Muttakilerin Sıfatı


Emir'ül-Mü'minîn aleyhisselâm'ın ashabından Hemmâm adlı biri Yâ Emir'el-Müminîn dedi bana Allah'tan çekinenleri anlat; hem de öylesine anlat ki onları görür gibi olayım. Hazret onun bu sözünü duymazlıktan gelerek Yâ Hemmâm buyurdu Allah'tan çekinin iyi amelde bulunun çünkü "Allah çekinenler ve iyilikte bulunanlarladır" (16 Nahl 128). Hemmâm bu sözü yeter bulmadı; and verdi. Hazreti Emir (ra) bunun üzerine Allah'a Hamd'ü senâ edip Rasûlüne ve soyuna salât ü selâm ihdâsından sonra buyurdu ki:


Noksan sıfatlardın münezzeh yüce Allah halkı yarattı; yarattığı vakit onların itâatlerinden de müstağni idi isyanlarından suçlarından da. Çünkü isyan edenin suçu isyanı O'na bir zarar vermez; itâati O'nu faydalandırmaz. Halkın geçimini taksim etmiştir O; herkesi lâyık olduğu yere koymuştur O.

Muttekılere gelince:

Onlar üstünlüklere sâhiptirler; sözleri gerçektir onların elbiseleri orta halli; ne fazla özentili ne pek bayağı. Yürüyüşleri gönül alçaklığıyladır onların. Gözlerini Allah'ın onlara harâm ettiği şeylerden yumarlar; kulaklarını onlara fayda verecek bilgiye verirler. Bunlara uymayanların gönülleri nasıl nimete erince rahat ve huzûr içindeyse bunların gönülleri de belâ ve mihnette rahat ve huzûr içindedir.

Allah kullarının ecellerini takdir etmeseydi ölüm vakitlerini tayin buyurmasaydı onların ruhları sevâba iştiyak duymak azaptan korkmak dolayısıyla göz yumup açacak bir müddet bile bedenlerinde karar etmezdi. Gözlerinde yaratan uludur. O'ndan başkası küçük. Sanki cenneti görmekteler orada azâba uğramaktalar kalpleri mahzundur şerlerindense herkes emin. Hasetleri zayıftır yoktur; dilekleri önemsiz nefisleriyse tertemiz; tez geçip giden günlerde sabretmişlerdir ardından süreli bir rahat ve huzur gelir; o vakit kârlı bir alış-verişi onlara kolaylaştırmıştır Rableri.

Dünya onları diler onlarsa dünyayı dilemezler; dünya onları tutsak etmiştir fakat onlar canlarını fidye olarak verip ondan kurtulmuşlardır. Gece oldu mu ayaklarına basarlar saflar kurarlar ibâdete koyulurlar. Kur'an âyetlerini harfleri sayılacak kadar ağır anlamını düşünerek okurlar; kendilerini bu sûretle hüzünlere atarlar; dertlerinin devâsını Kur'an'da bulurlar. Kur'an'dan teşvike sevaba mükâfata ait bir âyet okuyunca o sevâbı elde etmeyi umarlar gönüllerini özlemle ona verirler; sanırlar ki o mükâfat gözlerinin önüne gelmiş serilmiştir. Korkutucu bir âyet geçti mi kulaklarını ona verirler; sanırlar ki cehennemin yalımlanması alevi yücelirken çıkardığı ses kulaklarına gelmektedir onu işitmededirler. Rüku ederek iki kat olmuşlardır; alınlarını ellerini dizlerini ayak parmaklarını yerlere döşemişlerdir; secdeye kapanmışlardır; yüce Allah'tan azaptan zincirlere vurulmaktan kurtulmayı dilemeye koyulmuşlardır.

Gündüzlerine gelince; Yumuşak huyludur onlar; bilginlerdir iyi kişilerdir çekinenlerdir korku onları okçunun yonduğu ok gibi inceltmiştir zayıflatmıştır; onları gören hasta sanır; oysa ki hastalıkları yoktur; onlara bakan akıllarını yitirmiş sayar; oysa ki akıllarında ancak o büyük çağ âhiret vardır. Az ibâdete razı olmazlar; kulluklarını yeter bulmazlar; fazla ibâdeti de çoğumsamazlar. Kendilerini töhmetli tutarlar; amellerinden korkarlar.

Onlardan birini birisi üstün görür temiz sayarsa söylenen sözden korkar da der ki: Ben kendimi başkalarından daha iyi bilirim Rabbimse beni benden daha iyi bilir; Allah'ım söyledikleri sözler yüzünden beni suçlu sayma; onları zanlarından daha üstün et beni; onların bilmedikleri suçlarımı da yarlığa benim.

Onlardan her birinin alâmetlerindendir: Onu dinde güçlü yumuşaklıkta kullukta ihtiyatlı îmanda şüphesiz ilme haris bilimde örnek zenginlikte ortak ibâdette özü doğru ve Rabbine karşı alçalmış yoklukta bezenmiş çetin zamanlarda direnir helâl rızık elde etmeye savaşır hidâyette neşeli tamahtan kurtulmuş güzel ve temiz işlere koyulmuş fakat Allah'tan da korkup duran biri olarak görürsün.

Gündüzü akşam eder düşüncesi şükürdür. Geceyi sabahlar uğraştığı zikirdir. Korkuyla geceler neşeyle sabahlar. Korkar gaflete düşmekten çekinerek. Neşelenir lütfe ihsana nâil olarak. Nefsi onun istediği bir şeye onu zorlarsa o da onun sevdiğini vermez ona onu zorlar.

Gözü zevâlsiz nimettedir. Zâhitliği sürüp gitmeyecek yok olup bitecek şeydedir. Hilmini ilimle karmıştır; sözünü amelle sarmıştır. Görürsün ki umduğu yakındır uzak değil; sürçtüğü azdır çok değil. Nefsi elde ettiğini yeter bulur hırsa düşmez; yediği az bir şeydir; çok istemez. İşi kolaydır; dîni korunmuştur; şehveti ölmüştür; öfkesi yenilmiştir. Ondan hayır umulur; şerrindense emin olunur.

Gafiller içindeyse zikredenlerden olur; zikredenlerleyse gafillerden sayılmaz. Kendisine zulmedeni bağışlar; kendisine vermeyene verir; kendisini dolaşmayanı dolaşır; hem de kötü söz ondan uzaktır; sözüyse yumuşaktır. Kınanacak işi mefkuttur; iyi işleriyse her an mevcuttur. Hayrı ona yönelmektedir; şerriyse dönüp gitmekte. Sarsılacak işlerde vakar sâhibidir; hoş olmayan işlerde sabreder; genişliklerdeyse şükreder.

Kendisine düşman olana cevr etmez bu işe hayıflanmaz; onu seven de günaha girmez. Tanıklık verilmeden gerçeği söyler; kendisine verilene ısmarlananı yitirmez; kendisine anılanı unutmaz. Halkı lâkaplarla çağırmaz; komşusuna zarar vermez; musîbetlere düşenlere sevinmez; batıla boyun eğmez batıl iş işlemez; halktan ayrılmaz. Susarsa susması kendisini tasalandırmaz gülerse sesini yüceltmez. Ona zumedilirse dayanır; sonunda da onun öcünü Allah alır.

Nefsi onun elinden rahatsızlığa düşmüştür; fakat insanlar onun yüzünden rahattadır. Nefsini âhiret için yorar; insanları nefsinden rahata ulaştırır emin kılar. Birinden uzaklaşması zâhitliğindendir temizliğinden. Birine yaklaşması yumuşaklıktandır rahmetten esenlikten. Uzaklaşması kibirden ululuktan olmaz; yaklaşması hîleden düzenden doğmaz.

(Söz buraya gelince Hemmâm feryat edip düştü ve can verdi. Hazreti Emir'ül-Müminin aleyhisselâm buyurdular

Vallahi ben bundan korkuyordum.

(Sonra): İşte tam yerinde öğütler ehline böyle tesir eder buyurdular. Haricîlerden İbn-i Kevva adlı birisi Ey müminler Emir'i dedi; mademki hal budur neden o söylediğin sözler neden o verdiğin öğütler seni bu hale getirmedi? Hazret buyurdular ki

Vay sana; her iş için bir zaman vardır; o zamanı aşmaz. Her şey için bir sebep mevcuttur; o sebebi geçmez. Hele dur bir daha böyle bir söz söyleme; zâten bu Şeytanın iğvasıydı; senin dilinden söyledi.