VAHDET-İ VÜCÛD


Varlık birliği anlamına gelen bu kavramın ilk defa Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arabî tarafından ilmî bir görünüm ile değerlendirildiği bilinir. Seyyid Muhammed Nûr da Şeyhu’l-Ekber’in açık tesiri altındadır..

Bunun dışında bu görüşü ısrarla savunanların da üzerinde etkisi görülür. -Takrir ve şerh ettiği kişilerin eserleri buna delîldir.-

Vahdet-i vücûd; bütün varlığın tek ve eşsiz vücûd-ı mutlaktan geldiği bu zât-ı Mutlak’ın kendisinde mevcûd “şe’n” ve nisbetleri izhâr etmesiyle sonsuz birçokluk meydana geldiği fakat bu çokluğun hakiki birer varlık olmayıp her an bir hal ve şen’de bulunan mutlak Zât’ın değişik tecellileriyle yok olmakta ve yeniden benzerlerinin yaratılmakta bulunduğudur. Esasen Mutlak zât kendini eşyâ ve kâinat sûretinde açığa vurmuştur. İlk ve son açık ve gizli O’dur. O’ndan başka varlık yoktur. Eşya ve kâinat Allâh’ın zâhiri; Allâh eşyâ ve kâinatın bâtını ve rûhu mesabesindedir. Yaratan-yaratılan hep o’dur. Çünkü vücûd birdir.

Seyyid Muhammed Nûr vahdet-i vücûd konusunda açık bir tavır içindedir. Aşağıdaki cümlelerde bunu rahatlıkla görmek ve bulmak mümkündür.

Hakikatta arif olan ancak Allah’tır gayrı değildir. Çünkü Hakk’ın vücudundan başka vücûd yoktur. Ancak Hak Teâlâ hakîkat sûretleriyle sûretlenip zâhir oldu. Böyle olunca şahıslar Hakk’ın vücuduyla zâhir olmuştur. Ya'nî bu şahıslar ilmî hakikatların sûretleridir. Yalnız şunu ifade edelim ki burada hülûl ve ittihâd yoktur. Kâmillerin ta’rîf ettikleri bu noktada hulûl ve ittihâd yoktur olamaz da. Zîra hulûl ve ittihâd iki varlık arasında olur. Yağın süte suyun nebata hulûlu ve sıcak su ile soğuk suyun ittihâdı gibi. Görüldüğü üzere hulûl ve ittihâd iki mevcûd arasında olmaktadır. Hâlbuki hakîkatta mevcûd vücûd-ı Hak’tır ve O’da birdir. Ortada iki mevcûd yok ki birbirine hulûl ve ittihâd etsin.

Kendini kaybedenlere mefkûd denir. Mefkûd’un dahi vücûdu yoktur. Onda görünen Hakk’ın vücûdudur.

سُبْحَانَكَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ’yi özetle şöyle açıklar: “Rabb’im seni tesbîh ederim. Sen kayıtlı varlıklardan mukaddes bir tek zât’sın. Bütün mevcûdatı Sen’den başka kaplayan yoktur. Arapça’da İlâh ve Allâh istiğrâk eden demektir. Bizde kaplayan anlamındadır. Bu mevcûdatı zât-ı Uluhiyyetten başka kaplayan ilâh yoktur. Ve Sen’i hiç kimse de tevhîd edemez. Çünkü Sen ezel-i sâbıkta (önce) da ebed-i lâhıkta(sonsuzlukta) da Sen’sin. Bu sûretlerle zâhir olan da Sen. Sen’den gayrı zâhir ve mevcûd yoktur”

Hz. Şeyhu’l-Ekber’in bazen “Gayr” tabirini kullanması hakîkaten “Gayr’ın” var olduğunu zannettirmesin. Çünkü “Gayr’ hicâb ehline göredir. Hicâb ehli baktığında Hakk’ı görmeyen sûretlere ve ortada görünenlere takılanlardır. İşte onlar sûretleri Hakk’ın vücûdundan gayri sanır ve o şekilde inanırlar.

Gerçek şudur ki Allâh; ulûhiyyet mertebesinin sahibidir. Bu mertebe hem mutlak bâtın olan Hakk’ın mertebesini hem de mukayyed olan halkın mertebesini içine alır. Ya'nî bütün mertebeleri kapsar. O’na şöyle yalvarılır:

Ey Allahım! Sen teksin. Yardımcın ve danışmanın yoktur. Zîra Sen herşey ne biçimde olacaksa ilm-i Zâtîn ile bunu bilirsin. Kimseye danışmaya muhtaç değilsin. Ve bu görüntüler Sen’den gayri de değildir. Cümlesi Sen’sin. Vücûd Sen’inledir Sücûd da sana’dır. Bu da Sen Sana secde edersin demektir. Hem de Sen aynı zamanda Rab ve Ma’bûd’sun.

Biraz düşünsek bize bizden yakın ve daima hazır olan kendinden gayrı zâhir ve mevcûd olmayan Zât-ı Hüviyyet nasıl talep olunabilir? Zîra istemek uzaklığın alâmetidir. Talebi kabul etmek demek ikiliğin varlığını kabul demektir. Bu da olur mu?

Seyyid Muhammed Nûr Niyazi Divanı’nı şerh ederken:

“Her ne kim görür gözün ondan cemâl-i yâre bak” mısraının açıklamasında; “Gözün her ne görürse ondan Hakk’ın cemâline bak. Çünkü her ne şeye gözün erişiyorsa o şey sana (Sakın bize aldanma! Bizim kendi başına vücûdumuz var zannetme. Bize bakma bizim hakîkatımız olan Hak Teâlâ Hazretlerine bak. Zîra biz fitneyiz seni aldatırız.) derler diye haykırırlar” demekte ve eşyânın özüne nazar-ı dikkat çekmektedir.

Aynı manâda Hz. Alî (K.V.)‘nin şu mısraını açıklarken görüyoruz. :مَا اْلخَلْقُ فِي التِّمْثَالِ Bütün mahlûkatın vücûdlarının zuhûru karın varlığına benzer. Ya'nî mahlûkatın müstakil vücûdları yoktur karın müstakil vücûdu olmadığı gibi. Zîra karın vücûdu suyun vücûdudur. Başka vücûd yoktur. Hak da böyledir. Vücûdları Hakk’ın vücûdudur.... Halk Hakk’ın zuhûrudur. Her sûretle cilvegâr olur. Bu cilveleri halk’a ad oldu. Gerçekte yüce zâtından gayri zât yoktur. Bütün halk namıyla olan cilvesi ve zuhûrudur.

Bu konuda insanlar üç bölümde olup üç görüşe sahiptir. Birinci bölümde olanlar; Avâmdır ki bu vücûd ya'nî halkın vücûdu Hakk’ın vücûdundan gayrıdır derler. İkinci bölümde olanlar; Havâssdır ki halkın vücûdu vücûd-ı zıllîdir (gölge varlıktır) derler. Üçüncü bölümde olanlarsa; Asfiyadır ki bu mevcûdat vücûd-ı Hakk’ın aynıdır gölgesi değildir derler. Bu makâm asaleten Peygamber (S.A.S.) Efendimizindir. Bunun için Muhammed Efendimizin gölgesi yere düşmedi. Efendimizden (A.S.) gayrı olan evliyâullâh ve kâmiller bu makâma Peygamberimizin izini izlemekle varırlar.

Asfiya bölümünde zevk etmekte olan sâlik şuhûdî zevk ile Hakk’ın kemâliyle zuhûrunu görür. Bu halde eşyâ zât-ı Hak’ta bâtın olur. Aynen direkte gölgenin bâtın olduğu gibi. Halk da dışarıda vücûdu olmayıp Hakk’ın ism-i zâhirinin hükmüdür. Bu yere Kurb-i Ferâiz denir.

Vahdet-i vücûdu fikir olarak benimseyip bütün eserlerinde işleyen Seyyid Muhammed Nûr açık tesirinde kaldığı Muhyiddîn İbnü’l Arabî’nin ظَنَنْتُ ظُنُوناً diye başlayan şiirini açıklarken şunları söyler:

“Ancak bir olan vücûd Hakkânî vücûddur. Senin zannettiğin vücûd sana ait değildir. Belki o vücûd Hakk’ın vücûdudur. Sen Vücûd-ı Hakkânî ile zâhir oldun. Bir olan vücûd asla ayrılık kabul etmez

ALINTIDIR.