikrine iltifat etmez. İslam inancındaki vahdeti vücut fikri materyalistlerin anladığı şekilde değildir. Islami vahdetçiler hiçbir zaman panteist olmamışlardır. Onun içindir ki Seyyidin tevhid anlayışı ikilikten ve şaşılıktan kurtulma anlamındadır. Hak'kın azamet ve saltanatına mutlak tabiiyettir. Ve her zerrede onun saltanat ve kudretinin inkişaf ettiğini bilmektir. Allah'ın emirlerin tutup nehiylerinden kaçınmak için akıl iyidir ve zorunludur. Ancak Allah'ı idrak etmek ve ilâhi marifete nail olmak akılla mümkün değildir. Çünkü akıl bu vücut varlığı ile mukayettir ve mahlûktur. Bir yere kadar rolü vardır. Onun için Seyyid şöyle buyurur; "Hükama akıl ile Hak'kı bilmek dilediklerinden aklın kabul ettiğine tabi oldular."

Mezhebi selasede aklın nihayeti kıyas olduğundan delalatte kalabilirsin. Ahireti dahi akıl ile talep edersen hayi kesret ve gayriyet dal ve mudil olursun. Seyyid Hz.leri eserlerinde aklı cüz ve aklı külden söz eder. Ve aklı kül'ün asıl olduğunu kabul ettiğini söyler. Arifler aklı kül ile beraberdir. Ve anlar cüzi irade ile hareket etmezler. Çünkü kendi vücudu ve varlıkları yoktur. Hak'da fanidir. Ve fenafillâha erişmişlerdir. Seyyidin burada bahsettiği aklı kül Allah'ın irade kudreti ilâhisidir. Aklı cüze gelince o da gaflette bulunan kişi sosyal ünite olan insandır. Aklı maaş aklı kül diye bir ayırım yapmıştır.

Seyyid Hazretleri de İslam velileri de Âdem üzerinde çok durmuşlardır. Muhiddini Arabi Hz. Mekke'de rastladığı bir Kutupla konuşurken ona yaşını sormuş ve aldığı cevapta tarihini bildiği Âdem’in çok yeni olduğunu ve ondan evvel 150 Adem zuhura geldiğini anlatmıştır. Bunun gibi pek çok veli ve pir menakibin de Âdemin ne ilk Âdem ne de Hz Adem sonuçtur. Seyyid buyurur ki; "Her doğan kişi Âdem’dir. Ademiyetini anlayan Hak'ka kul olur kulluk idraki ise yokluktur. Efal sıfat ve zat yani vücudun kendine ait olmasıdır. Ademiyet sırrı anlaşılırsa ikilik kalmaz ve ikilik sözü gelmez o zaman da ittihat olmaz."

Risale i Fit Tasavvuf isimli eserinde Seyyid Muhammed Nurül Arabî Bakara suresi üzerinde durur ve âdem ile şeytanın meselesi için bize geniş açıklamalar yaparken mevhumların derinliğine batına bakmamızı da istemektedir.

Risale i Fit adlı eserde Pir Hz. yine bu konuda diyor ki; " Âdem tarihin derinliklerinde yatan kutsal adem değildir. O bize bu günü anlatmakta her doğanın bilhassa insanın esfele safiline itilmesi olayı üzerine gelerek işaretini vermektedir. İnsanın insanı bulmasıdır. Ve mahlukiyette geçişi sağlayıp âdem olduktan sonra da kavuşmasıdır."

Seyyid Hz. göre Âdem varılması gereken büyük bir hedeftir. Kişiyi Âdeme eriştiren Fena ve Bekâ'dır. Âdem toprakla su birleşmesinden ibarettir. Toprak fena su bekâdır. Fena ve bekâ ehli olmadıkça âdem bilinmez. Ve bu idrakta olmayana âdem denmez. Âdem varlığı giyince Cennet'ten kovulur. Yani vahdetten kesrete itilir. Vahdeti zevk etmek ise yokluktur.