ONUNCU NOTA


Bil ey gafil müşevveş Said! Cenâb-ı Hakkın nur-u marifetine yetişmek ve bakmak ve âyât ve şahitlerin âyinelerinde cilvelerini görmek ve berâhin ve deliller mesâmâtıyla temâşâ etmek iktiza ediyor ki senin üstünden geçen kalbinegelen ve aklına görünen herbir nuru tenkit parmaklarıyla yoklama ve tereddüt eliyle tenkit etme. Sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma. Belki gaflet esbabından tecerrüd et onlara müteveccih ol dur. Çünkü ben müşahede ettim ki marifetullahın şahitleri burhanları üç çeşittir:

Bir kısmı su gibidir. Görünür hissedilir lâkin parmaklarla tutulmaz. Bu kısımda hayalâttan tecerrüd etmek külliyetle ona dalmak gerektir. Tenkit parmaklarıyla tecessüs edilmez; edilse akar kaçar. O âb-ı hayat parmağı mekân ittihaz etmez.

İkinci kısım hava gibidir. Hissedilir fakat ne görünür ne de tutulur. Ona karşı sen yüzün ağzın ruhunla o rahmet nesîmine karşı teveccüh et kendini mukabil tut. Tenkit elini uzatma tutamazsın. Ruhunla teneffüs et. Tereddüt eliyle baksan tenkitle el atsan o yürür gider. Senin elini mesken ittihaz etmez ona razı olmaz.

Üçüncü kısım ise nur gibidir. Görünür fakat ne hissedilir ne de tutulur. Öyleyse sen kalbinin gözüyle ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut ve gözünü ona tevcih et bekle. Belki kendi kendine gelir. Çünkü nur elle tutulmaz parmaklarla avlanmaz. Belki o nur ancak basiret nuruyla avlanır. Eğer haris ve maddî elini uzatsan ve maddî mizanlarla tartsan sönmese de gizlenir. Çünkü öyle nur maddîde hapse razı olmadığı gibi kayda giremez kesîfi kendine mâlik ve seyyid kabul etmez.

Lemalar (17. lema)
Risale-i Nurlardan alıntı