Seyr-i Süluk Hakkında


Ebu Hureyre (ra) dan rivayete göre Resulullah (sav):


-“Her insan İslam fıtratı üzere doğrulur (yaratılır) buyurdu.”

Bu Hadis-i Şeriften anlaşıldığına göre İslam fıtratı üzerine yaratılmıştır. Fakat bilfiil islamın meydana gelmesi peygamberlerin talim ve tebliğleriyle onların varisleri olan ulema ve meşayihın irşadına bağlıdır. İnsan ALLAH-u Tealâ’nın dinini öğrendikten sonra Tarikatı Aliyye aşısıyla aşılanır ve seyr-u sülük’e yani Mevla Tealâ Hazretlerine manevi bir şekilde yürüyebilmek için tayin edilmiş vazifelere hakkıyla riayet ederse Mevlanın falu ihsanı da ona ulaşırsa o zaman huzuru kalple ibadet etme zevkini elde etmiş olur.

Nitekim Risale-i Kudsiyyede bu husus şu şekilde izah edilmektedir:

Sülük eder eğer çi nakşibendi:

Nakşibendi tarikatına mensup olan kişi sülük eder.

Sülük: Tasavvuf yoluna girerek riyazetle iştigal edip ( az yemek az içmek az uyuyup az konuşmak gibi manevi vazifelerle meşgul olmak suretiyle) ALLAH yolcusunun Mevla ile kendi arasındaki perdleri aşmak için manevi bir yürüyüşle yüremesinden ibarettir.

Gece gündüz atar nefse kemendi:

(Bu kişi) Gece gündüz nefsine kement atar.

Kement: Düşmanı ve avlanırken bazı hayvanatı tutmak için uzaktan atılan ucu ilmikli ip ki boynuna geçtikten sonra çekişmekle sıkışır.

Eder hem zikru fikru ercümendi:

Bu muhterem kişi zikir ve tefekkür eder.

Bu şekilde nefsini bağlamış olur. İşte zikir tefekkür rabıta ve murakabe gibi Tarikatı aliyyenin vazifelerine çalışmak nefse kement atmaktır. Bu vazifeleri yaparak nefse kement atılmadığı takdirde nefis her zaman şehavani (sevdiği) yollara dalmakla Mevla ile kendi arasına daha nice perdeler sokar ve bu sebeple Mevla ile huzurdan (beraberlikten) geri kalmış olur.

Ercümend: Muhterem akıllı kişi demektir.

Azimetdir değildir başka fendi:

(O Muhterem kişinin nefsi yakalamaktaki) çaresi azimetle (ciddiyetle azimetle) amel etmekten başka bir şey değildir.

Beytin şu kısmı da şunu anlatıyor. Burada bu kişi gece gündüz nefse kement atmakla acaba islam da olmayan başka bir şey mi icat ediyor? diye bir soru akla gelirse cevap verilir ki:

Hayır! O kişinin gayesi ancak azimetle amel etmektir ruhsatla amel etmek değildir. Çünkü insan namaz oruç hac gibi emirleri tutarak Mevla'ya karşı vazifesini yapmış olur ama bunları yapmakla ruhsatla amelden ileri geçemez.

Azimetle amel etmeyi daha ziyade açıklamak için şu izahat uygun olur:

Tarikatta olan insan 24 saatin bir kısmını tarikat kaidesi üzere zikrullah'a diğer bir kısmını beş vakit namazı cemaatle kılmaya diğer bir kısmını işrak kuşluk evvabin teheccüt gibi sünnet namazlara diğer bir kısmını da uygun olan saatinde istirahatlerine ayırırlar ki:

Abdullah İbn-i Ebi Evfa (ra) dan rivayete göre P.E (sav):

-"Alimin uykusu ibadet nefesi tesbihtir" buyurdu.

Hadis-i Şerifin manasınca mutedil (ölçülü) şekilde yapılan istirahatler de şükrün ifasından (yerine getirilmesinden) sayılmaktadır.

Diğer saatlerini de mesleğine uygun olarak; ders okutmak ziraat ticaret ve ammenin (umum insanların) ihtiyacıyla uğraşmaya ayırır. Bu işler de Şer'i Şerif'in koyduğu esaslara uygun olduğu müddetçe yine şükrün ifasından sayılır.

ALLAH-u Teala Hazretleri; bu şekilde çalışmaya devam eden kuluna Risale-i Kudsiyye'nin bunu müteakip mısralarında belirtilen huzur-u daimiyi (devamlı kendisiyle beraber olma makamını) fazlu keremiyle ihsan eder.

Huzuri daimi üzre ibadet Şeriatde iderler istikamet

Onlar devamlı huzur üzere ibadet etmeye ve şeriat da istikamet etmeye muvaffak olurlar.

- Risale-i Kudsiyye-