Kalb’in halleri


Selim kalp: Kendisinde şek şüphe olmayan kalbin hastalıklarından arınmış kalp.

Ancak Allaha temiz bir kalple varan başka.(Şuara 89)
Nitekim Rabbine temiz bir kalple geldi.(Saffat 84)

2-Münib kalp: Günahlardan Rabbine tövbe edip Rabbine yönelen kalp.

Onlara denir ki: "İşte size vaat edilen bu cennet emirlerine riayet eden görmediği halde Rahman olan tan korkan ve O'na yönelen bir kalple gelenlere mahsustur.(Kaf 32 32)

3-Mümin kalp: İman kendisine yapışmış iman içine işlemiş kalp.

Hem bilin ki içinizde elçisi vardır. Şayet o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize ziynet yapmıştır. Küfrü fasıklığı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.(Hucurat 7)

Allah’a ve ahiret gününe inanan bir milletin babaları oğulları kardeşleri yahut akrabaları da olsa a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini görmezsiniz. Onlar o kimselerdir ki kalblerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak orada ebedî kalacaklardır. Onlardan razı olmuş onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte onlar ]'ın hizbi (dininin yardımcıları)dir. İyi bil ki kurtuluşa ulaşacak olanlar 'ın hizbidir.(Mücadele 22)

4-Mutmain kalp: ın zikriyle sukunet bulan kalp.
Onlar iman etmiş ve kalbleri zikriyle yatışmış olanlardır. Evet iyi bilin ki kalbler 'ın zikri ile yatışır

Bunu da ]size sırf bir müjde olsun ve bununla kalbleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa zafer ancak katındandır. Gerçekten ]mutlak galiptir ve hikmet sahibidir.(Enfal 10)

5-Huşulu kalp: İlahi heybet içine işlemiş huşu ile dolmuş kalp.

İnananlar için hâlâ vakit gelmedi mi ki kalbleri 'ın zikrine ve inen hakka saygı duysun ve bundan önce kendilerine verilmiş sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalbleri katılaşmış çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar?(Hadid 16)

6-Ürperen kalp: Azameti ilahiden titreyen ürperen kalp.
Ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri titreyerek yapanlar;(Müminun 60)

7-Sabit kalp: İmanın sapa sağlam yerleştiği kalp.
Peygamberlere ait haberlerden kalbini yatıştıracak olanlardan her türlüsünü sana kıssa olarak anlatıyoruz. Bunda da sana bir hakikat müminlere de bir öğüt ve ibret gelmiştir.(Hud 120)

Yine o inkâr edenler dediler ki: "O Kur'ân ona hepsi birden indirilseydi ya"! Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle (parça parça indirdik) ve onu tane tane (ayırarak) okuduk.(Furkan 32)

8-Genişlik kazanmış kalp: Gönlü ilahi feyze kab olmuş geniş kalp.

Musa dedi ki: "Ey Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver(Taha 25)

Biz senin için (mutluluğun) göğsünü açmadık mı?(İnşirah 1)

9-Hasta kalp: Şüphe ve nifak hastalığı olan kalp. Münafıkların kalbi

Kalplerinde hastalık vardır. da onların hastalığını arttırmıştır. Yalan söylemelerine karşılık onlara elem verici bir azab vardır.(Bakara 10)

Ey iman edenler bir düşman topluluğu ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve 'ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz.(Enfal 45)

Kalblerinde bir hastalık olanlara gelince onların da murdarlıklarına (küfürlerine) murdarlık (küfür) katmıştır ve kâfir olarak ölüp gitmişlerdir.(Tevbe 125)

Andolsun ki eğer münafıklar ve kalblerinde bir hastalık olanlar ve Medine'de dedikodu yapanlar bu yaptıklarından vaz geçmezlerse mutlaka seni onlara musallat ederiz. Sonra seninle orada az bir zamandan fazla komşu kalamazlar.(Ahzab 60)

10-Mühürlenmiş kalp: Hakka ve hakikate perdeli mühürlü kilitli kalp.

Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin üzerinde bir de perde vardır. Ve büyük azab onlaradır.(Bakara 7)

Hayır hayır öyle değil. Aksine onların kazandığı günahlar kalplerinin üzerine pas olmuştur.(Mütaffifin 14)

11-Kılıflı kalp: Kalpleri örtü ile hakka örtülmüş kalp.
(Yahudiler peygamberimize karşı alaylı bir ifade ile): "Bizim kalblerimiz kılıflıdır." dediler. Bilakis onları kâfirlikleri yüzünden lanetledi. Bundan dolayı çok az imana gelirler.(Bakara 88)

12-Paslı kalp: İsyanlarla üzeri paslanmış kalp.
Hayır hayır öyle değil. Aksine onların kazandığı günahlar kalplerinin üzerine pas olmuştur.(Mütaffifin 14)

13-Kör kalp: Hakkı göremeyen kalp.
Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki olanları akledecek kalbleri işitecek kulakları olsun. Gerçek şudur ki gözler kör olmaz fakat asıl göğüslerin içindeki kalpler kör olur.(Hacc 46)

14-Gafil kalp: Oyun oynaşta gaflette olan kalp.
Hayır onların kalpleri bu hususta cehalet içindedir. Ayrıca onların bundan öte birtakım kötü işleri vardır ki onlar bu işleri yapar dururlar.(Müminun 63)

15-Katı kalp: Ürpermeyen taş gibi olmuş kalp.

Sonra bunun arkasından yine kalbleriniz katılaştı şimdi de taş gibi ya da taştan da beter hale geldi. Çünkü taşlardan öylesi var ki; içinden nehirler kaynıyor yine öylesi var ki çatlıyor da bağrından sular fışkırıyor öylesi de var ki korkusundan yerlerde yuvarlanıyor... Ve sizin neler yaptığınızdan gafil değildir(Bakara 88

Hem namazı dosdoğru kılın zekatı verin rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin(Bakara 88